Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[CB128]

 

 

 

 

Pedang Roh Tuhan

(Edisi 1.0 20080728-20080728)

 

Efesus 6 menarik sebab ia nampaknya menyatakan pedang Roh seolah-olah Roh boleh menggunakan pedang. Dalam pelajaran ini kita akan melihat dengan lebih dekat konsep-konsep pedang, Roh dan Firman Tuhan.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 2008 Jemaat-jemaat Allah Al Masehi, ed. Wade Cox)

 (tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org


 

Pedang Roh Tuhan

 

 


Efesus 6:16-17 menyatakan:

dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. (KJV)

 

Versi Contemporary English membuatnya lebih jelas sedikit.

 

Efesus 6:16-17 Biarlah imanmu menjadi seperti perisai, dan kamu akan dapat menghentikan semua panah api dari si jahat. Biarlah kuasa Tuhan yang menyelamatkan menjadi seperti ketopong, dan sebagai pedang gunakan pesan Tuhan yang datang daripada Roh. (CEV)

 

Daripada Efesus 6:17 kita lihat banyak konsep terbentuk, mula-mula konsep pedang, iaitu firman Tuhan. Dengan itu, mari kita perhatikan juga konsep-konsep pedang dan selepas itu firman Tuhan.

 

Konsep-konsep berhubungan pedang

 

Pedang digambarkan sebagai:

Firman Tuhan (Efesus 6:17; Ibrani 4:12); keadilan Tuhan (Ulangan 32:41; Zakharia 13:7); dan perlindungan Tuhan (Ulangan 33:29). Pedang juga dijelaskan sebagai firman Kristus (Yesaya 49:2; Wahyu 1:16).

 

Pedang juga berhubungan dengan perang dan berlawan (Matius 10:34); dan masalah dan kerugian berat dan besar-besaran (Yehezkiel 5:2,17; 14:17; 21:9).

 

Ia boleh merujuk kepada orang jahat/fasik (Mazmur 17:13); lidah orang jahat (Mazmur 57:4; 64:3; Amsal 12:18); semangat menganiaya orang jahat (Mazmur 37:14); atau saksi palsu (Amsal 25:18).

 

Atau ia boleh dilihat secara positif (memasukkannya ke dalam sarung) iaitu damai sejahtera dan persahabatan (Yeremia 47:6), dan wibawa pemerintah (Roma 13:4).

 

Dalam waktu aman pedang boleh ditempa menjadi mata bajak (Yesaya 2:4; Mikha 4:3), iaitu satu instrumen ladang; dan pada waktu perang rakyat akan menempa mata bajak mereka menjadi pedang (Yoel 3:10).

 

Kita telah lihat sebelum ini dalam Rencana Eloah, pedang digunakan.

 

Kejadian 3:24 Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan-Nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.

 

Di sini kita sekali lagi melihat Eloah melindungi manusia daripada membuat pilihan yang lebih buruk lagi daripada apa yang dibuatnya ketika dia memilih untuk berdosa.

 

Tanpa Roh Kudus Tuhan manusia akan lazim melakukan apa yang nampak betul dalam fikiran mereka. Namun, kitab suci memberitahu kita yang jalan Tuhan tidak diketahui mereka (Roma 8:7; Yakobus 4:4), dan pemikiran manusia berseteru atau memusuhi Tuhan dan HukumNya (Roma 8:7).

 

Dengan pedang Roh kita sekarang melihat kepingan-kepingan kelengkapan senjata Eloah yang kita pegang dan kuasai dalam tangan kita; pedang tidak akan berkesan jika kita hanya mengikat atau melekatkannya kepada tubuh kita.

 

Ibrani 4 memberitahu kita apa yang boleh dilakukan firman Tuhan/pedang Roh Tuhan.

 

Ibrani 4:12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. (KJV)

 

Jelas sekali, Eloah mengetahui segala fikiran kita dan perbuatan apakah yang terhasil daripada fikiran-fikiran itu. Pedang Roh membantu kita memandang diri kita dan dengan pertolongan Tuhan dapat mengetahui apakah masalah peribadi yang perlu diperbetulkan.

 

Tuhan berfirman Dia akan memimpin pemikiran kita (Amsal 16:3) dan kata-kata kita (Efesus 6:19). Semua kata-kata kita haruslah tanpa dusta atau bohong seperti yang kita pelajari dalam pelajaran Ketopong Keselamatan (No. CB124).

 

Ingat daripada pelajaran Pinggang Berikat Kebenaran (No. CB126), pita atau ikat pinggang Kebenaran inilah yang memeluk ketat pinggang kita. Pada ikat pinggang inilah pedang Roh terikat kuat. Dengan itu, memang logik kenapa pedang ini boleh membedakan atau memahami pemikiran kita sebab pedang ini berhubungan dengan kebenaran dan kebenaran ialah dasar diri kita sebagai Kristian.

