Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[CB36]

 

 

 

 

Kerajaan Allah

(Edisi 2.0 19971027-19971027-20070614)

 

Kerajaan Allah adalah sistem yang tidak difahami dengan meluas oleh Kekristianan moderen. Ia adalah satu sistem kehidupan dan masa hadapan bagi seluruh umat manusia. Ia beroperasi pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan menurut kepada hukum-hukum yang ditetapkan. Bagaimana dan bagi siapakah ianya didirikan?

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 1997, 2007 Christian Churches of God, Wade Cox)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

 

 

 Kerajaan AllahDalam sesebuah kerajaan, yakni satu monarki mutlak – terdapat seorang raja. Dia menetapkan undang-undangnya sendiri dan memilih pemerintahnya untuk menerapkan undang-undang ini ke atas orang-orang yang diam dalam wilayahnya, yang merupakan kerajaannya. Bagaiamna pun, dalam kebanyakan kerajaan, monorki tertakluk kepada hukum-hukumnya sendiri. Allah juga tertakluk kepada hukum-hukumNya sendiri, sementara ianya keluar dari sifat keperibadianNya.

 

Sekarang Allah ini, yang merupakan Bapa kepada semua, telah mengutus satu-satunya allah yang dilahirkan untuk mengabarkan injil (berita baik) tentang kerajaan Allah.

 

Maleakhi 3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

 

Yohanes 1:18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.

 

Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan di kalangan bangsa itu (Mat. 4:23; 9:35; Mar. 1:14,39). Dan kita melihat Yesus juga berkhotbah selepas kebangkitannya (Kisah 1:3).

 

Yohanes mengabarkan Kerajaan Sorga (Mat 3:2). Sekarang Kerajaan Sorga dan Kerajaan Allah adalah dua nama bagi dua aspek tentang Kerajaan dibawah Allah. Allah adalah Raja di Sorga. Kerajaan Allah di bumi didirikan dibawah delegasi oleh Yesus Kristus demi memberikan semula kepada Allah selepas Kristus menyelesaikan tanggung jawabnya. Fasanya yang pertama adalah sebagai Imam Mesiah demi untuk mengajar dan menyelamatkan.

 

Kristus telah mengutus murid-muridnya keluar untuk mengajar.

Lukas 10:1  Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya.

 

Matius 10:7  Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat.

 

Selepas kematian dan kebangkitan, ajaran ini berterusan dan injil Kerajaan Allah telah tersebar luas ke wilayah Asia Kecil dan Roma.

 

Kisah 8:12 Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.

 

Kisah 20:25  Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan Kerajaan Allah.

 

Kisah 28:30-31  Dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu; ia menerima semua orang yang datang kepadanya.  Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.

 

Kristus memberitahu kita untuk “mencari Kerajaan Allah” (Mat. 6:33). Dia memerintahkan kita untuk mementingkan Kerajaan Allah dan berdoa supaya ianya datang. Ini adalah sebahagian dariapda doa contoh kepada Allah Bapa kita di sorga.

 

Matius 6:9-13 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,  10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.  11 Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya  12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;  13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.)

 

Justru itu, Bapa adalah Raja kepada Kerajaan Sorga dan seluruh Kerajaan Allah di dunia dan di sorga. Bagaimana pun, banyak ayat kitab memanggil Kristus sebagai Raja, dan Raja atas segala raja-raja dan Tuhan atas segala tuhan-tuhan, jadi gelaran ini telah diwakilkan dari Bapa kepada anakNya yang luar biasa ini.

 

Yesaya 9:6-7 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. 7 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.

 

Yohanes 18:36-37  Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini."  37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."

 

Allah Bapa, Pemerintah yang Agung atas Kerajaan ini, telah menyediakan peraturan terhadap susunan undang-undangNya dari mula, dan kemudian penciptaan anak-anak badani, bermula dengan Adam dan Hawa. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Pertamanya kita harus kembali dan melihat apakah itu dosa dan bila ianya mula muncul.

