Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[152]

 

 

 

 

Perjanjian Tuhan [152]

(Edisi 2.0 19960217-19991204-20090129)

 

Satu kesilapan yang lazim diucapkan adalah bahawa Tuhan telah membuat perjanjian-perjanjian yang berbeza sepenuhnya pada zaman-zaman Perjanjian Lama dan Baru, seolah-olah Tuhan telah berbuat kesilapan dengan Israel kuno dan gagal dengan mereka, dan kini cuba untuk memperbetulkan kesilapan-kesilapan itu dengan suatu Perjanjian Baru. Hakikatnya adalah Tuhan boleh dipercayai dan tidak berbuat silap. Dia bersikap adil dan konsisten, dan perjanjian-perjanjian itu menggambarkan kualiti-kualiti ini. PerjanjianNya dengan manusia sepanjang sejarah dunia tidak pernah berpecah mahupun berubah. Karya ini meneliti tujuan Perjanjian itu dan penglibatannya dengan tiga kumpulan yang penting kepada Tuhan: Abraham, Israel di Sinai, dan orang-orang Kristian Perjanjian Baru.

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 1996, 1999, 2009  Wade Cox)

(Tr. 2002)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

Bahagian 1 - Perjanjian Tuhan [152]

 


Tuhan telah memilih untuk menyatakan diriNya kepada manusia dengan cara yang khusus. Dia telah memilih untuk bertindak di dalam hal-ehwal umat manusia menurut suatu gaya tindakan yang tetap, yang akan memaksimakan kesan pembelajaran jangka panjang penciptaan dan meminimakan kerosakan terhadap penciptaan tersebut. Untuk sebab itu Dia telah memilih untuk menghadkan aktiviti-aktiviti manusia ciptaan kepada planet ini dan mendirikan suatu sistem dengan mana Dia dapat berinteraksi. Aktiviti-aktivitiNya menunjukkan sifat semulajadi serta tujuanNya, dan menyediakan bimbingan kepada umat-umatNya. Dia telah memilih untuk tidak menangani manusia secara keseluruhannya buat masa ini. Dia telah memilih suatu umat dengan mana Dia membuat perjanjianNya. Aktiviti-aktiviti Yesus Kristus di dalam Penjelmaan tidak membatalkan perjanjian yang telah dibuat Tuhan dengan Israel. Kristus telah memperbaharui perjanjian tersebut dan telah mengadakan suatu sistem interaksi yang baru serta lebih baik untuk manusia melalui aktiviti-aktiviti Roh Kudus.

 

Rencana Keselamatan telahpun dibincangkan di dalam pelbagai karya berkenaan Hari-hari Kudus. Setiap Perayaan ini menggambarkan peringkat-peringkat rencana tersebut dan bertindak sebagai peringatan tahunan terhadap apa yang Tuhan lakukan dan bagaimana hal-hal ini akan dilaksanakan.

 

Namun begitu, untuk memahami sepenuhnya rencana Tuhan bagi kita, kita haruslah juga memahami bagaimana kita sepadan dengan keadaan ini dan apakah tanggungjawab- tanggungjawab kita di dalam penggenapan rencana tersebut. Bahagian terpenting tanggungjawab kita terdapat di dalam perjanjian itu, yang dibuat Tuhan dengan Israel. Perjanjian tersebut menetapkan, sepertimana sebarang persetujuan formal antara dua pihak, syarat-syarat di bawah mana persetujuan itu sah dan akibat-akibat pelanggaran persetujuan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat di dalam persetujuan itu adalah terbatas kepada bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan serta Tuhan sendiri. Perjanjian tersebut telah diperluaskan di dalam Yesus Kristus untuk melibatkan kesemua bangsa dunia ini sebagai anak-anak Tuhan di dalam Israel. Perjanjian dengan Para Bapa/Patriark dan Israel bukanlah dibatalkan seperti yang diandaikan lazimnya. Sebaliknya ia telah dilanjutkan kepada bangsa-bangsa lain melalui kematian Mesias. Oleh itu terdapatnya bukan dua perjanjian yang berasingan, tetapi dua elemen kepada satu perjanjian itu di antara Tuhan dengan umatNya. Kita akan meneliti istilah-istilah serta konsep-konsepnya di bawah.

 

Dalam ertikata mudah, apabila kita berpegang pada rencana dengan Tuhan itu, kita akan menerima hidup kekal dan jika kita melanggarnya, maka kita akan binasa. Tuhan telah menetapkan di bawah perjanjianNya dengan kita itu, janji-janjiNya kepada kita serta akibat-akibat kepada kegagalan kita memelihara janji-janji kita kepadaNya. Sejak daripada zaman Kristus, pembaptisan kita adalah janji kita untuk taat setia kepada perjanjian tersebut. Pembaptisan ini merupakan tanda bagi para bangsa, yang sama peranannya dengan tanda asal Israel iaitu penyunatan. Perlambangannya telah berpindah daripada penyunatan fizikal kepada penyunatan rohani bagi jiwa.

 

Perjanjian Tuhan dengan Abraham

Kitab Perjanjian Lama menggambarkan perjanjian awal Tuhan dan menunjukkan bagaimana Israel telah menjadi makmur apabila taat kepada perjanjian itu, dan bagaimana penawanan serta bencana berlaku ke atas mereka apabila mereka gagal hidup taat kepadanya. Bacalah Ulangan 28 untuk melihat berkat-berkat serta kutukan-kutukan yang dikenakan sebagai akibat memelihara atau gagal di dalam pemeliharaan perintah-perintah Tuhan. Pemeliharaan perintah-perintah ini merupakan bahagian kita di dalam persetujuan ini. Tanggungjawab ini juga diterangkan sepenuhnya di dalam karya Berkat dan Kutukan [075].

 

Tuhan telah mula-mula sekali membentuk suatu hubungan dengan Adam. Adam dan Hawa telah dianugerahkan dengan Pohon Kehidupan (Kejadian 2:16-25). Namun, Adam telah gagal dan ciptaan itu terpaksa dipindahkan untuk membolehkan rencana Tuhan dilaksanakan tanpa gangguan ataupun cacat-cela.

 

Untuk sebab inilah, bumi telah dihakimi di bawah Henokh dan dibinasakan di bawah Nuh. Sejak dari itu Tuhan telah bersedia untuk menempatkan perjanjian itu di dalam suatu umat yang boleh digunakanNya sebagai teladan kepada bangsa-bangsa. Daripada umat itulah Dia akan menyediakan seorang juruselamat dan sulung (Kejadian 3:14-19). Penebus itu datang daripada golongan dalaman Angkatan surgawi selaku salah seorang daripada seribu itu (Ayub 33:23-28).

 

Tuhan telah membuat perjanjianNya dengan Abraham, lantas mengenalpasti keturunannya sebagai umat pilihan melalui mana orang-orang dunia ini akan diberkati (Kejadian 12:1-3). Berkat ini secara muktamadnya datang dalam bentuk Mesias dan Jemaat sebagai Israel. Penebus itu merupakan Malaikat Yahovah, yang merupakan elohim bagi Israel pada kepala umat-umat pilihan (Zakharia 12:8). Elohim ini dikenalpasti sebagai Mesias daripada Ibrani 1:8-9.

Kejadian 12:1-3 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; 2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. 3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."

 

Pertama sekali, Abraham haruslah membuktikan keinginannya untuk taat setia kepada Tuhan, dan juga menunjukkan bahawa dia percaya yang Tuhan akan menunaikan janji-janjiNya. Abraham akan berjalan tanpa salah-silap di hadapan Tuhan dan Tuhan akan kemudiannya membuat perjanjianNya dengan dia dan keturunannya. Berjalan tanpa cacat-cela di hadapan Tuhan bermaksud memelihara Hukum Tuhan. Hukum Tuhan datangnya daripada sifat semulajadiNya dan kerana itu tidak berubah. Hukum ini dipamerkan di dalam perintah-perintah yang telah diberikan kepada bangsa Israel di Sinai tetapi sudah lama wujud sebelumpun aktiviti tersebut (lihat karya Perbezaan di dalam Hukum [096]).

 

Kejadian 17:1-8 Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. 2 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak." 3 Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: 4 "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 5 Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja. 7 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."

 

Ini menetapkan garis dasarnya dan ayat-ayat 7 dan 8 merupakan titik tumpuan bagi perjanjian tersebut.

 

Malaikat Tuhan atau Yahovah, yang kita ketahui merupakan Yesus Kristus, telah menguji Abraham untuk melihat sama ada dia akan taat setia kepada Tuhan.

 

Kejadian 22:1-18 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan." 2 Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu." 3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 5 Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." 6 Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 7 Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya, anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 8 Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 9 Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. 10 Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11 Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham." Sahutnya: "Ya, Tuhan." 12 Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku." 13 Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14 Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan." 15 Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepada Abraham, 16 kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri--demikianlah firman TUHAN--:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, 17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18 Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku."

Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia menguji Abraham supaya Abraham tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Abraham taat kepada Tuhan di dalam menuruti suaraNya (Malaikat Yahovah) dan Tuhan telah memperkukuhkan perjanjianNya itu.

 

Ibrani 6:13-18 Sebab ketika Allah memberikan janji-Nya kepada Abraham, Ia bersumpah demi diri-Nya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari pada-Nya, 14 kata-Nya: "Sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." 15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16 Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. 17 Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah telah mengikat diri-Nya dengan sumpah, 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita.

 

Perjanjian itu terdiri daripada matlamat yang tidak berubah dan dua elemen yang tidak berubah. Poin-poin utama bagi perjanjian itu adalah:

1. Penurutan terhadap kehendak Tuhan – “hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela” iaitu bermaksud memelihara perintah-perintah Tuhan (Kejadian 12:1; 17:1; 26:5).

 

2. Janji-janji Tuhan:

 

·        Keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak (Kejadian 12:2; 17:5-6; 22:17).

 

·        Tuhan akan memberkati Abraham dan menjadikan namanya masyhur (Kejadian 12:2; 17:6).

 

·        Melalui Abraham, semua bangsa akan diberkati (Kejadian 12:3).

 

·        Mereka akan memiliki suatu negeri penuh berkat untuk selamanya (Kejadian 17:8).

Perjanjian ini dilanjutkan kepada Ishak dan waris-warisnya (Kejadian 17:19; 26:1-5; 26:24).

Kejadian 17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.

 

Kejadian 26:1-5 Maka timbullah kelaparan di negeri itu. --Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin. 2 Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu. 3 Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. 4 Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit; Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, 5 karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku."

 

Kejadian 26:24 Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Akulah Allah ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu."

 

Kemudiannya perjanjian itu telah diperturunkan kepada Yakub.

 

Kejadian 28:13-15 Berdirilah TUHAN di sampingnya dan berfirman: "Akulah TUHAN, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak; tanah tempat engkau berbaring ini akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14 Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15 Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan kepadamu."

 

Terdapat kunci-kunci penting bagi memahami maksud-maksud rohaniah dalam yang terkandung di dalam Alkitab. Di dalam isu ini terdapat kunci-kunci sebegitu. Prinsip utamanya adalah bahawa Tuhan telah menetapkan suatu perhubungan di dalam Angkatan surgawi, yang dicerminkan di dalam keluarga Abraham. Abraham, sebagai patriark, menggambarkan posisi Allah Bapa, dan dari mana asalnya Angkatan itu. Ishak merupakan taip bagi Yesus Kristus sementara Yakub pula merupakan taip bagi kesemua orang-orang kudus yang telah mengalahkan dosa-dosa daging kemanusiaan mereka dan, dengan berjalan menurut jalan-jalan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan sebagai sebahagian daripada kebangkitan pertama itu. Esau pula adalah taip bagi mereka yang, sungguhpun mewarisi hak kesulungan itu, menolaknya dan dengan itu mereka sendiri ditolak oleh Tuhan dan menjadi sebahagian daripada kebangkitan kedua. Taip/anti-taip ini mula-mula sekali dilihat di dalam generasi-generasi Adam ke Henokh. Hak ke atas penciptaan datangnya daripada ketaatan yang ditemui di dalam keturunan Set. Keturunan Kain mencerminkan penciptaan yang telah rosak/murtad dan yang merupakan sebab kenapa dunia yang dahulu itu terpaksa dimusnahkan. Proses ini sekali lagi dilihat di dalam keturunan Abraham (lihat karya Doktrin Dosa Asal Bahagian 2 Generasi-generasi Adam [248]).

