Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[CB61]

 

 

 

 

Pakaian Imam Besar

(Edisi 2.0 20060101-20060101-20061215)

 

Peranan Imam Besar pada masa lalu dan sekarang ini adalah amat penting. Dalam kertas ini kita akan meliputi beberapa segi penting tentang pakaiannya dan simbolisme berkaitan mengenai bagaimana semuanya berhubung kait dengan Rencana Keselamatan.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 2005 Diane Flanagan, dan Wade Cox)

 (tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org


 

Pakaian Imam Besar

 


Dalam masyarakat hari ini pakaian nampaknya berdasarkan kemahuan peribadi dan ikutan fesyen terkini waktu itu. Dengan Tuhan, segalanya konsisten, direncana dan dipertimbang teliti. Begitu juga dengan pakaian imam. Daripada yang jasmaniah kita pelajari yang rohaniah (Rom. 1:20). Dalam kertas ini kita akan cuba belajar tentang benda-benda yang dipakai Imam Besar sewaktu melayani dalam Bait, dan melihat apakah penerapan-penerapan rohaniah yang kita boleh buat kepada pakaian imam. Orang memakai kain untuk menutup diri mereka (Kejadian 3:7,10,11,21) atau dalam kasus imam kain (atau pakaian) adalah untuk kemuliaan dan keindahan (Keluaran 28:2,40).

 

Nampaknya ada hubungan atau pertalian pakaian Imam Besar dan perlengkapan senjata Tuhan yang kita diperintah memakai setiap hari. Efesus 6:14-18 bercakap tentang perlengkapan senjata Tuhan. Perlengkapan ini termasuk ketopong keselamatan, baju zirah keadilan; pinggang berikatkan kebenaran, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera; kita harus memakai pedang roh, iaitu firman Tuhan, dan perisai iman. Kita diperintah berdoa sentiasa, dengan permohonan (meminta dengan bersungguh-sungguh dan rendah hati) yang tak putus-putus (kesetiaan) untuk orang-orang kudus.

 

Terdapat lapan pakaian yang dipakai oleh Imam Besar sepanjang tahun. Satu-satunya pengecualian kepada ini adalah pada Hari Pendamaian bilamana Imam Besar memakai pakaian lenan putih sebelum memakai jubah rajani. Empat pakaian putih itu ialah: celana, baju/kemeja, ikat pinggang dan ikat kepala. Empat pakaian berwarna ialah jubah biru, efod dengan sabuk pengikat, tutup dada, dan serban emas. Dengan pengecualian celana, semua pakaian lain boleh dilihat sepenuhnya atau sebahagiannya, atau dapat dilihat pemerhati.

 

Kita dapati bilangan ‘empat’ seringkali timbul dalam Alkitab, seperti empat Makhluk Hidup, empat pita biru atau empat tudung pada Khemah Suci itu. Signifikans bilangan ‘lapan’, menurut Bullinger dalam The Companion Bible pada Lampiran 10, ialah ia merupakan bilangan untuk kebangkitan atau pembaharuan, permulaan baru atau permulaan. Dengan pendirian Khemah Suci dan pentahbisan keimamatan, Israel memulakan satu lagi fasa atau waktu perkembangannya dalam Rencana Tuhan.

 

Pakaian imam-imam biasa dan Imam Besar pada Hari Pendamaian

Imam-imam biasa memakai empat pakaian yang sama jenisnya dengan pakaian-pakaian putih Imam Besar. Imam Besar memakai pakaian putih kudus pada hari Pendamaian (Imamat 16:4). Ini ialah baju/kemeja, ikat pinggang, tutup kepala/topi dan celana lenan (Keluaran 28:40, 42; 39:27-29). Sesetengah penulis percaya pakaian-pakaian putih Imam Besar lebih banyak hiasan atau lebih cantik daripada pakaian putih imam biasa, tetapi Alkitab senyap tentang hal itu.

 

Namun, apabila kita memerhatikan asal jenis-jenis lenan yang berlainan, kita mendapat idea bahawa nampaknya ada dua jenis lenan yang dimaksudkan. Dua masukan daripada Easton’s Bible Dictionary tentang lenan adalah seperti berikut:

 

Ibr. Bad SHD 906; mungkin daripada 909 yang ditulis “lenan” Keluaran 28:42; 39:28; Imamat 6:10; 16:4, 23, 32; 1 Sam. 2:18; 2 Sam. 6:14, dll. Ini digunakan secara keseluruhannya untuk pakaian-pakaian kudus yang dipakai oleh para imam. Perkataan ini datang daripada akar kata bererti “pemisahan.”