 

1Yohanes 3:4 menjelaskan apakah dosan itu:

1Yohanes 3:4 Barang siapa berdosa ia juga melanggar hukum: kerana dosa adalah pelanggaran terhadap hukum.

 

Juga upah dosa adalah maut dari Roma 6:23.

 

Lucifer (bererti Pemegang Terang dan juga sekarang ini dipanggil Iblis) adalah satu daripada Bintang Fajar dalam alam sorga. Bintang-bintang Fajar ini adalah makluk sorga yang berkuasa yang memimpin sebahagian daripada Kerajaan Allah. Istilah ini datang dari konsep membawa terang kepada planet atau penciptaan sebagai bintang yang paling terang bersinar. Iblis adalah Bintang Fajar pada masa sekarang. Kristus akan menggantikan dia dan menjadi Bintang Fajar yang baru atau Bintang Siang. Dia akan mengongsikan dengan kita (Wah 2:28; 22:16).

 

Buku Ayub memberitahu kita bahawa Bintang Fajar bernyanyi bersama dan semua anak-anak Allah berseru dalam kegembiraan kerana melihat penciptaan alam semesta (ayub 38:1-7).

 

Lucifer ini digambarkan dalam Yehezkiel 28:14-18.

Yehezkiel 28:14-16 Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. 15 Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.  16 Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.

 

Dan Yesaya 14:12 mempertalikannya.

Yesaya 14:12  "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!

 

Lucifer telah diciptakan sempurna tetapi telah berdosa. Untuk berdosa, seseorang itu harus melanggar hukum Allah, dan kita diberutahu bahawa Lucifer menjadi Iblis, menjadi Seteru. Dia adalah Naga Merah (Wah 12:4) dan dia mempengaruhi satu pertiga daripada makluk roh di sorga untuk mengikuti dia.

 

Wahyu 12:4  Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan-Nya.

 

Wahyu 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

 

Iblis adalah penguasa atau putera dunia pada masa sekarang.

Yohanes 14:30  Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri-Ku.

 

Matius 4:8-9  Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,  9 dan berkata kepada-Nya: "Semua itu akan kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku."

 

Yesus tidak membantah tuntutan bahawa Iblis memerintah kerajaan dunia ini. “Kemuliaan mereka” memberi refleks kepada susunan hukum Iblis atau cara kehidupannya – yang mana dengan cepat membawa kerajaan-kerajaan ini kedalam keadaan kacau bilau dan kesengsaraan.

 

Dalam 2Korintus 4:4, Iblis dirujuk sebagai tuhan pada zaman ini, dan Efesus 2:2 sebagai putera kuasa udara.

 

Sementara Yesus bercakap dengan Saulus di perjalanan ke Damaskus (Kisah 26:16-18), dia memberitahu dia bahawa dia, Saulus, akan diutus untuk menjadikan orang jahil dari kegelapan dan dari kuasa Iblis kepada Allah. Jangka masa kegelapan ini berlanjutan hampir enam ribu tahun. Umat manusia telag melakukan dosa sejak Adam seperti yang dikemukakan dalam Roma 5:12.

 

Roma 5:12 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.

 

Kita terpisah dari Allah kerana dosa.

Yesaya 59:2 tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu.

 

Juga, tanpa pertolongan Allah, kita tidak boleh menuruti hukum Allah.

Roma 8:7 Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya.

 

Yeremia 10:23 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.

 

Yeremia 17:9 Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya?

 

Jadi, bagaimanakah manusia hidup boleh dipulihkan kepada Allah, Bapa kita? Adakah kita dibiarkan untuk dibinasakan?

