Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[036]

 

 

 

Kejatuhan Mesir

Nubuatan Lengan-Lengan Firaun Yang Patah

(Edition 4.0 19940618-20000820-20100629-20101017)

 

Nubuatan mengenai kejatuhan Mesir akan diteliti dari Yehezkiel Bab 29 sehingga 32, di dalam lima bahagian. Nubuatan yang difahami ini mempunyai implikasi yang sangat besar bagi zaman akhir dan peperangan-peperangan pada waktu kesudahan. Siri empat bahagian ini mengandungi peninjauan bersama dengan perkembangan berurutan yang menjelaskan secara terperinci mengenai jangka masa yang dipamerkan di dalam ikhtisar ini. Bangsa-bangsa yang disebut akan diteliti.  Mesir seolah-olah mengalami rentetan nubuatan yang terperinci di dalam aktiviti yang menunjukkan bahawa Allah akan menangani negara itu sebagai sebahagian daripada urutan di dalam penaklukan bangsa-bangsa yang berlaku tidak lama kemudian. Pemahaman mengenai nubuatan ini adalah penting kepada dasar struktur umum kedatangan Mesiah serta peperangan Warga semesta dan masa kesudahan golongan jahiliah.

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta © 1994, 1995, 2000, 2010 Wade Cox)

(Tr. 2004)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Kejatuhan Mesir: Nubuatan Lengan-Lengan Firaun Yang Patah 


 

Nabi Yehezkiel telah diberikan penglihatan di dalam nubuatan yang sangat penting di dalam sejarah dunia. Ianya mengenai negara Mesir. Mesir telah digunakan sebagai negara kunci di dalam sejarah dunia disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama, ia adalah satu daripada kerajaan yang paling kuno dan kedua, ia mewakili konflik di dalam sistem dunia, yang telah dilambangkan di dalam buku Daniel di bawah lambang kepala, yakni raja di Utara dan raja di Selatan. Nubuatan mengenai Mesir terdapat di dalam Yehezkiel 29:1 sehingga 32:32. Nubuatan ini diikuti serta merta oleh amaran penjaga di dalam Yehezkiel 33:1 dan ayat-ayat seterusnya.  Ini adalah amaran kepada Israel yang mengikuti nubuatan mengenai kejatuhan Mesir.  Ini dilakukan untuk menekankan fakta bahawa kesudahan kepada nubutan mengenai Mesir adalah sangat penting kepada zaman akhir. Nubuatan ini didakwa sebagai satu nubuatan yang gagal oleh kerana beberapa sebab yang akan dijelaskan.

 

Sebab sebenar dakwaan seperti itu dibuat adalah kerana maksudnya telah disembunyikan di dalam kunci yang akan difahami pada zaman akhir nanti dan akan dinyatakan kepada bangsa-bangsa oleh amaran yang berbentuk penjelasan. Ini sendiri merupakan satu nubuatan yang diberikan di dalam Yeremia 4:15 dan ayat seterusnya, sebagai datang dari pergunungan Efraim.

 

Nubuatan ini berhubungan kepada rangkaian nubuatan-nubuatan yang lain. Mana-mana nubuatan-nubuatan yang dikenali, contohnya Daniel Bab 2 dan 7, sepatutnya telah dipilih untuk memberi ilustrasi kepada rentetan tersebut dan ini sepatutnya telah membentuk satu penjelasan dan bukannya satu kerangka ayat. Ini tidak dilakukan mengikut cara ini dengan saksama kerana ayat ini dianggap oleh para cendekiawan moden  sebagai yang paling lemah di antara nubuatan-nubuatan. Dengan sebab ini, ianya digunakan untuk

 

menunjukkan kuasa nubuatan itu dan menunjukkan sifat firman Allah yang tidak terjangkau.

 

Nubuatan mengenai Mesir mengikuti nubuatan mengenai Tirus di dalam Yehezkiel 28:1 dan ayat seterusnya. Nubuatan ini menghubungkan kepada kejatuhan Kerub yang berjaga yang telah diminyaki (Yeh 28:14), Bintang fajar Azazel atau Setan (Alkitab RSV cuba untuk membuat ia kelihatan bahawa entiti itu diletakkan bersama dengan kerub yang berjaga, tetapi KJV adalah yang betul. Lihat juga The Interlinear Bible). Justru kejatuhan Setan adalah persiapan awal kepada masalah-masalah di Mesir, tetapi ia juga menjadi perhubungan kepada kejatuhan Babilon seperti yang kita lihat dari Yesaya 14:1 dan ayat seterusnya di bawah.

 

Fasa 1 - Bahagian 1

Sifat pertalian nubuatan-nubuatan ini mungkin ditunjukkan oleh peletakan ayat-ayat dalam Yehezkiel 28:25 sehingga 29:21 di antara Keluaran 9:35 dan 10:1 di dalam ulasan Soncino. Terdapat beberapa pemerhatian penting yang dihubungkan dengan ayat ini. Yehezkiel 28:25-26 membicarakan mengenai pemulihan Israel dan pemulihan ini dilihat sebagai berhubungan dengan kejatuhan Mesir dari ayat-ayat ini. Ulasan oleh Kinchi dalam ayat 25 mendakwa bahawa ia menyatakan balasan Tuhan terhadap mereka yang menganiaya Israel. Rashi percaya ayat 26 Kuberikan kepada hambaKu Yakub merujuk kepada:

Bangsa Israel yang telah diasingkan akan dipulihkan ke dalam negerinya, negeri yang lapang dan luas dengan sempadan-sempadan yang tidak berkesudahan, seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada penatua Yakub (berdasarkan Kej 28:14).

 

Amaran kepada Mesir bermula di dalam Yehezkiel 29.

 

Yehezkiel 29:1-3 Pada tahun kesepuluh, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal dua belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:  2 "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir.  3 Berbicaralah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya (naga) yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya.

 

Naga yang besar dipercayai merujuk kepada raja Mesir dengan sungai Nil mewakili negeri Mesir sendiri (oleh Kimchi, Soncino).  Justru, kita sedang menangani konsep pemerintahan Mesir. Pemerintahan sebenar Mesir berasal dari Warga malaikat sementara sewaktu mereka diberikan kuasa ke atas bangsa-bangsa oleh Allah (lihat di bawah). Pemerintahan Mesir terletak pada Putera Mastema menurut midrashim dan tradisi (lihat Jubilees 48:13 dan ayat seterusnya). Justru, Yahweh berlawan di dalam peperangan di antara angkatan Allah dan angkatan warga yang jatuh di bawah Mastema. Pemerintahan suku kaum Kanaan berada di dalam kuasa Putera Yam dan perang di padang gurun dan untuk Israel terjadi di antara Yahweh dan Warga semesta bagi pihak Allah.

 

Konsep El Elyon sebagai Yahovah (Jehovah) Semesta yang lebih tinggi dari Yahweh (atau Yahovah) adalah konsep yang sangat kuno dari Penteteuch dan yang mana telah disamarkan dengan penuh teliti.  Karya Hayman, Monotheism: A Misused Word in Jewish Studies (Penyalahgunaan Perkataan dalam Pembelajaran Yahudi), Journal of Jewish Studies 42, 1991, muka surat 6-7 dan juga karya Mark S. Smith, The Early History of God (Sejarah Awal Allah), Harper, San Francisco, 1990, muka surat 7 kedua-duanya mempersoalkan ayat ini. Smith berpendapat bahawa Allah Iarael yang asli ialah El. Ini kerana El bukan nama Yahwistic. Oleh kerana itu El adalah Allah asli yang utama bagi golongan yang disebut Israel. Smith mendapat sokongan dari Kejadian 49:24-25 yang mana menampilkan nama El yang berasingan dengan nama YHVH yang disebut di dalam ayat 18. dia juga mencatat bahawa Ulangan 32:8-9 menampilkan YHVH di dalam peranan yang satu dengan anak kepada El yang disebut El Elyon.

 

Ketika yang Maha Tinggi (elyon) memberikan milik pusaka kepada pewarisnya, ketika [D]ia memisahkan umat manusia, [D]ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan makhluk-makhluk kudus. Bagian untuk Yahweh adalah umatnya, Yakub warisan yang ditetapkan baginya (Smith ms. 7).

 

Soncino menterjemah Ayat Masoretik [Masoretic Text (MT)] sebagai menurut jumlah umat Israel. Justru, pertalian ini terhad kepada dua belas suku kaum dan wilayah-wilayah Kanaan.

 

Rabai Rashbam percaya bahawa Yang Maha Tinggi menentukan wilayah-wilayah yang ditetapkan kepada bangsa-bangsa yang memisahkan mereka selepas kematian Nuh. Tidak disebut luas wilayah yang dipunyai oleh keturunan Nuh yang lain. Justru, sifat perluasan pembahagian tersebut telah diketahui malah oleh MT dan ulasan-ulasan. Bagaimana pun, ayat ini telah diubah. Ayat dalam MT berbunyi bene Yisrael di mana ayat dalam LXX berbunyi aggelon theou dan Qumran berbunyi bny ‘ilhym [atau beny eliym] (dipetik dari Smith n. 37 mengambil juga Meyer, dan Skehan BASOR 136 (1954): 12-15). Hayman juga (ms. 6) dalam penuntutan sokongan untuk peralihan dari Yahweh kepada Elohim mempercayai ayat yang asli yang mungkin berbunyi:

Ketika Yang Maha Tinggi memberikan milik pusaka kepada pawarisnya, ketika dia memisahkan anak-anak manusia, dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan illah-illah (-!*1" / .*-!*1"). Dan bagian yahweh ialah umatnya Yakub, Israel adalah warisan yang ditetapkan baginya.

 

Hayman mencatat bahawa:

Ayat MT telah membuka rujukan di sini kepada illah-illah atau malaikat-malaikat dan menggantikan ‘anak-anak Israel’...

 

Catatan bawah 23 mempunyai tuntutan bahawa ia mengenal pasti bilangan bangsa-bangsa (Kej 10) bersama dengan bilangan anak lelaki Yakub [Israel] (Kej 46:27).

 

Ini bukanlah terjemahan ulasan-ulasan ini.  Bilangan anak Israel ialah 12. jumlah itu juga ditujukan kepada Kanaan serta sebelas anak lelakinya (Sh). Dari di atas Rashbam dengan jelas membezakan wilayah-wilayah yang lain. Justru Hayman tersilap. Hayman juga percaya ayat 9 dalam MT mengenal pasti Yahweh dengan Elyon dengan membaca %&%* 8-( *, Manakala LXX mengandaikan ayat Ibrani yang mengandungi %&%* 8-( *%*&. Hayman mencatat Lemche dengan berkata:

Ayat Ibrani mengenal pasti “Maha Tinggi” (Elyon) dengan Yahweh, manakala versi bahasa Greek dengan jelas meletakkan Yahweh di antara anak-anak yang Maha Tinggi, iaitu, memperlakukan dia sebagai ahli panteon illah-illah yang lebih rendah daripada Allah yang tertinggi, El Elyon (Hayman ms. 6 memetik Lemche Ancient Israel, ms. 226).

 

Hayman mencatat bahawa:

Pada ketika selepas pembuangan dan sumber-sumber Yahudi yang terkemudian, tentu saja, tidak ada kesedaran bahawa El Elyon [hanya digunakan di dalam Ul 32:8; Kej 14:18 dan Bil 24:16] adalah tidak lain selain dari Yahweh sendiri, tetapi corak kepercayaan yang dinyatakan di dalam ayat ini tetap berlaku.

 

Hayman berpendapat gagasan bahawa Allah menetapkan bangsa-bangsa dari suku asal Kanaan  mempunyai gagasan yang sama di dalam agama Greek. Dia menyokong ini dengan merujuk kepada tujuh puluh anak Athirat di dala, Baal/Anat epic, (J.C.L. Gibson Canaanite Myths and Legends, Edinburgh, 1977, pms. 63). Pertalian dengan agama Greek diambil dari karya Martin Hengel Judaism and Hellnism, London, 1974, Vol. I, ms. 187.Gagasan ini bahawa Allah menetapkan setiap tujuh puluh bangsa dunia menjadi satu dengan malaikat semesta bukan berasal dari suku kaum Kanaan. Dari rujukan-rujukan bangsa Greek juga mempercayai pendapat itu. Bangsa Israel juga menggunakan struktur tersebut untuk membentuk sistem kerajaan mereka di Sinai sebelum mereka memasuki Kanaan. Seluruh sistem telah dibentuk sebagai salinan dari struktur cakerawala seperti yang kita lihat dari Ibrani 8:5. Tujuh puluh penatua dijadikan model pada konsep di bahagian luar kaunsil warga semesta. Jumlah ini sendiri membentuk dasar untuk pembahagian bangsa-bangsa tersebut. Gagasan ini juga berbentuk pembuangan yang boleh didapati dalam Daniel.  Michael dipercayai satu daripada ketua putera pangeran (Dan 10:13). Mesiah adalah raja atas segala raja (Dan 8:25). Oleh kerana itu Mesiah bukan Michael seperti yang disalahtafsirkan oleh beberapa orang.

 

Ada yang telah dipercayai sebagai putera kepada bangsa Persia yang telah menentang Malaikat Allah selama dua puluh satu hari (Dan. 10:20). Putera-putera ini adalah sebahagian daripada warga semesta yang jatuh yang melawan terhadap para pesuruh Allah, membentuk di dalam rentetan kekaisaran yang di nubuatkan berlaku di dalam Daniel 2 dan 7. Daniel 10:20 menyatakan terdapat juga putera Grecia yang akan muncul selepas putera Persia. Makhluk yang dinyatakan kepada Daniel itu hanya menyokong kepada Michael.

 

Hayman mengatakan bahawa pengetahuan siapa malaikat-malaikat ini secara asal telah hilang di dalam tradisi, walaupun Enoch cukup jelas dalam hal ini.  Di seolah-olah salah mengehadkan konsep ini. Lebih-lebih lagi penggunaan Yahweh tidak terbatas kepada satu entiti seperti yang kita lihat dari ayat di atas. Terdapat juga Yahweh Warga semesta yang lebih besar dan Yahweh Israel yang lebih rendah. Konsep subordinatis ini terdapat di seluruh Alkitab.  Ianya diungkap di dalam sebutan Anak Allah atau Anak-anak Allah. Tidak terdapat keraguan bahawa Allah Yang Maha Tinggi mempunyai Anak-anak dari Kejadian 6:4 dan Ayub 2:1 di mana Setan adalah satu daripada Anak-anak Allah. Ayub 38:7 menunjukkan elohim berada di dalam kedudukan sama dengan Bintang fajar dan Anak-anak Allah secara umum. Tentu sahaja dari Amsal 30:4, Allah mempunyai anak yang khusus. Dari Amsal 30:5, Allah dikenal pasti sebagai Eloah. Dari Ayub 40:2, Eloah adalah yang Maha Kuasa. Dari Ayub 37:22-23 Eloah, Yang Maha Kuasa, adalah keagungan yang amat dahsyat. Justru, perkataan untuk Allah dalam bentuk tunggal merujuk kepada Bapa Allah. Ayub 37:14 mempertalikan El dan kerja-kerja El kepada perwatakan Eloah yang menyinarkan cahaya dari awanNya. Justru, El di sini adalah El Awan yang berkedudukan lebih rendah dari Eloah. Oleh kerana itu El yang merupakan awan bagi Israel (yakni Malaikat YHVH) bertindak di dalam perwatakan Eloah atau Elyon.

 

Justru, ulasan-ulasan rabinikal yang terkemudian cuba untuk meninggikan Yahweh Israel. Hayman menterjemahkan ayat Shema dari Oxford MS. 147 seperti yang disunting oleh Saul Lieberman (Midrash Debarim Rabbah, Yerusalem, 1940, ms. 65):

Dengar, O Israel (Ul 6:4). Ini merujuk kepada Rat 3:24 – ‘Bagian bagi Tuhan, kata jiwaku’. Apakah ‘Bagian bagi Allah’? Ketika Sang Mahatinggi, diberkati lah Dia,  membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa dunia, seperti dikatakan, Ketika Yang Maha Tinggi memberikan milik pusaka kepada pewarisnya (Ul 32:8), dan setiap mereka memilih illah mereka sendiri, ada yang memilih Michael, ada yang memilih Gabriel, dan ada yang memilih matahari dan bulan. Tetapi Israel memilih yang Kudus, diberkati lah Dia, seperti dikatakan, Bagian untuk Allah adalah umatnya, dll (Ul 32:8).

 

Dua fakta yang mengikuti ayat ini. Yang pertama ialah dari ayat ini ianya difahami bahawa pembagian bangsa-bangsa kepada Warga semesta berada di luar dua belas suku kaum di mana ianya dicuba untuk dihadkan oleh pandangan cetek MT. Ini seakan-akan menunjukkan bahawa MT telah mengubah Post Qumran. Dan juga ulasan ini seolah-olah menterbalikkan pembagian dari bangsa-bangsa kepada putera-putera yang mana bangsa-bangsa memilih siapa yang mereka sembah dan lebih khusus lagi bahawa Michael dan Gabriel akan membenarkan aktiviti sedemikian di dalam wilayah mereka. Hayman mununjukkan bahaya terhadap pengenalan Michael dan Gabriel dengan illah-illah kafir. Ayat di dalam Daniel dengan jelas menyatakan bahawa Michael mewakili Israel, oleh kerana itu ulasan rabinikal mungkin menjadi satu penelitian terhadap praktik yang menyeleweng di tempat lain.

 

Dan juga Midrash (dan juga dari Deut. R cf. Lieberman, ms. 68. cf. P Schäfer, Rivalität zwischen Engeln und Menschen, Berlin, 1975, ms. 47 dan muka surat seterusnya) seperti yang dikutip oleh Hayman menyatakan bahawa Yang Maha Kudus turun ke Sinai. Justru, Yang Maha Tinggi bagi orang Israel dikelirukan dengan Yahweh (Yahovah) orang Israel yang lebih rendah yang sedang dibincangkan.

 

Ketika Yang Maha Kudus, diberkati lah Dia, yang turun ke Gunung Sinai, kata R. Ammi dari Jaffa, yang turun bersama dengan dia ialah 22,000 malaikat yang melayani, seperti dikatakan 0!1: *5-! .*;"9 .*%-! ",9 (Maz 68:18). Apakah 0!1:? Yang paling mulia dan layak dipuji di antara mereka, yang disebut. Michael dan kumpulannya dan Gabriel dan kumpulannya. Dan Israel memandang kepada mereka dan melihat bahawa mereka layak dipuji dan mulia dan mereka menjadi bisu. Dan apabila Yang Maha Kudus, diberkati lah Dia, melihat mereka, dia berfirman kepada mereka, jangan lah disesatkan oleh satu daripada malaikat-malaikat ini yang turun bersama aku; semua mereka adalah hamba-hambaku. Aku lah Tuhan Allah mu.

 

Hayman menganggap bahawa terdapat sistem orang Yahudi yang benar-benar wujud dan dipraktikkan yakni menyembah malaikat yang disebut di dalam teks-teks bukan Yahudi. Hayman mencatat (30) bahawa Kerygma Petrou mengungkap:

Sama ada menyembah dia dengan cara orang Yahudi; mereka juga, yang berfikir bahawa mereka sendiri mengenali Allah, tidak memahami, menyembah malaikat-malaikat, bulan-bulan dalam tahun dan bulan-bulan (memetik E Hennecke (tr. R. McL. Wilson), New Testament Apocrypha London, 1965, Vol. II, ms. 100) (Hayman juga memetik Lol. 2:18 untuk menyokong pendirian ini).