 

Jadi jelasnya, para imam terpisah dan dipilih oleh Tuhan untuk suatu maksud kudus. Dalam Imamat 16:23, kita lihat rujukan kepada SHD 906 digunakan bagi pakaian Imam Besar pada hari Pendamaian.

 

Imamat 16:23 Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan, yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana.

 

Ibr. SHD 8336 shesh; ditulis “lenan halus” Keluaran 25:4; 26:1,31,36, dll. Dalam Amsal 31:22 ini ditulis Authorized Version “sutera,” dan dalam Revised Version “lenan halus.” Perkataan ini menunjukkan lenan Mesir dengan kehalusan dan keputihan istimewa (byssus). Ini merupakan pakaian biasa imam Mesir. Firaun memakaikan Yusuf dengan pakaian lenan (Kejadian 41:42).

 

Para imam harus memantulkan terang dan Hukum Tuhan kepada seluruh planet. Malah pakaian imam harus mempunyai kualiti memantul cahaya yang putih murni. SHD 8336 juga jenis lenan yang daripadanya tabir-tabir dalam khemah suci diperbuat (Keluaran 26:1). Ini juga lenan yang digunakan untuk membuat pakaian rajani Imam Besar dan pakaian-pakaian anak-anaknya.

 

Keluaran 39:27 Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya,

 

Lihat kertas Pakaian Lenan Putih Imam (No. CB63).

 

Kita harus berusaha keras untuk benar setiap waktu. Lenan putih yang disebutkan dalam Wahyu 19:8 sebagai perbuatan benar orang-orang kudus. Para imam yang tidak memakai pakaian imamat ini ketika membuat pelayanan di Bait mendatangkan kesalahan dan kematian (Keluaran 28:35, 43). Hal sama benar bagi kita. Tuhan telah menetapkan rencana sempuran kerana Dia tahu kita belum sempurna lagi. Tuhan telah menyediakan korban diperkenan yang sempurna – Mesias – untuk memulihkan kita kepada Dia. Sesudah pertaubatan dan baptisan kita diberikan Roh Kudus yang akan mengajar kita segala kebenaran (Yohanes 14:26). Bagaimanapun, apabila kita berdosa kita bertanggungjawab bertaubat dan berubah kerana kita sudah mencemarkan pakaian benar putih kita. Jika kita tidak bertaubat kita akan kehilangan kemungkinan untuk berada dalam Kebangkitan Pertama dan dengan itu kita akan berada dalam Kebangkitan Kedua.

 

Terdapat makhluk-makhluk roh yang memakai jubah putih (Wahyu 4:4, 15:6). Wahyu bab 4 bercakap tentang mereka yang tidak mencemarkan pakain mereka dipakaikan dengan pakaian putih (Wahyu 3:4-5). Wahyu bab 7 bercakap tentang “Kumpulan Besar Orang Banyak” yang berpakaian jubah putih yang telah membasuh jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah Anak Domba (Wahyu 7:14). Mereka yang telah mati syahid diberikan jubah putih (Wahyu 6:11). Mereka yang telah layak dan berada dalam Kebangkitan Pertama memiliki atau akan diberikan jubah putih (Pengkhotbah 9:8; Wahyu 3:5).

 

Eloah memberi roh kebijaksanaan kepada mereka yang ahli dalam menjahit, menenun dan pengolahan logam untuk membuat pakaian-pakaian Harun untuk mentahbiskan (SHD 6943) dia, sebagai imam kepada Aku (Keluaran 28:3; 36:1; 39:1).

 

Perkataan mentahbiskan (consecrate SHD 6942) bererti: menguduskan, menyediakan, membaktikan, menjadi keramat, menjadi suci, menjadi kudus, dan menjadi terpisah – BLB. NASV Key study mengulas tentang 6942, “Qadash” – menjadikan tahir, mengumumkan tahir; menyucikan, membaktikan, menguduskan, membersihkan, menjadikan diri tahir, mentahbiskan kepada Tuhan, menunjukkan diri suci. Qadash merupakan lingkungan apa yang dianggap suci.

 

Lima bahan digunakan untuk membuat pakaian-pakaian Imam Besar itu. Sesetengah pakaian diperbuat daripada hanya satu bahan dan ada yang merupakan gabungan dua atau lebih bahan. Bahan-bahan ini termasuk: 1) emas (Keluaran 39:2,3); 2) kain ungu tua (Kel. 39:1-3); 3) kain kirmizi (Kel. 39:1-3); 4) kain ungu muda (Kel. 39:1-3); 5) lenan dipintal. (Kel. 28:5). Semua pakaian kudus (SHD 6944) imam adalah untuk kemuliaan (SHD 3519) dan keindahan (SHD 6597) daripada Keluaran 28:2. Sama seperti nombor lima merupakan bilangan kasih karunia kita lihat di sini bahan-bahan berlainan bergabung bersama untuk kemuliaan dan keindahan.