 

Perjanjian itu kemudiannya dilanjutkan daripada Abraham melalui Ishak dan Yakub (yang telah dinamakan semula sebagai Israel) kepada keturunan Yakub, iaitu seluruh bangsa Israel. Buku Kejadian selanjutnya mengisahkan kehidupan Yakub, keluarganya dan keadaan-keadaan dalam mana Israel sebagai suatu bangsa telah berada di dalam tawanan orang-orang Mesir. Bacalah bab-bab tersebut dengan idea-idea kekunci ini dalam fikiran, sambil mengingati bahawa setiap peristiwa mempunyai maksud-maksud rohani yang dalam, dengan pengajaran-pengajarannya yang boleh dipelajari. Dari takat ini kita lihat bahawa perjanjian itu telah ditubuhkan dengan Israel sebagai suatu bangsa fizikal.

 

Tuhan sedar akan kesusahan-kesusahan umatNya dan, tanpa pernah melupai perjanjianNya, berjanji untuk memulihkan mereka kembali ke negeri mereka sendiri.

 

Keluaran 6:5-7 tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku. 6 Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. 7 Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.

Kisah Keluaran itu telah dibincangkan dengan terperinci di dalam pelbagai karya yang mengisahkan Musa, Keluaran, Paskah dan Roti Tidak Beragi (rujuk karya-karya Musa dan Dewa-dewa Mesir [105]; Hari Paskah [098]; Tujuh Hari Paskah Terbesar Alkitab [107]).

 

Ini membawa kita kepada takat di mana Tuhan telah menyatakan semula perjanjianNya itu dengan umatNya melalui Malaikat Tuhan yang telah memberikan Hukum Sepuluh itu kepada Musa. Pada waktu ini, Musa juga diberikan kesemua ketetapan dan peraturan yang diperlukan bagi memerintah bangsa Israel. Dan Musa menerangkan semua ini kepada orang-orang yang telah menerima perjanjian itu.

 

Keluaran 24:3 Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman TUHAN dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak: "Segala firman yang telah diucapkan TUHAN itu, akan kami lakukan."

 

Perjanjian dengan Israel

Perjanjian itu dibuat dengan Israel bukan kerana Israel adalah benar. Ianya dibuat kerana Tuhan adalah benar dan bangsa-bangsa adalah jahat. Tuhan berpegang pada janji-janjiNya dan tujuan perjanjian itu ditekankan berulang-kali.

 

Perjanjian melalui Abraham itu telah dilanjutkan melalui Ishak. Kemudian perjanjian dengan Israel telah dilanjutkan kepada anak-anaknya yang menjadi bangsa Israel, yang dinamakan sebegitu sempena namanya. Nama Israel terbit daripada istilah-istilah Ibrani yang bermaksud Dia akan memerintah sebagai Tuhan (El). Nama ini mencerminkan tujuan muktamad perjanjian Tuhan itu. Umat-umat pilihan akan memerintah sebagai elohim (lihat karya Umat-umat Pilihan Sebagai Elohim [001]). Hal ini difahami dengan lebih sempurna lagi daripada Zakharia 12:8. Ini merupakan pemahaman lazim jemaat awal (lihat khasnya karya Irenaeus Adv. Her.)

 

Zakharia 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai mereka. (KJV)

 

Zakharia 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan meletakkan perisai di sekeliling penduduk Yerusalem, dan orang yang paling lemah di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai mereka. (RSV)

Ini merupakan zaman akhir. Harus diperhatikan ungkapan yang mengepalai mereka. Mesias adalah orang yang akan berada pada kepala umat-umat pilihan itu.

 

Sebabnya bagi implementasi perjanjian itu diterangkan di dalam Ulangan 9:4-5.

 

Ulangan 9:4-5 Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila TUHAN, Allahmu, telah mengusir mereka dari hadapanmu: Karena jasa-jasakulah TUHAN membawa aku masuk menduduki negeri ini; padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah TUHAN menghalau mereka dari hadapanmu. 5 Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya TUHAN menepati janji yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub.

 

Oleh itu bangsa-bangsa yang jahat akan digulingkan dan hak pemerintahan akan datang melalui Mesias dan umat-umat pilihan selaku Israel (lihat Daniel 2:1 dan seterusnya).

 

Poin-poin utama perjanjian dengan umat tersebut adalah:

 

1. Dia akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatNya.

           

·        Mereka akan menjadi harta atau umat kesayanganNya melebihi semua bangsa lain (Keluaran 19:5; Ulangan 4:29).

 

·        Mereka akan menjadi suatu umat yang kudus dan benar (Ulangan 6:25; 7:6; 10:15; 14:2,21, 26:18-19; 32:9; 1 Raja-raja 8:53; Mazmur 33:12; 135:4; Yesaya 41:8; 43:1; Yeremia 10:16).

 

·        Mereka memelihara perintah-perintahNya.

 

Ulangan 26:18-19 Dan TUHAN telah menerima janji dari padamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintah-Nya, 19 dan Iapun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikan-Nya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, seperti yang dijanjikan-Nya."

 

2. Tuhan akan memberikan suatu negeri kepada mereka untuk selamanya (Ulangan 4:1; 6:25; 8:7-10; 11:9-12; 30:20).

 

3. Tuhan mengharapkan penurutan yang akan membawakan berkat ke atas umatNya (Ulangan 6:2-3). Mereka yang telah menurut perintah-perintah itu telah terus hidup melalui tempoh 40 tahun di gurun itu (Ulangan 4:4). Juga baca Ulangan 6:24; 30:15-16; 19:20; 32:47 dan Mazmur 119.

 

4. Israel sepatutnya menjadi teladan bagi semua bangsa. Mereka akan melihat hikmat dan kebijaksaannya, dan dengan itu memuji serta memberi hormat kepada Tuhan (lihat Ulangan 4:6-8; 6:25; 26:19). Hikmat bijaksana ini terserlah hanya jika mereka menurut Tuhan. Penurutan HukumNya mengukuhkan fikiran-fikiran mereka (Mazmur 119:1 et seq.; Amsal 16:3). Mereka sepatutnya menjadi terang keselamatan untuk bangsa-bangsa lain (Mazmur 67:1-3; 117:1-2).

 

5. Jangkamasa di gurun pasir itu, di mana mereka dipimpin oleh Malaikat Tuhan, bertujuan untuk merendahkan diri mereka serta menguji mereka. 40 tahun di gurun pasir itu menggambarkan tempoh di mana kita hidup berusaha untuk menang dan hidup menerusi setiap firman Tuhan agar kita dapat memasuki Kerajaan Tuhan pada kebangkitan pertama itu. Tempoh ini juga menggambarkan Jemaat di dalam gurun selama 40 Jubli. Tempoh Keluaran itu merupakan tempoh di mana ianya dibuktikan sama ada mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Pada hakikatnya, ramai yang tidak tetap setia, dan akhirnya hanya anak-anak mereka sahaja yang dapat memasuki tanah perjanjian itu (Yosua 5:6-7).

 

6. Perintah-perintah Tuhan seharusnya dipelihara. Ini dinyatakan berulang-kali. Kita sepatutnya hidup menurut setiap firman Tuhan (Ulangan 30:15-20; 32:46-47). Ini diperluaskan lagi serta diulangi pada zaman Kristus (Matius 4:4). Perintah-perintah Tuhan dan kesaksian atau iman Yesus Kristus, dilihat sebagai faktor penentu bagi keanggotaan perjanjian orang-orang kudus itu (Wahyu 12:17; 14:12). Hukum persembahan korban adalah penting bagi hukum taurat itu (lihat Keluaran 20 hingga 34). Hukum pengorbanan itu menunjuk kepada Mesias dan telah digenapi di dalam dia. Hukum tidak dibatalkan dengan tindakannya. Urutan sistem penyembahan tidak diubah. Cuma, perlambangan itu telah mengambil suatu maksud lain.

 

Israel tidak dapat mengekalkan persetujuannya dengan Tuhan. Kebanyakan daripada mereka telah gagal sementara di gurun itu. Mereka tidak percaya mahupun menurut Tuhan. Mereka tidak mempunyai iman di dalam Tuhan. Sebagai hukumannya mereka dibiarkan mati, dan sebaliknya anak-anak mereka yang memasuki tanah perjanjian itu. Dengan membaca kisah Alkitab itu kita lihat bahawa seluruh sejarah Israel di dalam Perjanjian Lama memperlihatkan tempoh-tempoh limpahan berkat apabila mereka taat setia, dan tempoh-tempoh bencana, tawanan dan penindasan apabila mereka berpaling kepada tuhan-tuhan asing dan tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Semua ini telah dicatatkan di dalam Alkitab agar kita dapat belajar daripada contoh-contoh ini.

 

Dengan memahami apa yang Tuhan usahakan dengan Israel, kita dapat memupuk iman kita serta memahami apa yang harus kita lakukan untuk memasuki tanah perjanjian itu (iaitu hidup kekal di dalam Kerajaan Tuhan). Ramai dari kalangan Israel telah gugur di dalam gurun itu kerana ketidaktaatan (Ibrani 3:16-19). Injil itu telah diberitakan kepada mereka, namun mereka kekurangan iman (Ibrani 4:12). Janji perjanjian itu masih tetap ada, jadi perjanjian itu belum lagi digenapi (Ibrani 4:1,8).

 

Ibrani 8:7 mengatakan bahawa perjanjian yang mula-mula itu tidak mempunyai kecacatan.

 

Ibrani 8:7 Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.

 

Perjanjian kedua ini atau deuteros (SGD 1208) bermaksud yang kedua dari segi masa, tempat atau peringkat. Ianya mengikuti perjanjian pertama atau protos (SGD 4413). Ini membawakan maksud suatu perjanjian yang terutama dari segi masa, tempat, urutan atau kepentingan. Tiada konsep di sini yang mengurangkan kepentingan perjanjian pertama itu.

 

Bukannya perjanjian itu yang tidak sempurna tetapi orangnya yang tidak dapat memeliharanya kerana Roh Kudus Tuhan tidak disediakan bagi mereka. Tuhan tahu bahawa mereka akan gagal.

 

Ulangan 31:19-21 Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi-Ku terhadap orang Israel. 20 Sebab Aku akan membawa mereka ke tanah yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya; mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjian-Ku akan diingkari mereka. 21 Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab Aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum Aku membawa mereka ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka."

 

Namun begitu, seperti yang telahpun dinyatakan, ianya menjadi teladan untuk mereka yang telah dipanggil. Ianya menunjukkan betapa seriusnya panggilan kita dan ia menunjukkan apa yang dijangkakan daripada kita (1 Korintus 10:5-6; 1 Petrus 1:10-12). Ia juga memperlihatkan akibat-akibat ketidaktaatan.

 

Ibrani 12:25 Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apa lagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga?

 

Ibrani 2:3 bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai,

 

Perjanjian Baru

Tuhan telah menubuatkan ketibaan Perjanjian Baru itu melalui hamba-hambaNya nabi-nabi. Kedatangan Mesias dan pemulihan Israel telah dinubuatkan di dalam Yesaya 11:1 hingga 12:6. Kepulangan dari buangan itu juga diramalkan di dalam Yeremia 30:1-24. Pada hari-hari kemudiannya, aktiviti dan tujuannya akan difahami. Teks itu merujuk kepada kedua-dua Israel dan Yehuda, dan berkenaan pemulihan di bawah suatu Perjanjian Baru. Yehuda dimasukkan ke dalam golongan umat pilihan pada akhirnya, agar umat pilihan dan kota Yerusalem tidak meninggikan diri mereka terhadap Yehuda (Zakharia 12:7). Kembalian kepada Israel dengan kekali ada diramalkan.

 

Yeremia 31:31-40 Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, 32 bukan seperti perjanjian yang telah Kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 33 Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. 34 Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." 35 Beginilah firman TUHAN, yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut, --TUHAN semesta alam nama-Nya: 36 "Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapan-Ku untuk sepanjang waktu. 37 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga Aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman TUHAN. 38 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi TUHAN, dari menara Hananeel sampai Pintu Gerbang Sudut; 39 kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. 40 Dan segenap lembah itu, dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut Pintu Gerbang Kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi TUHAN. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya."