  

Tujuan  midrashim telah dianggap untuk menurunkan kedudukan para malaikat dan menekankan keunggulan Israel ke atas mereka. Konsep ini sama seperti mahab -mazhab fundamentalis hari ini, yang mana memberi  penekanan kepada sifat kerendahan Warga malaikat serta ketakhlukan mereka dari ayat yang disalah ertikan di dalam 1 Korintus 6:3 yang tidak mengendahkan perkataan Kristus di dalam Lukas 20:36 mengenai persamaan mereka. Lebih-lebih lagi, terdapat tuntutan yang harus diakui di hadapan  malaikat Allah dari Lukas 12:8-9. Justru, mereka tidak boleh dianggap mempunyai status yang lebih rendah dari Perjanjian Baru. Hurtardo (One God One Lord, Satu Tuhan, SCM Press, 1988, ms. 39) berupaya menyangkal pendirian penyembahan Malaikat orang Yahudi dari Kerygma Petrou (ms. 33; bermatlamat untuk menyangkal jamuan). Pendapatnya betul bahawa agensi ilahi beroperasi di mana Allah adalah bentuk yang unik ke atas makhluk manusia yang bertindak atas permintaanNya sebagai contoh wazir besar pada halaman kekaisaran dan bahawa konsep ini beroperasi di dalam adat resam orang Yahudi yang prihatin kepada keunikan Allah. Dalam perkataan lain, Malaikat Yahweh bertindak sebagai penolong wali atas permintaa Allah dan semua malaikat bertindak sebagai pemerintah di bawah agensi ilahi. Tidak ada di antara bentuk-bentuk ejen ini berkongsi hak penghormatan yang unik yang mana menjadi hak Allah sahaja, atau Monoteisme orang Yahudi telah diubah secara fundamental oleh minat yang ditunjukkan di dalam bentuk-bentuk ini (Hurtardo, ms. 19).

 

Yehezkiel 29 diteruskan:

Yehezkiel 29:4  Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu.

 

Rashi dan Kimshi percaya bahawa perkataan ikan dari anak-anak sungaimu merujuk kepada fakta bahawa putera serta orang biasa akan binasa bersama dengan raja (atau pemerintah di sini digambarkan sebagai naga; lihat Soncino). Ayub 41:15 menyatakan dengan agak mengkategorikan raksasa sungai, bahawa sisiknya adalah kegagahannya. Justru, penyingkiran naga tersebut juga merupakan kejatuhan pengikutnya yang setia kepadanya di dalam kebanggaan, yang mungkin disebabkan oleh kekuatan dia atau pergantungan diri mereka kepada dia atau kemahuan yang memuncak untuk memberontak (tidak terdapat kelembutan pada sisik di bahagian bawah perutnya (Isaiah. Da Trani)).

 

Yehezkiel 29:5   dan Aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara.

 

Ayat yang berbunyi ke padang gurun dipercayai oleh Kimshi merujuk kepada fakta bahawa bangsa itu akan berperang di daratan. Ikan tidak boleh hidup di daratan dan justru itu merupakan penyingkiran kepada sokongan dasar mereka yang menjadi asas konsep ini. Sifat spiritual terhadap sokongan itu ialah bahawa anak-anak sungai itu adalah sistem spiritual dan ikan-ikan itu mewakili bangsa-bangsa yang tidak berkembang sepenuhnya, meskipun mereka difahami oleh kekuasaan Yahudi yang besar.

 

Yehezkiel 29:6  Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel:

 

Israel pernah, di sepanjang sejarahnya, memandang kepada Mesir dan bukannya kepada Allah. Secara umumnya ini adalah ketika mereka ditangani atas dosa-dosa mereka dengan menggunakan negeri-negeri yang telah dipilih oleh Allah untuk bangkit dari bahagian utara (lihat Soncino; dan petikan dari Yes 36:6).

 

Yehezkiel 29 diteruskan:

Yehezkiel 29:7  pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua; dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung.

 

Sekali topangan bagi orang itu patah, maka dia akan dipaksa untuk berdiri sendiri kata Rashi dan Kimshi (Soncino).

 

Yehezkiel 29:8-11 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang dari padamu,  9 sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya,  10 maka sungguh, Aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu dan Aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia. 11 Tidak seorang manusiapun akan melintasinya, bahkan seekor binatangpun tidak dan tanah itu tidak akan didiami selama empat puluh tahun.

 

Jangka masa empat puluh tahun (dari Yehezkiel 4:6 di mana ketandusan di Yudia yang telah diramalkan mempunyai jangka masa yang sama) adalah kunci kepada pemahaman nubuatan ini. Terdapat juga pemahaman bahawa jangka masa ini berhubungan dengan bencana yang dijanjikan di Mesir. Mesir telah dinubuatkan (menurut tradisi; Midrash), akan mengalami bencana alam selama empat puluh dua tahun pada zaman Yusuf; tetapi pada penghujung tahun yang kedua (dari Kej 45:6)) Yakub berhijrah ke Mesir dan bencana itu telah berhenti. Rashi dan Kimshi percaya bahawa empat puluh tahun yang tertinggal itu menderita di sepanjang masa ini; lihat Soncino. Maksud perkara ini ialah bahawa ayat-ayat ini selalu difahami mempunyai pengertian yang bercabang atau mempunyai dua aplikasinya. Konsepnya ialah bahawa Israel adalah sang penebus, di dalam bentuk Mesiah pada zaman akhir nanti, seperti keturunan Yakub. Pemulihan Mesir telah diramalkan melalui para nabi yang lain (petikan yes 19:24; Yer 46:26).

 

Yehezkiel 29:12  Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama empat puluh tahun. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri.

 

Keadaan tandus di Mesir akan menjadi sangat ekstrem sehingga tidak ada bezanya dia dengan negeri-negeri yang telah binasa akibat dicerobohi oleh tentera (Soncino).

 

Yehezkiel 29:13  Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada akhir keempat puluh tahun itu Aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak.

 

Soncino membuat ulasan terhadap ayat berikut, Selepas empat puluh tahun Mesir akan dipulihkan, walaupun di letakkan sebagai kerajaan yang lemah dengan keangguhannya yang lama dihapuskan. Pemulihan pada masa akhir jangka masa mungkin bertepatan dengan kemunduran empayar Babilon. Justru kesudahan kedua-dua sistem adalah secara kebetulan. – yang satu digunakan untuk memusnahkan yang satu lagi.

 

Yehezkiel 29:14  Dan Aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah.

 

Aku akan mengembalikan keuntungan adalah terjemahan di dalam Soncino Aku akan meleraikan penawanan (dua maksud ini dicatat di dalam Yeh 16:53). Negeri asal mereka adalah terjemahan oleh Rashi dan Kimshi sebagai negeri persinggahan mereka. Pathros atau negeri selatan adalah nama bahagian atas Mesir. Herodotus menganggap ia sebagai tempat di mana pemerintahan orang Mesir telah berkembang (Soncino).

 

Yehezkiel 29:15  Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi.  16  Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan, yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH."

 

Kimshi mencatat ini sebagai kurang kepercayaan kepada Allah dengan menaruh kepercayaan kepada Mesir (Soncino). Kerana Mesir adalah sumber kepada keangkuhan dan merupakan loncatan kepada Israel, mereka akan diletakkan  di kedudukan yang paling rendah sehingga mereka tidak lagi menyamai bangsa-bangsa yang lain.  Mereka bukan sahaja menjadi rendah mala mereka diletakkan di kedudukan bahawan dari semua (Soncino; lihat juga Yeh 21:28 dan Bil 5:15).  Ungkapan Mesir akan mengetahui adalah dianggap (oleh Metsudath David) sebagai negeri itu sendiri secara umumnya.

 

Yehezkiel 29:17-18 Lalu pada tahun kedua puluh tujuh, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:  18 "Hai anak manusia, Nebukadnezar, raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus; semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia.

 

Penyingkiran sistem kuno akan disingkirkan dan tidak ada apa-apa bekas yang akan ditinggalkan. Ini akan menjadi jelas sebagai amaran yang global dan peperangan pada zaman akhir akan bergandingan dengan gempa bumi dan gempa bawah laut yang akan menghapuskan tamadun dunia.

 

Yehezkiel 29:19-20 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya; ia akan melakukan perampasan dan penjarahan dan itulah upah bagi tentaranya.  20 Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagi-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

 

Ayat sebab mereka marah bagi aku atau sebab mereka sudah bekerja bagi aku diterjemahkan dengan penuh keghairahan sebagai kerana kejahatan mereka marah kepada Aku yang akan menjadi sokongan Israel yang tidak boleh dipercayai (R, K mengikuti Targum). Para pengulas ini, mengikuti Targum, justru mengubah konsep Allah dengan menggunakan bangsa, yang mana ia sendiri adalah dari sistem jahiliah, sebagai satu penghukuman kepada Mesir. A. J. (Soncino) tidak demikian, justru pemahaman bahawa semua bangsa adalah alat bagi Allah, termasuk Babilon.

 

Yehezkiel 29:21  Pada hari itu Aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN."

 

Kimshi memahami ayat ini sebagai merujuk kepada Cyrus yang diungkap diurapi oleh Allah, yakni Mesiah (petikan dari Yes 14:1; lihat Soncino). Kimshi  faham bahawa pemulihan terhadap Mesir adalah bertepatan dengan permulaan masa pembebasan Mesir dari penawanan. Justru, para pengulas rabinikal memahami bahawa ini adalah nubuatan dua hala yang berhubungan dengan pemulihan tersebut. Soncino mencatat bahawa:

 

Yehezkiel meramalkan di dalam istilah umum bahawa pada masa hadapan Israel akan dipulihkan kepada kemuliaannya sebelum ini.

 

Justru, rentetan ini difahami akan melewati orang-orang Babilon. Di sini kita mempunyai fakta yang sangat penting mengenai nubuatan yang akan dibentuk. Serangan ke atas Mesir ini boleh dibentuk dengan ketepatan dalam sejarah yang mutlak dan dari ia sendiri akan membentuk permulaan pentarikhan sistem itu. Tahun yang dipersoalkan ialah 605 BCE.  Mesir sebenarnya telah diserahkan ke dalam tangan orang Asiria dari 669-664 BCE. Pencerobohan orang Asiria ini akan diambil di dalam nubuatan, tetapi ia sendiri tidak membentuk tarikh yang penting ini dan justru ianya disebut selepas pencerobohan yang seterusnya oleh Nebukanezar dan bukan sebelum pencerobohan tersebut seperti tanggapan sesetengah orang. Penjelasan ini akan menjadi jelas kemudian. Sekali lagi dan yang penting dari konflik-konflik ini, ianya tidak mungkin bahawa pendudukan semula suku Israel dari 667-665 BCE berlaku dengan kempen besar dalam perjalanan ke selatan.

 

Lebih penting lagi, dari pencerobohan-pencerobohan ini lah maka timbul tanduk di Israel (Cyrus kepada para rabai; tetapi oleh kerana pengurapan Tuhan ianya menjadi urutan ke atas bangsa-bangsa) dan berbicara supaya bangsa itu tahu bahawa Allah memerintah (Ayat 21).  Yehezkiel membisu dan pertuturannya telah dipegang untuk nubuatan. Allah juga berdiam diris ehingga Dia menangani Israel (dari Yeh 3:26-27) dan 24:27). Nubutan-nubuatan mengenai bangsa-bangsa yang lain adalah dari Yehezkiel 29 sehingga 32. Kemudian Yehezkiel 33 adalah bab Penjaga untuk amaran orang Israel. Amaran untuk orang Israel pada zaman akhir nanti pemulihan yang akan berlaku selepas itu adalah pokok persoalan yang utama dalam nubuatan Yehezkiel. Ianya memang tidak lojik untuk mencadangkan bahawa nubuatan-nubuatan mengenai bangsa-bangsa dari Yehezkiel 29 sehingga 32 adalah terbatas kepada 669-525 BCE dan ianya tidak lengkap dan kemudian mencadangkan bahawa Yehezkiel menangani hal nubuatan Akhir Zaman serta Pemulihan atau Milenial. Yehezkiel tidak memberikan apa-apa erti sekiranya dia diletakkan di dalam tanggapan seperti ini. Yehezkiel 30 diteruskan:

 

Yehezkiel 30:1-3 Datanglah firman TUHAN kepadaku:  2 "Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Merataplah: Aduh, hari itu!  3 Hari itu sudah dekat, hari TUHAN sudah dekat, hari dengan awan gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa.

 

Tidak ada pentarikhan bagi nubuatan ini. Ayat ini adalah sama dengan Yoel 2:1-2 yang berbicara mengani zaman akhir. Di sini kita berbicara mengenai masa ajal bagi bangsa-bangsa. Ayat ini tidak merujuk kepada satu bangsa tetapi kepada bangsa-bangsa. Allah telah menangani Mesir tetapi nubuatan ini boleh diperluaskan dan merujuk kepada masa ketika Allah akan menangani bangsa-bangsa dunia serta sistem-sistemnya yang mana Mesir merupakan pola dasarnya. Oleh kerana itu, nubuatan ini merujuk kepada masa kesudahan. Justru, nubuatan ini berlanjutan pada jangka masa yang panjang dan bukan hanya ketika penaklukan serta merta dari 605 BCE seperti yang diandaikan. Mesir, kuasa dunia dan pusat penyembahan kafir, akan kehilangan kedua-dua atribut itu. Babilon adalah sebagai alat (lihat Soncino).

 

Hari Tuhan di dalam ayat 3 difahami sebagai berikut:

Kesempatan ketika penghakiman Allah akan dijatuhkan ke atas dunia (Soncino) hari awan mega. Ketika awan mendatangkan badai, demikian juga hari Tuhan akan membawa penghukuman yang drastik  kepada mereka yang patut menerimanya, masa untuk bangsa-bangsa. Semua orang kafir melibatkan Mesir di antara mereka (Soncino).

 

Yehezkiel diteruskan:

Yehezkiel 30:4-9 Pedang datang atas Mesir dan Etiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar.  5 Orang Etiopia, Put, Lud [lihat juga Yeh 27:10], seluruh [orang yang bercampur dalam Yer 25:24] tanah Arab, Libia dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka.  6 Beginilah firman TUHAN: Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang, demikianlah firman Tuhan ALLAH.  7 Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. 8 Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku menimbulkan api di Mesir sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan.  9 Pada hari itu utusan-utusan-Ku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir; sebab, sungguh, hari itu akan datang!

 

Ulasan Lofthouse Allah berfirman seperti Dia telah datang di dalam bentuk manusia ke Mesir, seperti seorang lagi Nebukanezar yang lebih teruk. Para pengulas Yahudi menjelaskan perkara ini dengan lebih jelas lagi bahawa ianya menurut kehendak Aku, atas perintah Ku (Soncino).

 

Konsensus yang timbul ialah bahawa perkhabaran mengenai ajal yang mendatang itu akan menimpa orang-orang Ethiopia juga seperti ia melanda Mesir. Orang-orang Ethiopia serta negeri-negeri di selatan tidak akan terlepas dari kengerian ini.

 

Kemudian nubuatan ini menghubungkan secara langsung kepada pencerobohan orang-orang Babilon pada 605 BCE – justru membentuk konsep pemanjangan jangka masa yang sangat penting kepada pencerobohan tersebut. Yehezkiel diteruskan:

Yehezkiel 30:10-12 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, raja Babel.  11 Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh.  12 Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, TUHAN, yang mengatakannya.

 

Justru, Mesir akan ditawan kerana ia merupakan sumber sandungan kerohanian bagi Israel dan bagi dunia.

 

Yehezkiel 30:13-16\ Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memfis [Ptah dan Apis]; dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir dan Aku akan menimbulkan ketakutan di sana.  14 Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan [Tanis atau San di pinggir sungai sebelah timur pada batang yang kedua sungai Nile (petikan dari Bil 13:22; Maz 78:12,43)], dan menjatuhkan hukuman atas [No]Tebe [diungkap sebagai No-amon dalam Nahum 3:8, dipetik dari Amon of No. Yer 46:25, yang dihubungkan dengan penyembahan Amon].  15 Aku akan mencurahkan amarah-Ku atas Sin [mungkin] Pelusium, benteng Mesir dan melenyapkan kekayaan Tebe.  16 Aku akan menimbulkan api di Mesir, [Sin] Pelusium akan gemetar [begetaran] dan [No} Tebe akan [hancur remuk] direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar [seteru-seteru pada waktu siang].

 

Perkataan yang sebenar untuk ayat ini terkandung di dalam Soncino. Konsepnya tidak difahami oleh para pengulas kerana maksud perkataan bahasa Mesir bagi hieroglyphs tidak boleh didapati. The Book of the Dead (Buku orang Mati) adalah seperti yang kita tahu sekarang adalah The Chapters of the Coming Forth By Day (Bab-bab yang Mendatang Sewaktu Siang). Justru, seteru-seteru pada waktu siang mempunyai maksud kerohanian yang tidak difahami pada masa itu.

 

Yehezkiel 30:17-19\ Teruna-teruna On dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan.  18 Di Tahpanhes hari akan menjadi gelap pada saat Aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan.  19 Dan Aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN."

 

Semua kota-kota itu disebut satu persatu dari ayat 13-18 yang mana merupakan pusat-pusat berhala yang berlainan. Rujukan di sini dalam ayat 18 adalah perlindungan Mesir oleh awan dan anak perempuannya akan ditawan. Secara khusus ianya menyatakan bahawa ia bukan lagi sebagai putera di tanah Mesir. Tetapi terdapat putera selepas kejatuhan Mesir. Ini sama ada nubuatan yang salah atau ianya menangani jangka masa yang dipanjangkan yang melibatkan zaman akhir. Ingat bahawa kita sedang menangani rentetan dari masa kejatuhan Kerub yang Berjaga yang dilambangkan oleh Tyre dan bahawa Mesir yang merupakan simbol sistem dunia telah dimusnahkan  sebagai upah kepada tugasan yang terlibat di dalam pembinasaan tersebut, perlambangan ini terbentuk dan harus diterjemahkan sebagai urutan yang menuju kepada kedatangan Mesiah, di mana dia akan membebaskan para tawanan dll. Dan menyatakan tahun Tuhan yang diperkenankan (Luk 4:18) sebagai aktiviti yang utama di dalam jangka masa yang terlibat dan akhirnya membawa tawanan-tawanan (Ef 4:8). Israel di bawah Awan itu, yakni Mesiah akan ditempatkan di negeri mereka sendiri dan bergabung dengan orang-orang asing yang akan berpaut di rumah Yakub. Bangsa orang ini akan menawan mereka yang telah menawan mereka dahulu dan mereka akan memerintah mereka yang telah menganiaya mereka (Yes 14:1-2). Tindakan ini telah bermula dari masa pencerobohan orang-orang Babilon di bawah Nebukanezar, tetapi kesudahan akhir ini juga merupakan pembinasaan akhir terhadap orang-orang Babilon dan sistem keagamaan mereka (Wah 17:5 dan 18:2) dan seluruh dunia akan menjadi aman (Yes 14:3-7).

 

Nubuatan di dalam Yesaya 14 adalah nubuatan yang sudah dikenali yang mana menghubungkan bukan sahaja kepada Babilon tetapi juga kepada pembinasaan Setan, yakni Bintang Fajar yang ada sekarang atau Pembawa terang, di dalam kedatangan Mesianik (Yes 14:8-21).  Kota yang di rujuk dalam Josephus Acts of the Jews XV, II, 2 adalah kota yang lain di Tigris yang bersebelah dengan Baghdad, kedua-duanya dirujuk kemudiannya sebagai Babilon. Ketika Wahyu 18:2 telah ditulis, Babilon sudah lama musnah namun ia telah di rujuk semula di dalam nubuatan yang terkemudian. Sama seperti Petrus telah menulis dari Babilon (1 Pet 5:13) di tempat duduk Setan pada ketika dahulu. Justru, nubuatan-nubuatan ini menghubungkan seluruh struktur patung Daniel dalam Daniel 2 sebagai perluasan kepada sistem orang-orang Babilon. Wahyu agak sukar dijadikan rujukan sebagai peristiwa masa hadapan kepada sesuatu yang telah lama terjadi 600 tahun dahulu.itu adalah nubuatan yang sukar. Lebih lagi, kita sedang berbicara mengenai sistem keagamaan dunia yang akan berhubungan dengan empayar sivil. Tidak ada keraguan sama sekali bahawa empayar yang dimaksudkan di dalam Daniel 7:3-8 boleh dijelaskan pada struktur di dalam Daniel 2 dan bahawa memeluk sistem Roma sebagai empayar besi dan bahawa empayar besi bercampur dengan tanah liat adalah penggantinya. Empayar tersebut hanya ditujukan kepada Empayar Kudus Roma. Lebih-lebih lagi Daniel 7:9 menunjukkan bahawa sistem-sistem ini diteruskan sehingga zaman akhir dan peletakan takhta-takhta di hadapan Yang lanjut Usianya dan penghakiman yang akan terjadi kemudian.