 

Perhatikan bahawa orang biasa dilarang memakai pakaian yang ditenun daripada dua bahan berlainan (Imamat 19:19; Ulangan 22:11). Ini dikhaskan untuk Imam Besar saja menurut Encyclopaedia Judaica.

 

Namun begitu, pada masa depan, nampaknya kain bulu domba dilarang menjadi sebahagian daripada pakaian imam dan semuanya ialah pakaian lenan sepenuhnya.

 

Yehezkiel 44:17 Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan; mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam Bait Suci.

 

Pakaian-pakaian Imam Besar

Teks untuk pakaian imamat terutamanya ditemui dalam Imamat bab 8 dan Keluaran bab 28 dan 39.

 

Imamat 8:1-9 TUHAN berfirman kepada Musa: 2 "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi, 3 lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu Kemah Pertemuan." 4 Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan Kemah Pertemuan. 5 Berkatalah Musa kepada umat itu: "Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan." 6 Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. 7 Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. 8 Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. 9 Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas sebagai tanda dedikasinya kepada TUHAN. CEV

 

Membuat Pakaian-pakaian Imamat

Keluaran 39:1-7 Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus; juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 2 Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 3 Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnyalah itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus: buatan seorang ahli. 4 Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, dikedua ujungnyalah baju efod itu disambung. 5 Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 6 Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. 7 Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

 

Tutup Dada

Keluaran 39:8-21 Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 9 Empat persegi dibuatnya itu; lipat dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. 10 Ditatah merekalah itu dengan empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama; 11 jajar yang kedua: permata batu darah, lazurit, yaspis hijau; 12 jajar yang ketiga: permata ambar, akik, kecubung; 13 jajar yang keempat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. 14 Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah dua belas banyaknya; dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu. 15 Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. 16 Dibuat merekalah dua ikat emas dan dua gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. 17 Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. 18 Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod, di sebelah depannya. 19 Dibuat merekalah dua gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. 20 Juga dibuat merekalah dua gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. 21 Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

 

Pakaian-pakaian untuk Para Imam

Keluaran 39:22-31 Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. 23 Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. 24 Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya. 25 Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, 26 sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 27 Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, 28 serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 29 dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. 30 Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN. 31 Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. CEV

 

NASV mengatakan bahan dan bukan kain bulu domba.

 

Pemilihan Para Imam

Semua imam datang daripada suku Lewi. Harun, saudara tua Musa, telah dipilih oleh Tuhan sebagai Imam Besar. Untuk keterangan lanjut tentang keimamatan baru lihat kertas Melkisedek (No. 128)).

 

Pentahbisan dan Penyucian Para Imam

Di sini kita hanya akan bincangkan pakaian Imam Besar. Terdapat pentahbisan dan fasa penyucian tujuh hari. Untuk keterangan lanjut tentang pentahbisan para imam lihat Keluaran 29.

 

Sebelum memakai Pakaian Imamat

Para imam dibawa ke khemah pertemuan. Kemudian imam-imam itu dicuci dengan air.

 

Ini boleh melambangkan waktu kita bertaubat dan meminta untuk dibaptiskan. Khasnya, orang dibaptiskan di Perayaan di depan saudara-saudara mereka. Sesudah pertaubatan, baptisan dan penumpangan tangan Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita menjadi imam-imam Tuhan (Wahyu 1:5,6).

 

Melayani dengan Berkaki Ayam

Walaupun ini kenampakan pelik bagi kita dalam dunia moden kita, dalam Bait Suci, para imam melayani dengan berkaki ayam. Tiap tahun, setiap anggota terbaptis membaharui komitmen atau janji baptisannya, dengan mengambil bahagian dalam Perjamuan Tuhan yang mana kita mula-mula membasuh kaki sesama sendiri dan selepas itu memakan tubuh/roti dan darah/wain Kristus. Lihat kertas Hari-hari Raya Tuhan (No. CB22).

 

Ingat, dalam kisah tentang panggilan Musa dia disuruh menanggalkan kasutnya kerana tempat di mana dia berdiri merupakan tanah kudus (Keluaran 3:5). Dalam Efesus 6, kaki kita harus berkasutkan injil damai sejahtera. Pada masa kini, tiada lagi yang lebih penting daripada memberitakan Injil kepada planet yang hampir mati ini.