 

Kerana Allah adalah kasih (1Yoh 4:8), Dia  mengasihi kita sebagai sebahagian daripada rencanaNya bagi penebusan umat manusia. Dia menyediakan satu tebusan bagi kita dan Warga yang jatuh supaya kita boleh dipulihkan dengan Dia. Dia telah mengutus satu makluk untuk membayar hukuman mati bagi dosa kita dan dosa-dosa Iblis dan pengikutnya. Yesus menjadi korban yang memurnihkan dosa kita.

 

Filipi 2:5-9 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.  9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,

 

Sekarang, bagaimana pula dengan pentadbir Kerajaan Allah? Allah, dalam hikmatnya yang tidak boileh diukur, akan memilih dari kalangan umat manusia. Dia memanggil orang yang berlainan dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, Isyak, Yakub, para nabi – mereka yang disebut dan tidak disebut – para rasul, murid, mereka yang mati syahid sejak Kristus, dan pada kurun yang kedua puluh. Allah Bapa akan membuat pilihan.

 

Yohanes 6:44  Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.

 

Ini adalah firman dari Kristus. Korban Kristus adalah untuk seluruh dunia – yang lalu, masa kini dan yang akan datang. Tetapi terdapat obligasi yang harus dituruti. Seseorang harus menerima korban ini, dibaptiskan, menerima Roh Kudus dan, dengan penurutaan susunan hukum, menambah pengetahuan serta mempraktikkan hukum-hukum Allah, berdasarkan kasih.

 

Matius 5:19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

 

Roma 12:2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

 

Galatia 5:19-21  Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu,  20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,  21 kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah kubuat dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.

 

Bagaimana pun, Galatia 5:22-23 juga menunjukkan buah Roh Kudus, yang mana harus diwujudkan dalam fikiran dan sikap orang yang mualaf.

Galatia 5:22-23 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

 

Roh Kudus ini yang ada dalam diri kita sekarang adalah satu taruham mula, atau kesungguhan, dalam hati kita (2 Kor 1:22) dari apa yang kita akan warisi.

 

1Korintus 15:49-52 Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi.  50 Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah,  52 dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah.

 

1Tesalonika 4:13-17 Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.  14 Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15 Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.  16 Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;  17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

 

Yohanes 3:5-7 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.  6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh. 7 Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.

 

Manusia yang dibangkitkan, sebagai makluk roh, akan menjadi lengan pentadbir kerajaan Allah bersama dengan Kristus.

 

Bagaimana pun, terdapat senario ‘berita buruk’ sebelum ‘berita baik’ tentang kedatangan semula Kristus sebagai Raja Mesiah dan penakluk, dan mendirikan Kerajaan Allah.

 

Buku Yoel, bab 1 dan 2, mempunyai mesej yang yanghebohkam kepada umat manusia mengenai dengan yang sulit yang disebabkan oleh ketidaktaatan kita terhadap hukum Allah, dan dengan menganggap manusia berada diatas segalanya, dan bahawa tidak ada Allah atau Yesus Kristus.

 

Matius 24:33-44 juga adalah mengenai keadaa sebelum kedatangan Kristus. Matius 24:21-22 adalah yang perih kerana Kristus hanya akan kembali apabila umat manusia berada dalam keadaan dimana  umat manusia betul-betul memusnahkan diri mereka sendiri.

 

Fakta yang sebenar ialah; Kristus akan kembali untuk menyelamatkan umat pilihannya. Umat pilihan  adalah makluk yang dipimpin oleh Roh Kudus (Rom 8:14) dan menuruti hukum Allah. Justru itu, umat manusia akan pergi kepada fasa yang seterusnya dalam rencana Allah dan Kerajaan Allah.

 

Dari ayat-ayat yang seterusnya kita akan melihat bahawa Kristus akan menjadi Raja bumi ini dan memerintah Kerajaan itu.

 

Wahyu 19:11-16  Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil.  12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri.  13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: "Firman Allah."  14 Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.  15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.  16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan."

 

Wahyu 11:15  Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya."