 

Daniel 7:11 juga menterjemahkan siapa tanduk bagi Israel yang di rujuk di dalam Yehezkiel 29:21. tanduk kecil dalam Daniel 7:8,11 adalah nabi palsu pada zaman akhir dan pembinasaan terhadap binatang. Binatang-binatang lain atau sistem-sistem bangsa dalam Daniel 2 dibenarkan hidup lebih lama, tetapi kekuasaan mereka akan disingkirkan.  Ini adalah pemulihan milenial Mesiah.

 

Yehezkiel 30 diteruskan:

Yehezkiel 30:20-22  Pada tahun kesebelas, dalam bulan pertama, pada tanggal tujuh bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:  21 "Hai anak manusia, Aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali, tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang.  22 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawan Firaun, raja Mesir, dan Aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan Aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya.

 

Kunci kepada nubuatan diberikan di sini. Lengan-lengan orang Mesir telah patah. Kedua-dua tangan telah patah dan satu tangan telah patah sebelumnya untuk melemahkan Mesir. Perlambangan telah dipaparkan dengan cara ini untuk menjadi bukti bahawa pencerobohan yang berlaku sebelum ini di bawah orang Asiria bukan lah pencerobohan yang sangat penting yang di rujuk di dalam nubuatan ini. Ianya sudah terbukti bahawa lengan-lengan bangsa-bangsa telah patah kerana kekalahan angkatannya yang mana mereka sendiri di rujuk sebagai lengan-lengan angkatan bangsa itu. Justru, kita sedang melihat tiga pencerobohan yang berlaku di Mesir. Yang pertama merupakan tindakan persiapan. Mesir telah ditawan oleh raja Nubia pada 750 BCE yang telah menjadi Firaun pertama dalam dinasti yang ke-25 (Lihat Colin McEvedy World History Fact Finder, ms. 20 dan seterusnya untuk rujukan yang mudah). Justru, suku kaum Nubian terlibat.

 

Soncino percaya bahawa pencerobohan yang berlaku sebelumnya adalah tindakan awal Firaun Hophra untuk membebaskan Yerusalem ketika ianya diserang oleh orang-orang Babilon. Tentera Mesir telah berundur dan orang-orang Babilon memperbaharui serangan (Yer 27:5 dan ayat seterusnya). Kekalahan Mesir di bawah tangan Nebukanezar telah dicatat di dalam 2 Raja 24:7. Jangkauan nubuatan ini lebih besar daripada pencakupan ini. Nubuatan ini melibatkan orang-orang Asiria yang telah kalah dan ditawan oleh orang-orang Babilon, oleh kerana itu, pencerobohan awal, yang tidak boleh diperbaiki, mungkin mendahului kekaaalahan yang kecil ke atas Hophra yang disebut di dalam Soncino.

 

Mesir telah menjadi kerajaan yang berkuasa selepas Ahmose, putera Thebas mengalahkan Hyksos (c. 1600-1500 BCE) dan menyingkirkan mereka dari Mesir dan justru membentuk dinasti yang ke-18, yang mana menandakan permulaan Kerajaan Baru Mesir. Firaun Tutmoses Mesir I dan II (1500-1400 BCE) telah meningkatkan kekuasaan orang-orang Mesir dengan menawan Filistin dan Syria sehingga Euprates dan Nubia, sehingga sampai di air terjun besar yang keempat di sungai Nil (McEvedy, ms. 16). Dinasti yang ke-18 mengalahkan Syria dan kemudian kuasanya menjadi reda dengan reformasi keagamaan yang dilakukan oleh Akhton dan anak lelakinya Tutankhamen. Dinasti yang ke-19 telah dimulakan oleh Rameses (Ramesses) I. Ramesses II cuba menawan semula Syria pada abad ke-13 tetapi disangkal oleh golongan Hittites. Pada abad yang ke-12 BCE, orang Mesir di bawah Ramesses III, yakni Firaun yang pertama dalam dinasti ke-20, menyangkal pencerobohan golongan Pereset atau Golongan Bangsa Laut yang mana telah menetap di Israel. Israel harus kenal kuasa besar mereka sebagai Filistin. Kejayaan mereka seolah-olah disebabkan oleh senjata-senjata besi. Justru, zaman-besi telah bermula.

 

Pada abad ke-11 BCE, Mesir telah terbahagi di antara Firaun dalam dinasti ke-21 yang memerintah dari Tanis di dalam beting dan Para Imam Besar Thebes yang memerintah Mesir di bahagian atas. Nubia berdiri sendiri. Jangka masa ini memperlihatkan atau mungkin membolehkan kemunculan monarki di bawah saul di Israel. Tugas Saul sangat berat kerana dia harus menyatukan Israel dan membebaskannya dari kekuasaan Filistin. Justru, tugasa ini telah ditetapkan oleh Allah sebagai satu konsolidasi sistematik terhadap golongan Levant yang dimulai oleh Saul dan kemudian oleh Daud supaya Kaabah itu boleh dibina oleh Solomon.

 

Jangka masa di bawah Daud dan Solomon memperlihatkan Israel berada di dalam keunggulan. Bagaimana pun, penyatuan itu tidak akan terjadi tanpa kepimpinan yang baik. Pada 1924 BCE Shisshonk Firaun pertama dalam dinasti yang ke-22 mendapat penghormatan dari Yudia dan Israel. Pelemahan Mesir dari Yudia dan Israel sebenarnya menaburkan benih-benih kebinasaannya sendiri.

 

Abad yang ke-9 BCE memperlihatkan Asiria membuat satu tawaran baru untuk supremasi di bawah Shalmaneser III yang berperang dengan tentera bersekutu, di bawah Hadad, Hadad dari Damaskus, Irhuleni dari Hamath dan Ahab dari Israel.

 

Pada 879 BCE Assunasirpal II telah membina pusat orang-orang Asiria yang kedua di Kalah (Nimrud moden) yang menggantikan Ninewi.

 

Pada 841 BCE Shalmaneser III mengambil penghormatan dari kaum Levant termasuk Israel. Pada 806 BCE Adadnirari III mengambil Damaskus tetapi supremasi orang-orang Asiria di dalam golongan Levant telah runtuh kerana peperangan dengan  kerajaan Urartu atau Ararat, di bahagian utara Asiria, yang mana telah membentuk sebagai kuasa di dalam abad ke-9 BCE (lihat McEvedy, ms. 19).

 

Justru, kita kembali kepada keadaan yang mempamerkan situasi kemunculan perjuangan kuasa utama di antara Utara dan Selatan pada abad ke-8 BCE. Seperti yang kita katakan pada 750 BCE, raja Nubia telah menawan Mesir dan membentuk dinasti yang ke-25. pada 732 BCE, bangsa Asiria Tiglath Pileser III menggabungkan Damaskus membuat Israel dan Yudia menjadi negeri jajahan. Pada 729 BCE, Tiglath Pileser III menggabungkan Babilon dan Shalmaneser V (dari 724-721 BCE), menggabungkan Israel pada 722 BCE. Penggantinya Sargon II telah mengembalikan sepuluh suku kaum.

 

Pada 710 BCE golongan Cimmeria mencerobohi trans-Caucasia dari padang rumput di Rusia. Mereka telah menghancurkan Urartu dan kerajaan Phrygia di Anatolia. Pada 705 BCE Sargon II telah terbunuh semasa berlawan dengan golongan Cimmeria. Pada 701 BCE tentera Sennacherib secara tidak diduga  melarikan diri dari kempen penghukuman di Yudia. Pada 720 BCE Sargon II telah membentuk pusat suku Asiria di Sharrukin atau Benteng Sargon. Pada 701 BCE orang Sennacherib telah meninggalkan Benteng Sargon dan sekali lagi mengambil Ninewi sebagai pusat. Justru, seolah-olah terdapat penumpuan semula pada nubuatan-nubuatan yang mengenai Ninewi.

 

Pada 669-663 BCE empayar orang Asiria mencapai perluasannya yang maksimum dengan penawanan Mesir oleh Esarhaddon dan Assurbanipal. Sebuah dinasti boneka yang ke-26 telah terbentuk di Sais di Dataran Mesir.

 

Semasa abad yang ke-7 BCE dengan kebangkitan kuasa orang Asiria,  golongan Phoenicia mengenali kekuasaan Carthage di antara koloni-koloni barat. Golongan Scyth juga mencerobohi trans-Caucasia pada masa ini. Orang Asiria juga berada di bawah ancaman suku Elamite, satu daripada suku kaum di bahagian timur Persia.

 

Pada 646 BCE Assurbanipal menghancurkan Elam yang mana didiami oleh orang-orang Persia sebagai tempat pengasingan mereka.

 

Pada 626 BCE kejatuhan empayar Asiria bermula dengan pemberontakan Babilon ketika kematian Assurbanipal.

 

Pada 614 BCE Assur telah ditawan oleh orang Medo. Pada 612 BCE Ninewi telah ditawan oleh orang Babilon dan Medo. Pada 610 BCE orang Babilon menyingkirkan tentera Asiria yang terakhir di Harran dan mengakhiri negeri orang Asiria.

 

Fasa ini menandakan fakta yang sangat penting di dalam empayar sejarah. Nubuatan dalam Daniel 2 adalah berkenaan dengan kemunculan kerajaan-kerajaan dunia yang baru yang dimulakan dengan kerajaan kepala emas orang Babilon di bawah Nebukanezar. Latar belakang empayar-empayar yang seterusnya telah muncul di sebalik kancah-kancah ini. Semasa jangka masa 750-701 BCE terdapat imigran-imigran Greek menuju ke selatan Itali dan Sicily menjumpai Syracuse, Catania, Reggio, Tarentum dan Sybaris. Pada abad yang ke-7 BCE  mereka berhijrah ke tebing-tebing Propontis atau Laut Marmara: jangka masa ini mempamerkan pembentukan Chalcedon, Byzantium, Abydos dan Lampascus.

 

Roma sudah dibentuk, secara tradisi, sejak 753 BCE yang dipertalikan dengan kemunculan negeri kota Etruscan di utara. Justru, fasa ini dijadikan bagi kemunculan empayar-empayar dalam Daniel 2, yakni empat binatang yang besar dalam Daniel 7 dan 8. Rentetan ini bermula dengan perincian mengenai empayar Babilon di bawah Nebukanezar dalam Daniel 4. Kerajaan ini akan diikat sebagai tunggul dan ditinggalkan selama sampai tujuh masa berlalu (Dan 4:25) supaya ianya boleh mendemonstrasikan bahawa Yang Maha Tinggi memerintah kerajaan manusia (Dan 4:26).

 

Nubuatan ini telah disimpan pada pertamanya selama tujuh tahun, tetapi rentetan waktu tujuh masa berlalu merujuk kepada tujuh masa 360 hari (tahun dalam nubuatan) atau 2520 tahun. Nubuatan ini adalah penting dan akan menjadi bukti sementara kita meneruskan.

Peperangan utama atau kunci untuk nubuatan ini bermula dari Nebukanezar pada 605 BCE. Justru, lengan pertama bagi Mesir telah dipatahkan oleh orang Babilon yang mana telah dipatahkan sebelum ini oleh orang Asiria. Firaun Necho telah berarak untuk menyokong orang Asiria pada peperangan Harran pada 610 BCE yang telah ditakluki oleh mereka pada 669-663 BCE. Dia telah ditentang oleh Israel dan membunuh raja Josiah di Megiddo (609 BCE). Justru, kepentingan maksud Megiddo akan terbentuk ketika konflik terakhir.

 

Pada 605 BCE Necho dari Mesir telah dikalahkan oleh raja orang Babilon dalam peperangan Carchemish. Justru, Mesir telah ditawan, tetapi ia tidak dimasuki oleh pihak musuh. Peperangan kunci ini menandakan pencerobohan oleh orang Babilon, yang mana kemudiannya melibatkan struktur jangka masa empat puluh tahun. Kemudian Mesir mula membina semula kemerdekaan mereka. Pada 567 BCE, lebih kurang 38 tahun selepas kekalahan yang pertama, sekali lagi Nebukanezar mengalahkan Mesir. Justru, jangka masa lengan-lengan yang patah dalam empat puluh tahun yang pertama telah lengkap.

 

Pada 598 BCE Nebukanezar mengambil Yerusalem dan mengembalikan orang Yahudi kepada Babilon tetapi meninggalkan negeri orang Yahudi dalam keadaan utuh. Pada 587 BCE dia sekali lagi mengambil Yerusalem dan memusnahkan Kaabah pertama, Justru, erti nubuatan ini boleh di lihat mempunyai hubungan langsung dengan Kaabah dan meliputi bangsa-bangsa yang terlibat. Maksud penuhnya akan kelihatan sementara kita mengembangkan nubuatan ini.

 

Babilon sendiri telah ditawan oleh Medo dan Persia di bawah Cyrus yang ditentukan oleh Allah untuk tujuan bukan sahaja membinasakan orang Babilon, tetapi juga memulihakn Israel dan membentuk dasar pembentukan semula Kaabah.

 

Aktiviti yang melibatkan Cyrus ini juga adalah sangat penting dalam pemahaman terhadap rentetan pada zaman akhir. Dari pemulihan serta pembinaan semula ini, jangka masa pelayanan Mesiah telah ditetapkan dan berhubungan kepada Tanda Yunus dan pemusnahan Kaabah pada 70 CE.

 

Pemulihan dan pemusnahan Yerusalem mengikuti dari nubuatan tentang tujuh puluh minggu dalam tahun (Dan 9:25). Tujuh puluh minggu ini berakhir dengan pemusnahan pada 70 CE. Ianya tidak berakhir pada 27 CE seperti yang didakwa oleh Kekristianan moden.

 

Empat puluh tahun itu adalah, sejak dari kematian Mesiah sehingga pemusnahan Kaabah dan Yerusalem pada 70 CE, justru,  melengkapkan elemen yang kedua dalam fasa pertama tanda Yunus (lihat tulisan Tanda Yunus dan Sejarah Pembinaan Semula Kaabah [013]).  Fasa dalam Tanda Yunus menjangkau empat puluh tahun Yobel yang terakhir dalam jangka masa 6.000 tahun, satu kitaran dalam 2,000 tahun. Perlambangan tiga jangka masa dalam empat puluh tahun Yobel yang berjumlah 6,000 tahun telah dikenal pasti dalam kehidupan Musa sebagai garis kasar di dalam tulisan Musa dan Ilah-Ilah Mesir [105].

 

Yehezkiel 30 diteruskan:

Yehezkiel 30:23 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri.  24 Aku akan menguatkan tangan raja Babel dan akan memberikan pedang-Ku dalam tangannya, tetapi Aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. 25 Ya, Aku akan menguatkan tangan raja Babel, tetapi tangan raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku memberikan pedang-Ku dalam tangan raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir.  26 Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN."

 

Justru, kuasa Mesir akan dipatahkan. Dari yehezkiel 30:26, kuasa mereka telah dipatahkan supaya mereka akan tahu bahawa Allah adalah Allah Yang Maha Tinggi. Asiria sendiri adalah angkuh dan contoh kepada keangkuhan diri dan kecongkakan, telah melanda ke atas Mesir sebagai contoh atau prototaip kepada ajal Mesir. Yehezkiel 31 diteruskan.

 

Yehezkiel  31:1-4  Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:  2 "Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya: Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau?  3 Lihat, Aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali; tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit.  4 Sungai-sungai membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi; itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu; dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang.

 

Ayat ini merujuk kepada wuduk air bawah tanah tempat di mana pohon-pohon mendapat makanannya. Soncino meneruskan dasar fikiran ini bahawa sungai yang besar bukan sahaja dipenuhi dengan pohon-pohon cedar tetapi juga dipenuhi dengan kanal-kanal yang lebih kecil yang mana membekalkan makanan kepada pohon-pohon yang lain. Justru, Asiria telah menerima bekalan yang banyak supaya kekuatannya akan bertambah mengatasi yang lain. Justru, alokasi bagi kekuatan bangsa-bangsa ini dibincangkan. Konsep dalam sistem bangsa tersebut bukan lah perkara yang dibincangkan, ianya mengenai pemerintah-pemerintah sistem-sistem ini, yakni di tempat di mana mereka memperolehi kekuasaan mereka, yang secara asalnya dari Roh Allah.

 

Yehezkiel 31:5-14 Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang; ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. 6 Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan anaknya; dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya.  7 Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang; karena akarnya julur-jalar sampai di air yang berlimpah-limpah.  8  Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya.  9 Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah segala pohon cemburu padanya.  10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya,  11 maka Aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya; Aku menghalau dia.  12 Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya; di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia.  13 Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan.  14 Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya; sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur.

 

Kekeliruan yang disebabkan oleh ayat ini mempunyai makna. Asiria akan digunakan sebagai prototaip kejatuhan Mesir namun para pewaris Asiria, seperti orang-orang Babilon, yang juga disebut oleh orang Greek sebagai orang Asiria, akan menjadi alat. Lebihan pula orang Babilon akan menjadi kepala emas dalam Daniel 2 yang telah memulakan rentetan empayar-empayar, yang mana mereka sendiri akan dimusnahkan dan akan digantikan oleh kerajaan Mesiah. Jsutru, maksud perkara ini adalah sukar diikuti di dalam ungkapan yang mudah di antara bangsa terhadap bangsa. Ianya harus difahami bahawa Allah telah melantik warga semesta dan membagikan kuasa serta hukuman.

 

Ayat ini menunjukkan maksud yang lebih mendalam kepada nubuatan ini daripada tanggapan sebelumnya.

 

Maksud pemberontakan oleh warga semesta dengan jelasnya dirujuk oleh ayat-ayat kunci yang dikurungkan dengan merujuk langsung kepada Lucifer atau Pemegang Terang, yakni Bintang Fajar pada masa sekarang.  Minum air adalah merujuk langsung kepada pembahagian Roh Suci dari Yesus Kristus kepada umat manusia. Warga semesta memiliki Roh tersebut dan memberontak, cuba untuk menggulingkan Allah. Roh itu, disalurkan melalui elohim warga semesta, menyebabkan pohon-pohon atau bintang-bintang warga semesta bertumbuh dengan baik. Umat manusia akan diberikan Roh ini dan akan dipimpin oleh kengerian akibat pemberontakan ini. Fakta bahawa Roh ini diberikan kepada warga semesta dan menyebabkan mereka bertumbuh dengan baik, seharusnya tidak disalah ertikan sebagai memberi sumbangan kepada keangkuhan Setan dan seterusnya mengakibatkan kejahatan. Kebesaran warga semesta yang dipertalikan dengan Roh Suci mengakibatkan kejahatan. Fakta bahawa umat pilihan boleh melakukan dosa walaupun memiliki Roh adalah konsep yang sama. Roh itu tidak menyebabkan kejahatan. Agensi moral percuma tidak menyebabkan dosa; ianya semata-mata membenarkan penyalahgunaan kuasa walaupun kepada mereka yang memiliki Roh Suci. Jusrtu,  Setan dan Kristus boleh berdosa dan Setan melakukan dosa.