 

Kain atau Pakaian Imam Besar

Kita akan mula dari Imamat bab 8, dengan benda-benda yang Musa letakkan pada Harun ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan atau dipisahkan. Bergantung pada Alkitab yang kita gunakan, nama-nama berlainan boleh digunakan untuk menggambarkan bahagian-bahagian pakaian itu. Oleh sebab itu, nama-nama yang berbagai itu ditambah ke dalam teks untuk cuba membantu menyifatkan apa yang sedang digambarkan.

 

“Sesudah itu dikenakannyalah baju jubah/kemeja/kot berpetak kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod/rompi, diikatkannya sabuk baju efod/ikat pinggang yang ditenun halus dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.  Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban/topi bonet di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.” (Imamat 8:7-9).

 

Walaupun tidak disenaraikan, celana lenan kemungkinan benda pertama yang dipakai selepas pembasuhan dengan air itu.

 

Dalam Keluaran 28:42-43 dinyatakan: “Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya: celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya, apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya.”

 

Celana-celana lenan adalah untuk kesopanan. Pakaian para imam adalah untuk kemuliaan dan keindahan (Keluaran 28:2,40). Sebahagian daripada keindahan ini ialah imam menunjukkan kesopanan. Begitu seharusnya bagi kita. Dalam Efesus 6:14 kita lihat bahawa pinggang kita harus diikat dengan kebenaran. Kebenaran ialah tonggak Iman. Kita harus sentiasa kekal setia kepada kebenaran Tuhan dan memelihara HukumNya.

 

Baju jubah/Kemeja/Kot berpetak

Dia membuat kemeja lenan tenun halus untuk Harun dan anak-anaknya (Keluaran 39:27). Ini merupakan pakaian satu-bahagian dan nampaknya pakaian ini dibuat pada perkakas tenun yang menggunakan tenunan dua kali lipat supaya tiada kelim (jahitan) tepi. Ini sama seperti pakaian yang dipakai Mesias pada malam pengkhianatan/penyalibannya: “Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja” (Yohanes 19:23). Revised Version menggambarkannya sebagai, “menenun secara berpetak/menenun kemeja dengan ada raginya” (Kel. 28:39; NASV Kel. 28:4). Ini juga sejenis tenunan yang boleh dipasang sedia pada perkakas tenunan, yang mana corak pada kain kelihatan seperti petak-petak empat segi. Untuk komen lebih tentang petak-petak empat segi lihat kertas Khemah Suci di Padang Gurun (No. CB42).

 

Ikat pinggang

Keluaran 39:29: “ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.”

 

Terdapat tiga jenis ikat pinggang berlainan yang dipakai oleh para imam dalam Bait:

1)  Ikat pinggang sepanjang tahun Imam Besar, sebahagian daripada “pakaian emas” yang dihiasi dengan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan dipintal (Kel. 39:29, AV).

2)  Ikat pinggang yang dipakai oleh Imam Besar pada Hari Pendamaian merupakan salah satu daripada empat pakaian putih yang dipakainya pada hari itu (Imamat 16:4).

3)  Ikat pinggang imam biasa: sesetengah orang menganggapnya seperti pakaian emas Imam Besar; orang lain pula menganggapnya sebahagian daripada pakaian putih. “Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.” (Yesaya 11:5).

 

Jubah/Gamis Biru (Ungu Tua)

Gamis ini ungu tua (Kel. 28:31, 39:22). Gamis ungu tua ini dipakai di bawah efod dan tidak terhias seperti efod. Ada bukaan untuk kepala di tengahnya dan pinggir bertenun mengelilingi bukaan ini, supaya ia tidak koyak (Kel. 28:32; 39:23). Sebab gamis ungu tua ini tidak mempunyai lengan baju, tetapi hanya celah-celah di tepi untuk tangan keluar. Hujung gamis ini mempunyai hiasan luar biasa buah delima daripada kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi.

 

Bilangan 15:37-40 memerintah kita mempunyai empat pita ungu tua (biru) pada punca-punca pakaian kita “jumbai itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya.” Di sini kita lihat seluruh gamis itu haruslah ungu tua.

 

Bahagian bawah gamis ini mempunyai giring-giring (loceng) yang diperbuat daripada emas yang terikat kepada hujungnya. Giring-giring dan buah delima ini berselang-seli mengelilingi hujung (kelim) gamis itu. “Haruslah gamis itu dipakai Harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian” (Keluaran 28:33-35; 39:24-26). Banyak pandangan bercampur-campur tentang sebab-sebab untuk giring-giring itu. Sesetengah sarjana percaya ini adalah supaya Imam Besar boleh didengari gerak-gerinya dalam Khemah atau Bait Suci. Bunyi kerincing giring-giring itu mungkin didengari ketika dia masuk dan meninggalkan tempat kudus di hadapan Tuhan. Ini keyakinan bahawa dia diperkenan Tuhan dan dia tidak mati. Penulis lain berkata ini tidak logik. Apa yang kita pasti hanyalah bahawa Alkitab menyatakan yang terdapat giring-giring dan buah delima pada hujung bawah gamis ungu tua itu.