 

Kita juga bertanggungjawab melindungi Jemaat dengan pedang firman Tuhan terhadap apa-apa bidaah atau dusta tentang firman Tuhan.

 

Semua orang kudus dalam tentera Tuhan perlu mampu memberi jawapan kepada pengharapan yang ada dalam diri mereka (1 Petrus 3:15). Kita semua perlu cukup berpengalaman dan berpengetahuan tentang firman Tuhan untuk menangkis dan menangani serangan yang dibuat oleh orang-orang dan bani syurgawi derhaka terhadap kita sebagai individu atau Jemaat.

 

Wahyu 19:5 memberitahu kita Mesias kembali dengan pedang tajam yang akan digunakannya untuk menangani bangsa-bangsa. Hanya bilamana semua bangsa mengetahui siapakah Allah Maha Esa, apakah Hukum-hukumNya dan bila waktunya untuk menyembah Dia barulah planet ini dapat dibawa masuk ke dalam waktu yang dikenali sebagai ‘zaman Pemerintahan Adil’.

 

Kita lihat firman Tuhan ialah pedang yang Tuhan gunakan untuk menolong kita semua belajar tentang Tuhan, HukumNya dan tanggungjawab kita kepada Tuhan sebagai anak-anakNya. Mari kita gunakan lebih banyak waktu untuk meneliti konsep firman Tuhan.

 

Firman Tuhan

 

Firman Tuhan disamakan juga dengan pedang (Ibrani 4:12; Efesus 6:17; Wahyu 1:16).

 

Daripada Lukas kita pelajari bahawa kita harus memelihara firman Tuhan, dan ini juga semestinya termasuk melakukan apa yang disuruh firman Tuhan.

 

Lukas 11:28 Tetapi Ia berkata: "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."

 

Roh tidak diberikan mengikut ukuran (Yohanes 3:34). Terjemahan NIV Alkitab menyatakan bahawa Tuhan mengaruniakan Roh tanpa batasan. Roh dikaruniakan untuk kebaikan semua. 1 Korintus 12:4-11 menunjukkan sembilan aspek karunia Roh yang berlipat tujuh ialah: hikmat/pengetahuan, iman, penyembuhan, kuasa atau mukjizat, nubuatan, pembedaan roh-roh dan berbicara serta menafsir bahasa-bahasa. Untuk keterangan lanjut lihat juga kertas Satu Bersama Dengan Bapa (No. 81).

 

Untuk keterangan lanjut tentang Roh Kudus lihat kertas-kertas Apakah Roh Kudus? (No. CB3) dan Pelajaran: Dipenuhi dengan Roh Kudus (No. CB85).

 

Kita sekarang akan melihat pada konsep firman Tuhan dengan lebih terperinci lagi dan melihat apa yang kita dapat pelajari tentang firman Tuhan.

 

Erti Firman Tuhan

 

Ketika kita mulakan pelajaran kita, kita membaca Efesus 6. Mari kita perhatikan ayat 17 sekali lagi dengan fokus berlainan.

 

Efesus 6:17 menyatakan:

dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. (KJV)

 

Kita sudahpun meninjau idea-idea yang berkaitan dengan pedang dan Roh, namun apakah erti Firman Tuhan?

 

Firman ialah rhema (SGD 4487) dan bererti: “benda yang dikatakan, apa yang diucapkan dalam ucapan atau penulisan;”

 

Dalam Ibrani 11 kita lihat satu contoh penggunaan firman (rhema).

 

Ibrani 11:3 Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.

 

Signifikans rhema (berbeza atau berlainan daripada logos) ditunjukkan dalam ayat “terimalah … pedang Roh, yaitu firman Allah” (Efesus 6:17). Di sini rujukannya bukan kepada seluruh Alkitab, tetapi ayat individu yang Roh ingatkan kita untuk kegunaan dalam waktu keperluan, tingkat permulaan atau prasyarat, iaitu pemenuhan tetap pemikiran dengan ayat-ayat kitab suci.

http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=4487&t=KJV

 

Siapa atau apakah firman Tuhan?

 

Seperti kita sudah lihat dalam Efesus 6:17 dan Ibrani 11:3, erti firman ialah firman Tuhan yang diucapkan dan mendidik atau membimbing kita.

 

Namun ramai orang akan cuba mengutip Yohanes 1:1 sebagai sebahagian bukti mereka yang adanya satu triniti (trinitas). Eloah adalah tunggal; Dialah yang Esa dan satu-satunya Allah Benar (1 Timotius 6:16).

 

Tidak diragui lagi bahawa Tuhan adalah tunggal dan pemerintah tertinggi. Amsal 30:4-5 (6) menunjukkan nama Tuhan dan bahawa Dia memiliki anak.

Siapakah yang naik ke sorga lalu turun?

Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya?

Siapakah yang telah membungkus air dengan kain?

Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi?

Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu! Semua firman Allah [ELOAH] adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya.

Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta.

 

http://www.logon.org/english/s/a1.html

 

Mesias ialah seorang anak; dia memang datang ke Bumi dan telah dijadikan manusia. Dia diberi kehidupan (Yohanes 5:26). Dialah Firman / Logos yang disebutkan dalam Yohanes 1:1.

 

Yohanes 1:1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

 

Firman, daripada komen Easton’s:

(Greek Logos), salah satu gelaran Tuan kita, hanya ditemui dalam tulisan-tulisan Yohanes (Yohanes 1:1-14; 1 Yohanes 1:1; Wahyu 19:13). Sebagai ini, Kristus menyatakan Tuhan. Jabatannya adalah untuk memperkenalkan Tuhan. “Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.” (Yohanes 1:18). Gelaran ini menunjukkan kudrat ilahi Kristus. Sebagai Firman, dia “ada pada mulanya” dan “menjadi manusia.” “Firman itu bersama-sama dengan Tuhan” dan “adalah Tuhan,” dan merupakan Pencipta segala sesuatu (Mazmur 33:6; 107:20; 119:89; 147:18; Yesaya 40:8).

http://cf.blueletterbible.org/Search/Dictionary/viewTopic.cfm?TopicList=3890&Topic=Word,+The&DictID=

 

Untuk penjelasan yang lebih terperinci bagi Yohanes 1:1 lihat kertas Tentang Keabadian (No. 165).

 

Mereka yang memelihara Firman Tuhan

 

Apakah yang harus dilakukan umat Tuhan berhubungan Firman Tuhan?

 

Kita harus memelihara dan menghargai firman Tuhan. Mereka yang menghargai firman Tuhan dan memiliki Roh Kudus akan menjadi sebahagian daripada Pengantin Perempuan Kristus (Amsal 21:20). Untuk keterangan lanjut lihat Ringkasan: Signifikans Perkahwinan di Kana Galilea (No. P50z).

 

Kita dikuduskan atau dipilih dalam kebenaran dalam kasih. Demi kita Kristus menguduskan dirinya, dan dengan itu kita harus menguduskan diri kita dalam kebenaran, iaitu firman Tuhan (Yohanes 17:17). Untuk keterangan lebih lihat Pengudusan Bait Tuhan (No. 241). Sekali lagi ayat ini mempertalikan pedang dengan firman Tuhan, yang digantung pada ikat pinggang kebenaran. Penekanan kebenaran sebagai bahagian terpenting kepercayaan ini tidak boleh ditaksir terlalu tinggi.

 

Kita ialah umat pilihan Tuhan, dan golongan yang dipanggil keluar dan mempunyai kewajipan atau tugas untuk memelihara firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan Lukas 4:4 dan Matius 4:4.

 

Lukas 4:4 Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja."

 

Kita sebagai umat Tuhan memelihara firman Tuhan tidak kira apa harganya, seperti kata Wahyu 20:4.

 

Wahyu 20:4 Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman (Logos) Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya.

 

Ganjaran kita sebab memelihara firman Tuhan jauh melampaui apa yang kita mungkin lalui dalam kehidupan ini (Rom. 8:18), seperti Yesaya 64 dan 1 Korintus 2:9 tunjukkan.

 

Roma 8:18 Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.

 

Yesaya 64:4 Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia; hanya Engkau yang berbuat demikian. (KJV)

 

1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." (KJV)

 

Seperti yang kita lihat daripada ayat-ayat itu, pemikiran kita tidak dapat membayangkan atau mengerti segala yang Eloah telah sediakan untuk kita jika kita mengasihi dan mentaati Dia.

 

Marilah kita semua gunakan segala karunia dan talenta yang telah diberi dengan cuma-cuma saja kepada kita dan membawa Firman Tuhan kepada dunia.

 

Sebagai penutupan …

 

Mari kita berdoa dengan tekun untuk hari Injil sampai ke seluruh dunia, Mesias kembali, waktu Pemerintahan Adil bermula dan masanya akan seperti dalam Yesaya 2:4 dan Mikha 4:3 bilamana bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Kita akan melihat waktunya datang seperti dalam Yesaya 11 dan Habakuk 2 dan betapa besar berkatnya nanti untuk planet ini dan semua orangnya.

 

Yesaya 11:9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya.

 

Habakuk 2:14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.

 

Sehingga waktu itu, kita harus bekerja tanpa henti untuk menyebarkan Injil kepada semua orang dan terus berdoa bagi mereka yang sakit, orang tempang, orang tua, anak-anak kecil dan semua orang tidak bersalah yang harus dilindungi sementara dunia menghancur kerana manusia tidak mahu mentaati Tuhan.

 

q