 

Umat pilihan akan mengambil air-air dari Roh Suci yang mana dirujuk sebagai air-air.

 

Yesaya 12:3  Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.

 

Janji Allah kepada Yakub diberikan di dalam Yesaya 44:3 di mana Allah berfirman:

 

Yesaya 44:3  Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.

Roh ini akan dicurahkan seperti air. Mata air ini telah dicatat di dalam Yesaya 49:10 yang disebut dalam Wahyu 7:16 di aman Anak Domba itu akan memimpin umat pilihan ke mata air pancuran. Ini merujuk langsung kepada Roh Suci dan fakta bahawa ianya disalurkan melalui elohim pengantara warga semesta. Tuhan adalah mata air kehidupan (Yer 17:13). Ini adalah air sungai kehidupan (Wah 22:1). Dari Allah ianya kemudian disalurkan kepada setiap warga semesta melalui elohim pengantaranya, dalam hal kita melalui Yesus Kristus. Kristus mengatakan bahawa dari dia air kehidupan akan terbit (Yoh 4:10-14; 7:38 petikan dari Yes 12:3; 55:1; 58:11; Yeh 47:1) berbicara mengenai Roh (Yoh 7:39). Kristus telah mengembangkan konsep air kekal kepada pemulihan dari Yeremia 2:13 dan 17:13, di mana Allah adalah sumber air hidup dan juga Zakariah 14:8. Suara Kristus adalah seperti bunyi deru air (Wah 1:15).  Dalam pemulihan, mata-mata air hidup ini akan mengalir dari yerusalem (Zak 14:18) yang terbit dari bait suci (Yeh 47:12). Terdapat malaikat yang berkuasa atas air dari Wahyu 16:5.

 

Ulasan di dalam Yeremia, Yehezkiel dan Wahyu mempunyai konotasi literal dan spiritual. Israel akan dibersihkan secara spiritual oleh air dari yehezkiel 36:25. Umat pilihan akan mengambil air kehidupan tanpa bayaran (Wah 22:17). Ini adalah pemahaman dasar kepada pembaptisan dan kelahiran kembali di dalam Roh Suci seperti yang dirujuk dalam Matius 28:19-20.

 

Pergumulan kuasa-kuasa spiritual juga dicatat dalam Zakariah 9:9-17 dalam merujuk langsung kepada Mesiah. Mesiah akan membebaskan Israel dan membentuknya buat selama-lamanya. Rujukan-rujukan penting pada ayat ini berada di dalam ayat 11:

Zakariah 9:11  Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjian-Ku dengan engkau, Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair.

 

Rujukan kepada jurang atau lubang yang tidak berair sekali lagi merujuk kepada air-air Roh, yang mana ditahan dari jurang dan warga yang jatuh, justru menekankan konsep di dalam Yehezkiel. Konflik yang secara khusus disebut di dalam Zakariah adalah dari Israel dan Greece dalam ayat 13. kita sedang merujuk kepada peperangan rohani yang memastikan minda pada umat pilihan yang menggunakan sistem-sistem Greek untuk meruntuhkan pemahaman spiritual umat pilihan melalui struktur teologi, yang menyelewengkan sifat Allah dan pegangan Alkitab. Fahaman Trinitarianisme adalah akibat langsung dari struktur falsafah Greek, yaang tidak mempunyai dasar-dasar Alkitab.

 

Akibat akhir pergumulan ini di lihat dari Zakariah 9:15.

 

Zakariah 9:15-16 TUHAN semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. 16 TUHAN, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu; seperti kawanan domba umat-Nya itu, sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah TUHAN.

 

Mereka akan dipenuhi oleh Roh Suci dan mereka akan dilindungi seperti penjuru-penjuru Mezbah. Mereka akan menjadi keimamatan Israel.

 

Masa kesudahan ini memperlihatkan kemungkaran gembala-gembala (Zak 10:2). Kemurkaan Tuhan timbul terhadap para gembala dan terhadap kawanan kambing (Zak 10:3). Peperangan pada zaman akhir juga terperinci di dalam Zakariah 10:3-12. Rumah Yehuda dan Efraim akan dijadikan seperti pahlawan dan Tuhan akan memanggil Efraim. Tuhan berfirman di dalam Zakariah 10:8-12:

Zakariah 10:8-12 Aku akan bersiul memanggil mereka dan Aku akan mengumpulkan mereka, sebab Aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. 9 Sekalipun Aku telah menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-Ku; mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. 10 Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur Aku akan mengumpulkan mereka; Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka.  11 Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan Ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. 12 Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama TUHAN," demikianlah firman TUHAN.

 

Konsep dalam ayat-ayat ini merujuk kepada peperangan-peperangan pada zaman akhir dan pemulihan kepada milenial atau Kerajaan Mesiah. Pengeluaran yang baru dan perkumpulan Israel berlaku bersama dengan pembinasaan terhadap sistem-sistem dunia, yang dilambangkan oleh Mesir dan kemudia Asiria. Air sungai yang ketandusan adalah merujuk langsung kepada sungai Nil yang menjadi kering seperti yang di catat di dalam Yehezkiel 30:12. Ketandusan Mesir dari Migdol sehingga Syene merujuk kepada lebaran jangkauan sungai Nil ke Assouan atau Assawan di kawasan empangan. Ini belum lagi berlaku.

 

Pergumulan kuasa-kuasa spiritual warga semesta dijelaskan dengan terperinci lagi di dalam analogi yang digunakan di antara Israel, Mesir dan Babilon. Nubuatan mengenai pembinasaan kepada kuasa-kuasa dunia serta kepala-kepala malaikat mereka di lihat akan digantikan dengan Kerajaan Mesiah. Ini juga boleh di lihat di dalam Yehezkiel 17:1-2.

 

Yehezkiel 17:1-2 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 "Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel.

 

Teka-teki ini (atau masalah yang membingungkan yang diajukan untuk jawapan) akan di gabungkan dengan perumpamaan (yang merupakan perbandingan dari satu perkara ke satu perkara). Justru, ayat ini rahsia ilahi yang membutuhkan jawapan dan yang mana membezakan jenis dan bukan jenis. Ayat ini pertamanya merujuk kepada Helang-helang yang besar. Ini secara tradisi menyimpulkan sebagai raja Babilon. Raja Babilon bukan sahaja sebagai raja fizikal. Ia juga merujuk kepada jenis utama pemerintah-pemerintah yang di luar kebiasaan. Helang-helang yang besar adalah kerubin (Kel 25:20; 37:9) atau malaikat tertinggi elohim. Helang besar bagi Israel ialah Yesus Kristus, yakni malaikat Yahweh yang telah mendukung Israel keluar dari tanah Mesir (Kel 19:4) dan yang telah menolong Israel sebagai satu Jemaat di padang belantara (Wah 12:14). Demikian juga, apabila Anak Manusia datang dengan kemuliaan, akan ada (malaikat) burung helang yang akan berkumpul (Mat 24:28; Luk 17:37). Hukuman atas penyembahan berhala dan tidak menurut dalam Ul 28:49 adalah mendatangkan suatu bangsa ke atas Israel seperti helang yang datang menyambar. Bangsa-bangsa ini di bawah malaikat warga semesta akan digunakan untuk menghukum bangsa-bangsa. Maksud ayat-ayat ini diteliti di bawah.

 

Yehezkiel 17:3-4 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras.  4 Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan.

 

Secara tradisi ini merujuk kepada penawanan Yehoikhin yang dia telah bawah ke Babilon (Yekonah atau Koniah) (lihat juga ayat 12 dan Yer 22:23-24).

 

Yehezkiel 17:5-6 Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi; ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa  6 sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk.

 

Ayat ini secara tradisi merujuk kepada pembangunan Zedekiah sebagai orang suruhan raja Israel.

 

Yehezkiel 17: 7-8 Dalam pada itu ada juga burung rajawali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. 8 Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus.

 

Ini merujuk kepada Mesir dan Firaun Hophra. Zedekiah telah memberikan sumpah setia kepada orang Babilon tetapi berpaling kepada Mesir. Yehezkiel 17 diteruskan:

Yehezkiel 17:9-21 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya.  10 Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu."  11 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:  12 "Katakanlah kepada kaum pemberontak: Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan: Lihat, raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya.  13 Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu,  14 supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada.  15 Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput?  16 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu dari padanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia.  17 Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang, pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang.  18 Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput.  19 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya.  20 Aku akan memasang jaring-Ku untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku ia akan terjebak; Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana Aku akan berperkara dengan dia, karena ia berobah setia terhadap Aku.  21 Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang mengatakannya.

 

Pembinasaan Zedekiah telah dicatat di dalam Yeremia. Israel tidak mahu menurut perintah dan hukuman Allah. Mereka melakukan dosa dan Allah menghukum mereka; namun Dia semestinya telah membiarkan Kaabah itu dan kedudukan Yehuda sekiranya mereka telah memelihara undang-undang Dia serta menurut mereka yang Dia sudah tetapkan.

 

Mereka tidak menurut dan berpaling kepada sistem Mesir untuk bantuan untuk mengatasi sistem empiris yang dibenarkan oleh Allah untuk dibentuk dan yang mana Dia telah menunjukkan melalui Daniel bahawa Dia akan membenarkan ini berterusan sehingga masa pemulihan di bawah Mesiah, yang mana peristiwa ini digambarkan di dalam Daniel 2. Bentuk yang besar itu mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang berlainan dalam bentuk metal yang berlainan yang mewakili kualiti yang berlainan dalam sistem-sistem empiris. Tetapi semua mereka adalah bahagian di dalam tubuh yang sama yang berterusan di sepanjang zaman jahiliah, sehingga sistem empiris ini dimusnahkan oleh Mesiah. Jusrtu, tunggal orang Babilon akan diikat selama tujuh kali masa. Bagaimana pun, tunggul ini adalah gabungan Asiria, Medo dan Persia yang menggantikan Nebukanezar. Sistem Aryan yang telah diambil dari orang semitik Babilon telah memasuki Eropah sebagai Roma dan kemudian Empayar Kudus Roma, di bahagian utara, di Eropah tengah.

 

Tubuh dalam Daniel 2 bukan susunan tubuh yang berasingan; ianya dalam satu tubuh yang mempunyai bahagian-bahagian yang berlainan. Kuasa terbesarnya akan dicapai pada zaman akhir nanti apabila kebesaran sistem orang Asiro-Babilon akan dipulihkan kembali untuk menangani Israel yang sekali lagi menjadi umat yang murtad. Pemulihan Israel terjadi melalui Cabang (yang juga dirujuk dalam Zak 3:8 dan 6:12).

 

Cabang ini sendiri adalah cedar atau pemerintah spiritual bagi Israel. Yehezkiel 17:22-24 diteruskan:

Yehezkiel 17:22-24 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya; Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda dan Aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas;  23 di atas gunung Israel yang tinggi akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya.  24 Maka segala pohon di ladang akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya."

 

Kesudahan akhir ini adalah pengambilan cabang cedar yang tertinggi, yakni Israel. Silsilah diraja ini akan menjadi Mesiah yang merupakan daun cedar yang terbaik. Di bawah Mesiah semua makhluk hidup akan diam di dalamnya. Sistem dunia akan dimusnahkan. Cedar yang merupakan Bintang fajar yang asli, yakni malaikat pelindung Azazel atau Setan, akan digantikan dengan keturunan Daud, Bintang Fajar yang baru iaitu Mesiah (Wah 22:16). Mereka yang diam di bawah dahannya akan diberikan perkongsian di dalam Bintang Fajar (Wah 2:28).

 

Rentetan dalam transisi ini diberikan di dalam perumpamaan mengenai kejatuhan Mesir dan penggunaan mutlak serta pemusnaham sistem-sistem Babilon. Sistem Setan yang memberontak digunakan untuk menentang Sistem-sistem Setan.

 

Ianya mudah untuk melihat perlambangan daun cedar dan pengunaan analogi Jurang dan Kubur dan rentetan mutlak dalam kebangkitan. Aliran air-air ini berkenaan dengan pengendalian bangsa-bangsa melalui penyaluran Roh kerana ianya tersedia untuk warga semesta. Justru, Yehezkiel 31:15-18 mempunyai makna yang lebih besar.

 

Yehezkiel 31:15-18 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia Aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu.  16 Mendengar derum kejatuhannya Aku membuat bangsa-bangsa gemetar, pada saat Aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. 17 Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. 18 Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."

 

Terdapat beberapa konsep di sini. Pohon di Eden merujuk kepada mereka yang pernah mengambil sifat ilahi tetapi kemudian memberontak. Mereka jatuh ke dalam Jurang. Begitu juga dengan semua bangsa akan jatuh ke dalam Jurang, ke bawah Kubur, alam kematian. Eden tidak digunakan untuk merujuk kepada Asiria atas dasar bahawa Asiria mencakup kawasan-kawasan Eden. Eden adalah golongan Levant. Ia membekal kepada kedua-dua sistem-sistem Tigris-Euprates dan juga kawasan-kawasan Selatan dalam Mesir dan Afrika Utara. Eden tidak pernah digunakan untuk merujuk kepada Asiria. Para peminum air ini akan mendapat kesenangan di dalam dunia di bawah.

 

Justru, kita sedang menangani konsep tahap-tahap yang berlainan dalam kebangkitan yang ditetapkan oleh Roh Suci. Pembagian air-air itu juga ditetapkan, dan dihentikan dari diambil oleh banyak orang. Justru, orang yang tidak bersunat serta pohon-pohon Eden akan bersama dengan sistem dunia dan pemerintah mereka dalam kedua-dua fizikal dan spiritual. Ianya jelas bahawa pohon fizikal tidak mendapat kesenangan dalam dunia di bawah.

 

Peperangan kita adalah menentang kejahilan spiritual.

 

Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

 

Justru, ianya seharusnya jelas bahawa kita sedang menangani pergumulan spiritual yang utama untuk pemulihan Kerajaan Allah. Pergumulan ini melibatkan kuasa-kuasa luar biasa, yang merupakan kuasa yang memerintah dunia ini. Justru, nubuatan ini berkenaan dengan entiti-entiti sebagai realiti yang sebenarnya. Kekristianan moden cuba untuk menyangkal realiti warga semesta yang jatuh sebagai pemerintah dunia ini. Mereka memiliki firman iman namun menyangkal kuasanya. Akan terjadi pergumulan yang hebat untuk pemulihan planet ini, yang hampir memusnahkan planet ini. Tugasa ini bukan untuk mereka yang mempunyai hati yang keras. Kamu telah melihat beberapa orang yang cuba untuk menyangkal realiti dalam nubuatan dan yang mengharap untuk menghindari pergumulan ini dengan berpura-pura bahawa ini semua tidak akan berlaku. Kamu melihat sifat ini melanda Jemaat-jemaat sebelumnya, di mana strategi-strategi yang pelbagai telah dilaksanakan melibatkan tempat-tempat selamat atau keseronokan atau kerajaan dunia bagi Jemaat.

 

Allah adalah kekuatan kita dan batu karang kepada keselamatan kita. Demi untuk umat pilihan, Dia telah campur tangan untuk menyelamatkan planet ini dan bukan untuk tujuan lain. Dia telah menyatakan kehendakNya dan Dia akan memenuhinya. Sebab kenapa orang tidak akan bertobat di sepanjang proses ini adalah mereka menyangkal realiti yang berlaku ke atas mereka. Dengan sebab inilah mereka cuba untuk membunuh para nabi. Mereka mengarungi  para utusan dengan kepercayaan yang salah bahawa sekiranya mereka menganggap perkara itu tidak akan berlaku, maka ianya tidak akan berlaku. Mereka menutup telinga mereka supaya mereka tidak mendengar dan demikian juga Allah akan menutup telingaNya untuk mereka di sepanjang jangka masa ini.

 

Fasa 2 – Bahagian 2

Kita sekarang boleh melihat maksud peperangan yang telah menimpa dalam warga semesta di sepanjang jangka masa yang berterusan. Peperangan yang kita hadapi bukan peperangan fizikal, tetapi ianya menentang prinsip-prinsip dan kuasa-kuasa yang memberontak kehendak Allah. Peperangan ini terperinci untuk kita dalam nubuatan Alkitab dan kita mempunyai tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan kepada Rahsia-rahsia Allah untuk memahami dan menguraikan rahsia-rahsia ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya nubuatan ini telah dipilih sebagai dasar struktur utama kerana ia sesungguhnya didakwa sebagai nubuatan yang gagal dan kerana sesungguhnya ia tidak difahami oleh umat manusia. Struktur dasar ini boleh dengan mudah oleh Wahyu atau Daniel atau Yesaya menggunakan yang lain untuk menjelaskan urutan ini. Fakta dalam perkara ini ialah bahawa semua buku ini berhubungan dan menuding kepada Kerajaan Allah. Kerajaan ini akan dibentuk dalam planet ini dalam kuasa dan kemuliaan. Bagaimana pun, ia perlu memberi amaran kepada dunia mengenai proses ini. Seperti yang dijelaskan di dalam tulisan Amaran Pada Zaman Akhir [044] Allah tidak akan melakukan apa-apa sebelum dia memberi amaran kepada mereka yang berkenaan melalui hamba-hambaNya. Nubuatan ini telah diberikan di dalam rentetan sepanjang 2,000 tahun dahulu. Ianya akan digenapi dalam cara yang berterusan. Tidak ada yang boleh menghentikan nubuatan ini.

 

Yehezkiel 32:1-8  Pada tahun kedua belas, dalam bulan yang kedua belas, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku: 2 "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, raja Mesir dan katakanlah kepadanya: Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut; sungai-sungaimu kaubuat berbuih, engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. 3 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukat-Ku. 4 Kuhempaskan engkau ke tanah, Kulemparkan engkau ke padang. Dan ke atasmu Kusuruh hinggap segala burung di udara, dengan dagingmu Kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. 5 Dagingmu Kubiarkan berhamburan di atas pegunungan, lembah-lembah Aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. 6 Bumi Kuberi minum darahmu yang mengalir, ya, juga gunung-gunung; dan alur-alur sungai akan penuh dengannya.  7        Waktu Aku membinasakan engkau, langit akan Kututup dan bintangnya Kubuat berkabut. Matahari Kututup dengan awan dan bulan, cahayanya tak disinarkan. 8 Semua yang bersinar di langit akan Kugelapkan demi engkau. Kegelapan Kudatangkan atas tanahmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.

 

Dalam ayat ini kita diberikan rentetan yang sama seperti dalam zaman akhir. Kristus berkata mengenai perkara yang sama dalam Matius 24:29-31.

 

Matius 24:29-31 "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.  31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.

 

Ekspresi dari hujung langit yang satu ke hujung langit yang lain tidak diambil untuk menyimpulkan perihal beberapa kesukaan sorgawi. Ayat ini merujuk kepada empat penjuru bumi. Mereka akan berkumpul di Sion.

 

Lukas 21:24-27 menyatakan bahawa Kristus akan datang di atas awan dalam kuasa dan kemuliaan besar selepas masa bagi golongan jahiliah digenapi. Orang-orang akan ditawan dari Yerusalem dan akan diinjak-injak oleh golongan Jahiliah sehingga masa bagi golongan Jahiliah digenapi:

Lukas 21:24-27 dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu." 25 "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26 Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27 Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

 

Ayat ini memberi refleksi kepada maksud dalam Wahyu 5:12-13.

 

Wahyu  5:12-13 katanya dengan suara nyaring: "Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!" 13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"

 

Dan juga Yesaya 13:10 mengatakan:

Yesaya 13:10   Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya; matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya.