 

Mereka membuat buah-buah delima daripada kain ungu tua, ungu muda dan kirmizi serta lenan berpintal di sekeliling kelim gamis itu (Keluaran 39:24). Encyclopaedia Judaica mencadangkan adanya 36 atau 72 giring-giring dan buah delima. Easton percaya terdapat 72, iaitu bilangan Sanhedrin. Jika terdapat 72 giring-giring dan buah delima maka hujung bawah gamis Imam Besar dikelilingi dengan 144 benda. Kita juga melihat buah-buah delima pada tiang-tiang Bait Salomo. Perincian Bait Salomo akan dibincangkan dalam satu kertas di kemudian hari.

 

Pada Hari Pendamaian, imam meninggalkan pakaian rajaninya dan bertukar kepada pakaian putih imam. Pada waktu ini Imam Besar tidak akan mengeluarkan apa-apa bunyi sementara dia bergerak di dalam Khemah atau Bait Suci, sebab dia tidak mempunyai gamis ungu tua itu dengan giring-giringnya.

 

Bahan-bahan Tutup Dada dan Efod

Tutup dada dan efod diperbuat daripada kesemua lima bahan itu. “Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan: buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya.” (Keluaran 28:6,15, NASV). RSV menggunakan perkataan “benda” untuk bahan dan versi lain mengabaikan perkataan ini sepenuhnya.

 

Efod

Efod diperbuat daripada kesemua lima bahan (Keluaran 28:5). Ia mempunyai dua tutup bahu. (Sama seperti Bait mempunyai dua tiang.) Tutup bahu ini disambung pada hujung-hujungnya dengan rantai emas (Keluaran 28:14). Terdapat dua batu permata. Setiap batu mempunyai nama-nama enam anak Israel yang diukur padanya. Enam nama pada satu batu dan enam nama pada batu yang satu lagi mengikut urutan lahir mereka (Keluaran 28:9-13; 39:6). Batu-batu permata ini dililit dengan ikat emas yang indah pada setiap tutup dada efod itu. Harun membawa nama-nama para anak Israel pada bahunya sebagai peringatan. Ini seterusnya disatukan oleh “sabuk pengikat” daripada emas, ungu tua, ungu muda, kirmizi, dan lenan berpintal halus di sekeliling pinggang. Atasnya diletakkan tutup dada pernyataan keputusan, yang sebenarnya sebahagian daripada efod itu, dan dimasukkan dalam istilah itu dalam petikan-petikan seperti (1 Sam. 2:28; 14:3; 23:9) dan diikat kepadanya di atas saja sabuk pengikat efod.

 

Tutup Dada

Tutup dada, seperti efod, terdiri daripada kesemua lima bahan: bahan emas, ungu tua, ungu muda dan kirmizi serta lenan berpintal halus (NASV, Keluaran 28:15). Ini merupakan segiempat sama dengan 12 batu permata ditatah padanya. (Kita saksikan banyak empat persegi dalam khemah di padang gurun.) Segiempat tepat ini dilipat separuh dan membentuk segiempat sama; ia segiempat sama dua kali ganda mungkin untuk mengangkat berat batu-batu yang diletak padanya. Ditatah pada segiempat sama itu ialah empat baris yang mempunyai tiga batu; tiap satu daripada dua belas permata itu ditatah dalam tatahan emas yang indah. 12 permata itu mempunyai nama-nama para anak Israel. Tiap satunya diukir seperti meterai dengan nama salah satu daripada dua belas suku. Sama ada urutannya mengikut umur anak-anak Israel, atau urutan dalam perkhemahan, sekali lagi kita tidak pasti, sebab Alkitab senyap tentang hal itu.

 

Di sini kita lihat dua set permata yang mempunyai nama-nama para anak Israel. Satu set ialah nama-nama yang diukir pada batu-batu di atas bahu dan satu lagi mempunyai nama-nama yang diukir pada batu-batu pada tutup dada. Batu-batu ini disusun dalam empat set bertiga dan mungkin ditetapkan mengikut urutan Perbarisan suku-suku.

 

Tutup dada diikat di atasnya dengan gelang-gelang dan untai-untai emas kepada dua batu krisopras pada bahu, dan di bawahnya dengan dua gelang lain dan tali ungu tua, kepada dua gelang secocok di efod untuk menetapkan tempatnya di atas sabuk pengikat itu.