 

Dari ayat-ayat diatas, kita melihat Kerajaan Allah akan datang apabila Kristus, sebagai raja yang dinobatkan serta diwakilkan, akan datang kembali. Terdapat banyak ayat-ayat untuk meliputi aspek ini. Daniel 2:44-45; 7:13,14,27; Yesaya 9:6 Zakariah 6:12-13; Matius 24:24,27; 27:11; Lukas 17:24; 23:3; Yohanes 18:37; Kisah 1:11; 3:19-21; Wahyu 1:7; 17:14.

 

Dari 1 Tesalonika 4:17 kita diberitahu: Dan kita akan berada sentiasa bersama dengan Tuhan.

 

Dengan mengaplikasikan ayat-ayat kitab yang lebih meluas, kita boleh menetapkan di mana pentadbiran ini akan beroperasi.

Wahyu  5:9-10  Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.  10 Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi."

 

Wahyu 4:6  Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal; di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang.

 

Zakariah 14:1-9  Sesungguhnya, akan datang hari yang ditetapkan TUHAN, maka jarahan yang dirampas dari padamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. 1 Sesungguhnya, akan datang hari yang ditetapkan TUHAN, maka jarahan yang dirampas dari padamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. 2 Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem; kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu.  3 Kemudian TUHAN akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. 4 Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar; setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. 5  Maka tertutuplah lembah gunung-gunung-Ku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya; dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu TUHAN, Allahku, akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia.  6 Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, 7 tetapi akan ada satu hari--hari itu diketahui oleh TUHAN--dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malampun menjadi siang.  8 Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin.  9 Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya.

 

Zakariah 14:12-15 dan Zefanya 1:14-17 menunjukkan bahawa Hari Tuhan adalah dahsyat dan mengerikan.

 

Yeremia 4:27  Sebab beginilah firman TUHAN: "Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi Aku tidak akan membuatnya habis lenyap.

 

Bagaimana pun, akan terdapat beberapa orang tertinggal atas planet yang dianiaya ini.

 

Yeremia 4:29  Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu; setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorangpun tinggal di dalamnya.

 

Bandingkan ini dengan Wahyu 6:15.

Wahyu 6:15  Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.

 

Jadi, walaupun terdapat pembinasaan besar-besaran ini, terdapat orang yang akan tertinggal, dan mereka akan menjadi taklukan kepada pemerintahan Kerajaan Allah atas bumi ini. Allah adalah kasih dan Dia yang memerintah keatas mereka adalah pengasih, pemurah, dan bermanfaat kepada mereka dalam semua segi.

Yeremia 32:37-41 Sesungguhnya, Aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, ke mana Aku menceraiberaikan mereka karena murka-Ku, kehangatan amarah-Ku dan gusar-Ku yang besar, dan Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram.  38 Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka.  39 Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian.  40 Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku.  41 Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hati-Ku dan dengan segenap jiwa-Ku.

 

Yeremia 23:3 Dan Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-Ku dari segala negeri ke mana Aku menceraiberaikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka: mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak.

 

Terdapat lagi janji-janji seperti ini dalam Yeremia 32:41 dan Yehezkiel 28:25-26 – janji manis tentang keselamatan, tempat tinggal, dan kebun anggur.

 

Mesiah akan memerintah dari Yerusalem, kota yang dipilih oleh Allah (1Raja 11:13; Yer 17:18-21). Dia mempunyai perasaan kasih terhadap Yerusalem dan mengetahui bahawa ia adalah pusat kerajaan (Lukas 13:34-35). Dia akan duduk diatas takhta Daud memerintah dari sana (Yer 33:14-16; Luk 1:32-33).

 

Memerintah bersama dengan Kristus adalah dua belas rasul, para penatua, Abraham, Isyak, Yakub, Musa, Elijah, para nabi dan orang kudus duduk atas takhta-takhta menghakimi dua belas suku kaum Israel dan dunia (Mat 19:28; Luk 9:28-36; 22:29-30).

