Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[016]

 

 

 

Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati

(Edition 2.0 19940416-19991106)

 

Karya tulis ini menjelaskan maksud di sebalik ulasan pendek ini yang dibuat oleh Mesiah sewaktu pelayanannya (Lukas 9:59-62). Aplikasi yang sesuai bagi prinsip-prinsip di sebalik teks ini adalah penting bagi kehidupan Kristian yang harmoni.

 

 

 

 

Christian Churches of God

PO Box 369,  WODEN  ACT 2606,  AUSTRALIA

 

E-mail: secretary@ccg.org

 

 

(Copyright ă 1994, 1999 Wade Cox)

 (Tr. 2004)

 

This paper may be freely copied and distributed provided it is copied in total with no alterations or deletions. The publisher’s name and address and the copyright notice must be included.  No charge may be levied on recipients of distributed copies.  Brief quotations may be embodied in critical articles and reviews without breaching copyright.

 

This paper is available from the World Wide Web page:
http://www.logon.org and http://www.ccg.org

 

 


Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati

 


Tuhan dikatakan telah memberikan pernyataan yang sangat keras mengenai keadaan pelayanannya.

 

Lukas 9:59-62  Lalu Ia berkata kepada seorang lain: "Ikutlah Aku!" Tetapi orang itu berkata: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapaku."  60 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati; tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana." 61 Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." 62 Tetapi Yesus berkata: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah."

 

Apakah maksud teks ini? Siapakah orang yang sudah mati? Apakah pelaksanaan yang dirujuk oleh Kristus? Orang yang sudah mati dipercayai adalah dunia ini. Umat pilihan telah dipanggil dari dunia ini kepada satu kehidupan pelayanan dan dedikasi. Untuk membantu mereka, mereka telah diberi pemahaman dalam misteri-misteri Allah. Roh Suci adalah mekanisma yang membolehkan mereka memahami misteri-misteri Allah dan Kerajaan Allah (Mar 4:11). Kerana hikmat Allah berbicara di dalam misteri (1Kor 2:7),  yang telah dijelaskan oleh hambah-hambah Allah (1Kor 2:7; 15:51). Kerana kehendak Allah dijelaskan sebagai misteri (Ef 1:9) yang mana Allah berikan kepada hambah-hambahNya melalui wahyu. Lebih lagi misteri itu adalah di dalam pelayanan Kristuis melalui umat pilihan. Paulus menulis:

 

Efesus 3:2-6  …memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat.  Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui dari padanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena Berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.

 

Paulus telah diberikan rahmat

Efesus 3:8-12  …Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.  Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

 

Paulus memberitahu mereka supaya tidak berpatah hati terhadap kesengsaraannya yang merupakan kemenangan mereka;

 

Efesus 3:14  Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang dari pada-Nya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya.

 

Perkataan turunan di sini adalah patria yang mana kebapaan dan merupakan maksud Yesaya 9:6 di mana Kristus dinamakan Bapa yang kekal. Terdapat banyak kebapaan di sorga di kalangan para malaikat walaupun mereka tidak memperanakkan kerana mereka disusun di dalam kumpulan berdasarkan prinsip kasih agape yang terkandung dalam hal kebapaan ini.

 

Kerajaan Allah telah diberikan kepada umat manusia sebagai gumpalan ragi. Roh Suci adalah gumpalan yang merupakan ragi kepada seluruh gumpalan umat manusia, secara individu dan secara bersama.

 

Setiap kita telah dipanggil kepada satu pemahaman tentang perkara-perkara Allah (1Kor 2:10) melalui Roh Suci. Kita tidak boleh berpatah balik. Dunia ini tidak akan mendengar apa yang kita perkatakan. Sesungguhnya beberapa orang mengakui bahawa dirinya adalah orang Kristian dan cuba untuk menyangkal tujuan yang literal wahyu Allah. Kamu akan mendengar, dengan bertambah luas, bahawa pernyataan Alkitab hanya satu percakapan dunia. Kamu mendengar ini bukan sahaja dari orang kafir, tetapi dari mereka yang pernah menjawat jawatan yang tertinggi di planet in, yakni mereka yang pernah menjawat sebagai penatua-penatua Jemaat Allah. Mengapa mereka mengatakan seperti ini? Mereka katakan demikian kerana mereka adalah pedoman yang buta. Mereka tidak memahami implikasi dari apa yang diberikan kepada mereka untuk diajarkan. Kerana gagal berdiri untuk kebenaran, mereka telah menyerahkan diri mereka di dalam kebangkitan yang kedua. Perkara sedikit yang mereka fahami akan diambil dari mereka. Ini diaplikasikan kepada semua umat pilihan. Ujian era ini adalah sekarang, dan subjeknya adalah Allah yang kita sembah. Perempuan perawan yang bodoh gagal di dalam ujian mereka dengan menggusarkan dan di dalam bilangan yang ramai.