 

Bagaimana sebenarnya Urim dan Tumim bekerja tidak dinyatakan kepada kita dengan jelas oleh Alkitab. Kita memang tahu apabila Imam Besar bertanya soalan tentang suku-suku Urim dan Tumim entah bagaimana memberi jawapan ‘ya’ atau ‘tidak’ melalui Roh Kudus Tuhan (1 Sam. 14:3,18,19; 23:2,4,9,11,12; 28:6; Hakim 20:28; 2 Sam. 5:23). Kita mungkin andaikan bahawa jawapannya hanya diberi dengan Firman Tuhan kepada Imam Besar (lihat Yohanes 11:51) sesudah bertanya Tuhan dengan berpakaian efod dan tutup dada itu.

 

Apa ertinya kita pelajari daripada Keluaran 28:30, yang mana kita baca, “Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di hadapan TUHAN”

 

Harun harus membawa nama-nama para anak Israel dalam tutup dada pernyataan keputusan itu di atas jantungnya apabila dia masuk tempat kudus, sebagai peringatan di hadapan Tuhan selamanya (Keluaran 28:28,29). Tutup dada itu tutup dada pernyataan keputusan (pengadilan). Dalam tutup dada itu ialah Urim dan Tumim dan keduanya akan berada di atas jantung Harun apabila dia pergi menghadap Tuhan; dan Harun akan membawa keputusan anak-anak Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan selamanya (Keluaran 28:3). Tepat simbolisme kemuliaan yang sama diberikan kepada batu-batu permata dalam gambaran Yerusalem Baru (Wahyu 21:11, 19-21), suatu petikan yang menghubung bersama susunan suku-suku dalam khemah-khemah mereka, dan susunan batu-batu permata dalam tutup dada itu.

 

Tutup dada itu diikat kepada efod, sama seperti keputusan (pengadilan) terikat kepada anak-anak Israel melalui Mesias. Israel merupakan bahagian Yahovah. Kita melihat apa terjadi kepada orang Israel apabila mereka berpaling daripada Hukum Tuhan dan menyembah tuhan-tuhan palsu sewaktu perjalanan mereka ke Tanah Perjanjian. Ulangan bab 28 memberitahu kita tentang berkat-berkat untuk ketaatan dan kutukan-kutukan untuk keingkaran.

 

Harun, sebagai Imam Besar, membayangi Kristus terlebih dahulu sebagai Imam Besar daripada pengangkatannya melebihi teman-temannya apabila dia, Kristus, diterima sebagai korban sempurna pada Unjukan Berkas, dalam 30 C.E.

 

Serban/topi bonet (Turban)

Serban ini sepanjang 16 hasta dan sama panjangnya seperti tabir-tabir lenan dalam Khemah Suci.

 

Keluaran 39:28 …”serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya.”

 

Di sini kita lihat Harun dan anak-anaknya disuruh untuk menutup kepala mereka. Kepala Imam Besar tidak harus dibiarkan terbuka. Kaum lelaki tidak harus mencukur kepala mereka (Imamat 21:5) kecuali pada akhir sumpah orang Nazir (Bilangan 6:18).

 

Kita mesti sentiasa menjaga pemikiran kita sebab Iblis umpama singa mengaum yang ingin menelan/memusnahkan kita (1 Pet. 5:8).

 

Serban (Mitre)

“Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kauukirkanlah, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun (Keluaran 28:36-38).

 

Selain itu, Hukum Sepuluh diukir pada dua loh batu (Keluaran 31:18; 34:1). Mereka yang mentaati Tuhan dan mengatasi dosa akan menerima batu putih dengan nama baru tertulis padanya (Wahyu 2:17). Kita juga mendapat nama baru yang ditulis pada dahi kita (Wahyu 3:12).

 

Ketopong Keselamatan

Keselamatan kita adalah melalui Yesus Kristus (atau Yosua/Yehosua) Mesias, korban sempurna. Dialah Imam Besar kita. Kita akan menjadi para imam Tuhan (Keluaran 19:6), dan kita akan menerima mahkota (Wahyu 2:10; 3:11).

 

Kristus menguduskan pakaian umat pilihan dengan Unjukan Berkas. Dari waktu itu kita ditahbiskan sebagai para imam dan berpakaian untuk memasuki tempat kudus. Untuk butiran lanjut tentang persembahan dan pakaian para imam lihat kertas Persembahan Unjukan Berkas (No. 106b).