 

Para rasul, para penatua, nabi-nabi dan orang kudua ini akan membantu Kristus sebagai Raja atas segala raja-raja dan Tuhan atas segala tuhan-tuhan memerintah dari Yerusalem bagi seluruh jangka masa ini sebagai raja-raja dan putera-putera (Wah 5:10). Mereka akan duduk atas takhta Kristus sementara dia duduk atas takhta Bapa (Wah 3:21). Ini ditetapkan oleh Bapa (Mat 20:20-23; Mar 10:35-40). Tanggung jawab mereka adalah memastikan keamanan dan keadilan sebagai makluk roh selama seribu tahun. Mereka dipilih dan dilatih pada masa yang lama dan dibawah penganiayaan dan kesukaran untuk memastikan mereka memerintah dengan bijak dalam Roh Kudus. Mereka akan diberikan kota-kota menurut dedikasi mereka (Luk 19:11-27; Wah 2:26-29).

 

Ini adalah kegenapan kepada janji-janji yang dibuat oleh Kristus dalam Ucapan Selamat dimana kita, yang telahdipenuhi dengan kebenaran dan dianiaya kerananya, akan mewarsi bumi. Akhirnya, kita akan melihat Allah (Mat. 5:5-12). Tidak ada orang yang pernah melihat Allah atau akan melihat Dia (Yoh. 1:18; 1Tim 6:16). Janji ini adalah bagi makluk roh. Mereka, yang telah mengatasi, makan dari taman. Mereka tidak mengalami kematian yang kedua. Mereka makan mana dan diberikan satu batu yang baru atau nama serta kedudukan. Mereka mempunyai kuasa terhadap bangsa dan pemerintahannya. Nama-nama umat pilihan tidak akan dibuang dari buku kehidupan. Mereka yang menganiaya kita akan mengakui kita. Beberapa daripada kita akan menjadi bumbungan dalam kaabah Allah dan duduk diatas takhta Kristus (Wah 2:7,11,17,26; 3:5,9,12,21). Efek Kristus dan umat kudus dalam pemerintahan boleh dilihat dari kitab. Umat-umat akan diberkati dengan pemerintahan mereka.

 

Pemerintahan 1,000 tahun ini akan menjadi jangka masa pengajaran bagi mereka, dan bagi anak-anak mereka, dan mereka mempunyai peraturan dalam cara Allah dibawah kondisi yang optimum, kerana Iblis pemerintah dunia ini akan mengekang dari aktiviti jahantnta dalam jangka masa ini.

 

Wahyu 20:1-3  Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya;  2 ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, 3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.

 

Mengenai kejahatan mutlak Iblis dan pengikut jahatnya, International Standard Bible Encyclopedia (Jil 3, ms. 26) menyatakan:

 

Perjanjian Baru menterjemahkan kejahatan pada zaman ini dalam istilah kuasa jahat dan Iblis. Inlis adalah “tuhan pada zaman ini” (2Kor. 4:4) yang telah dibenarkan dalam rahmat Allah yang tertinggi untuk melakukan kuasa yang besar dalam hal-ehwal manusia (Mat. 4:9). Iblis adalah roh yang bermusuhan dengan Allah yang melakukan semua yang dia mampu untuk mengekang kehendak Allah. Bersekutu dengan dia adalah roh-roh jahat – kuasa-kuasa jahat – yang berkemampuan untuk mengambil alih personaliti milik umat manusia.