 

Allah secara khusus memberi perincian kepada hari Tuhan di sini. Perkembangan nubuatan dalam Yesaya 14 adalah untuk zaman akhir dan Mesianik. Yesaya 14 mempunyai aplikasi langsung kepada Yehezkiel 28. rentetan dalam Yehezkiel 29 sehingga 32 menghubungkan kepada jangka masa di antara zaman Jahliah dan zaman Penjaga dalam Yehezkiel 33. Pergabungan bab-bab ini tidak terjadi tanpa maksud. Jangka masa bagi nubuatan-nubuatan ini adalah sama dengan jangka masa yang disebut dalam Daniel 2 yang menunjukkan di luar persoalan bahawa urutan ini bermula dengan Nebukanezar tetapi berakhir dengan pemusnahan ke atas sepuluh sistem raja dalam empayar besi bercampur dengan tanah liat pada zaman akhir. Yakni permulaan kepada pemerintahan milenial Mesiah.

 

Dan juga Yoel 2:10 menyatakan hari Tuhan pada zaman akhir:

Yoel 2:10 Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang; matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya.

 

Juga Zefanya 1:15 menyatakan:

Zefanya 1:15 Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam,

 

Daniel 7:13-14 memberi refleksi kepada Lukas 21:27.

 

Daniel 7:13-14 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya. 14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

 

Yehezkiel 32:9 berkenaan dengan Mesir diteruskan.

 

Yehezkiel 32:9-16 Aku menggelisahkan hati banyak bangsa, kalau Aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. 10 Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu, kalau Aku menetak-netakkan pedang-Ku di hadapan mereka. Mereka akan gentar, terus-menerus, masing-masing demi hidupnya, pada hari kesudahanmu. 11 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pedang raja Babel akan datang atasmu.  12 Aku akan membuat khalayak pengikutmu berebahan oleh pedang para pahlawan, semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa. Kecongkakan Mesir akan dipatahkan dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. 13 Semua binatangnya akan Kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar; kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. 14 Maka airnya akan Kujernihkan, sungai-sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH. 15 Pada saat Mesir Kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri dan semua penduduknya habis Kumusnahkan, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN. 16 Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan; kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya; mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak, demikianlah firman Tuhan ALLAH."

 

Rujukan dalam ayat 14 Maka airnya akan Kujernihkan dan sungai-sungainya akan Kubuat mengalir seperti minyak merujuk kepada Roh Suci dengan menggunakan analogi menuangkan minyak ke dalam lampu umat-umat pilihan. Di sini ianya kepada bangsa-bangsa selepas pemulihan dan Roh itu akan dituangkan ke atas umat manusia.

 

Kita sedang melihat kepada bangsa-bangsa, golongan jahiliah yang bersorak riang atas kehancuran sistem orang Mesir. Justru, ini bukan penawanan yang biasa atau pemusnahan biasa.

 

Tuhan akan memberikan penghakiman yang kedua dalam Yehezkiel 32:17 yang memberi perincian kepada bangsa-bangsa yang terlibat dalam pemusnahan tersebut. Bangsa-bangsa ini disebut dalam nubuatan ini, yang mana sebenarnya diberikan sebelum separuh pertama bab ini dan telah diatur dalam susunan kemudiannya, mungkin  ianya seolah-olah lebih lojik dalam pengaturan ini. Bagaimana pun, jangka masa dipanjangkan yang terlibat telah disamarkan oleh pengaturan ini.

 

Yehezkiel 32:17-23 Pada tahun kedua belas, dalam bulan pertama, pada tanggal lima belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:  18 "Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan--engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat--mengenai khalayak ramai di Mesir dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. 19 Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat! 20 Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia. 21 Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati: Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. 22 Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. 23 Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup.

 

Di sini nubuatan ini mula melibatkan bangsa-bangsa lain yang tidak termasuk dalam kumpulan bangsa yang awal. Elam pergi ke Mesir juga ketika Medo dan Persia telah menawan Mesir. Penawanan ini adalah fasa yang kedua atau lengan kedua penawanan. Ini terjadi pada 525 BCE di bawah Cambyses. Pada 550 BCE Cyrus dari Persia (Diangkat oleh Allah Yes 45:1) mengalahkan Medo dan menjadi raja Iran yang tertinggi (selanjutnya Persia). Pada 546 BCE dia mengalahkan Croesus dan mengambil Lydia. Dia telah menggabungkan orang Babilon pada 539 BCE dan membentuk supremasi empayar orang Persia di bahagian Timur. Pada 525 BCE anak lelaki Cyrus, Cambyses menggantikan dia dan mencerobohi Mesir. Justru, lengan kedua dalam nubuatan yang pertama telah dilengkapi.

 

Yehezkiel 32:24 diteruskan.

 

Yehezkiel 32:24-25 Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak; mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. 25 Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur; mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh.

 

Persoalan timbul seperti mengapa Elam dibezakan di dalam nubuatan dan berbeza sedangkan bangsa itu membentuk hanya bahagian empayar Medo-Persia. Elam adalah yang tertua dari kerajaan-kerajaan dan belum di gabungkan kepada empayar Asiria. Dengan kehancuran orang Asiria, Elam menjadi mangsa kepada orang Persia di bawah Putera Sispis, atau Teispes dari Achæmenidæ, yang meletakkan dirinya ke atas takhta Sushan (Historian's History of the World, Vol. 1, ms. 437). Justru, Cambyses telah mewarisi takhta orang Elamite.

 

Jawapan kepada soalan mengapa Elam dibezakan di dalam nubuatan ialah, besar kemungkinan, bahawa ianya mempunyai dua aplikasi dan merujuk kepada perintah yang diberikan kepada orang di luar taklukan Medo-Persia atau kehormatan orang Iran sebab terdapat beberapa persoalan mengenai luas jangkauan orang Elamite.

 

Kelompok orang Media tidak berdisiplin dan tidak setanding dengan orang Asiria. Cyaxares orang Medo telah membentuk semula tentera berdasarkan cara orang Asiria. Orang Media kemudiannya dicerobohi dan mengepung Ninewi. Pengepungan Ninewi ini terpaksa ditinggalkan  oleh pencerobohan ke atas Media oleh Scyths dari sebelah utara. Justru, pengepungan yang kedua telah berlaku dari 609 BCE. Tentera orang Media di bawah Cyaxares mengepung Ninewi dengan bantuan orng Babilon (menurut Berosus golongan Chaldean). Anak raja orang Babilon Nebukadrezar (atau Nebukadnezar) telah berkahwin dengan anak perempuan raja Medo. Justru, bangsa Medo adalah angkatan yang utama dalam pemusnahan bangsa Asiria dan bukannya bangsa Persia, yang tidak terlibat dalam pengepungan ini dan sesungguhnya tidak memberitahu Herodotus apa-apa mengenainya.

 

Dengan kejatuhan Asiria, dominion di sebelah utara dan negara-negara Minor Asia sejauh Halys telah diberikan kepada Medo. Semua wilayah-wilayah Asiria yang lain yang sejauh Laut Mediteranean, termasuk Ashur, Haran dan Carchemish jatuh ke tangan bangsa Babilon (Historian's History of the World, ibid., ms. 444).

 

Justru, bangsa babilon sendiri adalah pewaris kepada bangsa Asiria dan bangsa Greek dirujuk oleh mereka sebagai orang-orang Asiria (ibid., ms. 445).

 

Empayar semitik Asiria-Babilon hanya boleh ditopang oleh kuasa Nebukadnezar dan penganti-penggantinya tidak memadai untuk tugasan ini. Mereka tidak boleh mencegah penyebaran bangsa Medo atau pun Persia. Dengan penawanan oleh bangsa Persia ke atas suku Elamite dan di bawah Cyrus yang bijak yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, sebuah empayar telah di dirikan  yang merangkul empat empayar kuno – Media, Elamite, Asiria-Babilon, dan bangsa Mesir. Justru, simbol kuasa di bahagian barat Asia diberikan kepada golongan Aryan (ibid.).

 

Pada waktu ini, nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalam Nahum (lihat Nah 3:19) dan Zefanya 2:13-15 telah lengkap dalam aplikasinya yang pertama.  Nubuatan-nubuatan ini mempunyai aplikasi pada hari akhir nanti.

 

Ianya juga berbaloi untuk mencatat bahawa nubuatan-nubuatan dalam Nahum mengenai kejatuhan Asiria telah di lihat, pada abad yang pertama dalam masyarakat Yahudi, yang melibatkan Efraim dan Manaseh pada zaman akhir. Manaseh dipercayai merujuk kepada Amon (Nah 3:8a) bersama dengan sungai-sungai yang merujuk kepada orang-orangnya yang kuat. Manaseh akan ditawan (dari Nah 3:10) sebelum kejahilan Efraim (Nah 3:11). Orang-orang mereka akan mati oleh pedang (lihat Verms The Dead Sea Scrolls in English, ms. 232-234).

 

Nubuatan di dalam Yehezkiel tampaknya telah berpecah dalam ayat yang seterusnya yang melibatkan bangsa-bangsa yang tidak mempunyai hubungan dalam adegan semasa jangka masa empat puluh tahun yang kedua pertama. Kumpulan yang seterusnya adalah dari golongan Mesekh dan Tubal. Kumpulan bangsa ini tidak menduduki Mesir dalam pencerobohan dari 605-525 BCE. dan tidak mempunyai bahagian dalam Mesir sehingga abad yang ke-20.

 

Yehezkiel 32:2628 Di situ Mesekh dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya; mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. 27 Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya; sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup.  28 Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang.

 

Urutan bangsa-bangsa ini adalah pengumpulan yang dibuat kemudiannya.  Kegagalan ayat ini sebagai satu nubuatan yang lengkap telah membawah beberapa cendekiawan Alkitab, dalam tuntutan para skeptis, untuk merasionalkan ayat ini dengan cuba menjelaskan bahawa bangsa-bangsa ini merujuk kepada golongan tambahan yang bersekutu dengan bangsa-bangsa kuno. Konsep bahawa nubuatan ini adalah sangat penting dan berterusan sangat tidak disenangi oleh kebanyakan pelajar Alkitab.

 

Ayat yang berbunyi bahawa mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu. Justru, kita sedang menangani aspek yang kebelakangan dalam nubuatan. Konsep dalam ayat tidak dibaringkan dengan pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu mempunyai implikasi bahawa mereka akan jatuh ke dalam jurang di dalam dua tahap. Kita juga menangani perbezaan di antara jenis-jenis peperangan yang terlibat. Pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu turun ke dalam dunia orang mati bersama dengan senjata-senjata mereka sedangkan perkara ini tidak demikian dalam pengumpulan yang terkemudian ini.

 

Pernyataan yang mengatakan bahawa pahlawan-pahlawan zaman dahulu merujuk kepada Nephilim atau orang-orang raksasa dalam Kejadian 6:4 tidak menyelesaikan masalah ini, tetapi sebaliknya menutup masalah ini dan mengakibatkan perdebatan kepada aplikasi keturunan warga semesta yang jatuh yang dipisahkan  di dalam proses kebangkitan. Yesaya 26:13-14 sebenarnya menyangkal kebangkitan Rephaim atau Nephilim. Rephaim sebenarnya diterjemahkan sebagai arwah atau mati.

 

Yesaya 26:13-14  Ya TUHAN, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. 14 Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula; sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka.

 

Lihat karya tulis Golongan Nephilim (No. 154) dan Kebangkitan Orang Mati (No. 143)

 

Yesaya 27 diteruskan untuk membincangkan pembunuhan golongan Lewiatan ketika hari Tuhan. Kaum Lewiatan, ular tua yang meluncur dan melingkar, yakni naga dari laut akan dibunuh atau diikat seperti dalam Wahyu 20:4. Kemudian Israel akan mendasarkan pengendalian di seluruh dunia. Ketika hari itu, Tuhan akan mengirik atau seperti menuai buah zaitun, Anak-anak Israel dari terusan Sungai, atau Tigris-Euprates, ke cucuran sungai Mesir.

 

Yesaya 27:13 mengatakan:

Yesaya 27:13   Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada TUHAN di gunung yang kudus, di Yerusalem.

 

Kemudian  Yesaya 28 diteruskan dengan membicarakan penghancuran keegoan para pemabuk Efraim. Justru, kesudahan akhir zaman melibatkan peperangan di Efraim. Nubuatan ini jelas dihubungkan dengan nubuatan di Yehezkiel serta penghancuran Mesir. Lebih-lebih lagi zaman akhir akan terlibat dan berkembang tanpa boleh disangkal lagi.

 

Bangsa-bangsa yang terlibat dalam kejatuhan Mesir dan seolah-olah berbeza dari perkumpulan bangsa yang lebih awal, melibatkan, seperti yang kita telah lihat, Mesekh dan Tubal. Mesekh dan Tubal merupakan anak-anak Yafet (Kej 10:2). Mereka telah dikenal pasti sebagai golongan orang Gomerite yang tinggal di kawasan padang rumput sekarang yang dikenali sebagai orang-orng Rusia. Yang termasuk dalam golongan Gomerite ini adalah kaum Ashkenazi yang telah kemudiannya membentuk kerajaan Yahudi Khazar. Kidung agung penaikan telah berbicara mengenai masalah-masalah yang ada dengan orang-orang ini dalam Mazmur 120:5.Yehekiel 38:2 mengenal pasti Gog dan Magog sebagai putera-putera utama Mesekh dan Tubal namun Magog adalah saudara lelaki mereka berdasarkan dlam Kejadian 10:2. Justru, kita sedang menangani bangsa yang telah menyerap suku kaum Magog sebagai ketua suku kaum mereka.

 

Golongan-golongan ini telah meluas di Asia kecil seperti suku kaum Elam. Golongan orang yang akan disenaraikan seterusnya adalah golongan Edom.

 

Yehezkiel 32:29  Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya, yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat; mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur.

 

Suku kaum Edom tidak pergi ke Mesir dan satu-satunya golongan kebangsaan yang boleh di katakan terlibat dengan golongan ini adalah golongan Ottoman Turk.. Justru, jangka masa ini kekal sehingga zaman akhir.

 

Golongan yang ditangani seterusnya ini mengesahkan pandangan ini.  golongan ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin di utara.

 

Yehezkiel 32:30-32 Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh, walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka; mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. 31 Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.  32 Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH."

 

Golongan di sini adalah tentera gabungan yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin di utara dan juga orang-orang Sodan. Pemimpin-pemimpin di utara bukan hanya satu pergabungan kerajaan-kerajaan di bahagian utara Medo-Persia.

 

Bahagian ini menangani asas yang lebih besar dan terkini. Fakta bahawa nubuatan ini menangani kumpulan yang disenaraikan selepas Mesekh dan tubal pada masa-masa kemudian seperti yang kita lihat di atas, yang mana selepas kehancuran  empayar-empayar awal, menandakan penempatan kuasa dalam sistem mereka. Justru, kausa-kuasa sistem Eropah adalah bergabung dengan sisa-sisa sistem orang Phoenicia yang mana berdasarkan dan diturunkan dari Tyre dan Sidon.  Pada 1000BCE sistem-sistem ini dan sekutu orang-orang Israel berdagang dengan Amerika. Kita tahu bahawa mereka mengimport tembakau dan Kokain ke dalam Timur Tengah (petikan dari kajian terbaru berkenaan mumia di Jerman dan Britain ca 2000).

 

Sistem-sistem orang Phoenicia berada di dalam kesatuan besar yang terakhir berdasarkan dari Carthag dan kuasa mereka menular ke dalam wilayah Mediteranean oleh peperangan Punic. Bagaimana pun, terdapat sedikit keraguan bahawa golongan orang Carthag telah meluas di bahagian barat ke dalam Atlantik dan telah mendapatkan bahan-bahan galian dari Britain serta berdagang dengan Ireland berkurun lamanya. Menurut Edwards (Christian England, Vol 1, ms. 20), golongan orang Carthag memahami perluasan Kekristianan yang mana melewati wilayah Roma ke kawasan-kawasan ini. Golongan Tertullia Carthag dalam menentang orang Yahudi merasa megah bahawa

 

‘bahagian-bahagian Britain yang tidak dapat dimasuki oleh orang Roma sesungguhnya telah ditakluki oleh Kristus’.

 

Justru, kita sedang menangani penyebaran orang-orang Sidon yang mana meluas dan bergabung dengan pemimpin-Pemimpin di Utara. Penyebaran orang-orang Sidon juga membabitkan kawasan-kawasan asal, dari Sidon ke sepanjang Lebanon, yang mana mengambil bahagian di dalam peperangan-peperangan akhir.

 

Fakta kepada pembabitan penuh golongan-golongan kebangsaan ini, sebagai contoh seperti Mesekh dan Tubal yang melancarkan apa sahaja aktiviti perajurit upahan yang kecil bersama dengan orang Babilon dan Medo-Persia dalam masa lapan tahun dalam fasa yang pertama. Bersama dengan aspek-aspek yang tidak lengkap yang lain, ianya hanya boleh disimpulkan bahawa ini adalah nubuatan yang gagal dan tulisan Kitab telah dilanggar atau ia mempunyai jarak aplikasi yang luas di sepanjang zaman golongan Jahiliah seperti yang dikenal pasti dari Daniel dan para nabi yang lain.

 

Tugas yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti fasa-fasa ini kerana proses itu akan membentuk urutan peperangan-peperangan pada zaman akhir.

 

Fasa 2 – Bahagian 1

Kejatuhan Mesir telah digambarkan sebagai faktor yang utama di dalam Buku Yehezkiel yang mengikuti dari kejatuhan Kerub Penjaga yang diurapi dalam Yehezkiel 28. dalam bahagian fasa 1 kita melihat bahawa terdapat rentetan peristiwa yang berbeza dan bahawa terdapat beberapa aspek dalam nubuatan yang belum digenapi di dalam jangka masa yang secara tradisi disediakan kepada nubuatan tersebut. Nubuatan tersebut dari faktor ini telah dipercayai sebagai satu nubuatan yang gagal dan oleh kerana itu memberi bukti kepada kesilapan dalam tulisan Kitab. Bagaimana pun, Kristus mengatakan bahawa tulisan Kitab tidak boleh dibatalkan (Yoh 10:35). Oleh kerana itu, nubuatan ini mempunyai jangka masa yang diperluaskan.

 

Mengenal pasti jangka masa

Menganggap bahawa terdapat kebocoran di dalam nubuatan, yang mana kesimpulannya, seperti yang kita lihat, tidak boleh dielakkan; apakah kuncinya? Jawapannya terdapat di dalam orientasi di sekitar orang-orang Babilon. Nebukadnezar mengalahkan orang-orang Mesir dalam peperangan Carchemish pada 605 BCE. Ini membentuk fakta yang sangat penting dalam ayat nubuatan dan oleh kerana itu ia harus diteliti. Nebukadnezar juga telah dinyatakan telah digulingkan dan kerajaannya diikat seperti tunggul selama jangka masa tujuh masa dari Daniel 4:8-37.

 

Daniel 4:8-37 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu: 9 Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu! Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. 10 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi; 11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. 12 Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya. 13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit; 14 ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya!  15 Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi! 16 Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu. 17 Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu. 18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus!" 19 Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja: "Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau!" Beltsazar menjawab: "Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku! 20 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, 21 yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara--  22 tuankulah itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi! 23 Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu-- 24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja: 25 tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 26 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti: kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan. 27 Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan, dan dari pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan!" 28 Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar; 29 sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, 30 berkatalah raja: "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" 31 Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: "Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu; 32 engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya!" 33 Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. 34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun. 35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia berbuat menurut kehendak-Nya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak tangan-Nya dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat?" 36  Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. 37 Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.