 

Orang Yahudi sedang bekerja untuk membuat persiapan bagi Bait ketiga. Orang Yahudi tidak mengerti keadaannya seperti kita; mereka tidak melihat atau percaya Kristus ialah korban sempurna itu. Orang Yahudi percaya mereka perlu menyediakan Bait itu. Di sini ialah petikan ringkas tentang gamis biru (ungu tua) itu:

 

Daripada Arutz – Berita Nasional Israeli 20-12-05

 

GAMIS ALKITABIAH DIHASILKAN UNTUK KEGUNAAN IMAM BESAR DALAM BAIT SUCI (Oleh Ezra HaLevi)

Setelah banyak usaha dan penyelidikan tekun, gamis Techelet (biru langit) Imam Besar telah disiapkan oleh Institusi Bait dan ini diharapkan layak dipakai dalam Bait Ketiga. Gamis biru ini, atau me’il techelet sebagaimana ia dipanggil dalam Torah, mempunyai 72 giring-giring emas yang berselang-seli dengan 72 buah delima yang dilekat sekeliling kelimnya, ditenun daripada kain bulu ungu tua, ungu muda, dan kirmizi. Projek in diselidiki dan dilaksanakan oleh tukang-tukang yang ahli sepanjang tiga tahun yang lalu. Ini akan menyertai efod dan choshen (tutup dada) yang sudah siap, yang mempamerkan 12 batu pertama yang dihubungkan dengan 12 suku Israel. Semua ini berada di Institusi Bait di Kota Lama Yerusalem, dan diharapkan semoga semua itu akan didapati sesuai digunakan oleh Imam Besar dalam bait ketiga.

 

Penenun ulung Yehudit Avraham menenun gamis ini dengan menggunakan teknik menenun “dua-sisi” Navajo. Bahan pencelup Techelet yang digunakan ialah pencelup biru yang paling luas diterima sebagai warna biru Alkitabiah. Perintah untuk membuat gamis sebegitu muncul dalam Keluaran 28:31-35: “Haruslah kaubuat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya; lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kaubuat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan TUHAN dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati.”

 

“Ini ialah gamis pertama yang ditenun keseluruhannya daripada techelet dalam hampir 2,000 tahun,” Rabai Chaim Richman daripada Institusi Bait memberitahu Arutz-7 … . Pelengkapan pakaian suci ini menandakan satu langkah besar ke hadapan ke arah pembaharuan acara Kebaktian dalam Bait Suci.”

 

Pada masa hadapan Bait akan beroperasi kembali dengan beberapa perubahan. Di situ kita lihat para imam hanya memakai lenan, sama seperti Imam Besar pada Hari Pendamaian. “Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam Bait Suci.” (Yehezkiel 44:17dst).

 

Tempat Maha Kudus Sekarang

Seluruh pakaian Imam Besar itu kita perhatikan penggunaan emas: pada kepalanya dalam serban, benang-benang emas dan rantai emas pada tutup dada dan efod, dan hampir tapak kakinya dengan giring-giring emas.

 

Selepas korban Kristus, dan hasil daripada baptisan kita dan penerimaan Roh Kudus, kita kini ialah Naos atau Tempat Maha Kudus sebagai Bait Tuhan (1 Kor. 3:16-17; 6:19; 2 Kor. 6:16; Efesus 2:21). Sama seperti yang kita lihat dalam Khemah di padang gurun di mana Tempat Maha Kudusnya ialah emas, di sini kita lihat Imam Besar memakai emas itu. Kita akan menjadi para imam yang bekerja di bawah Imam Besar kita Yosua Mesias.

 

Ringkasan

Kita perlu ingat bahawa kita boleh belajar pelajaran-pelajaran rohani daripada benda-benda jasmaniah di sekeliling kita, atau daripada apa yang kita disuruh lakukan.

 

Kita dapati kita boleh mencemari atau mengotorkan pakaian kita, tetapi jika kita menjaga pakaian kita agar bersih dan tidak bercela kita akan ditemui layak dan nama kita dituliskan dalam buku kehidupan (Wahyu 3:4-5).

 

Pakaian Imam Besar adalah untuk kemuliaan dan keindahan. Namun pakaian itu sebenarnya menunjukkan kita kemuliaan dan keindahan aspek-aspek banyak Rencana Tuhan. Biarlah setiap kita melakukan pekerjaan Bapa kita (Lukas 2:49) dan berpegang teguh kepada apa yang kita miliki supaya tiada seorangpun mengambil mahkota kita (Wahyu 3:11) atau tempat kita dalam Rencana Tuhan.

 

q


 

 

 

 

Tambahan

 

Pelajaran: Pakaian Imam

 

 


Sasaran:

Meninjau kembali konsep-konsep asas berkaitan penampilan jasmaniah imam dan Imam Besar di Israel.

 

Objektif:

1.  Anak-anak akan mempelajari gambaran alkitabiah pakaian imamat.

2.  Anak-anak belajar bagaimana pakaian imam menunjuk ke arah Kristus sebagai Imam Besar kita dan akhirnya peranan kita sebagai para imam menurut mazhab Melkisedek.