 

Kita perlu meneliti posisi kita dengan katakutan dan gementar. Setiap orang mempunyai alasan untuk menguburkan orang yang sudah mati. Satu alasan untuk tidak menghadapi realiti Allah yang memanggil telah diberikan kepada mereka. Kita telah mendengar mereka semua.

 

Yesus Kristus akan menyelesaikan perkara ini.

 

Ini adalah kerajaan Allah dan apa sahaja mereka perkatakan adalah betul atau ianya akan diperbetulkan.

 

Allah membangkitkan mereka dan kekuasaan datang dari Allah.

 

Lihat Daniel 6:2-28. orang yang meletakkan Daniel di liang singa mengatakan bahawa dia mempunyai masalah dengan pemerintahan kerana dia memilih untuk menurut Allah daripada Nebukadnezar yang dibangkitkan oleh Allah. Nebukadnezar, secara insiden, telah menjadi gila selama tujuh tahun (Dan 4:32-37) untuk mengajar dia dan keturunannya (Dan 5:18-28) bahawa Allah mempunyai kekuasaan mutlak, dan bukannya manusia yang cuba mengawal Roh dan hierarki kekuasaan, maupun manusia yang melihat buluh yang mengikuti cara mereka. Allah tidak melihat buluh.

 

Kisah 10:34-35  Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: "Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang.  Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.

 

Apabila doktrin yang palsu telah dikenal pasti, ianya harus didedahkan. Sekiranya ia tidak dapat dibetulkan, orang yang mengajar atau memeluk pegangan doktrin palsu ini harus disingkirkan. Orang ramai seolah-olah mempunyai alasan yang sah untuk meneruskan pagangan ini. Contohnya ialah:

 

Saya akan tunggu pada masa yang sesuai: (bila-bila masa sahaja yang ditentukan);

 

Saya tidak ingin menyakitkan ahli keluarga saya;

 

Saya mahukan kehidupan peribadi saya diselesaikan;

 

Saya mahu lakukan apa sahaja perkara peribadi atau urusan yang direncanakan;

 

Semua sahabat saya adalah di mana-mana.

 

Beberapa pelayanan membiarkan serigala untuk menyerang biri-biri dan bukannya melakukan tugas mereka yang sesungguhnya. Daud dan Kristus adalah contoh di mana pelayanan itu harus disamakan.

 

1Samuel 17:34-36  Tetapi Daud berkata kepada Saul: "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup."

 

Daud telah bersedia untuk dibunuh dalam mempertahankan kambing biri-biri yang dipercayakan oleh bapanya. Kristus telah dibunuh dalam mempertahankan mereka.sekiranya kamu tidak bersedia untuk itu, kamu tidak layak menerima Kerajaan Allah. Betapa pentingnya satu tugas? Allah akan member kita makan melalui burung gagak sekiranya perlu. Dia berjanji, dia yang berjalan di jalan yang benar dan berbicara dengan benar, makanan akan diberikan kepadanya, air akan menjadi kepunyaannya (Yes 33:16).

 

Allah telah memanggil setiap kita di dalam Jemaat-jemaat Allah melalui penyebaran literatur yang mencabar dasar kewujudan kita.

 

Mari kita lihat konsep orang yang sudah mati.

 

Lukas 16:30-31  Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.  Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."

 

Perumpamaan ini adalah bertentangan dengan sistem keagamaan Yehuda. Kristus menubuatkan bahawa yehuda tidak akan bertobat walaupun selepas dia dibangkitkan dari orang mati.

 

Lukas 20:35-38  tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan.  Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.  Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.  Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup."

 

Anak-anak Allah diistilahkan sebagai yang hidup kerana mereka memiliki kebangkitan yang pertama dibawah penghakiman sekarang. Mereka yang mengalami kebangkitan umum dari orang mati pada waktu penghujung milenium berada dibawah penghakiman yang kemudian. Mereka yang kembali kepada orang yang mati, orang yang tidak mualaf dan tidak melakukan pekerjaan Bapa adalah tertakluk kepada kebangkitan yang kedua. Pemahaman mereka akan disingkirkan dan mereka membuat pernyataan yang bodoh seperti Alkitab itu hanya satu cerita dalam dunia atau Allah berada di dalam segala sesuatu seperti di dalam gelas dan kayu dan batu, atau Allah hanya mempunyai fikiran yang murni.