 

Jangka masa ini adalah tujuh tahun. Bagaimana pun, istilah masa-masa digunakan untuk tahun-tahun yang mana mempunyai maksud nubuatan. Satu masa selalunya selama 360 tahun berdasarkan kalendar lunar. Jangka masa yang dipersoalkan tidak hanya semata-mata tujuh tahun. Jangka masa ini melibatkan seperti yang kita lihat di atas kira-kira 2,520 tahun dari 605 BCE. justru, kita sedang melihat kepada kalendar tahun 1914-16 untuk melengkapkan bahagian terma ini dan memulakan sekali lagi urutan peristiwa-peristiwa yang mana melengkapkan nubuatan yang bersangkutan dengan penaklukan Mesir oleh orang-orang Semi dan Aryan yang dilambangkan oleh orang-orang babilon, Asiria dan Medo-Persia. Penggunaan tarikh 1914 oleh Kesaksian Yehovah adalah satu aplikasi dalam kunci aspek yang salah dalam ayat dan nubuatan tujuh masa dalam Daniel.  Pemahaman mengenai perhubungan dengan Yehezkiel tidak begitu jelas dari beberapa ulasan yang mempunyai pertalian dengan mereka.

 

Bagaimana, sekiranya sesuatu, telah berlaku pada tahun 1914 ke atas Mesir? Jawapannya ialah bahawa ianya telah diduduki oleh tentera Komanwel British di bawah Allenby. Lebih penting lagi jangka masa itu memulakan peperangan-peperangan besar zaman akhir. Jangka masa ini mempunyai titik demarkasi yang khusus dan perubahan kuasa oleh penunjuk nubuatan.

 

Perubahan kuasa tidak terjadi sehingga masa tiba. Oleh kerana itu peperangan-peperangan mempunyai akibat-akibatnya, supaya nubuatan itu dan tulisan Kitab tidak dibatalkan. Bagaimana pun, akibat peperangan-peperangan itu digunakan dengan cara itu sebagai menyediakan planet ini untuk impak yang maksimum, ketika masa-masa nubuatan telah digenapi. Mari kita lihat beberapa urutan dari 1914.

 

Pada 28 Jun Archduke Ferdinand dari Austria telah dibunuh di Sarajevo dengan Austria-Hungary menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Jun 1914. pada 1 Ogos 1914 Jerman telah menyatakan perang terhadap Rusia dan Perancis dan mencerobohi Belgium. Pada 4 Ogos 1914 Britain menyatakan perang terhadap Jerman yang memohon keneutralan orang-orang Belgium sebagai alasan.

 

Pada 5 Ogos 1914 Austria menyatakan perang terhadap Rusia. Rusia, Britain dan Perancis menyatakan perang terhadap Turkey.

 

Pada 26-28 Ogos 1914, Jerman mengakibatkan kekalahan yang besar ke atas orang Rusia dalam perang Tannenburg.  Jerman juga mencerobohi Rusia dan perluasan mereka ke Paris telah terhenti ketika perang Marne. Britain memasuki Perancis dan perang Ypres telah berlaku sepanjang  Oktober-November 1914. Ini memulakan peperangan kubu di depan bahagian barat. Justru, kita sedang melihat fakta-fakta utama yang sangat penting di dalam sejarah perang dan dunia pada tahun 1914 seperti zaman yang membawa kepada peperangan Carchemish pada 605 BCE kira-kira 2,520 tahun atau tujuh masa sebelumnya.

 

Faktor yang lain yang mana memasuki hal-ehwal dunia walaupun seolah-olah kecil, ialah bahawa Bank di England telah mengesahkan untuk mengeluarkan wang kertas yang melebihi had yang dibenarkan oleh undang-undang. Tindakan ini memperkenalkan proses kewangan yang tidak stabil, yang mana mencapai tahap akibat kemerosotannya dengan menanggung hutang kewangan dan menjadi budak perhambaan kepada golongan orang yang berbahasa Inggeris. Kemudian akibat-akibat dalam  Ulangan 28 (lihat tulisan Berkat-berkat dan Kutukan-kutukan [075]) hanya boleh dilihat.

 

Perang Dunia I mengembangkan konsep-konsep serta kaedah-kaedah dalam perang moden. Ini tidak sama dengan pahlawan-pahlawan zaman purba yang pergi ke dalam jurang bersama dengan pedang dan mohor mereka. Satu kesimpulan pendek dalam sejarah akan diterangkan.

 

·         18 Febuari 1915. Dalam pembalasan untuk sekatan laut terhadap Jerman oleh Britain, Jerman membalas dengan sekatan terhadap kapal selam Britain.

 

·         22 April -25 Mei 1915. Perang Ypres yang kedua dengan penggunaan racun gas oleh orang-orang Jerman pada kali pertama.

 

Perjuangan perang hampir melalui modifikasi yang besar dari peperangan ini. Sama seperti Perang Sivil di Amerika yang memulakan perang moden yang menggunakan senjata-senjata gagang bedil dan otomatik, begitu juga dengan Perang Dunia I merupakan pengujian kepada senjata-senjata yang lebih dahsyat dan alat-alat pemusnah. Perkembangan kepada senjata-senjata ini menjadi bukti sementara kita teruskan.

 

Dan juga formasi kumpulan-kumpulan kebangsaan dan sekutu-sekutu telah lahir. Negara bangsa Semi di bahagian tengah telah diatur semula, tidak sedikit darinya adalah Israel. Peperangan orang Israel-Aryan telah bermula semula.

 

·         25 April 1915. Tentera bersekutu mendarat di semenanjung Gallipoli tetapi gagal mengendalikan Selat Dardanelle. ANZA telah dilahirkan.

 

·         Itali menyertai perang di pihak bersekutu.

 

·         Britain membentuk kerajaan bersekutu di bawah Asquith.

 

·         Serangan  British-Perancis telah gagal.

 

·         Pada 6 September 1915 Bulgaria menyertai kuasa-kuasa pusat.

 

·         21 Februari sehingga 16 Disember 1916. Perang Verdun memperlihatkan serangan Jerman di bahagian barat utama dengan kekalahan yang mengerikan di kedua-dua pihak.

 

·         20 Mac 1916. Perjanjian rahsia Anglo-Perancis atau Sykes-Picot telah menyerang pembahagi Empayar Turki sehingga peperangan ini melibatkan Filistin. Mesir adalah sebahagian daripada sistem empayar ini.

 

·         24 April memperlihatkan perayaan paskah hari minggu muncul di Ireland menandakan pertukaran kuasa di kepulauan British sendiri.

 

·         31 Mei sehingga 1 Jun 1916. Peperangan Jutland, satu-satunya perang laut yang utama di antara British dan konvoi Jerman memperlihatkan British mengalami kekalahan yang lebih besar daripada kekalahan Jerman.

 

·         Serangan Brusilov Rusia telah gagal.

 

·         1 Julai 1916. Peperangan Somme memperlihatkan penggunaan kereta kebal oleh Britain buat pertama kali. Melebihi satu juta telah terkorban.

 

·         27 Ogos 1916. Romania dan Portugal menyertai perang terhadap Jerman.

 

·         USA, yang mungkin mendapat keuntungan dari perang itu, telah membeli pulai Virgin. Ia mendaratkan pasukan tentera di Santo Domingo, Republik Dominican dan menetap di sana sehingga 1924.

 

·         Februari 1917 memperlihatkan revolusi di Rusia dan penurunan takhta Tsar Nicholas.

 

·         11 Mac 1917. orang British telah menawan Baghdad dari Turki. Golongan Ghuz di Turki, yang dinamakan bagi silsilah Seljuk, telah menetap di Baghdad sejak kurun ke-12 dan telah mengalahkan tentera Byzantine barat di dalam perang Myrio-cephalum pada 1176. ini telah mengakhiri kebangkitan golongan Byzantine yang bermula sejak kekalahan di tangan Seljuk Rum dalam perang salib yang pertama di Nicea dan Dorylæum. Kemenangan ini telah membolehkan para pejuang perang salib berarak maju melalui Siria dan mengambil Edessa dan Antioch pada 1098 dan Yerusalem pada 1099.

 

Ketetapan kepada kesudahan di dalam fasa ini telah bermula pada 1917.

 

·         6 April 1917. USA mengisytiharkan perang ke atas Jerman.

 

·         31 Julai sehingga 10 November 1917. Perolehan dari Perang Passchendale, serangan tentera British yang utama, telah diimbangi oleh serangan balas jerman.

 

·         24 Oktober 1917. Perang Caporetto memperlihatkan kekalahan teruk Itali.

 

·         Revolusi Oktober memperlihatkan Bolshevik menggulingkan kerajaan sementara. Lenin menjadi ketua perutusan dan Trotsky menjadi perutusan bagi hal-ehwal luar negara.

 

·         Kemenangan-kemenangan Komanwel British di Timur Tengah memperlihatkan Filistin memperoleh semula Israel. Sumur oath (sumpah), Bersebah, telah diambil oleh Penunggang Berkuda Australia di akhir kepimpinan golongan orang yang berbahasa Ingeris. Dari sini Deklarasi Balfour (yang Pertama) dibuat untuk menyokong keadaan orang Yahudi di Filistin.

 

·         9 Disember 1917. Tentera Komanwel British telah menawan Yerusalem. Sekali lagi kota ini berada di tangan orang-orang Israel selepas 1, 847 tahun.

 

Ini adalah faktor utama dan fakta yang besar dalam perang tersebut dari segi pandangan nubuatan. Baki peperangan difokuskan dalam fakta-fakta utama berikut.

 

·         3 Mac 1918. Perjanjian Brest-Litovsk diantara Rusia dan Jerman memperlihatkan Rusia berundur dari perang.

 

·         15 Julai sehingga 2 Ogos 1918 memperlihatkan serangan utama Jerman yang terakhir gagal di dalam perang Marne.

 

·         16 Julai 1918 memperlihatkan penganiayaan mantan Tsar Nicholas II dan keluarga.

 

·         18 Julai 1918 memperlihatkan serangan dari pihak bersekutu bermula. Jerman dipaksa untuk menyerah.

 

·         Orang-orang Itali telah meraih kemenangan dari Vittoria Veneto dan Austria-Hungary telah menyerah.

 

·         9 November 1918 memperlihatkan revolusi di Jerman dan penurunan takhta Wilhelm II. Republik itu diisytiharkan.

 

·         11 November 1918. Jerman bersetuju dengan gencatan senjata dan Perang Dunia I telah berakhir.

 

·         Perang Sivil di Ireland telah bermula.

 

·         Lenin menumpukan kuasa kerajaan Bolshevik dan perang sivil berlarutan sehingga 1920.

 

Perkara-perkara ini memberi ilustrasi bagaimana fakta yang sangat penting dalam sejarah yang melibatkan negara-negara yang disebut di dalam nubuatan dan banyak lagi. Fakta yang jelas dari senarai ialah bahawa kita sedang melihat kepada sistem perang baru yang berkembang yang berbeza dari semua sistem yang terdahulu. Lebih khusus lagi rentetan pada zaman akhir ini adalah untuk memulakan perkembangan peperangan-peperangan pada hari akhir dan pembentukan kepada Kerajaan Allah.

 

Urutannya diikhtisarkan seperti berikut

 

·         750 BCE. Nubia digabungkan di Mesir di bawah kekuasaan golongan Nubia.

 

·         732 BCE. orang Asiria di bawah Tiglath Pileser III menggabungkan Damascus dan menjadikan Israel dan Yudea sebagai tanah jajahan.

 

·         729 BCE. Tiglath Pileser menggabungkan Babilon.

 

·         724-721 BCE. Shalmaneser V menggabungkan Israel. Penggantinya Sargon II mengasingkan sepuluh suku kaum. Pengasingan ini melewati Araxes ke padang-padang rumput.

 

·         710 BCE. orang Cimmeria menceroboh Urartu dan Phrygia yang musnah. Sargon terbunuh sewaktu melawan dengan orang Cimmeria pada 705 BCE dan telah digantikan oleh Sennacherib.

 

·         696 BCE. orang Asiria menggeledah Tarsus.

 

·         687 BCE. Takhta Lidia di Anatolia barat telah dirampas oleh Gyges.

 

Sekarang Asiria berhenti menakluki Mesir dan menjadi empayar tertinggi di Asia barat.

 

·         669-663 BCE. Orang Asiria mencerobohi Mesir dan membentuk subordinatis Mesir.

 

·         Maka lengan Mesir telah patah di dalam pengertian pendahuluan.

 

·         605 BCE. Nebukadnezar mengalahkan Necho, yang telah membantu Asiria di dalam peperangan Carchemish. Tentera Mesir telah berarak ke sempadan Mesir tetapi Nebukadnezar tidak memasukinya atau kerajaan Yudea (2 Rajah 24:7). Skala waktu tujuh masa bermula.

 

·         Orang-orang Mesir berjaya untuk menawan semula Gaza selepas perang 601 BCE dan oleh kerana ini pengaruh mereka telah bertambah di Yerusalem walaupun amaran-amaran telah diberikan oleh Yeremia.

 

·         Pada 599 BCE. Nebukadnezar telah menawan orang-orang Arab menuju ke  Siria timur dan Filistin.

 

·         Pada 598 BCE dia telah mengepung Yerusalem dan menaklukinya pada 15-16 Mac 597 BCE.

 

·         Dia sekali lagi mengepung dan memusnahkan Yerusalem pada 586 BCE.

 

·         c. 567 BCE. Mesir cuba untuk membentuk semula kedudukannya dan pemerintah Firaun Mesir yang pengganti Hophra telah dilibatkan oleh Nebukadnezar dalam tiga puluh tujuh tahun pemerintahannya (567 BCE).

 

·         525 BCE Cambyses mencerobohi Mesir dan mematahkan lengan Mesir yang lain.

 

Akhir pada fasa pertama memperlihatkan peralihan kuasa dari orang Semi kepada orang Aryan yang diwakili oleh orang Medo-Persia. Dua golongan suku ini menggabungkan kuasa yang mana mengubah penguasaan. Mesir telah ditakluki oleh kedua-dua kumpulan. Akhir kepada  penggabungan kuasa dua kumpulan ini, yakni dalam jangka masa empat puluh tahun adalah pada 525 BCE dengan pencerobohan Cambyses. Kitaran tujuh masa diaplikasikan kepada pangkalan tarikh ini meninggalkan tahun 1995 sebagai akhir kepada fasa 2. Pada tahun 1995 kita seharusnya melihat penjajaran semula kumpulan-kumpulan kuasa yang utama berakhir. Sejak 1995/6 empayar pada zaman akhir harus sejajar dengan politik, kewangan dan pergolakan sosial yang mengakibatkan siri-siri  konflik ketenteraan yang membawah kepada kedatangan Mesiah. Zaman akhir bukanlah satu siri pengamatan yang tenang. Sesungguhnya sistem pentarikhan manusia yang salah mengenai tarikh kelahiran Kristus tidak ada sangku paut dengan jangka masa rentetan zaman akhir. Allh bekerja menurut tahun Yobel dan bukan menurut tarikh yang dibuat oleh manusia. Justru, tahun 2000 tidak mempunyai maksud apa-apa melainkan ia terletak di dalam kitaran tujuh tahun atau kitaran Sabat. [milenium yang kedua sejak kelahiran Kristus secara logik sememangnya dari 1996 atau lebih awal memandangkan Kristus tidak mungkin lahir lebih lewat dari 4 BCE (kematian Herodes diketahui pada 4 BCE). Justru, dia sememangnya lahir pada 5 BCE atau lebih awal. Lipat pada tulisan Maksud Tahun 2000 [286]]

 

(Lihat tulisan Umur Kristus Ketika Baptisme dan Tempoh PelayananNya [019].

 

Akhir rentetan telah diakhiri dengan beberapa aktiviti-aktiviti pendahuluan. Ianya seperti berikut.

 

Aktiviti pertama yang harus kita fahami adalah formasi kuasa binatang dan pembinasaan keagamaan perempuan sundal dalam Wahyu.

 

Penganiayaan dalam satu masa, dua masa dan setengah masa atau 1260 tahun berlaku dari pembentukan sistem keagamaan di bawah Empayar Suci Roma. Ini berlaku pada 590 CE dengan deklarasi Paus Gregory yang pertama. Jangka masa ini berakhir pada 1850 dengan Republik orang Itali dan pembinasaan kuasa Jemaat Roma dalam negeri-negeri Paus dan formasi republik tersebut. Ini terjadi dari siri-siri peristiwa pendahuluan. Peperangan-peperangan pendahuluan di Eropah yang mana mematahkan perempuan sundal di dalam Wahyu adalah dari revolusi Perancis. Rentetan pertama binatang itu berpaling kepada perempuan sundal tersebut di lihat berlaku dari Wahyu 17:16.

 

Wahyu 17:1-18 Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku: "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.  2 Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." 3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. 4 Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. 5 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: "Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi." 6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 7 Lalu kata malaikat itu kepadaku: "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu.  8 Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. 9 Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk, 10 ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 11 Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. 12 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. 13 Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu.  14 Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia."  15 Lalu ia berkata kepadaku: "Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 16 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. 17 Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. 18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi."

 

kepelacuran perempuan itu ialah bersama dengan raja-raja di dunia dan sistem-sistem kuasa dunia telah bercampur dengan apa yang diakui sebagai Kekristianan. Bangsa-bangsa tujuh kepala dan sepuluh tanduk telah digambarkan di dalam Daniel. Rentetan sistem ini bermula dari Daniel 2:31-45.

 

Daniel 2:31-45 Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar! Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. 32  Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, 33 sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 34 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. 35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. 36 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja: 37 Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, 38 dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan-Nya anak-anak manusia, di manapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu--tuankulah kepala yang dari emas itu. 39 Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku; kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. 40 Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya. 41 Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. 42 Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. 43 Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. 44 Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, 45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai."

 

Mimpi itu nyata dan maknanya dapat dipercayai. Dalam perkataan lain perkara ini akan berbuah dan pemahamannya adalah tepat. Kesudahan akhir adalah kedatangan Mesiah. Justru, mimpi ini meliputi keseluruhan jangka masa tersebut sehingga pembentukan Kerajaan milenial di bawah Yesus Kristus. Ini belum lagi berlaku. Nubuatan ini masih berjalan. Nebukadnezar adalah dasar fundamental di dalam nubuatan ini demikian juga kepada nubuatan-nubuatan yang lain. Dalam perkataan lain nubuatan-nubuatan ini berhubungan dengan satu yang lain.

 

Kisah Daniel 3 menghubungkan penyembahan berhala yang dimulakan di bawah sistem keagamaan yang palsu. Bab ini menunjukkan kepada umat pilihan apa yang diharapkan dari mereka. Daniel 4 adalah mengenai jangka masa nubuatan dan masa-masa zaman akhir.

 

Daniel 5 adalah mengenai penghakiman sistem dari tulisan di tembok.

 

Daniel 5:1-31 Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang jumlahnya; dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. 2 Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. 3 Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam Bait Suci, Rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu; 4 mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu dan batu. 5 Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. 6 Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia; sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. 7 Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu: "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 8 Tetapi semua orang bijaksana dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. 9 Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Belsyazar dan ia menjadi pucat; juga para pembesarnya terperanjat. 10 Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya raja, kekallah hidup tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat; 11 sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus! Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnezar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para Kasdim dan para ahli nujum, 12 karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya!" 13 Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel: "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku, dari tanah Yehuda? 14 Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa.  15 Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. 16 Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." 17 Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. 18 Ya tuanku raja! Allah, Yang Mahatinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah tuanku.  19 Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikan-Nya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa; dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 20 Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil dari padanya. 21 Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan; kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui, bahwa Allah, Yang Mahatinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaki-Nya untuk kedudukan itu. 22 Tetapi tuanku, Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23 Tuanku meninggikan diri terhadap Yang Berkuasa di sorga: perkakas dari Bait-Nya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para isteri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu; tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. 24 Sebab itu Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. 25 Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, mene, tekel ufarsin.  26 Dan inilah makna perkataan itu: Mene: masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri; 27 Tekel: tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan; 28 Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia." 29 Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 30 Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. 31 (6-1) Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam puluh dua tahun.