Perjanjian Baru di sini menunjukkan suatu perbezaan asas di antara perjanjian pertama dan kedua. Perjanjian kedua itu dituliskan pada hati dan fikiran umat itu agari hukum itu dapat dipelihara oleh umat tersebut tanpa bantuan dan tanpa kesilapan. Ini tidak menghapuskan hukum itu, ianya sekadar menyempurnakan aplikasinya ke dalam individu dengan sebegitu cara sehingga mereka dapat menunaikan kehendak Tuhan melalui hukumNya. Keupayaan ini dan Perjanjian Baru membabitkan Yehuda sebelum pembinaan semula Yerusalem, yang menandakan penamatan urutan tersebut. Jadi pemulihan Israel tidak akan sempurna sehinggalah penempatan Yehuda ke dalam Perjanjian Baru. Perkataan bagi Perjanjian Baru di dalam Yeremia adalah SHD 2319 chadash yang bermaksud segar atau benda baru yang diterbitkan daripada SHD 2318 chadash kata dasar utama menjadi baru bermakna menyebabkan pembinaan semula bermakna memperbaharui atau memperbaiki. Oleh itu Tuhan memperbaharui perjanjianNya dengan bangsa itu tetapi juga memperbaharuinya atau memulihkannya supaya dapat dipelihara daripada hati menerusi pengantaraan Mesias. Namun begitu, perjanjian itu masih lagi bersama-sama dengan Israel, seperti yang kita lihat. Ajaran moden bahawa Perjanjian Baru itu membatalkan hukum Tuhan salah faham terhadap ciri perjanjian-perjanjian itu serta aktiviti Tuhan. Mereka yang memperkecilkan hukum tersebut dan mengajar orang lain berbuat demikian, dianggap sebagai yang paling kecil di dalam Kerajaan Tuhan.

 

Matius 5:17-20 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 19 Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. 20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

 

Sehinggalah langit dan bumi berlalu, hukum Tuhan akan terus teguh berdiri dan diajarkan dan dikuatkuasakan oleh Yesus Kristus dan murid-murid sejatinya. Ukuran bagi seorang guru atau nabi adalah bagaimana mereka berkata-kata berbandingkan hukum dan kesaksian itu. Jika mereka berkata-kata tidak menurut hukum dan kesaksian itu maka tidak ada terang atau fajar di dalam mereka (Yesaya 8:20) – Bintang Fajar tidak ada di dalam mereka (2 Petrus 1:19). Perjanjian Tuhan masih kekal teguh dan akan digenapi. Ianya akan menjadi penting kepada semua orang.

 

Ibrani 8:10 "Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

 

Dengan itu buku Ibrani memetik daripada Yeremia. Ibrani menunjukkan bahawa Perjanjian Baru itu mengandungi janji-janji yang lebih baik.

 

Ibrani 8:6 Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.

 

Perjanjian Lama itu adalah fizikal sementara Perjanjian Baru pula adalah rohani., namun kedua-duanya berdasarkan pada hukum-hukum serta prinsip-prinsip yang sama. Tuhan menjanjikan atau menerangkan perkara-perkara yang berikut:

 

1. Dia akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatNya.

 

Tuhan pada masa itu berurusan dengan bangsa Israel jasmaniah. Kini Dia berurusan dengan bangsa Israel rohaniah. Kesemua mereka yang ingin untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan dibaptiskan, menjadi sebahagian daripada Israel rohani. Jemaat-lah yang kini menjadi Israel, iaitu, Jemaat-lah yang memelihara semua hukum dan perintah Tuhan. Mereka adalah umat yang berjalan melalui jalan dan pintu gerbang yang sempit itu. Mereka yang menemuinya sedikit sahaja (Matius 7:13-14). Oleh itu, Tuhan bekerja dengan sedikit sahaja dan bukannya ramai di dalam hal ini dan di dalam zaman ini.

 

Matius 7:13-14  Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; 14 karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya."

 

2. Tuhan akan memberikan negeri yang kekal kepada mereka.

 

Umat-umat Kristian hari ini akan menerima hidup kekal di dalam Kerajaan Tuhan. Ukuran bagi kebolehan untuk menerima hidup kekal adalah berdasarkan pada pengetahuan Tuhan sebenar yang satu dan anakNya Yesus Kristus yang telah diutusNya (Yohanes 17:3; 1Yohanes 5:20).

           

3. Penurutan akan membawakan berkat-berkat.

 

Umat Kristian seharusnya hidup menerusi setiap firman Tuhan.

Matius 4:4 Tetapi Yesus menjawab: "Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."

 

Mereka seharusnya taat memelihara Perintah-perintah itu.

Yohanes 14:15 "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.

 

Ingat bahawa Tuhan telah memberikan perintah-perintahNya kepada Musa melalui Malaikat Yahovah yang kemudiannya menjadi Kristus. Orang-orang kudus-lah yang memelihara perintah-perintah Tuhan (Wahyu 12:17; 14:12).

 

4. Mereka akan menjadi suatu berkat kepada para bangsa.

 

Keselamatan akan datang kepada semua orang melalui teladan dan ajaran umat-umat Tuhan yang mengkhabarkan kebenaran (Kisah 10:34-35; 13:46-47; Matius 5:14). Tuhan tidak pilih kasih terhadap orang --  semua yang takut akan Dia dan hidup berasaskan firmanNya, diterima oleh Dia dan kita seharusnya menjadi terang dunia ini.

Kisah 13:47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi."

           

5. Kristus menguji kesetiaan umat-umat Kristian (Roma 8:27; Wahyu 2:23).

 

Iman kita diuji dengan nyalaan api (1Petrus 1:7), kita seharusnya menjadi suci (1Petrus 1:15-16), kita berada di bawah penghakiman sekarang ini (1Petrus 4:17) dan kita diajar dan didisiplinkan agar kita dapat mewarisi perjanjian itu (Ibrani 12:1-10).

 

6. Kita diwajibkan memelihara Hukum itu (Matius 5:17-18; Kisah 24:14; Roma 2:13; 3:31; 7:12).

 

Hukum itu adalah hukum kemerdekaan yang sempurna dengan mana kita akan diadili (Yakobus 1:25; 2:12).

 

Yakobus 1:25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.

 

Seluruh hukum itu adalah wajib, bukan sebahagiannya saja.

 

Yakobus 2:8-12 Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri", kamu berbuat baik. 9 Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran. 10 Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 11 Sebab Ia yang mengatakan: "Jangan berzinah", Ia mengatakan juga: "Jangan membunuh". Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. 12 Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang.

 

Tahap-tahap hukum itu juga bergantung pada orangnya agar seluruh hukum itu dibahagi-bahagikan pada tahap ini. Kerumitan isu itu dari segi ertikata Roh Kudus memerlukan penerangan. Mereka yang mengajar bahawa hukum itu telah dibatalkan nampaknya tidak faham sesungguhnya dasar-dasar Perjanjian Baru itu. Komen-komen Paulus disalahfaham dengan begitu ketara sekali dan disalahgambarkan berbanding hukum itu (lihat karya Teks Pekerjaan Hukum – atau MMT  [104]).

 

Jadi perjanjian itu masih kekal, dan tiada berlakunya perubahan yang ketara, namun apakah perbezaan sebenar di antara yang Lama dan yang Baru? Jawabnya adalah Roh Kudus. Umat Israel Perjanjian Lama telah gagal kerana mereka tidak memiliki Roh Kudus. Mereka tidak benar-benar diubahkan. Kristus telah berkata kepada Petrus sebelum kematiannya di dalam Lukas 22:32 bahawa apabila dia telah diubahkan dia haruslah menguatkan saudara-saudaranya. Kristus tahu bahawa sehinggalah mereka menerima Roh Kudus itu pada waktu Pentakosta, mereka tidak diubahkan. Ini adalah perbezaannya yang penting. Kristus mengatakan bahawa kita haruslah bertaubat dan dibaptiskan. Dengan permohonan sesudah pembaptisan, yang dilambangkan oleh pengurapan dengan tangan, Roh Kudus diberikan dan ia menuliskan hukum itu ke atas hati kita. Bermula dari masa itu kita boleh mula memenangi kelemahan-kelemahan kita dan memupuk iman serta pengetahuan kita tentang Tuhan dan Kristus. Kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pemahaman hukum itu dan di dalam cara dengan mana kita harus hidup serta menyembah Tuhan.

 

Harus diperhatikan, daripada pernyataan-pernataan Yohanes 17:3 dan 1 Yohanes 5:20, bahwa seseorang itu harus faham bahawa Yesus Kristus bukanlah Tuhan sebenar yang satu tetapi sebaliknya adalah anakNya yang telah diutusNya demi melayakkan diri bagi perjanjian itu serta kehidupan kekal melalui perintah pertama. Oleh itu, Trinitarianisme dan sekutunya Binitarianisme merupakan pelanggaran terhadap perintah pertama itu dan menolak kelayakan seseorang itu terhadap Kerajaan Tuhan. Oleh itu, sememangnya sedikit sahaja di dalam abad kedua puluh yang mewarisi Perjanjian Baru itu serta kehidupan kekal.

 

Israel Moden

Umat Israel Perjanjian Baru adalah mereka yang menjadi anak-anak Tuhan melalui Yesus Kristus. Israel Moden membentuk anak-anak Abraham. Golongan ini adalah mereka yang melakukan pekerjaan Abraham serta mendengar firman Tuhan (Yohanes 8:39-47). Bukannya keturunan jasmani yang menjadi anak-anak tetapi keturunan rohani. Tuhan dapat membangunkan anak-anak bagi Abraham daripada batu-batu sepertimana yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis (Lukas 3:8). Anak-anak perjanjian diambil kira sebagai keturunan sebenar (Roma 9:6-8; Galatia 3:7).

 

Roma 9:6-8 Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, 7 dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi: "Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu." 8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar.

 

Setiap satu dicantumkan kepada pohon Israel (Roma 11:17). Mereka dicantumkan kepada pohon Israel kerana janji perjanjian itu masih menjadi milik Israel (Efesus 2:12). Anak-anak ini membentuk Israel hari ini adalah Jemaat (Roma 4:14,17; 11:17; Yohanes 8:39-47; Galatia 3:26-29; 6:16). Juga:

 

1Yohanes 5:1-10 Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. 2 Inilah tandanya, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. 3 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, 4 sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita. 5 Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?

 

Dalam kata lain, Israel adalah kini suatu umat bangsa rohaniah, yang dipanggil keluar oleh Tuhan dan diberikan kepada Kristus, iaitu mereka yang:

·        bertaubat;

 

·        telah dibaptiskan;

 

·        telah menerima Roh Kudus;

 

·        menyembah Tuhan sebenar yang tunggal;

 

·        taat kepada perintah-perintahNya; dan

 

·        percaya bahawa Kristus adalah anakNya yang telah diutusNya (Yohanes 17:3).

Ini adalah mereka untuk siapa para nabi tujukan serta layani di dalam pekhabaran-pekhabaran mereka (1 Petrus 2:12).

 

Penting untuk kita perhatikan bahawa kasih Tuhan hanya kekal tersedia kepada mereka yang memelihara perjanjian itu (Mazmur 103:17-18; Mazmur 25:10). Namun begitu, Tuhan akan menerima semua yang bertaubat, dan dosa-dosa mereka akan diampuni.

 

Kita sudahpun meninjau apakah dia perjanjian itu dan kepada siapa ianya berkenaan. Kita tahu bahawa perjanjian itu adalah suatu persetujuan antara dua pihak untuk melakukan tanggungjawab-tanggungjawab tertentu. Dua pihak itu adalah Tuhan dan Israel. Keseluruhan jemaat Perjanjian Baru mengambil tempatnya sebagai Israel milik Tuhan secara nama (Galatia 6:16). Ini adalah anak-anak perjanjian itu (Roma 9:6-8). Perjanjian Tuhan adalah matlamat penciptaan dan rencana keselamatan sepertimana tercatat di dalam Kitab Suci.

 

Tanggungjawab-tanggungjawab Tuhan dan Israel

Tuhan mempunyai kasih teguh setia dan memelihara perjanjianNya terhadap mereka yang mengasihi dan takut akan Dia serta memelihara perjanjian itu (Mazmur 103:17-18), dan perintah-perintahNya (Mazmur 33:17-18; 106:45; Nehemia 1:5; 9:32; Daniel 9:4; 1 Raja-raja 8:23).