 

Mereka yang dalam kebangkitan ini adalah mereka yang hidup.

 

Lukas 24:5,46  Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati?

 

Kristus telah bangkit sebagai buah yang pertama.

 

‘Sesungguhnya, ia tertulis, bahawa Kristus akan mengalamai kesengsaraan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari orang mati,

 

Kita sebagai murid-murid Kristus harus mengetahui fakta-fakta ini sebagai satu haluan. Adakah kita perlu satu lagi tanda untuk membuat kita faham siapa Kristus dan Allah. Adakah kita tidak faham bahawa Kristus adalah Anak Allah dan bukan Allah kerana Bapa adalah Allah.

 

Yohanes 2:22  Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan merekapun percayalah akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.

 

Iaya Bapa yang membangkitkan orang yang sudah mati. Anak itu dihidupkan dan ianya daripada Bapa.

 

Yohanes 5:21,25

Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.

 

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup.

 

Selepas Kristus dibangkitkan dan naik, orang mati boleh hidup dan kita boleh mengalami kebangkitan yang pertama. Nenek moyang kita tidak kecuali dalam hal-hal yang jarang berlaku.

 

Yohanes 6:49, 58

Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati.

 

Kristus adalah roti yang tidak dipunyai oleh mereka.

 

Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

 

Ianya tidak sesuai untuk memberikan roti yang dijanjikan kepada mereka yang tidak dipanggil (Mat 15:26-27). Tetapi kita harus memelihara firman Kristus dan menurut hukum-hukum Allah.

 

Yohanes 8:52-53  Kata orang-orang Yahudi kepada-Nya: "Sekarang kami tahu, bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata: Barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya.  Adakah Engkau lebih besar dari pada bapa kita Abraham, yang telah mati! Nabi-nabipun telah mati; dengan siapakah Engkau samakan diri-Mu?"

 

Lazarus diberikan untuk mewakili kita.

 

Yohanes 11:14, 25, 39, 41, 44

 

Maka Yesus memberitahu mereka dengan terus terang, ‘Lazarus sudah mati;

 

Tetapi kebangkitannya adalah melalui Kristus.

 

Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati,

 

Kata Yesus: "Angkat batu itu!" Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada-Nya: "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati."

 

Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku.

 

Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."

 

Kita adalah saksi-saksi anak domba yang ditetapkan untuk disalibkan. Perhatikan Yohanes 12:1, 9, 17

 

Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.

 

Sejumlah besar orang Yahudi mendengar, bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkan-Nya dari antara orang mati.

 

Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia.

 

Kita mempunyai satu kewajiban untuk mengasingkan diri kita dari orang mati atau orang yang tidak dipanggil, di dalam proses penyembahan kita, kerana mereka berada di dalam situasi ritual yang tidak murni. Tetapi kita berada dalam keadaan murni walaupun di dalam dunia ini. Dunia ini cuba untuk mengurangkan impak perkataan kitab,  kerana Kristus harus dibangkitkan di antara orang mati. Dia harus mati.

 

Yohanes 20:9  Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati.

 

Fakta ini ditekankan kepada umat pilihan oleh Kristus.

 

Yohanes 21:14  Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati.

 

Tidak ada keraguan bahawa ianya Allah yang mengendalikan serta mencapai perkara ini dan bukannya Kristus. Pemimpin itu, dari Kisah 3:15;

 

telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.

 

Kita mempunyai kuasa dari Allah melalui Kristus. Sekiranya kamu tidak memahami perkara ini, kamu akan kehilangan kuasa tersebut. Para penguasa dunia itu, dari Kisah 4:2,10;

 

sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.

 

Murid-murid berkata:

 

maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati--bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.

 

Murid-murid itu tidak mengatakan bahawa Kristus adalah Allah kepada manusia dan merupakan objek penyembahan.

 

Kristus telah mati tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga (dan bukan hari kedua) serta menyatakan dia;

 

Kisah 10:41  bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati.

 

Kita adalah saksi-saksi, yang tela dipilih untuk makan dan minum bersama dengan Kristus. Ianya tidak diberikan kepada dunia untuk memahaminya. Mereka adalah mati. Biarlah mereka menguburkan orang yang mati. Ikutilah Kristus sekarang, dan bukan menunggu masa yang sesuai.

 

 

q