 

Sistem yang bermula di bawah orang Babilon menggunakan artifak Kaabah Allah dengan tujuan mencemar. Perempuan sundal itu di rujuk sebagai Babilon kerana perempuan sundak tersebut menggunakan apa yang dianggap suci untuk tujuan mencemar. Kesudahan sistem ini diikat dengan tulisan di tembok dan pernyataan visi penglihatan itu.

 

Tulisan itu berbunyi MENE MENE TEKEL uPHARSIN. Perkataan MENE bermaksud menjumlahkan. Pengulangan perkataan ini menyatakan duplikasi di dalam penjumlahan. Tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai pengulangan perkataan ini melainkan sebagai Epizeuxis (perkataan awalan) bagi penekanan maksud yang besar. Replikasi ini  kemungkinan besar mempunyai maksud nubuatan bagi jangka masa yang terlibat. Perkataan TEKEL bermaksud menimbang yang berasal dari perkataan shekel. uPHARSIN adalah istilah Chaldean yang mana pergabungan dua perkataan. Huruf u bermaksud dan; PHARSIN adalah berasal dari perkataan PARAS yang bermaksud mematahkan. Oleh kerana itu, istilah ini diterjemahkan kepada maksud yang dibahagikan dan diberikan kepada orang Medo dan Persia. Ini bagaimana pun, satu tambahan nubuatan kepada Belsyazar. Perkataan mematahkan mungkin menunjukkan satu rujukan bersilang kepada Daniel 2 dan pematahan patung oleh batu yang bukan disebabkan oleh manusia iaitu Mesiah. Empayar itu sendiri akan dimusnahkan pada akhirnya oleh Mesiah selepas jangka masa yang ditetapkan.

 

Sistem yang Allah mulakan melalui Roh Suci telah dijelaskan di dalam Daniel 6. Keunggulan roh serta efeknya terhadap Daniel boleh di lihat dari Daniel 6:1-3.

 

Daniel 6:1-3 Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan; 2 membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. 3 Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa; dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.

 

Ketakdiran umat pilihan boleh di lihat dari ayat 3. Warga yang jatuh akan menular melalui kemanusiaan untuk memusnahkan umat pilihan.

 

Daniel 6:4-5 Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.  5 Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!"

 

Wilayah yang akan diserang adalah sifat cara kebaktian umat pilihan dan fakta bahawa sistem kebaktian dimulakan di bawah sistem dunia adalah bahawa umat pilihan berada di kedudukan yang janggal dengan jajaran sistem dunia dan justru selalu berada di dalam konflik dengan kekuasaan dunia. Justru, mereka akan di aniaya dan dibunuh.

 

Penjelasan terhadap bangsa-bangsa yang terlibat telah diberikan di dalam Daniel Babp 7 dan 8. jangka masa di dalam berhubungan dengan kaabah dan penyebaran telah diberikan di dalam Daniel 8 (lihat tulisan  Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Kaabah (No. 13)

 

Perang-perang pada zaman akhir akan dijelaskan di dalam pergumulan perang raja-raja di sebelah Utara dan Selatan dalam Daniel 11 (lihat karya Perang Dunia III Bahagian II: Pelacur dan Binatang [299B] dan 2012 dan Antikristus [299D]). Daniel 12 menunjukkan masa-masa akhir dan pengungkapan kepada zaman akhir. Kesudahan akhir disertai dengan penyebaran kuasa umat-umat Kudus.

 

Perang-perang ini berhubungan dengan perang-perang di antara Warga malaikat. Negara orang Persia dan Grecia di lihat sebagai berurutan dari Daniel 10.

 

Daniel 12:1-13 "Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu. 2 Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 4 Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir zaman; banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah."  5 Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana.  6 Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu: "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" 7 Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit: "Satu masa dan dua masa dan setengah masa; dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi!"  8 Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya: "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" 9 Tetapi ia menjawab: "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.  10 Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. 11 Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. 12 Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari. 13 Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman."

 

Nubuatan mengenai 1,290 hari dan 1,335 hari akan dibincangkan berasingan. Apa yang kami prihatin di sini ialah pembentukan jangka masa tujuh masa yang telah bermula sekali lagi pada 1914-16. Kita akan lihat apa kepentingannya bagi tahun 1995/6 di bahagian yang seterusnya.

 

Fasa 2 – Bahagian 2

Di bahagian yang lalu, kita melihat kepada pengenalan jangka masa zaman akhir serta perhubungan dengan Daniel. Tujuh masa di lihat bermula semula pada 1914-16 dan jangka masa lapan puluh tahun berakhir dengan tahun kudus pada 1995-6. Tahun kudus yang baru memulakan jangka masa yang memperlihatkan pemusnahan ke atas bangsa-bangsa dan pemusnahan ke atas satu pertiga umat manusia yang disebabkan oleh pelepasan empat malaikat yang diikat di sungai Euprates untuk membunuh satu pertiga umat manusia (Wah 9:15). Peperangan-peperangan ini mungkin atau  mungkin tidak membawa kepada Perang Dunia Ketiga dengan cepat dari 1995-7 tetapi rentetan tiga puluh tahun peperangan zaman akhir telah bermula. (Lihat juga tulisan Tiga Puluh Tahun Yang Terakhir: Pergumulan yang Terakhir [219]). Ketidakstabilan sistem kuasa yang sedia ada akan mencapai tahap perubahan. Rentetan ini akan bergandingan dengan kemusnahan alam dan akibat daripada kesalahan yang lalu yang mana bergabung untuk memusnahkan planet ini dengan cara menambahkan bahan pencemaran.

 

Wahyu 9:13-21 Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,  14 dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu."  15 Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.  16 Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka. 17 Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.  18 Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya. 19 Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.  20 Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,  21 dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.

 

Justru, peperangan-peperangan yang dimulakan oleh malaikat-malaikat ini pada zaman akhir melibatkan kira-kira 200,000,000 orang yang bersenjata dan melalui senjata moden mereka akan membunuh satu pertiga umat manusia. Pemusnahan yang disebabkan oleh senjata moden bukan hanya disebabkan oleh nuklear. Penggunaan senjata kimia, malah sejak Perang Dunia II, telah diharamkan, bermula untuk menyebabkan masalah pada masa sekarang. Jepun diminta untuk menyingkirkan jumlah bahan kimia yang besar dari Manchuria yang disimpan di sana sewaktu Perang Dunia II. Bahan kimia ini termasuk lah gas mustard dan cyanide dalam tong bocor dalam kuantiti yang besar. Akibat daripada pencemaran ini boleh diduga oleh sesiapa pun.

 

Terdapat beberapa kapal selam nuklear yang penting yang telah tenggelam di dasar laut. Abominasi yang dipencilkan itu mempunyai maksud yang baru.

 

Malaikat-malaikat ini akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Nubuatan ini menunjukkan bahawa mereka dibenarkan untuk menggunakan kelemahan bangsa-bangsa untuk memberi efek kepada peperangan. Namun apabila berhadapan dengan akibat dari proses ini, umat manusia masih tidak bertobat.  Ini adalah peperangan sangkakala yang keenam. Selepas ini umat sisa kemudiannya akan ditangani oleh Mesiah.

 

Pemusnahan pada zaman akhir ini dibuat oleh kuasa dunia yang dimulakan oleh Setan yang dipanggil binatang. Kuasa ini membunuh umat kudus dan para nabi (Wah 16:6). Ini pada mulanya dilakukan bagi pihak perempuan sundal. Kuasa gereja telah digunakan untuk memaksa kuasa sivil juga untuk membunuh umat kudus dan para nabi (Wah 17:6). Pengulangan di sini menggunakan sejumlah manusia untuk menunjukkan bahawa kuasa manusia telah digunakan dalam perkara ini dan bukan kuasa Allah atau Roh. Babilon yang Agung telah diikat dan kerajaan ini disimpan selama tujuh masa supaya ia boleh tampil serta digunakan pada zaman akhir nanti.

 

Kerajaan ini berleluasa lebih 2,520 tahun dan dalam lima benua. Pada ketika kedatangan Mesiah,  tujuh bentuk kemurkaan  Allah akan disingkap. Binatang akan dibinasakan. Pembinasaan ini di dahului oleh perempuan sundal. Justru, rentetan di dalam Wahyu 16 dan 17 boleh disalahtafsirkan.

 

Wahyu 16:1-21 Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." 2 Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. 3 Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang hidup di dalam laut.  4  Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. 5 Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: "Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. 6 Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal itu wajar bagi mereka!"  7 Dan aku mendengar mezbah itu berkata: "Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." 8 Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. 9 Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. 10 Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, 11 dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. 12 Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.13 Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. 14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa. 15  "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." 16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. 17 Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya: "Sudah terlaksana." 18 Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. 19 Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya. 20 Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. 21 Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.

 

Salah faham yang biasa ialah bahawa sistem keagamaan perempuan sundal di Babilon dan zaman akhir akan menguasai binatang di seluruh proses. Ini tidak benar.  Perempuan sundal ini membantu untuk mencipta binatang tersebut untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan cara pimpinan kuasa gereja, bagaimana pun, binatang itu berpaling kepada perempuan sundal itu dan membinasakannya.

 

Wahyu 17:1-18 Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku: "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, yang duduk di tempat yang banyak airnya.  2 Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya."  3 Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.  4 Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.  5 Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia: "Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi."  6 Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.  7 Lalu kata malaikat itu kepadaku: "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu.  8 Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. 9 Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat: ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk, 10  ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. 11 Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. 12 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja, yang belum mulai memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. 13 Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu. 14 Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia." 15 Lalu ia berkata kepadaku: "Semua air yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. 16 Dan kesepuluh tanduk yang telah kaulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. 17 Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. 18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi."

 

Pertambahan kepada kuasa binatang

Sekarang kita akan melihat kepada permulaan kepada kesudahan akhir. Ini bermula dengan formasi binatang yang membinasakan perempuan sundal. Persekutuan sepuluh tanduk atau sepuluh raja-raja adalah persekutuan pada zaman akhir. Sepuluh raja-raja ini adalah persekutuan bangsa-bangsa yang akan bersatu bersama pada zaman akhir nanti. Satu-satunya persekutuan seumpama ini yang disokong dan berkembang dari sistem Roma dan telah menjadi persekutuan raja-raja adalah Empayar Suci Roma. Sistem Teutonik telah diperintah oleh lima set kembar di bawah parlimen atau Thing. Kegagalan untuk memahami sejarah Eropah serta memahami Teutons (suku kaum di Eropah spt. Jerman) mengakibatkan salah fahaman kepada apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku di Eropah pada zaman akhir nanti.

 

Rentetan kepada formasi binatang yang mana tidak lagi dikendalikan oleh perempuan sundal itu bermula di Perancis dengan aktiviti kontemporari di Amerika. Sistem ini telah ditindas di England, kalau tidak, jangka masa ini akan mendahului nubuatan dan mungkin akan memusnahkan dunia ini dengan labih awal lagi.  Justru, masa yang diberikan kepada Setan mungkin dipendekkan di sini dan dipanjangkan ketika akhir milenium. Akibatnya mungkin jauh lebih teruk lagi. Semua tindakan di sepanjang 2,000 tahun dari Revolusi Perancis telah diperlengkapkan kepada formasi sistem kuasa zaman akhir dan mesin-mesin perang bangsa-bangsa supaya iblis boleh membinasakan bangsa-bangsa. Kristus menggunakan Komanwel British untuk mengehadkan serta mengendalikan tahap perluasan dan pembinasaan terhadap bangsa-bangsa. Mari kita teliti urutannya.

 

·         1789 CE. Estet General telah bersidang di Versailles. Estet yang ketiga menamakan dirinya sebagai badan kebangsaan. Kejatuhan Bastille menandakan permulaan kepada revolusi Perancis. Binatang muncul.

 

·         George Washington (sehingga 1797) menjadi Presiden pertama bagi USA dan USA mengisytiharkan negaranya sebagai perpaduan ekonomi dan adat istiadat.

 

·         1791. Deklarasi Pillnitz. Kaisar Leopold II dan Frederick dari Prusia cuba untuk memperkenalkan semula sistem monarki di Perancis. Jemaat British dan Raja merusuh di Birmingham memperlihatkan satu era penindasan yang kejam untuk mencegah revolusi terjadi di England.

 

·         1792. Perancis mengisytiharkan perang ke atas perikatan Austria dan Prusia. Perancis telah mengalahkan mereka di dalam peperangan Valmy. Persidangan Kebangsaan memerintah Perancis sehingga 1795. Lagu Kebangsaan Perancis telah menyelamatkan revolusi dan Perancis menjadi republik.

 

·         1794. Pemerintahan kejam mencapai klimaks pada Mac-April. Orang Perancis telah mengalahkan orang Austria dalam perang Fleurus dan menawan Belgium.

Timur Tengah juga mula di susun semula.

 

·         Aga Muhammad juga menubuhkan Dinasti Kajar di Persia pada 1794. Perancis telah mengepung Belanda justru membantu konsolidasi di bawah orang Bristish.

 

·         1795. memperlihatkan Perancis membentuk Republik boneka Batavian di Belanda. Ini membolehkan Britain mengambil Tanjung Good Hope dan Ceylon dari orang Belanda. Napoleon dijadikan sebagai panglima tertinggi dalam Tentera Revolusi di Itali.

Perluasan di USA yang telah dibantu oleh kuasa Eropah berubah.

Perjanjian San Lorenzo memperlihatkan USA dan Sepanyol mendiami sempadan Florida dan USA mendapat hak pelayaran di Mississippi.

 

·         1796 memperlihatkan Napoleon mencerobohi Itali dan memusnahkan sistem yang sedia ada, mengalahkan orang Austria di Lodi dan Arcol.

Pencerobohan orang Perancis di Ireland gagal.

Orang British menawan Guiana.

Agha Muhammad dari Persia mengambil Teheran sebagai pusatnya.

 

·         1797 memperlihatkan Peperangan  Tanjung St. Vincent. Tentera laut Bristis mengalahkan konvoi Franco-Spanish.

Kemudian orang British menawan Trinidad dari Sepanyol.

Npoleon mencerobohi Austria. Mereka menduduki Venice dan membentuk Republik Ligurian di Genoa dan Austrian Lombardy menjadi Republik Cisalpine.

Tindakan-tindakan ini mengakibatkan terjadinya perjanjian Campo Formio di mana Austria berdamai dengan Perancis.

 

Aktiviti-aktiviti di Mesir mula terlibat di Eropah. Eropah mula berlumba untuk mengendalikan kuasa dunia dan justru menyebabkan aktiviti manusia pada kurun yang ke-20.

 

·         1798. Tentera sekutu yang kedua untuk menentang Perancis telah dibentuk. Napoleon mencerobohi Mesir. Peperangan Piramid memperlihatkan kekalahan Mamluks (atau Mamaluke). Tentera laut Perancis telah dikalahkan di teluk Aboukir oleh Nelson dalam peperangan Nile.

·         Terdapat pemberontakan pemisah di Ireland. Orang Perancis mencerobohi Switzerland dan membentuk Republik Helvetic.

·         Btitain menjadikan Ceylon satu Koloni Crown. Sementara tindakan-tindakan ini ditangani dengan Tipoo Sahib dari Mysore memperbaharui perang ke atas British.

 

·         1799. Napoleon mencerobohi Siria, Britain, Austria, Rusia, Portugal, Naple dan empayar Ottoman bersatu dengan Perancis. Orang Perancis di halau dari Itali dan napoleon kembali ke Perancis, menggulingkan Direktori membentuk Konsulat sebagai pusat Konsul yang pertama.

 

·         Britain telah menindas pergerakan persatuan perdagangan di tempat sendiri dengan Undang-undang gabungan (terjadi juga pada 1800). Perang Kaffir yang Ketiga memperlihatkan  Masyarakat Mualim London memulakan tugas di Afrika Selatan. Dengan kekalahan dan kematian Tipoo Sahib dari Mysore, penguasaan British telah berleluasa di kebanyakan di bahagian selatan India.

 

Penemuan batu Rosetta pada 1799 di Mesir oleh orang Perancis, membolehkan hieroglipfik Mesir kuno diuraikan. Hanya dengan detik ini, masa lampau boleh difahami dengan baik.

 

·         1800. Peperangan Marengo dan Hohenlinden. Perancis mengalahkan orang Austria.

 

·         Rusia keluar dari Persekutuan menentang Perancis dan Tsar membangunkan Keneutralan Persenjataan Utara ke atas Britain. Ini adalah waktu yang belum sesuai dan mungkin telah membantu kemaraan ke arah Rusia.

 

·         1801 Perundangan Persekutuan secara resmi menyatukan Great Britain dan Ireland. Nelson memusnahkan Liga Keneutralan Persenjataan di Baltic. Tentera Perancis di Mesir menyerah kalah kepada British. Perjanjian Luneville telah ditandatangani di antara Perancis dan Austria. Perancis menyimpan bahagian persisiran Rhine dan kebanyakan dari Itali.

 

·         1802. Perjanjian Amien mengakhiri perang di antara Britain dan Perancis. Napoleon dijadikan Konsul pertama seumur hidup.

 

Perluasan USA secara langsung dibantu oleh peperangan-peperangan di antara Britain dan Perancis.

 

·         1806. perang di antara Britain dan Perancis bermula kembali. Ini adalah untuk memaksa pembelian Louisinia di mana Napoleon telah menjual wilayah ini kepada USA dan membolehkan perluasan benua USA. Justru, Manaseh telah memakan Efraim pertamanya seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 9:21.

 

Yesaya 9:21 Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.

 

Tindakan ini melibatkan pembahagian semula kumpulan-kumpulan kuasa seperti yang telah berlaku sebelum permulaan nubuatan dalam tarikh yang sangat penting 605 BCE. pembinasaan terhadap perempuan sundal oleh sistem yang baru muncul di Eropah membolehkan perluasan kepada golongan orang yang berbahasa Inggeris supaya mereka mewarisi janji-janji hak kelahiran. Apa yang mereka akan lakukan dengan hak-hak kelahiran ini akhirnya mempunyai kepentingan maksud.

 

Napoleon membubarkan Empayar Suci Roma pada 1806. Semua estet-estet Hapsburg menjadi sebahagian Empayar Austria dengan Jerman sebagai bahasa rasmi. Situasi ini berkekalan sehingga 1815 apabila Napoleon akhirnya dikalahkan dan empayar tersebut dibentuk semula.

 

Di antara 1806 dan 1815 ketidakstabilan perang membolehkan beberapa negara mencapai kemerdekaan. Perancis menggabungkan Belanda pada 1810 dan empayar itu berada di puncaknya. Orang Perancis  bagaimana pun ditahan di Portugal oleh Wellesley di Torres Vedras. Buenos Aires, Mexico dan New Granada berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Sepanyol dan Simon Bolivar muncul sebagai ketua nasionalis. Britain juga berupaya untuk menggabungkan Mauritius dan Seychelles.

 

·         Pada 1811 selepas George III diisytiharkan gila san Putera Wales telah diisytiharkan sebagai pemangku raja, orang Perancis keluar dari Portugal dan Wellesley mencerobohi Sepanyol. Paraguay dan kemudian Venezuela boleh mengisytiharkan kemerdekaan ke atas Sepanyol.

 

·         1812. Napoleon mencerobohi Rusia dan berundur selepas berlawan dalam peperangan Borodino dan membakar Moscow.

1812 juga memperlihatkan peperangan Anglo-Amerika ke atas polisi British ke arah  peralihan yang neutral. Perang ini berlanjutan sehingga 1814 dan Perjanjian Ghent.

1812 juga memperlihatkan Muhammad Ali mengalahkan dengan teruk pemerintahan Mumluks Mesir.

 

Dari 1813 orang Perancis telah keluar dari Sepanyol ketika peperangan Vittoria. Ini membolehkan USA meraih Florida Barat dari Sepanyol.

 

Prusia kemudiannya mengadakan peperangan liberasi terhadap orang Perancis. Napoleon mengalahkan tentera sekutu dalam peperangan Lutzan dan bautsen. Orang Austria kemudiannya bergabung dengan tentera sekutu untuk menentang Perancis. Napoleon dikalahkan dalam peperangan Negara-negara di Leipzig.