 

Dia menerima mereka yang bertaubat daripada ketidaksetiaan tetapi mengutuk mereka yang tidak setia (Roma 3:3-8). Dia memberikan penebusan dan keselamatan (Mazmur 111:9). Dia melindungi umatNya sementara Dia memimpin mereka kepada warisan pusaka mereka (Mazmur 5:11-12; 105:8-15).

 

Jalan-jalanNya adalah belas kasihan dan kebenaran kepada mereka yang memelihara perjanjianNya (Mazmur 25:10). Dia mengajar, melindungi dan mengampuni. Dia setia dan mengasihani, namun Dia akan pergi daripada kita apabila kita tidak setia. Kita boleh berlindung di dalam kasihNya (Mazmur 36:7). PersahabatanNya adalah bagi mereka yang takut akan Dia, dan Dia memperkenalkan kepada mereka perjanjianNya (Mazmur 25:14). Dengan itu seluruh perjanjian itu adalah berdasarkan pada takut akan Tuhan.

 

Israel harus ingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka (Ulangan 4:23,30-31; Mazmur 77:5-15; Mazmur 105). Mereka harus tetap setia dan berdedikasi, dan dengan percaya dan sabar menunggu Dia dengan penuh kesyukuran (Mazmur 26:1-3; 33:20-22; 92:2; 125:1-2) sambil memelihara perintah-perintah itu senantiasa.

 

Untuk berbuat demikian, perlu untuk mempelajari Alkitab dan berdoa serta berpuasa, lantas memupuk suatu hubungan erat dengan kedua-dua Allah dan Kristus, agar seseorang itu boleh tumbuh di dalam pengetahuan, iman dan kasih akan Tuhan serta sesama sendiri.

 

Hanya dengan memelihara perjanjian itu dengan Tuhan barulah kita dapat memahami Rencana Keselamatan itu, kerana rencana tersebut hanya dinyatakan kepada mereka yang tinggal di dalam perjanjian itu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kita membuat persetujuan itu dengan bertaubat daripada cara hidup kita sebelumnya dan berpaling kepada Tuhan, dengan dibaptiskan (Markus 16:16). Kemudiannya kita menerima Roh Kudus melalui doa, yang dilambangkan dengan peletakan tangan oleh seorang penatua Tuhan. Kita diuji dengan api dan pengorbanan, dan kemudiannya kita dikumpulkan kepada Tuhan di bawah perjanjian itu (Mazmur 50:5).

 

Mazmur 50:3-6 Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapan-Nya api menjilat, sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat. 4 Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya: 5 "Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban sembelihan!" 6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim. Sela

 

Ini adalah korban bagi perayaan-perayaan itu. Mereka adalah umat pilihan seramai 144,000 itu (lihat karya Tuaian-tuaian Tuhan, Korban-korban Bulan Baru dan 144,000 [120]). Umat-umat pilihan ditindas kerana komitmen mereka terhadap perjanjian itu (Wahyu 12:17; 14:12). Mereka membentuk sebahagian daripada suatu bala tentera, yang bertujuan menggulingkan serta menundukkan kuasa-kuasa rohani yang memerintah bangsa-bangsa planet ini. Umat-umat pilihan memiliki kuasa untuk menjatuhkan benteng-benteng.

 

Melalui korban Kristus (Paskah), penyisihan dosa (Roti Tanpa Ragi) dan penerimaan Roh Kudus (Pentakosta), kita dapat didamaikan dengan Tuhan sebagai hasil-hasil sulungNya. Pada kedatangan Kristus (Sangkakala-sangkakala) kita akan menjadi sebahagian daripada kebangkitan pertama itu. Kristus dan umat pilihan didamaikan kepada Tuhan sejak daripada kenaikannya itu. Para bangsa didamaikan kepada Tuhan apabila Iblis diasingkan untuk masa Milenium itu (dilambangkan oleh Pendamaian). Kristus dan umat-umat pilihan, dengan menggunakan Roh Kudus, mengajar semua bangsa bagaimana untuk hidup di dalam perjanjian itu sewaktu Milenium tersebut (Perayaan Pondok Daun).

 

Pada penghujung Milenium itu, kesemua mereka yang tidak berpeluang sebelumnya akan dibangkitkan (kebangkitan kedua) dan diajarkan kewajipan-kewajipan perjanjian itu dan akhirnya juga menerima kehidupan kekal (Hari Besar Terakhir atau Penghakiman Besar Takhta Putih).

 

Karya-karya telah ditulis berkenaan setiap hari-hari kudus Tuhan ini, yang menerangkan maksud setiapnya dan bagaimana setiapnya harus dipelihara.

 

Bagaimana dengan mereka yang tidak menghormati perjanjian Tuhan? Golongan ini terdiri daripada dua jenis. Mereka, yang seumpama Esau mempunyai peluang itu tetapi telah menolaknya, dan mereka yang tidak pernah berpeluang untuk mengenali Kristus.

 

Kedua-duanya tidak memasuki kebangkitan pertama yang merupakan kebangkitan yang lebih baik (Ibrani 11:35; Wahyu 20:6), tetapi mereka semuanya dibangkitkan pada penghujung Milenium itu dan semuanya akan diajar kebenaran itu serta diberikan peluang untuk hidup menurut kehendak Tuhan.

Mereka yang masih lagi menolak Tuhan akan dibenarkan mati dan tubuh badan mereka akan dibakar. Namun begitu, Tuhan mengkehendaki agar tiada yang binasa (2Petrus 3:9), jadi nampaknya akhirnya, kebanyakan akan bertaubat dan akan menerima hidup kekal, iaitu tujuan muktamad Rencana Keselamatan itu.

 

Perjanjian Tuhan meliputi beberapa aspek. Perjanjian itu diletakkan pada bangsa Israel selaku umat pilihan. Ianya juga mempunyai aspek-aspek pemerintahan serta kawalan yang berdasarkan pada konsep-konsep peperangan. Peperangan ini adalah peperangan rohani.

 

Oleh itu, terdapatnya sebilangan hal-hal saling berkait yang terlibat di dalam pemilihan itu. Seluruh hal itu berkait dengan pertempuran antara kuasa-kuasa Angkatan surgawi. Hal asasnya adalah, siapa yang memerintah dan bagaimana mereka akan memerintah.

 

Kuasa Pemerintahan

Perjanjian Tuhan dengan Daud serta keturunannya berkaitan dengan takhta dan didirikan selamanya. Sistem pemerintahan ditetapkan di dalam Israel di bawah Mesias pada takhta Daud (Mazmur 89:3-4). Mazmur 89:5-7 menunjukkan bahawa pemerintahan ini berlanjut kepada sidang Angkatan surgawi yang Suci. Pemerintahan ini dan keturunannya adalah rohani (Wahyu 5:9-10). Keturunan ini kekal selamanya (Mazmur 89:19 dan seterusnya). Daud adalah yang sulung daripada keturunan perjanjian tersebut yang berdiri selamanya (Mazmur 89:28). Ianya berdasarkan pada penurutan terhadap perintah-perintah Tuhan, hukum-hukumNya serta ketetapan-ketetapanNya (Mazmur 89:30-32). Pelanggaran hukum itu membawakan hukuman namun ia tidak merosakkan perjanjian yang Tuhan telah janjikan (Mazmur 89:33-37). Jadi boleh disimpulkan daripada teks ini bahawa Mesias tidak boleh mewarisi takhta Daud jika dia melanggar syarat-syarat perjanjian itu, yang telah mendirikan takhta tersebut di dalam keturunan Daud. Ini dilanjutkan kepada semua umat pilihan, keluarga Daud, yang mencari-cari keimamatan dan keputeraan itu sebagai elohim (Zakharia 12:8).

 

Untuk mendapat hasil ini, pemilihan Israel ke dalam suatu bala tentera sebagai anak-anak Tuhan merupakan tujuan utama perjanjian tersebut. Ini akan diteliti di dalam Bahagian 2.

 

Penting untuk memahami bahawa kebanyakan bangsa dunia ini pada masa ini tidak mendengar Tuhan. Mereka tidak menerima Alkitab sebagai firman yang diilhamkan Tuhan dan tidak menurut ajaran-ajaran serta teladan Kristus. Mereka tidak akan terima perjanjian Tuhan. Kerana itulah, Tuhan telah menghukum umat-umat dunia. Dia akan meminta mereka bertaubat dan akan menghukum mereka yang tidak bertaubat. Ini dilaksanakan dengan membebaskan, daripada belenggu yang dikenakan ke atas mereka, malaikat-malaikat yang telah memberontak pada asalnya kerana penciptaan manusia. Banyak nubuatan alkitab yang mengatakan tentang malapetaka akhir zaman – peperangan, gempa bumi, penyakit, kelaparan dan sebagainya, yang disebabkan oleh pemberontakan manusia terhadap hukum-hukum Tuhan. Kalaulah para bangsa bertaubat semua ini boleh dihindari, tetapi nubuatan-nubuatan memberitahu kita bahawa manusia tidak bertaubat dan akan hampir memusnahkan bumi ini. Kristus akan datang tidak lama lagi untuk menyelamatkan umatnya, orang-orang kudus. Ini adalah mereka yang telah memelihara perintah-perintah Tuhan dan kesaksian Mesias (Wahyu 12:17; 14:12). Untuk menjayakan penaklukan ini Tuhan memerlukan suatu tentera anak-anak Tuhan yang baru. Kita akan lihat apakah pemilihan ini. Adakah kamu akan menjadi salah seorang daripada mereka?


 

 

Bahagian 2 – Bala Tentera Tuhan


Kita telah lihat daripada Bahagian 1 bahawa Jemaat adalah elemen Israel yang kita panggil Israel Rohani. Sememangnya bangsa Israel bukan lagi sekadar suatu konsep fizikal. Aspek ini telah diubah sejak daripada Penjelmaan dan Kebangkitan Mesias. Konsep matlamat serta tanggungjawab Israel juga telah berubah dengan pembentukan rohaniah tersebut. Untuk memahami peranan Israel pada zaman akhir, kita harus faham apakah peranan Israel sewaktu ia mula-mula didirikan di bawah Harun dan Musa.

 

Keluaran 6:26 menunjukkan bahawa Harun dan Musa telah diarahkan untuk membawa Israel keluar daripada Mesir menurut tentera-tentera mereka. Istilah yang digunakan terdapat di dalam SHD 6635 dan merupakan perkataan yang sama yang digunakan sepanjang Pentateuch (Lima Kitab Pertama Alkitab), iaitu tsaba. Ini bermakna suatu kumpulan besar orang dan khususnya dikenali sebagai kumpulan yang diatur untuk peperangan. Perkataan ini juga digunakan bagi Angkatan surgawi. Penggunaan istilah ini begitu nyata sekali dan mungkin agak pelik. Tsaba digunakan sepanjang Pentateuch dan lagi di dalam Mazmur (Mazmur 44:9; 60:10; 68:12) dan lagi di dalam Yesaya 34:2. Bentuk singularnya digunakan di dalam 1Tawarikh 20:1; 27:34; 2Tawarikh 25:7; 26:13. Kitab 1Samuel menggunakan istilah lain dengan terbitan-terbitannya, iaitu SHD 4630; ma’arah yang bermaksud suatu tempat terbuka dan secara implikasinya merujuk kepada suatu tentera (daripada catatan sampingan); SHD 4634 ma’arakah yang bermaksud suatu susunan atau longgokan jadi memaksudkan suatu aturan ketenteraan dan dengan itu suatu tentera yang teratur atau tersusun; 4264 machaneh yang bermaksud suatu perkhemahan (pengembara atau bala tentera). 2Raja-raja dan 1Tawarikh menggunakan SHD 2428 chayil yang bermakna suatu kumpulan kuasa orang-orang, cara-cara atau sumber-sumber lain seperti barang-barang, kekayaan, kebaikan hati, keberanian, kekuatan sementara Ayub 25:3 menggunakan SHD 1416 geduwd yang digunakan bagi suatu kumpulan orang, khususnya askar-askar tetapi juga bagi perompak dan bentuk singularnya digunakan di dalam 2Tawarikh 25:9,10,13. Kidung Agung 6:13 menggunakan SHD 4264 machaneh.