 

Sumber:

Alkitab Revised Standard

Alkitab King James

Pakaian Imam Besar (CB61)

Pakaian Lenan Putih Imam (CB62)

 

Ayat Alkitab yang Relevan:

Keluaran 28:36-38

Keluaran 29:6-9

Keluaran 39:30,31

 

Format:

Buka dengan doa

Pelajaran

Ringkasan

Aktiviti

Tutup dengan doa

 

Pelajaran:

Pelajaran ini boleh dilakukan mengikut bahagian sementara setiap bahagian pakaian imamat itu ditinjau atau ini boleh jadi tinjauan beraktiviti atas bahan yang diliputi.

 

Bahan pembelajaran disenaraikan dalam pelajaran-pelajaran individu tentang Pakaian Imam.

 

Aktiviti:

Aktiviti umum akan membabitkan anak-anak membuat pakaian imamat. Ini sama ada dalam fesyen 3-D pada anak patung/boneka atau pada “patung kertas”.

 

Bahan-bahan:

Gunting, gam/perekat, perekat panas, jarum dan benang

Boneka untuk setiap anak atau patung kertas untuk tiap anak

Fabrik atau kertas putih, biru, merah, ungu

Fabrik atau kertas emas (mungkin di bahagian buku skrap/gunting-guntingan) kertas timah emas

 

Batu-batu untuk tutup dada, atau mungkin perekat berkilau untuk digunakan sebagai batu-batu (12 batu berwarna dan 2 batu krisopras setiap anak).

Rantai emas, dawai emas, benang emas untuk bahagian-bahagian tertentu juga boleh digunakan atau pembersih paip emas

Pita biru

Gelang emas atau buatlah gelang daripada pembersih paip

Lonceng/giring-giring

Pin/peniti keselamatan emas yang kecil

Buah-buah delima

 

Benda-benda  yang nampaknya boleh digunakan: beli seuntai pom pom sebagai ganti buah delima ~1 inci lebih panjang daripada jarak pinggir gamis biru itu. Izinkan anak-anak menyematkan giring-giring itu pada ruang antara buah-buah delima/pom pom ini. Anak-anak berumur 3-4 tahunpun yang boleh menguntai manik-manik patut dapat melakukan aktiviti ini. Bagi mereka yang mempunyai masalah dengan kebolehan gerakan badan secara halus, ini akan sangat mencabar.

 

Berkenaan efod: rancangkan supaya efod ini dapat melalui kepala bentuk 3-D itu dengan sebahagian efod itu sampai pertengahan belakangnya. Gunakan perekat atau dawai emas untuk melekatkan 2 batu krisopras itu dengan nama-nama 6 suku tertulis padanya kepada bahu Efod itu.

 

Dengan menggunakan pembersih paip, buat bentuk segiempat untuk tutup dada dan gunakan lebihan (tambah lebih jika perlu) pembersih paip emas itu untuk membentuk 2 simpulan di atas untuk mengikat batu-batu krisopras itu. Potong pembersih paip emas, ungu, biru, merah dan putih (lebih baik pembersih paip berkilau atau berkerlip) kira-kira ½ lebih panjang daripada panjang tutup dada itu. Tenun saja atas bawah atas bawah dan pada pembersih paip seterusnya bawah atas bawah atas sehingga tutup dada itu kelihatan padat. Engkau juga boleh melekatkan kertas emas di belakang pembersih paip atau mengabaikan aspek menenun pembersih paip itu jika waktu kamu terbatas.

 

Untuk memudahkan anak-anak lebih kecil potong templatnya supaya mereka hanya perlu memotong dan menemukan pelbagai pakaian itu dan menyematkan semuanya. Sebaik saja pakaian siap ceritakanlah seluruh proses bagaimana seseorang dipanggil atau dipilih oleh Tuhan dan bagaimana kita diberikan Roh Kudus selepas pertaubatan dan baptisan, dari mana kita menerima jubah-jubah putih kita. Jika kita mencemari atau mengotori jubah itu kita bertaubat serta merta dan setiap tahun mengikut serta Perjamuan Tuhan. Tinjau kembali konsep yang kita ialah para imam mazhab Melkisedek; bahawa Kristus ialah Imam Besar kita. Pandulah anak-anak itu meninjau pelbagai benda yang ada dan tekankan apa yang boleh dilambangkannya.

 

Ini boleh jadi satu pertunjukan untuk orang dewasa, dengan setiap anak atau pasukan anak-anak menjelaskan aspek-aspek individu setiap pakaian imam.

 

Tutup dengan doa.