 

Musuh mutlak Allah bukan orang yang berdosa atau bangsa orang jahil tetapi kuasa-kusa jahat. Bagaimana pun, oleh kerana konflik ini melibatkan takdir individu dan sejarah manusia secara keseluruhannya, konflik ini telah diupah keatas kancah sejarah umat manusia. Ini adalah satu daripada persangkaan fundamental dalam Alkitab – bahawa terdapat satu dunia roh yang baik dan jahat yang tidak boleh dilihat yang menimpa dan menentukan kewujudan manusia dan ketakdirannya. Teologi Iblis dan roh-roh jahat menguatkan kewujudan mereka. Kejahatan bukan hanya sekadar kedunguan manusia, kegagalan, atau kesilapan, ataupun nasib yang tidak menentu atau peluang yang tidak rasional. Kejahatan mempunayi akarnya dalam personaliti, dan ianya lebih besar daripada manusia dan lebih kuat daripada manusia. Ia adalah kehendak Allah untuk akhirnya menundukkan serta memusnahkan kuasa-kuasa jahat ini dan membebaskan umat manusia dari perhambaan mereka.

 

Prioritas yang pertama adalah menyingkirkan pemujaan berhala dan mendirikan penyembahan yang benar dibawah hukum. Pemujaan telah diperkenalkan oleh roh-roh jahat yang akan disingkirakan pada jangka masa ini (lihat juga Yer 17:17-20; petikan Zak 13:1-2, 7-9). Seabgai raja-raja dan imam-imam, kita akan diberikan kekuasaan untuk menangani bangsa-bangsa yang tidak melayan Allah (Yes 60:12).

 

Dari tulisan Kitab, kita cuba untuk membuat satu gambaran dari 1,000 tahun ini dibawah pemerintahan Allah. Yesaya 2:4 mengatakan dan mereka tidal lagi akan belajar perang. Pemuda dan pemudi tidak akan dibawah kedalam peperangan untuk belajar cara berperang lagi. Ketakutan kepada perang akan lenyap. Tidak ada lagi nyawa manusia yang hilang dan fikiran yang diselewengkan dari peperangan (petikan Mikha 4:3).

 

Tidak ada lagi halangan dalam bahasa.

Zefanya 3:9 "Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu.

 

Allah memberikan seluruh duni satu bahasa yang asli. Tidak ada lagi kekeliruan atau kekurangan pemahaman di antara manusia. Setiap orang memcakap, membaca dan menulis dalam bahasa yang sama. Terdapat lebih banyak manfaat bagi pendidikan, dan untuk mengenali Allah.

 

Yehezkiel 28:26 Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram, mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat Aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allah mereka."

 

Orang akan diajar untuk mengenali serta melayan Tuhan, dan menjadi orang yang berkeyakinan, tidak takut pada apa-apa kerana mereka mengetahui bahawa mereka melakukan perkara yang benar.

 

Semua bangsa-bangsa akan memelihara hukum dan menghantar wakil mereka ke Yerusalem bagi Perayaan atau kalau tidak mereka tidak akan menerima hujan pada musim yang mendatang. Semua bangsa-bangsa yang menuruti dan menyembah Allah dijamin akan menerima hujan pada musim yang mendatang.

 

Zakariah 14:16-19 Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun.  17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan.  18 Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.  19 Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

 

Berkat dan tulah akan dikenakan didalam Milenium (Ul 28; petikan Ul 1 sehingga 14). Orang akan disembuhkan dari penderitaan mereka bermula dari Yerusalem (Yes 30:19-26; Wah 22:2).

 

Kota-kota tidak lagi menjadi bencana yang besar seperti ianya sekarang, yang tidak menentu bersama dengan semua kejahatan. Pemerintahan Allah akan dituruti.

 

Yesaya 5:8 Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!

 

Zakariah 2:4 yang diberi perintah: "Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian: Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya.

 

Kota-kota yang tidak bertembok dan kampung-kampakan adalah demikian kerana Allah menjadi perlindungan.

 

Zakaraiah 2:5 Dan Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya."

 

Yeremia 33:10-13  Beginilah firman TUHAN: Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, 11 akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah TUHAN. Sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman TUHAN. 12 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. 13 Di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit, di kota-kota Tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya, demikianlah firman TUHAN."