 

Pentateuch menggunakan bentuk singular SHD 2428 di dalam Keluaran 14:9 dan Ulangan 11:4 seperti juga 1Samuel 17:21; 1Raja-raja 20:19,25; 2 Raja-raja 25:5,10; 2Tawarikh 13:3,14:8.

 

Nampaknya pembezaan dibuat di antara bala tentera Israel yang merupakan tsaba atau Angkatan Tuhan, dengan bala tentera bangsa-bangsa lain. Suatu contoh boleh dilihat di daripada 2Tawarikh 24:24 yang merujuk kepada tentera Aram dengan menggunakan SHD 2428 yang bermakna suatu kuasa dan 2Tawarikh 26:13 dengan menggunakan tsaba. Pembezaan ini nampaknya telah dikekalkan di dalam Nehemia 2:9 dan 4:2 ketika merujuk kepada tentera-tentera Samaria. Istilah-istilah yang sama juga digunakan bagi tentera-tentera Babilon (Yeremia 32:2; 34:1,7, dsb). Istilah yang sama, tetap penggunaannya sepanjang buku-buku Yeremia, Yehezkiel, Daniel dan Yoel. Satu-satunya kelainan ditemui di dalam Zakharia 9:8 yang menggunakan SHD 4675 matstsaba yang bermaksud pengawal ketenteraan. Raja Israel, Mesias, mengelilingi rumahnya untuk melindunginya.

 

Pembezaan yang dilakukan itu nampaknya disengajakan dan berterusan. Tentera Israel adalah suatu angkatan di bawah pimpinan Tuhan Alam Semesta, Yahovah Sabaoth. Kuasa-kuasa lawan hanyalah kuasa-kuasa yang menentang Israel selaku umat pilihanNya yang diletakkan di bawah Mesias.

 

Angkatan Israel dibawa keluar daripada Mesir sebagai suatu tentera dengan tujuan khusus membezakannya daripada kuasa-kuasa bangsa lain.

 

Dari segi pandangan ini kita kemudiannya dapat terus meninjau apa yang berlaku di dalam kisah Alkitab mengenai Tuhan dan umat perjanjianNya.

 

Sepertimana yang telah kita lihat, Israel keluar dari Mesir sebagai tentera Tuhan (Keluaran 6:26; 7:4; 12:51). Mereka dipilih dan digambarkan sebagai perajurit (Yosua 5:4-6). Kesemua mereka yang dibawa keluar daripada Mesir termasuklah juga para perajurit, telah mati di gurun pasir. Kerana sebab ini Yosua telah menyunat Israel di Gilgal. Mereka yang dilahirkan di gurun tidak pernah disunat sehinggalah Gilgal. Oleh itu semua lelaki yang berumur 40 tahun ke bawah telah disunat di Gilgal sebagai suatu tentera baru. Maksud ini berkaitan dengan Jemaat dan empat puluh Jubli di gurun di antara tempoh Penjelmaan dan Kedatangan kembali Mesias. Kisah Yosua dan kejatuhan kota Yerikho berkaitan dengan kejatuhan negara-negara dan peperangan-peperangan daripada Wahyu (lihat karya-karya Kejatuhan Kota Yerikho [142]; Tujuh Meterai [140] dan Tujuh Sangkakala  [141]).

 

Pemilihan ini terus kepada pendirian kerajaan di bawah Daud. Daud tahu bahawa Israel adalah tentera Tuhan yang hidup (1Samuel 17:26,36,45). Daud tahu bahawa dia berlawan untuk Tuhan di dalam tenteraNya dan bahawa Goliat dari Gat dan orang-orang Filistin telah melawan Tuhan (lihat juga karya Daud dan Goliat [126]). Pemilihan sebagai tentera Tuhan itu telah kekal sejak dari permulaan, dan Daud kenal bahawa ia adalah tentera Tuhan sebelumpun dia menjadi raja di bawah Saul. Oleh itu pemilihan tersebut tidak tertakhluk kepada siapa pemimpinnya.

 

Syarat-syarat dan pandangan itu terus kekal melalui para nabi dan tulisan-tulisan Perjanjian Lama sepertimana yang telah kita lihat.

 

Terminologi itu digunakan oleh Mesias di dalam Perjanjian Baru. Kristus sendiri melihat dirinya sebagai terlibat di dalam suatu peperangan dan menggunakan terminologi itu. Matius 12:28-29 menunjukkannya.

 

Matius 12:28-29 \Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. 29 Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.

Kristus di dalam proses merampok rumah tuhan dunia ini.

 

Paulus juga menggunakan terminologi tersebut.

 

Kolose 2:15 Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka.

Oleh itu kemenangan Kristus telahpun bermula pada Penyaliban itu. Dari kejayaannya di sana, Jemaat dibentuk dan memulakan fasa baru pergumulan tersebut. Proses ini berlangsung selama empat puluh Jubli atau dua ribu tahun. Pertempuran-pertempuran terakhir adalah yang terbesar sekali. Pertentangan ini digambarkan di dalam kuasa-kuasa empayar yang disebut di dalam Daniel 2. Mesias adalah batu yang akan akhirnya memusnahkan fasa terakhir empayar sepuluh jari kaki itu dan mendirikan Kerajaannya untuk selama-lamanya (Daniel 2:34-35,42-45).

 

Perang-perang terakhir digambarkan dengan terperinci di dalam Wahyu (lihat pelbagai karya). Mesias mempergunakan kuasa-kuasa bangsa terhadap diri mereka sendiri. Mereka akan dibawakan ke Yerusalem untuk dibinasakan oleh kuasa dan persenjataan mereka sendiri. Senjata-senjata dan segala kelengkapan itu akan cukup banyak untuk menyediakan keperluan-keperluan Israel bagi Milenium itu. Proses ini digambarkan sebagai kilangan besar kemurkaan Tuhan. Urutan peperangan-peperangan itu akan diterangkan berasingan (lihat karya-karya 30 Tahun Terakhir: Pergelutan Penghabisan [219] dan Jadual Waktu Ringkasan Segala Zaman [272]).

 

Anak-anak Tuhan ditetapkan sebagai para penaung bangsa-bangsa (Ulangan 32:8 RSV, MT dan lantas KJV menuliskannya sebagai anak-anak Israel, suatu perubahan kemudian, lihat LXX dan DSS). Makhluk-makhluk ini memberontak dan mereka juga dibinasakan di dalam kuasa. Ini adalah kuasa-kuasa yang dirampas. Oleh itu, perang itu adalah secara rohani dan fizikal –terhadap Iblis dan kerajaannya. Iblis mempergunakan dan memanipulasikan para bangsa, selaku penguasa kerajaan angkasa (Efesus 2:2).

 

Kristus selaku Malaikat Yahovah memilih dan melatih suatu sistem pentadbiran di kalangan Israel fizikal dari Sinai. Dia memilih dan melatih suatu sistem baru daripada Jemaat Perjanjian Baru dengan perlantikan dua belas rasul, serta kumpulan orang 70, 120, dan selanjutnya hinggalah yang 144,000. Setiap orang ini dipilih oleh Tuhan dan diberikan kepada Kristus untuk pertentangan ini.

 

Oleh itu, umat-umat Kristian dipanggil untuk menjadi sebahagian daripada tentera Tuhan. Mereka diberikan kuasa ke atas roh-roh jahat (Matius 10:1). Perjuangan ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu gelap dunia ini, dan melawan kejahatan-kejahatan rohani di tempat-tempat tinggi (Efesus 6:12). Oleh itu peperangan ini memerlukan kita bersaksi dan bergumul melawan kuasa-kuasa ini. Umat-umat Kristian mempunyai kewajipan untuk menyuarakan hal-hal berkenaan tatatertib masyarakat mereka.

 

Peperangan ini tidak dijuangkan dengan senjata-senjata duniawi.

 

2Korintus 10:3-4 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, 4 karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.

 

Perlawanan kita adalah perlawanan iman bagi mencapai hidup kekal (1 Timotius 6:12). Dengan itu status kita dinaikkan melalui proses ini. Umat-umat pilihan dipilih untuk menjadi askar-askar dan untuk berperang.

 

2Timotius 2:3-4 Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4 Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.

 

Persediaan untuk Berperang sebagai Tentera Tuhan

Tuhan hanya akan berperang bagi dan dengan Israel jika mereka tidak dicemari dosa dan kuasa-kuasa jahat. Oleh itu, bangsa itu haruslah dikuduskan dan bebas daripada berhala (Yosua 7:11-13). Dengan itu, terdapatnya dua aspek. Bangsa Israel haruslah bebas daripada penyembahan berhala; jika tidak, mereka terdedah kepada pencerobohan.

 

Langkah seterusnya adalah bahawa mereka harus didamaikan kepada Tuhan dan dikuduskan oleh proses persembahan korban. Sistem korban ini menunjuk kepada Mesias dan dia telah menggantikan proses korban ini di dalam Jemaat. Jemaat diletakkan pada suatu tahap kewajipan penurutan terhadap hukum Tuhan yang terhasil daripada penyunatan hati (Ulangan 30:6; Yeremia 4:4). Tuhan mengkehendaki penurutan dan belas kasihan, bukannya korban (Hosea 6:6; Roma 5:19; 6:16; 16:19,26), sebagaimana Kristus mempelajari penurutan melalui hal-hal yang dideritainya (Ibrani 5:8). Untuk mencapai tujuan ini, kita persembahkan tubuh kita sebagai korban hidup (Roma 12:1).

 

Pimpinan Tuhan adalah yang terpenting sekali di dalam menentukan tindakan-tindakan bangsa semasa peperangan. Ini juga melibatkan tindakan-tindakan bangsa terhadap suku kaumnya sendiri seperti di dalam kes yang melibatkan suku Benjamin (Hakim 20:18). Raja juga mendapat petunjuk dari Tuhan melalui para nabi atau Urim (1Samuel 14:37; 23:2,4; 30:8). Tuhan menjawab melalui mimpi, Urim ataupun melalui para nabi, namun Dia tidak akan beri jawapanNya jika raja atau bangsa itu dicemari oleh berhala.

 

Bangsa itu berdiri sendiri di bawah Tuhan. Kerana sebab inilah penyembahan berhala dilarang. Membentuk perikatan dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala cuma mengelirukan lagi isu aktiviti-aktiviti Tuhan, dan kerana itu perikatan-perikatan sebegini adalah dilarang kerana ianya mengkhianati perjanjian itu serta merupakan suatu perjanjian pengganti (Keluaran 23:32; Ulangan 7:2; Hakim 2:2-3; 2 Raja-raja 16:7; Yeremia 22:9).

 

Sekutu-sekutu bangsa itu hanyalah kuasa-kuasa Tuhan sahaja – yakni angkatan malaikat di bawah pimpinan Yesus Kristus selaku panglima bala tentera Tuhan (Yosua 5:14-15); lihat karya Kejatuhan Kota Yerikho [142]). Para malaikat ini telah berlawan bagi Israel (Hakim 5:20; 2 Tawarikh 32:21; Daniel 10:13-14,20-21). Perhatikan bahawa Daniel telah diberikan pemahaman itu bahawa konflik ini akan berlangsung selama suatu tempoh yang lama dan melibatkan jangkamasa yang dikenali sebagai hari-hari terakhir/zaman akhir (Daniel 10:13-14).

 

Kuasa-kuasa dunia ini dan kejahatan sistem-sistemnya seharusnya digulingkan dan digantikan dengan keadilan serta kebenaran oleh anak-anak Tuhan (Yohanes 16:33; Roma 12:21; 1Yohanes 2:13; 4:4; 5:4). Proses peperangan ini telah dimulakan sejak daripada Pentateuch dan dimuatkan di dalam perjanjian, menurut syarat hukum-hukum Tuhan.

 

Perikatan ini diasaskan pada pemahaman bahawa Tuhan akan berjuang bagi Israel dengan Angkatan surgawi itu jika Israel taat setia (Ulangan 7:2; Yosua 1:2-9). Tuhan tidak akan melanggar perjanjian itu (Hakim 2:1-2).

 

Apabila Israel dilanjutkan kepada dan membentuk Jemaat, maka syarat ini juga dikenakan ke atas Jemaat. Oleh itu jelas sekali bahawa hujah-hujah antinomian agama Kristian adalah suatu penipuan Iblis yang bertujuan membuatkan Jemaat melanggar perjanjian itu. Oleh itu andaian bahawa Perjanjian Baru menghapuskan Perjanjian Lama serta membatalkan perintah-perintah Tuhan, digunakan untuk menutup atau merosakkan pemahaman mengenai perjanjian Tuhan.