 

Aktiviti-aktiviti di Eropah ini mungkin membolehkan Bolivar menjadi seorang diktator Venezuela dan Mexico menjadi merdeka.

 

Pada masa ini juga dua kapal British memasuki Pangkalan Nagasaki untuk menghalau pedagang Belanda. Percubaan untuk mengikat Jepun ke dalam sistem dunia mula memberikan paksaan yang sebenar.

 

Selepas kekalahan Perancis pada 1814, Britain mengekalkan Tanjung itu selepas Kongres Vienna berikutan dari penbuangan pertama Napoleon ke Elba. Paus Pius VII kembali ke Roma dan mengembalikan inkuisasi dan Masyarakat Yesus.

 

Justru,  pembinasaan terhadap perempuan sundal belum lengkap. Napoleon melarikan diri dan telah dikalahkan di Waterloo pada 1815. Selepas kekalahannya yang terakhir, Empayar Suci Roma telah dikembalikan oleh kuasa-kuasa Eropah. Pemulihan kepada Empayar Suci Roma pada 1815 membolehkan inkuisasi diteruskan dari 1823 sehingga 1846. perincian perkara ini terkandung dalam tulisan Distribusi Umum Jemaat-jemaat yang Memelihara Sabat [122]. 1,260 tahun penganiayaan berakhir pada 1850 seperti perinciannya di dalam tulisan Distribusi Umum Jemaat-jemaat yang Memelihara Sabat [122].

 

Pada 1827 orang Turky memasuki athen dan Ibrahim menawan orang Acropolis. Pergabungan konvoiBritish, Perancis dan Rusia telah memusnahkan konvoi Turky dalam peperangan Navarino.

 

Semasa inkuisasi yang terakhir, England terbuka untuk toleransi. Pada 1828 pembukaan perundangan Ujian dan Korporasi membenarkan bukan konformis menjawat jawatan publik. Pada 1829 Perundangan pembebasan Katolik membenarkan penganut Katolik menjawat jawatan publik di Britain. Suttee juga dihapuskan di India.

 

Satu daripada fasa terakhir di dalam pembentukan janji-janji hak kelahiran orang Israel adalah pembentukan koloni-koloni di seluruh Australia dan kemudian New Zealand. Pada 1829, Fremantle mengambil wilayah Australia Barat dan mula untuk membuat wilayah itu sebagai jajahannya.

 

Perjanjian Adrianople juga pada 1829 mengakhiri perang Rusia-Turky dengan Rusia mendapat kebebasan pelayaran Bosphorus dan Dardanelles yang percuma. Ini diikuti dengan pemberontakan di Eropah pada 1830 dan pergolakan ini berlarutan. Pembentukan semula Badan parlimen menjadi pergolakan di Britain. Orang Belgium memberontak terhadap orang Belanda.

 

Di Mysore timur telah di gabungkan dengan British India. Orang Perancis menawan Algeria.

 

Pada 1832 dalam peperangan Koniah, orang Mesir di bawah Ibrahim mengalahkan orang Turky di Siria. Ini sekali lagi melibatkan bangsa-bangsa dalam nubuatan termasuk suku kaum Edom.

 

Pada 1836 Australia Selatan menjadi wilayah British dan Texas mencapai kemerdekaan dari Mexico dalam perang Alamo dan San Jacinto. Pada 1838 suku Boer mengalahkan Dingaan dan mengalahkan dengan teruk zulus di Sungai Darah. Justru, kuasa telah digabungkan.

 

Pada 1839 orang Turky mencerobohi Siria tetapi dikalahkan di Nesib. Orang British menduduki Aden.

 

Pada 1839 suku kaum Boer menubuhkan republik Natal yang merdeka dan Orange Free State pada 1942.

 

Ketika waktu ini orang British sedang berlawan di dalam perang Opium yang pertama dengan Cina (1839-1842). Perjanjian Nanjing (1842) mengakhiri perang ini. Britain mengambil Hong Kong dan membuka pelabuhan Cina kepada perdagangan asing. Perancis juga menduduki tahiti pada 1842.

 

Britain menggabungkan Natal di Afrika pada 1843 dan Sindh di India. Pada 1844 selepas perang Anglo-Sikh, Britain menggabungkan Punjab.

 

Penggabungan British ke atas India membolehkan pembentukan kuasa gabungan dalam benua yang lebih kecil. Maksud fakta ini akan menjadi bukti di dalam peperangan-peperangan zaman akhir.

 

Pada 1840 Perundangan Perpaduan bergabung dengan bahagian atas dan tengah Kanada. Dalam tahun yang sama New Zealand menjadi tanah jajahan British dengan perjanjian Waitangi. Perjanjian Webster-Ashburton dalam tahun 1842 menetapkan sempadan perselisihan di antara Kanada dan USA.

 

1840 juga memperlihatkan persoalan terhadap Mesir dan pemerintahn Muhammad Ali dibincangkan di persidangan Quadruple London di antara Britain, Rusia, Prusia dan Austria.

 

Muhammad Ali disokong oleh Perancis sebagai pemerintah. Pada 1841 situasi ini akhirnya menjadi resmi dalam persidangan Alexandria apabila orang Turky mengenal pasti Muhammad Ali sebagai pemerintah turun temurun di Mesir.

 

Pada 1845 perang USA-Mexico melewati perbatasan memperlihatkan Florida dan Texas menyertai USA. Pada 1846 USA menggabungkan New Mexico. Perjanjian Oregon memperbaiki sempadan barat Tasik-tasik Besar sebagai jajaran yang ke-49. pada 1847 orang Amerika menawan kota Mexico.

 

Pada 1849-50 revolusi berlaku di Eropah dan Empayar Suci Roma telah dimusnahkan pada 1950 dengan keterbatasan kepausan oleh perundangan bertulis.

 

Pada 1845 pengeluaran senjata meriam bedil dengan raifal laras telah bermula di Piedmont. Senjata moden untuk berperang boleh di dapati. permulaan kepada Perang Dunia I telah bermula.

 

Di sepanjang jangka masa di antara 1850 dan 1914 terdapat siri-siri kuasa yang bergolak di antara pelaku-pelaku yang utama bagi wilayah-wilayah empayar. USA telah menghadapi perang sivil untuk memastikan kuasanya sebagai satu negara. Pada 1867 USA telah membeli Alaska dari Rusia dan Perundangan British Amerika Utara membentuk Konfederasi Kanada. Israel telah mewarisi negaranya.

 

Justu, penyingkapan ini dimulakan bagi memodenkan sistem dunia ke dalam arena yang luas, yang mana akan memaksa perluasan empayar dan kemudian menjadi satu sistem besar yang mutlak. Ini belum lagi dicapai dan ini hanya boleh dicapai dengan menggunakan paksaan bersenjata.

 

Pada 1875 Britain, Perancis dan Jerman memulakan program pembentukan alat senjata tentera. Pada 1877 Britain menggabungkan Transvaal dan Rusia mencerobohi Turky. Pada 1878 Perjanjian  SanStefano di antara Rusia dan turky memperlihatkan Montenegro, Serbia, Bulgaria dan Romania mencapai kemerdekaan. Orang Rusia yang mendapat Perjanjian San Stefano dikembalikan oleh persidangan Berlin dan Britain telah diberikan Cyprus. Perang Anglo-Afghan pada 1878-1880 memperlihatkan Britain mendapat kuasa ke atas hal-ehwal Afghan.

 

Pada 1876 Britain dan Perancis telah membentuk penguasaan dua hala ke atas kewangan Mesir. Penguasaan ke atas Mesir ini memaksa abdikasi Ismail pada 1879.

 

Pada 1881 pemberontakan Nasionalis di Mesir berlaku di bawah Arabi Pasha. Perancis membentuk wilayah perlindungan ke atas orang Tunis. Jangka masa ini memulakan pemberontakan Mahdi terhadap pemerintahan orang Mesir di Sudan. Pada 1882 Mahdi mengisytiharkan dirinya sebagai Mesiah dalam pengambilan Sudan ke atas Khartoun pada 1885.

 

Pada 1887 orang Itali telah dikalahkan di Dogali. Bagaimana pun, Etiopia dijadikan sebagai wilayah perlindungan orang Itali oleh Perjanjian ucciali pada 1889. Pada 1896 dalam perang Adova, penuntutan orang Itali ke atas Etiopia telah berakhir (sekurang-kurangnya sehingga Mussolini).

 

Pada 1888 Persidangan Constantinople membuka Terusan Suez kepada kapal-kapal di seluruh negara.

 

Pada 1899 perang Anglo-Boer telah meletus dan terhenti pada 1900 oleh pergabungan yang dilakukan British kepada Orange Free State dan Transvaal dan golongan suku boer memulakan perang gerila pada 1901.

 

Perang suku kaum Boer berakhir pada 1902. Justru, Tanjung ini di gabungkan kepada British dan USA mendapat penguasaan ke atas terusan Panama pada tahun yang sama. Bagaimana pun, ia tidak dibuka sehingga tahun 1914.

 

Justru, Britain dan Amerika memiliki pintu masuk negara-negara pada tahun 1914 (lihat nubuatan Abraham dalam Kejadian 22:17).

 

Kejadian 22:17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.

 

Penggabungan ini kemudiannya membantu kepada pembentukan sistem perdagangan dunia di bawah binatang. Bagaimana pun, penyimpanan pintu masuk ini akan dilakukan oleh keturunan Abraham.

 

Perjanjian Cordiale di antara Britain dan Perancis mencapai keserasian ke atas Mesir dan Morocco. Walaupun Morocco menimbulkan krisis di antara Perancis dan Jerman pada 1905, hak Perancis telah disetujui di dalam Persidangan Algeciras pada 1906. Pada 1905 juga, orang Rusia telah dikalahkan oleh orang Jepun dengan pemusnahan konvoi Rusia di Tsushima.

 

1906 memperlihatkan permulaan HMS Dreadnought (kapal penempur) tubin pertama yang menggerakkan kapal perang dan justru menghebatkan lagi perlumbaan tentera laut di antara Britaindan jerman.

 

Pada 1907 Sun Yat-Sen mengumumkan program untuk Republik Demokratik cina.

 

Pada 1908 Austria telah menggabungkan Bosnia dan Herzegovina.

 

Pada tahun 1909 revolusi liberal di Persia menggulingkan Shah. Di Turky, orang-orang muda Turky memecat Abdul Hamid II. Rusia dan Bulgaria menyimpulkan perjanjian sulit Persekutuan terhadap Austria dan Jerman.

 

Pada 1914 lebih kurang tujuh kali selepas kekalahan Mesir dalam perang Carchemish yang mana mengikat nubuatan ini, tentera Komanwel British memasuki Mesir. Mereka telah mengecewakan tujuan Perancis di sana dalam peperangan-peperangan Napoleonik. Mesir akan menjadi kunci kepada penguasaan perdagangan dunia melalui Terusan Suez tetapi lebih khusus lagi ia adalah pintu masuk kepada pembentukan wilayah-wilayah Israel. Deklarasi Balfour sendiri pada 1917 adalah peristiwa bersejarah.

 

Pembangunan dari 1914-1918 memperlihatkan Israel diambil semula oleh komanwel. Jangka masa yang seterusnya memperlihatkan sistem Eropah ditetapkan untuk memusnahkan Komanwel dan menghentikan pembentukan wilayah-wilayah di Israel. Pembasmian kepada jemaat-jemaat yang memelihara Sabat dan Yudea telah bermula sejak dari akhir Perang Dunia I. Terlebih lagi dari pembasmian suku Armenia dan kemudian di antara orang Turky dari 1927. (Lihat juga tulisan Paus Yang terakhir: Meneliti Nostradamus dan Malachy [288]).

 

Pada 1939 Jeman mencerobohi Poland dan British mengisytiharkan perang. Justru, Komonwel telah kembali ke Mesir berlawan dengan tenteraAxis. Bahagian yang paling teliti dalam penuaian Yudea yang di rujuk dalam Hosea 6:11 akan berlaku di sepanjang tiga tahun yang terakhir dari 2,520 tahun dari pembinasaan Yerusalem. Pembinasaan ini telah bermula pada 597 BCE dan berakhir pada 586 BCE. Jangka masa ini bersamaan dengan jangka masa dari 1933 sehingga 1944 di sepanjang kemunculan dan kejatuhan Reich (bekas empayar Jerman) yang Ketiga.

 

1945 memperlihatkan kesudahan kepada kitaran tujuh masa dengan penghentian penuaian tiga tahun. Ini berasal dari Hosea 6:2.

Hosea 6:2 Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

 

Pembentukan wilayah Israel kemudian bermula dari 1945 dan seterusnya.

 

Mesir juga berkembang menurut nubuatan mengenai lengan-lengan. Pada 1953 Mesir mengisytiharkan kemerdekaan di bawah Gamel Abdul Nassar. Pada 1956 krisis Suez berlaku. Rentetan yang seterusnya dalam emapat puluh tahun memperlihatkan cubaan yang berterusan ketika pembinasaan Israel.

 

Nubuatan ini memperlihatkan kejatuhan efectif Jemaat Coptic Mesir dan perpaduannya dengan Roma pada 1996. Wilayah-wilayah Mesir secara efektif kian bertambah wilayah fundamentalis Islam. Ini mengakhiri jangka masa 2,520 tahun dalam nubuatan. Tindakan ini tidak melengkapkan kemusnahan Mesir tetapi malah memulakan rentetan perang yang terakhir pada zaman akhir. Ini juga boleh difahami dari ayat dalam tulisan Mengukur Kaabah [137].

 

Kitaran masa ini juga diperpanjangkan melalui kebangkitan Cyrus dan serangan Cambyses. Jangka masa bagi pembinaan semula kaabah dipanjangkan dari tahun kedua pemerintahan Cyrus. Cyrus menggabungkan Babilon pada 539 BCE dan dia telah mengeluarkan perintah untuk memulakan pembinaan semula kaabah dalam tahun pertama pemerintahannya di Babilon iaitu pada 538 BCE. Proklamasi ini adalah kegenapan kepada Yeremia 29:10 dan 2 Tawarikh 36:21 di bawah pimpinan ilahi (Yes 44:28; 45:1-3). Bagaimana pun, kaabah itu tidak siap sehingga pemerintahan Darius II sepanjang 100 tahun kemudian.

 

Justru, pembangunan sehingga kesudahan nubuatan mempunyai beberapa cabang-cabang perkhabaran. Tarikh pencerobohan Cambyses boleh berpanjangan melalui tahun kudus 525 BCE dan justru jangka masa dipanjangkan sehingga tahun kudus pada 1995/6. Maksud tarikh ini ialah bahawa ia adalah kunci masa pembangunan tersebut kepada kedatangan Mesiah dan masa-masa kesudahan akhir. Jangka masa ini berpanjangan sehingga tahun Yobel 2027/28. Kunci kepada Tarik-tarikh adalah:

 

669-663 BCE – Pematahan pendahuluan – 1798-1811-1876

 

610-609 BCE – Cubaan Pemulihan – 1831, 1881

 

605 BCE – Lengan yang patah (kunci tarikh) – 1914-16

 

567 BCE – Cubaan pemulihan – 1953-56

525 BCE – Pematahan yang kedua – 1995/6 (akhir kepada 80 tahun)

 

1997 kesudahan Masa bagi Bangsa-bangsa.

 

1997 – Permulaan kepada fasa terakhir peperangan di antara Utara dan Selatan.

 

Satu lagi faktor utama ialah bahawa negara yang menguasai Mesir menjadi raja-raja di Selatan bagi tujuan dalam daniel 11. Nubuatan ini akan diteliti dengan terperinci dalam karya tulis  Perang Dunia III Bahagian I: Kerajaan Binatang [299A] dan Perang Dunia III Bahagian II: Pelacur dan Binatang [299B]). Bagaimana pun, ianya penting untuk mencatat bahawa fasa terakhir dalam Daniel 11 adalah berkenaan juga dengan orang Libya dan orang Etiopia. Perang-perang pada zaman akhir akan bermula dari kejatuhan Mesir dan pembentukan kesatuan fundamentalis yang akan terjadi dari tindakan itu. Peperangan Utara-Selatan pada zaman akhir akan bermula dari kejatuhan Mesir sebagai hasil dari nubuatan-nubuatan ini.

 

Aktiviti-aktiviti pada zaman akhir akan dijelaskan melalui nubuatan yang bersangkutan satu dengan yang lain. Peperangan-peperangan dan aktiviti-aktiviti akan diketahui. Detik jangka masa penentuan berhubungan dengan kesudahan kepada tujuh masa yang mana memulakan fasa dua hala pada 1914-16 lebih kurang tujuh masa dari 605 BCE. Rentetan kepada dua jangka masa empat puluh tahun di dalam fasa keduanya telah berakhir pada 1996 dengan kuasa orientasi semula yang baru. Kumpulan kuasa dunia yang jelas sekali pada masa sekarang ialah dari Eropah dan Islam. Kumpulan yang lain yang sedang berkembang adalah kumpulan raja-raja di sebelah timur.

 

Peperangan-peperangan yang terjadi di Timur Tengah membolehkan raja-raja di sebelah timur bergerak menuju Timur Tengah melalui daratan yang musnah. Takhta binatang berada dalam kegelapan melalui perang-perang di Timur Tengah dan perang-perang dari timur dan utara Yerusalem, yakni Padang rumput Asia tengah. Urutan ini kemudiannya memberi laluan kepada raja-raja di sebelah timur untuk bergerak ke Yerusalem.

 

Wahyu 16:10-16 Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, 11 dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.  12 Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13 Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. 14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa. 15 "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." 16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.

 

Peperangan-peperangan pada zaman akhir ditunjukkan di dalam bahagian Tujuh sangkakala. Tujuh bentuk murka Allah adalah secara khususnya menangani bangsa-bangsa pada zaman akhir dan untuk memusnahkan keupayaan mereka untuk mencetuskan perang dan untuk menyingkirkan dari bumi dasar fikiran yang menyebabkan peperangan. Urutan pada zaman akhir akan berlaku dengan pelepasan empat malaikat yang berdiri di sungai Euprates dan akibat perang-perang yang mereka adakan.

 

Sama seperti Perang Sivil di Sepanyol yang mendahului Perang Dunia I demikian juga dengan Perang Balkan yang mendahului kepada Perang Dunia III. Racisme dan babarisme di lihat di sana dengan pembersihan etnik dan orientasi keagamaan dalam negeri dan penipuan yang berterusan dan sifat tidak menghormati adalah tanda kepada konflik Perang Dunia III. Kengerian jenis persenjataan di lihat berkembang dari Vietnam dan Timur Tengah akan menunjukkan Perang Dunia III dengan labih dahsyat daripada yang di duga sebelum ini. Sebanyak satu pertiga daripada planet ini akan mati dalam perang sangkakala keenam ini. suku daripada umat manusia akan mati kerana kelaparan dan wabak penyakit yang disebabkan oleh peperangan ini. Oleh kerana planet ini tidak bertobat, sebanyak satu pertiga lagi akan mati kerana wabak penyakit yang mengikutinya dan dalam peperangan-peperangan yang terjadi apabila sebelah timur diheret kepada Armageddon.

 

Oleh kerana kepercayaannya ke atas Kompleks Industri-Ketenteraan, negara Israel akan ditangani menurut nubuatan (Yeh 5:1-17). Kita akan menangani Perang Dunia III dalam karya tulis No. 299A-299D).

 

Apa sahaja kunci tarikh permulaan kepada rentetan terakhir mengenai Mesir dari masa kesudahan pada 1996 dan permulaan kepada Tiga puluh Tahun dari 1997, rentetan ini diketahui dan pasti akan berlaku. Kita mempunyai tugas untuk dilakukan supaya umat kita dipanggil untuk bertobat.

q