 

Yehezkiel 48:17-19  Sekeliling kota itu ada tanah lapang, di sebelah utara dan selatan dua ratus lima puluh hasta, serta di sebelah timur dan barat dua ratus lima puluh hasta juga.  18 Yang tertinggal dari panjangnya, yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu, adalah sepuluh ribu hasta di sebelah timur dan sepuluh ribu hasta di sebelah barat dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. 19 Pekerja-pekerja ini, yang datang dari semua suku Israel, akan mengerjakannya.

 

Kerja tani ini akan bermanfaat kepada lelaki dan perempuan yang telah melalui perang yang mengerian dan wabak sebelum kedatangan Kristus. Pertumbuhan rohani dan fizikal mereka akan dikuatkan melalui pengambilan bahagian dalam dalam seluruh komuniti. Tidak ada orang yang bisa menakutkan mereka (Yer 30:10).

 

Umat manusia akan memperbaharui pertalian mereka dengan bumi ini serta masa-masa yang bertukar. Sabar untuk menunggu tanaman serta binatang membesar akan bermanfaat kepada seluruh perkembangan mereka. Kooperasi adalah norma mereka dan bukannya persaingan.

 

Perhatikan ceritah tentang Rut.

Ruth 2:2-3  Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya: "Pergilah, anakku." 3 Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelekh.

 

Ini tampak bahawa komuniti telah menanam tanaman mereka bersama di tanah yang sama dan menyatukan sumber-sumber mereka. Sekali lagi, Amos 9:13-15 menunjukkan satu upaya kerjasama.

 

Ini adalah satu keadaan harmoni yang baik, damai dan kawalan dibawah peraturan keadilan dan kebenaran dalam hukum Allah.

 

Yesaya 32:16-19  Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran.  17 Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.  18 Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman.  19 Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya

 

Kota-kota akan direndahkan serendah-rendahnya dan tidak ada hujan bagi tanaman-tanaman.

 

Hutan-hutan menjadi bernilai tinggi, dan diatur dengan baik. Orang yang pekak akan mendengar hukum-hukum Allah dikemukakan dan dijelaskan. Orang yang buta akan melihat. Ini merujuk kepada pekak dan buta secara “spiritual”, demikian juga dengan orang yang cacar fizikal.

 

Yesaya 29:17-19  Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? 18 Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. 19 Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus, Allah Israel!

 

Tanah gurun menjadi pulih dan menghasilkan air – menghasilkan lebih banyak kawasan daratan (Yes 35:5-10). Akan terdapat kawasan hutan belantara nasional, diantara kota-kota dengan kawasan kampungnya (Bil 21:25; Yeh 38:11; Zak 2:4; Yer 31:24,27).

 

Tidak ada konflik diantara binatang-binatang dan orang-orang serta padang rumput. Binatang boleh hidup dalam habitatnya masing-masing. Bumi akan diurus seperti dari mulanya di Eden. Roh-roh baru akan diberikan kepada bumi.

 

Yesaya 11:6-9 menjelaskan senario ini.

Yesaya 11:6-9 Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.  7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.  8 Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.  9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya.

 

Seperti dalam Lukas 19:17-19 yang menyatakan pemerintah 5 atau 10 kota, harus terdapat kumpulan kota-kota yang teratur – tidak ada keraguan dengan distribusi antara habitat semulajadi yang banyak. Mungkin juga terdapat batasan jumlah orang dalam kota dan kawasannya, dan kemudian kota-kot baru akan dibina tetapi tidak sama seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Ia adalah dilarang untuk menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang-demi ladang.

 

Yesaya 5:8 Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!

 

Pertanian haiwan akan dipenuhi seperti yang kita lihat dalam Yesaya 30;23-24.

 

Yesaya 30:23-24  Lalu TUHAN akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas; 24 sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak.

 

Kawasan tanah yang sama boleh didapati untuk digunakan.

Bilangan 35:2-3  "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami; juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu.  3 Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain.

 

Kawasan sekeliling kota disini, bererti kawasan penggembalaan, bukan bangunan-bangunan.