 

Tuhan bertekad untuk membinasakan kejahatan, bermula dengan dan daripada Israel. Oleh itu jika Israel dipesongkan oleh kejahatan, yang disamakan dengan kekurangan pengetahuan (Yesaya 5:13), atau mempercayai dusta-dusta (Yeremia 13:24-25), Tuhan akan membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan kuasa Israel dan menghukumnya (Yesaya 63:10; Yehezkiel 5:8-17; 35:3), menawannya dan membinasakan kawasan tanahnya (Jer. 1:3; 13:19; 20:6; Ezek. 12:11; 39:23; Amos 9:4). Dia memperingatkan mereka tentang ini sejak dari mula lagi (Ulangan 28:63-66). Hukuman ini berkuatkuasa sepanjang tempoh nubuatan dan diaplikasikan kepada hari-hari terakhir, serta Israel rohani dan fizikal jika mereka berdosa (Amos 5:18-27; 7:7-17; Mikha 1:3-4,16).

 

Asyur merupakan martil atau tongkat Tuhan, yang digunakanNya untuk mencukur umatNya dan tanah itu akan dipenuhi puteri malu dan rumput (Yesaya 7:20-25). Tuhan menggunakan Asyur di dalam hukuman melalui nubuatan (Yesaya 8:1-10). Ribut Asyur akan menghukum Israel (Yesaya 10:22; 28:4) dan memerintah mereka (Hosea 11:5). Asyur memberi laluan kepada Babilon yang menjadi martil seluruh dunia (Yeremia 50:23). Nebukadnezar telah diutus untuk menghukum Israel dan membinasakannya (Yeremia 5:15-17; 21:11-14; 27:6; 34:2,22; 43:10; Yehezkiel 21:8-17). Namun, Babilon sendiri akan dihancurkan oleh pembalasan baitNya (Yeremia 50:23,28).

 

Sistem kuno ini membabitkan perampasan dari bangsa itu atau daripada barang-barang rampasan perang sama ada kepada Israel (Bilangan 31:11-12; Ulangan 20:14; Yosua 22:8), atau daripada Israel (Yesaya 10:6; Yehezkiel 7:21).

 

Tuhan berfirman melalui Yesaya untuk menunjukkan kepada Israel bahawa suatu persepakatan tidak akan dapat merosakkan matlamatNya. Tuhan sepatutnya ditakuti dan disembah (Yesaya 8:12-14). Tuhan adalah tempat perlindungan namun Dia telah menjadi batu sandungan dan batu sentuhan terhadap kedua-dua Israel dan Yerusalem. Mereka tidak memahami apa-apa, kerana hukum dan kesaksian itu telah dimeteraikan dan diikatkan di antara murid-muridNya (Yesaya 8:16) disebabkan ketidaktaatan mereka. Oleh itu, kita lihat bahawa hukum dan kesaksian itu harus diganti atau ditempatkan semula di dalam suatu sistem baru murid-murid Tuhan. Ini adalah Jemaat yang berada di bawah Mesias.

 

Oleh itu, terdapat dua elemen Israel, yang mengambil tempat di dalam pertempuran itu. Namun keupayaan Israel jasmaniah telah dikurangkan sehinggalah Jemaat, dan kini adalah lebih rendah daripada Jemaat dan hanya ketika mereka menurut perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Israel telah dilandai peperangan pada abad ini dan selepas Perang Dunia II para iblis telah dibenarkan membangunkan suatu sistem yang baru agar Israel dapat dihukum pada konflik seterusnya.

 

Israel adalah tidak kudus sebagai suatu bangsa. Dia dicemari, malah lebih lagi daripada abad-abad lalu. Para imam dan nabinya tercemar. Tiada seorangpun yang hadir untuk berdiri di tengah-tengah atau membentuk dinding pertahanan, untuk membolehkan Israel berdiri teguh pada hari Tuhan. Oleh itu para imam disalahkan dan dibuka kerana mereka menahan pengetahuan serta menghalang kemasukan ke dalam Kerajaan Tuhan (Lukas 11:42). Mereka dibuka agar akhirnya Israel dapat melihat (Yehezkiel 13:1-16; Matius 23:13-39; lihat karya Mengukur Bait Suci [137]).

 

Pemulihan

Pemulihan berlaku selepas Israel bertaubat. Contoh-contoh sebelumnya tentang hal ini jelas ternyata. Tuhan berurusan dengan bangsa itu di dalam tawanan. Nampaknya Israel hanya berpaling kepada Tuhan apabila berada di dalam kesusahan. Israel telah ditawan oleh Salmaneser. Mereka telah diselerakkan ke utara Asyur. Ini adalah supaya Israel dapat menerima hak sulungnya. Yehuda telah ditawan oleh orang-orang Babilon. Tuhan menyelamatkan nyawa mereka yang menyerah diri (Yeremia 38:17) tetapi membiarkan mereka yang cuba menentang  atau lari (Yeremia 38:18 hingga 42:22, khususnya 42:17).

 

Pentahiran terakhir memang dahsyat sekali. Sepertiga yang tertinggal ditahirkan semula dan sisanya adalah Tunas Suci (Yesaya 6:13). Oleh itu hidup mati di dalam Israel pada hari-hari terakhir adalah tertakhluk pada perubahan diri dan kemasukan ke dalam tentera Tuhan. Elemen-elemen terakhir akan dibakar semula dan umat-umat pilihan sendiri akan ditahirkan oleh nyala api. Urutan itu bermula dengan pemusnahan Yerusalem (Yehezkiel 5:1-17). Fasa seterusnya ditemui di dalam penyelerakan dan pentahiran Israel di negeri-negeri yang didiami mereka (Yehezkiel 6:1-14). Pemusnahan dan pentahiran itu berterusan sehinggalah bangsa tersebut ditahirkan (Yehezkiel 7:1-27).

 

Tuhan menyucikan dengan menguji namun Dia tidak mengabaikan umatNya. Dia berbelas kasihan terhadap umatNya (Yesaya 54:7-8; Yeremia 46:28). Dia menghakimi bangsa-bangsa yang berurusan dengan Israel dan memberi kepada mereka setimpal dengan perbuatan mereka (Matius 25:31-46). Penghakiman ini berlangsung bagi Israel sebagai suatu bangsa dan Israel sebagai Jemaat.

 

Babilon telah dipergunakan untuk menghukum Israel namun telah diadili bersesuaian dengan belas kasihan yang ditunjukkannya. Ianya berat (Yeremia 30:16; Yeremia 51:34-37) dan sebagai akibatnya orang-orang Media telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menangani mereka ini (Yesaya 13:17; 45:1-6). Pembinasaan Babilon berasal dari timur dan urutannya diperkatakan di dalam Yesaya 46 dan 47. Burung buas dari timur disebutkan. Urutan tersebut nampaknya mempunyai makna berdua, yang ditujukan kepada hari-hari terakhir atau Hari Tuhan. Orang-orang Media sekali lagi disebutkan di dalam Yeremia 50 dan 51. Keadaan yang digambarkan adalah pada hari-hari terakhir di mana Israel diampuni. Masa tersebut akan menampakkan penetapan perjanjian kekal yang tidak dapat dihancurkan (Yeremia 50:5). Harus difahami bahawa Babilon adalah juga suatu sistem selain suatu kota. Ketika Wahyu dituliskan ia tidak wujud lagi. Kota sebenarnya sudahpun dimusnahkan dan satu kota lain telah diberikan nama yang serupa, namun terletak pada tempat yang lain. Namun begitu, Babilon bukannya difahami sebagai kota ini tetapi sebaliknya difahami adalah pusat kuasa serta agama dunia – suatu kota yang terletak di atas tujuh bukit yang disebutkan sebagai gunung-gunung kerana mereka mewakili kuasa-kuasa negara (Wahyu 17:1-18). Kota ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rom.

 

Sistem Babilon itu akan dimusnahkan dan dilenyapkan (seperti Sodom dan Gomora) kerana ia adalah percanggahan terhadap sistem perjanjian yang Tuhan telah dirikan. Dengan itu, Hari Tuhan berhubung rapat dengan kejatuhan Babilon (lihat juga Yeremia 51:6-10). Ayat 11 menghubungkan kejatuhan tersebut dengan orang-orang Media, namun olahan ayatnya merujuk kepada masa depan serta berbentuk nubuatan. Perhatikan Yeremia 51:7 yang menggunakan bahasa yang serupa dengan Wahyu 17:2.

 

Yeremia 51:7 Babel tadinya seperti piala emas di tangan TUHAN yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila.

 

Konflik yang terjadi adalah terhadap sistem ini dan iblis-iblis yang diwakilinya.

 

Pekhabarannya adalah bahawa Tuhan telah mengasingkan suatu umat untuk melaksanakan matlamatNya. Segala hal terjadi untuk kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil menurut tujuanNya (Roma 8:28). Israel, selaku tentera Tuhan, tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus berlawan atau mati menurut peraturan-peraturan yang telah Tuhan berikan. Bangsa itu akan binasa kerana dosanya. Umat-umat pilihan tidak terelak daripada penghakiman dan penglibatan. Mereka terbabit bersama untuk masa ini.

 

Sama ada bangsa ini telah mengalami keadaan yang lebih tenang pada tahun-tahun sebelumnya dan dapat mengelak daripada penglibatan, ianya bukan begitu lagi pada masa kini, dan sementara bangsa ini merosot dari segi standard mereka, penawanan itu juga dipercepatkan kedatangannya. Hanya pertaubatan saja yang dapat memastikan keselamatan.

 

Terdapat suatu umat sisa yang tertinggal daripada bangsa itu (Yesaya 1:9). Ini adalah Tunas Kudus yang telahpun kita ketahui. Israel dipulihkan sesudah penghakiman atau pembetulan itu (Yeremia 4:27; 31:2; Yehezkiel 6:8-9; Yoel 2:18-19; Maleakhi 3:17). Ini membawa kepada pertaubatan dan pendamaian (Ezra 8:13; Yesaya 10:20; Yeremia 31:18-19; Yehezkiel 6:9; 14:21-23). Pemulihan terakhir adalah di Sion, yang merupakan gol umat-umat pilihan (Yesaya 4:2-4; 37:32; Wahyu 7:1-17; 14:1-5).

 

Oleh itu urutan penolakan/pemulihan tersebut pertama sekali adalah sebagai bangsa di bawah pemerintahan beraja itu. Kemudiannya penolakan sebagai bangsa di bawah keimamatan itu berlaku melalui kesenyapan para nabi dan penyelerakan Bait Suci dan para imamnya.

 

Pemusnahan Yerusalem dan penyelerakan tersebut telah membolehkan Israel, dan bukannya Yehuda, menjadi bangsa yang menunjukkan buah-buah hasil perubahan [diri] serta sebagai gedung iman di dalam Jemaat. Oleh itu kesemua bangsa lain dapat dipanggil masuk ke dalam Jemaat. Bangsa-bangsa dapat ditangani secara progresif dan umat-umat pilihan dapat dipanggil selama jangkamasa antara Penjelmaan dan Kedatangan Kembali itu.

 

Akhir zaman tidak akan tiba sehinggalah kuasa umat suci itu diselerakkan (Daniel 12:7). Penyelerakan ini terjadi setelah raja umat suci ini berdiri menentang bangsa-bangsa dan umat pilihan diselamatkan. Ini memulakan proses kebangkitan-milenium-kebangkitan (Daniel 12:1-2). Tempoh masa-masa itu haruslah digenapi sebelum akhir zaman tiba.

 

Buku Daniel menyebut pasal tempoh-tempoh tujuh masa (Daniel 4:16) dan juga tempoh lebih kecil tiga dan setengah masa (Daniel 12:7). Tempoh lebih kecil ini terletak di dalam tempoh lebih besar itu. Tempoh lebih besar itu telah berakhir pada 1 Nisan pada tahun kudus 1996/97. Tempoh 1260 tahun di dalam Wahyu telah berakhir pada tahun 1850. Ianya hampir 1260 tahun atau satu masa dan dua masa dan setengah masa daripada kebangkitan Nebukadnezar pada pertempuran Karkemis pada tahun 605 SM hinggalah deklarasi Empayar Roma Suci pada tahun 590 TM – yang memulakan tapak kaki besi dan tanah liat. Tempoh tiga dan setengah masa seterusnya meliputi jangkamasa 1260 tahun kemudiannya hinggalah pembubaran Empayar Roma Suci itu. Perbezaan masa 64 tahun memulakan tempoh peperangan-peperangan zaman akhir pada 1914-18. Pada 1996/97, tempoh bagi bangsa-bangsa lain telah tamat (lihat karya-karya Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Bait Suci [013]; dan Kejatuhan Mesir: Nubuatan tentang Tangan-tangan Patah Firaun [036]). Tempoh tiga puluh tahun peperangan-peperangan Wahyu bermula. Urutan ini diterangkan di dalam karya berkenaan subjek tersebut 30 Tahun Terakhir: Pergelutan Penghabisan [219].

 

Pemulihan itu merupakan suatu proses penguasaan progresif planet ini yang bermula dari Yerusalem selama suatu tempoh masa tertentu, di mana planet ini ditakluki. Tempoh ini diwakili oleh bulan bilamana gembala-gembala domba dipisahkan. Ini adalah bulan pada penghujung pengembaraan gurun sebelum memasuki tanah perjanjian. Peperangan dengan suku bangsa Amalek yang ditentang oleh Israel pada permulaan perjalanan mereka melalui gurun itu merupakan konflik nubuatan mengenai perang terhadap Israel serta Jemaat yang berterusan sehinggalah penaklukan Kanaan pada penghujung tempoh tersebut. Amalek merupakan yang pertama daripada bangsa-bangsa (Bilangan 24:20). Nampaknya, Amalek diutamakan berbanding Mesir bagi pangkat tersebut (mungkin sebagai Hyksos) – namun ia akan dibinasakan. Perkembangan yang berlaku daripada perang Amalek ini hinggalah kejatuhan kota Yerikho (lihat karya Kejatuhan Kota Yerikho [142]) menunjukkan tentang proses ini (lihat karya Komentari Mengenai Ester [063] untuk melihat konflik ini dengan Jemaat). Aspek-aspek lain mengenai perkara ini ditangani dalam: http://www.ccg.org/_domain/holocaustrevealed.org/

 

Penaklukan Kanaan juga melambangkan tempoh pemulihan planet ini sesudah perang dan sebelum penuaian bertiga bagi Jubli 2027/8. Sistem itu akan dikuatkuasakan dan dengan itu bangsa-bangsa akan diberikan hukum itu serta disiplin.

 

Umat-umat pilihan akan menjadi seumpama makhluk-makhluk roh pada masa ini. Mereka akan menjadi seperti elohim sama seperti Malaikat Tuhan yang mengepalai mereka (Zakharia 12:8). Golongan lemah Israel akan dikembalikan ke Yerusalem dan Israel, dan mereka akan seumpama Daud. Ini adalah tempoh pemulihan itu (Zakharia 12:7-8).

 

Tuhan dilihat sebagai penyelamat Israel dan kuasa yang membinasakan musuh-musuhnya. Dia menggunakan Israel bukan melalui kekuatan mereka sendiri (lihat Mazmur 18:29-50; 44:4-8). Namun begitu, Israel ditinggalkan oleh Tuhan sungguhpun mereka menuntut bahawa mereka tidak bersalah di bawah perjanjian itu (lihat Mazmur 44:9-16, lihat khasnya ayat 17-21). Mazmur 44:22 meneruskannya dengan Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Teks ini dipetik di dalam Roma 8:36 dan mendahului sahutan kepada Tuhan untuk bertindak dan menebuskan Israel. Dengan itu teks ini juga adalah berkenaan Jemaat pada hari-hari terakhir. Maka itu perjanjian ini adalah suatu hal yang berterusan dan penting sekali untuk keselamatan.

 

Nampaknya terdapat juga aspek fizikal kepada pertempuran hari-hari terakhir itu yang membabitkan kedua-dua Yehuda dan Efraim. Zakharia 9:9-11 menunjukkan bahawa Mesias adalah utama bagi perjanjian itu dan bahawa busur perang akan dilenyapkan.

 

Zakharia 9:9-11 Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. 10 Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. 11 Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjian-Ku dengan engkau, Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair.

 

Dengan itu pertempuran tersebut mungkin merupakan suatu pertempuran rohani antara Sion dan Yunani.

Zakharia 9:12-17  Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan! Pada hari ini juga Aku memberitahukan: Aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat! 13 Sebab Aku melentur Yehuda bagi-Ku, busur Kuisi dengan Efraim, dan Aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan Aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. 14 TUHAN akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panah-Nya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan ALLAH akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. 15 TUHAN semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. 16 TUHAN, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu; seperti kawanan domba umat-Nya itu, sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah TUHAN. 17 Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya! Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur.

 

Ini lebih senang difahami sekarang ini sesudah konflik agama selama dua ribu tahun dengan teologi Yunani yang salah. Proses tersebut, yang berdasarkan pada epistemologi sistem Platonik, telah menetapkan suatu sistem palsu yang telah diubahsuai oleh orang-orang Rom dan telah menghalang berjuta-juta orang daripada menerima kebenaran.

 

Di bawah Kristus, Israel selaku Jemaat menawan tawanan (Efesus 4:8) dan memerintah bangsa-bangsa yang telah menindas mereka (Yesaya 14:1-3; 48:1-22). Teks terkemudian ini membentuk asas bagi perintah terhadap umat Tuhan untuk keluar daripada Babilon. Mereka yang membaham Israel akan sendirinya dibaham (Yeremia 30:16; 50:37; Zefanya 2:9). Fasa terakhir adalah pemerintahan di bawah Mesias dan pemulihan bangsa Israel serta interaksi aman bangsa-bangsa lain dengan Israel (Mazmur 18:35-50; Yesaya 60:1-22; 61:1-11).

 

Bermula dari masa itu, hukum itu akan didirikan dan tersebar dari Sion (Yesaya 2:3). Di dalam pemulihan ini seluruh sistem itu akan didirikan semula sepertimana ianya diberikan kepada Musa di Sinai oleh Yesus Kristus selaku Malaikat Yahovah. Pemulihan hukum itu akan diikuti dengan keluaran Israel (Yesaya 66:1-2,10-24). Bulan-bulan Baru dan Sabat akan dipelihara.

 

Semua bangsa akan memelihara perayaan-perayaan itu dan mereka akan mengutus wakil-wakil mereka ke Yerusalem pada Perayaan Pondok Daun; jika tidak, tiada hujan akan turun pada musimnya. Juga, mereka akan dikenakan tulah-tulah Mesir.

 

Zakharia 14:16-19  Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. 17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. 18 Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. 19 Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

 

Inilah caranya bagaimana dunia ini akan dikawal nanti. Seluruh dunia akan taat kepada Tuhan dan hukumNya di bawah Mesias yang akan menguatkuasakan hukum itu bersama-sama dengan umat-umat pilihan yang menjadi seperti elohim di dalam sidang majlis Tuhan (Zakharia 12:8).


 

 

Bahagian 3 – Individu di dalam Perjanjian

 


Individu wujud di dalam perjanjian itu sebagai seorang anggota terpilih bangsa Israel di dalam beberapa aspek. Orang tersebut dipanggil masuk ke dalam suatu hubungan dengan Tuhan sebagai anakNya. Yang perempuan juga adalah anak-anak Tuhan kerana tidak akan ada lelaki mahupun perempuan di dalam alam roh (Lukas 20:34-35). Aspek feminin juga digambarkan sebagai pengantin perempuan Kristus dan, kemudiannya, sebagai sebahagian daripada Tubuh Kristus. Anak-anak Tuhan secara individu adalah kemudiannya sebahagian daripada orang-orang kudus Tuhan.

 

Individu-individu juga diambil masuk sebagai sebahagian daripada kebun anggur Tuhan. Dengan itu, individu-individu adalah ranting anggur Tuhan dan diusahakan sebagai sebahagian daripada kebun anggur di dalam perumpamaan pokok anggur (Yohanes 15:1-9). Israel kemudiannya didirikan sebagai kebun anggur Tuhan dan orang-orang Yehuda adalah tanam-tanaman kegemaranNya (Yesaya 5:7).

 

Individu itu kemudiannya digunakan sebagai hamba Tuhan. Hubungan perjanjian itu meliputi kesemua aspek-aspek ini secara individu sebelum bangsa Israel boleh disempurnakan di dalam perhubungan perjanjiannya.

 

Oleh itu perjanjian tersebut dilihat sebagai suatu hubungan pelbagai bentuk yang berkekalan di antara bangsa Israel dan individu-individu yang membentuk bangsa itu, dengan Tuhan yang telah memilih mereka sebagai bangsa dalam mana Dia akan mendirikan perjanjianNya untuk selamanya dan dengan semua orang.

 

Anak-anak Tuhan

Angkatan surgawi adalah anak-anak Tuhan. Mereka wujud sebelum dunia ini bermula dan mereka membentuk keluarga Tuhan (Ayub 1:6; 2:1; 38:4-7). Anak-anak Tuhan menderitai pemberontakan serta perpecahan kerana Iblis Setan (Wahyu 12:4) yang merupakan seorang anak Tuhan (Ayub 1:6). Tuhan sedang menyembuhkan perpecahan tersebut dan memulihkan penciptaan kepada diriNya melalui Yesus Kristus (Wahyu 5:1-14).

 

Fasa pertama proses ini dimulakan dengan Adam yang telah gagal. Namun Tuhan melihat bahawa pendamaian baru adalah perlu selepas banjir itu dan melalui keturunan Abraham (Kejadian 17:7-8).

 

Tuhan mahu mengasingkan suatu umat yang akan taat setia kepadaNya dan Dia telah melakukan ini dengan perjanjian dengan Abraham serta keturunannya selamanya (Kejadian 17:7-8; Keluaran 7:4; 19:6; Imamat 11:45; 20:26; 26:12; Ulangan 7:6; 14:2,21; 26:17-19; 28:10; 29:12-13; 2 Samuel 7:24; 1Tawarikh 17:22; Yeremia 7:23; 11:4).

 

Bangsa Israel telah diasingkan sebagai pewaris hak kesulungan selaku anak sulung. Israel telah dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi anak sulung dan anak-anak Eloah (Keluaran 4:22-23; Ulangan 14:1; 32:8 (RSV), 17-19 (perhatikan bahawa Eloah adalah tumpuan bagi persembahan korban); Yesaya 1:2). Tuhan memanggil Israel untuk menjadi kudus dengan menurut suaraNya dan berpaut padaNya seperti pengikat pinggang pada pinggang seseorang (Yeremia 13:11) serta menurutNya dengan seluruh hati mereka (Yeremia 24:7; 31:1; 32:38; Yehezkiel 11:20; 14:11; 36:28; 37:23,27; Zakharia 8:8).

 

Tuhan akan mendukung dan menjunjung anak-anakNya dari rahim (Yesaya 46:3-4). Dia tidak akan melupai mereka (Yesaya 49:15). Tuhan adalah Bapa dan pencipta Israel (Yesaya 63:16; 64:8). Bapa adalah teman pembimbing sejak Israel kecil lagi (Yeremia 3:4).

 

Tuhan menetapkan Israel sebagai anak-anakNya supaya mereka tidak berpaling daripadaNya (Yeremia 3:19). Namun, mereka tetap telah berpaling daripadaNya (Yeremia 3:22). Oleh itu Tuhan telah menyangkal Israel. Tuhan akan menebus anak-anakNya sekali lagi (Yesaya 43:6). Dia bernubuat melalui Yesaya dan Hosea bahawa Dia akan memulihkan mereka sebagai anak-anak Tuhan (Hosea 1:10). Proses ini akan berlangsung melalui Mesias yang akan sekali lagi membuatkan panggilan itu untuk keluar dari Mesir dan memulakan pemulihan itu sekali lagi dari Mesir (Hosea 11:1).

 

Sungguhpun Israel dipanggil untuk menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, yang merupakan Bapa, tiada yang mahu meninggikan Dia (Hosea 11:7). Ini tepat sekali berpadanan dengan golongan Trinitarian serta Binitarian. Anak-anak Tuhan dipanggil masuk ke dalam suatu hubungan istimewa dengan Tuhan selaku suatu umat yang kudus. Ini tidak bermakna bahawa mereka adalah kudus pada masa mereka dipanggil. Sebenarnya, yang sebaliknya. Tuhan-lah yang menjadikan mereka kudus.