 

Orang-orang yang tinggal di kota dan perkampungan akan hidup dengan harmoni sebagai satu komuniti yang “satu”, dengan kooperasi, perhatian dan konsiderasi terhadap satu dengan yang lain. Ini adalah cara hidup yang sempurna, dan keadaan sekeliling menjadi yang paling penting kepada semua.

 

Tenaga untuk hidup dan tempat-tempat kerja akan dibekalkan dari sumber matahari yang hampir tidak berhenti (dan angin) seperti ia digunakan pada masa sekarang, tetapi ianya tidak disebabkan ketamakan manusia.

 

Visi milenial Yerusalem diberikan kepada Zakariah (Zak 8:1-23).

 

Tetapi kerajaan Allah tidak berhenti disana. Pada penghujung 1,000 tahun kedamaian dan kemakmuran, Iblis akan dilepaskan, dan mula sekali lagi menyukarkan bumi ini (Wah 20:3, bahagian akhir).

 

Wahyu 20:3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.

 

Bagaimana pun, terdapat satu lagi kebangkitan, dan semua umat manusia yang pernah hidup akan dibangkitkan, yakni mereka yang tidak mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama, pada kedatangan Kristus.

 

Wahyu 20:5  5 Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.

 

Mereka mempunyai 100 tahun dalam latihan intensif (Yes 65:20) dan, seperti semua manusia, mempunyai pilihan untuk mengikuti Allah dan caraNya atau tidak.

 

Yesaya 65:20  Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk.

 

Untuk mengikuti Dia, seseorang akan menjadi makluk roh dan sebahagian daripada Kerajaan spiritual kekal Allah. Sekiranya seseorang itu terus menderhaka, mereka akan mati dan dibakar, tidak lagi akan hidup. Kehidupan kekal dalam Kerajaan Allah harus menjadi matlamat umat manusia, kerana itu adalah kehendak Allah nagi semua.

 

2Petrus 3:9  Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.

 

Yohanes 17:3  Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

 

Tulah umat manusia adalah ketidakupayaan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain, dan Iblis telah menggoncangkan – membawa kita kepada semua jenis dosa kerana dia berpaling dari sifat keperibadian Allah kepada jalan dan roh yang salah.

 

Kristus akan memberikan kembali Kerajaan ini kepada Allah pada masa kedatanganNya selepas penaklukan planet ini

 

1Korintus 15:24-27 Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia menyerahkan Kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. 25 Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya. 26 Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. 27 Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di bawah kaki-Nya. Tetapi kalau dikatakan, bahwa "segala sesuatu telah ditaklukkan", maka teranglah, bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya.

 

Allah masih tertinggi dalam semua aktiviti ini. Semua perkara dilakukan menurut hukumNya.

 

Manusia harus belajar siapa Allah dan mengasihi Dia, belajar bahawa Dia adalah pusat kepada semua perkara, bahawa Dia adalah kasih dan pusat kepada kebaikan, dan semua ciptaan terbit dari Dia. Jadi manusia harus diajar pada asas bagi kehidupan harmoni dan mengasihi satu dengan yang lain, kewujudan fizikal adalah bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara ini kerana pilihan yang mutlak adalah ini: Adalah kita mahu cara Dia menjadi cara kita? Adakah kita mahu kedamaian yang kekal, hidup yang mengasihi ATAU TIDAK?

 

Apabila Kristus datang kembali, susunan hukum atau sistem sosial ini akan didirikan untuk menunjukkan orang manfaat serta berkat mengikuti cara Allah yang tidak pernah diketahui oleh dunia ini.

 

Dengan itu, marilah kita berdoa dengan tekun ‘DATANGLAH KERAJAAN MU’, dan dalam kehidupan individu kita menggambarkan kedatangan Kerajaan yang tidak lama lagi dalam setiap tindakan.

 

Lihat juga karya tulis Kerajaan Allah yang Kekal (No. 144)

 

q