 

Divisi Perjanjian itu Di dalam Israel

Efraim dinamakan sebagai anak Tuhan yang dikasihi, dan kerana itu Efraim juga mempunyai hak kesulungan itu. Dengan itu terdapat dua aspek keanakan itu, satu di Yehuda dan satu lagi di Efraim. Mesias, daripada keturunan Yehuda, merupakan yang sulung bagi Israel dari antara yang mati (Roma 8:29). Dia merupakan anak tunggal yang Tuhan telah bawa ke dalam dunia ini (Ibrani 1:6).

 

Pemerintahan raja ditentukan di dalam keturunan Daud dan Bait Suci itu seharusnya dibina di dalam keturunannya. Salomo adalah orang yang ditentukan untuk memulakan pekerjaan ini (1Tawarikh 22:10; 2Samuel 7:14) dan takhta Kerajaan itu akan didirikan untuk selamanya. Oleh itu, takhta itu juga adalah penting bagi perjanjian itu (rujuk karya Mengukur Bait Suci [137]).

 

Perjanjian anak-anak Tuhan diadakan dengan bangsa-bangsa lain, melalui pengambilan sebagai anak [angkat], daripada Jemaat Perjanjian Baru (Roma 8:14,15; 9:4,6-8; Galatia 4:4-7).

 

Galatia 4:4-7 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 5 Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 6 Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: "ya Abba, ya Bapa!" 7 Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.

 

Fasa ini menandakan suatu perubahan di dalam peranan bangsa-bangsa, daripada hamba-hamba Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Dengan itu, bangsa-bangsa lain menjadi pewaris-pewaris kepada janji itu sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi sebahagian daripada Israel. Konsep pelayanan dan hamba Tuhan diteliti di bawah.

 

Umat-umat pilihan adalah anak-anak Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus (Galatia 3:26). Kemudiannya umat-umat pilihan menjadi pewaris-pewaris bersama dengan Yesus Kristus (Roma 8:17; Galatia 3:29; 4:7; Titus 3:7; Ibrani 1:14; 6:17; 11:9; Yakobus 2:5; 1 Petrus 3:7). Mereka juga adalah umat kudus Tuhan (Roma 1:7; 1Petrus 1:15-16; 2:9).

 

1Petrus 1:15-16 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, 16 sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.

 

Konsep kekudusan ini adala melalui lanjutan kuasa Tuhan. Ini diwakilkan melalui penggunaan namaNya. Jadi namaNya adalah kudus dan seharusnya tidak digunakan secara sembarangan atau dicabuli (Keluaran 20:7; Imamat 19:12). Bangsa-bangsa lain akan takut pada Israel kerana ia telah dipanggil dengan nama Tuhan (Ulangan 28:10). Israel bermaksud dia akan memerintah sebagai Tuhan. Oleh itu Israel haruslah kudus (Imamat 20:26).

 

Anak-anak diberikan nama Tuhan kerana mereka akan menjadi anak-anak Tuhan (Ulangan 32:2-3). Mereka akan menjadi pewaris-pewarisNya, dan fasa pertama merupakan suatu pusaka fizikal, sebagai suatu umat yang berasingan, dengan mendapat bahagian yang baik di bumi (Kejadian 17:7-8; Imamat 20:24; Ulangan 4:20-21; 4:37-38). Israel hormat pada Tuhan demi kebaikannya sendiri di dalam warisan pusakanya (Yeremia 3:19).

 

Tanah negeri itu seharusnya tidak dicemari atau dinajiskan (Ulangan 15:4; 19:10; 20:16; 21:23; 24:4; 25:19; 26:1). Takat penajisan itu dilanjutkan kepada keadaan individu di bawah hukum iaitu sebagai terkutuk oleh Tuhan (Ulangan 21:23).

 

Tuhan telah memberikan dunia ini kepada bangsa-bangsa melalui pembahagian dan peletakan sempadan-sempadan (Ulangan 32:8). Dia memberikannya kepada sesiapa yang dipilihNya (Mazmur 24:1). Dengan itu, pusaka tersebut dibahagi-bahagikan serta ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan suatu pusaka kepada Angkatan surgawi dan ianya adalah umat-umat yang diberikan tanah-tanah itu. Pusaka bagi anak-anak Tuhan di dalam Angkatan surgawi telah ditetapkan menurut bilangan mereka dan para bangsa dibahagi-bahagikan menurut bilangan mereka itu (Ulangan 32:8 RSV; lihat juga LXX dan DSS). Umat Yahovah adalah milik pusakanya (Mazmur 33:12; 78:71; 105:10-11; 135:12; 136:21-22; Yeremia 10:16).

 

Yeremia 10:14-16 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya, 15 semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 16 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; nama-Nya ialah TUHAN semesta alam!

 

Oleh itu Israel telah disimpan sebagai bahagian bagi Yahovah semesta alam. Israel adalah suku milikNya. Dengan itu Israel mempunyai tugas untuk dilaksanakan di dalam mendirikan pusaka Tuhan. Yahovah semesta alam adalah Bapa. Yahovah semesta alam bekerja melalui Yahovah Israel yang telah diurapiNya melebihi teman-teman sekutunya (Mazmur 45:6-7; Ibrani 1:8-9). Oleh itu Yahovah Israel adalah Malaikat Yahovah yang merupakan seorang elohim (Zakharia 12:8), sepertimana yang akan anak-anak Tuhan jadi nanti.

 

Namun begitu, darah dan daging tidak dapat mewarisi Kerajaan Tuhan (1Korintus 15:50). Dengan itu, Kerajaan serta pusaka itu merujuk ke hadapan kepada yang rohani. Israel tidak dapat menjadi anak-anak Tuhan melalui daging. Begitu juga, ketidakadilan tidak dapat mewarisi Kerajaan itu (1Korintus 6:9). Namun begitu, Bapa berkenan untuk memberikan kita Kerajaan itu (Lukas 12:32) yang merupakan pusaka kita. Dari kebangkitan kita, kita menjadi anak-anak Tuhan dan sama seperti para malaikat (Lukas 20:36).

 

Mereka yang menerima Kristus telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan (Yohanes 1:12). Itu adalah tujuan Penjelmaan itu, agar kita dapat lihat kasih Tuhan dan menjadi anak-anakNya (1Yohanes 3:1-2; Wahyu 21:7).

 

Perjanjian pertama itu hanya boleh digenapi atau disempurnakan melalui yang kedua.

 

Lanjutan Perjanjian itu Melalui Penolakan

Hak warisan ini yang dipindahkan melalui Kristus kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel, berikutan pemusnahan Yehuda, adalah kerana Israel telah menolak Tuhan sebagai Bapa. Dia telah menjanjikan pusaka untuk mereka selaku anak-anak di bawah perjanjian itu (Keluaran 23:28-31; 34:11; Yosua 3:10; 24:18; 1Tawarikh 17:21).

 

Pusaka tersebut hilang kerana Israel telah menajiskan perjanjian itu melalui perbuatan menyembah berhala dan dosa (Yesaya 59:3; Yeremia 16:18; Yehezkiel 36:17).

 

Tuhan telah membiarkan Israel ditawan dan menyelerakkan mereka di kalangan bangsa-bangsa lain kerana pelanggaran mereka terhadap perjanjian itu (Imamat 26:33; Ulangan 29:25-28; Yeremia 7:15,34; 8:3; 13:24; 16:11-13; 18:17; 22:28; 27:10; Yehezkiel 12:14-15).

 

Yeremia 16:11-13 maka engkau akan berkata kepada mereka: Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena mereka telah mengikuti allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan Aku dan tidak berpegang pada Taurat-Ku. 12 Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku. 13 Maka Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada allah lain siang malam, sebab Aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu.

 

Oleh itu, pelayanan tuhan lain adalah juga suatu hukuman bersama-sama dengan kelengangan dan kesukaran yang dibawanya. Kerana Tuhan telah menjadikan mereka umatNya, apabila Dia tidak berlawan bagi pihak mereka, mereka menjadi mangsa para iblis dan bangsa-bangsa di bawah kawalan iblis-iblis tersebut dan tiada seorangpun yang mengasihani Israel (Yeremia 30:17).

 

Kehormatan daripada membawa nama Tuhan juga dibuka, dan bangsa itu menjadi sesat. Yehuda juga tidak dibenarkan mengangkat nama tersebut. Israel telah menajiskan nama itu dan dengan itu melupakannya (Yesaya 17:10; 51:13; Jer. 2:32; 3:21; 13:25; 18:15; 23:27; Yehezkiel 23:35; Maleakhi 1:6-8).

 

Yeremia 23:26-27 Sampai bilamana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, 27 yang merancang membuat umat-Ku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan nama-Ku oleh karena Baal?

 

Tuhan membiarkan Israel dinajiskan kerana mereka telah menajiskan namaNya (Yehezkiel 7:21:22; 20:21-26; 24:21). Ketiadaan pengetahuan yang terhasil daripada penajisan, dimudaratkan lagi oleh kejahilan umat itu. Israel dibinasakan kerana tidak kenal [Tuhan] (Hosea 4:6) dan mereka bukan lagi umat Tuhan (Hosea 1:9).

 

Hosea 4:6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.

 

Keimamatan yang telah mengakibatkan kejatuhan akhlak umat itu kerana gagal untuk mengajar yang sepatutnya, dibatalkan sepenuhnya dan anak-anak mereka dilupai. Sememangnya, ini harus terjadi – agar kesilapan-kesilapan yang diajar mereka tidak dikekalkan. Hanya mereka yang taat setia kepada kebenaran dikekalkan.

 

Penyelerakan itu telah berlaku selama berabad-abad di dalam keadaan-keadaan yang berbeza tetapi semuanya kerana sebab-sebab yang sama. Tuhan telah mendirikan sistemNya di kalangan manusia di bawah Yesus Kristus dengan Penjelmaan itu. Perjanjian tersebut diperbaharui dan kuasa Roh Kudus telah dibuka lebih luas lagi kepada mereka yang dipilih Tuhan, lebih daripada sebelumnya di bawah para nabi. Kumpulan ini ditakdirkan dari sebelumnya, dipilih, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan (Roma 8:28-30). Kumpulan ini diberikan Roh Kudus agar individu-individunya taat setia kepada hukum Tuhan yang asalnya daripada sifat semulajadiNya. Dengan memakaikan sifat Tuhan, di dalam gambaran Kristus yang merupakan gambar Tuhan yang tidak kelihatan, mereka taat secara semulajadi dengan berada di dalam gambarNya seperti juga Kristus. Umat-umat pilihan adalah gambar Tuhan, sama seperti Kristus adalah gambar pencipta kita (Roma 8:29; 1Korintus 11:7; Kolose 1:15; Kolose 3:10; Ibrani 1:3). Kesemua di dalam golongan ini adalah anak-anak Tuhan sama seperti Kristus adalah anak Tuhan yang sulung daripada banyak saudara, sebagai malaikat-malaikat dan elohim (Zakharia 12:8; Roma 8:29; Wahyu 6:11; 12:10; 19:10; 22:9).

 

Pemulihan itu akan berlaku pada dua tahap. Ini adalah tahap-tahap fizikal dan rohani. Pemulihan penuh, yang juga membabitkan Israel fizikal, digambarkan di dalam Yesaya 35:10; 48:20; 51:11; 52:1-12; Yeremia 30:18-21; 31:1-14. Tumpuan utama di dalam pemulihan itu adalah hamba Tuhan iaitu Mesias daripada Yesaya 52:13-15 (lihat juga Yesaya 53:4-10) dan yang menyebabkan banyak bangsa tercengang. Peristiwa ini melibatkan pengudusan umat-umat pilihan Tuhan melalui darahnya dan melalui Roh Kudus.

 

Yesaya 52:13-15 Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. 14 Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia--begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi—15 demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.

 

Pada kedatangan kembali Mesias, pemulihan Yerusalem sepenuhnya terjadi (Yesaya 51:11; 60:1-5). Ini adalah tahap penting di dalam struktur pemerintahan dan perjanjian Tuhan. Pengambilan sebagai anak-anak tertakhluk pada Penjelmaan itu di dalam Jemaat sahaja dan bukannya di dalam bangsa. Pemulihan tersebut dilanjutkan daripada kedatangan itu dan pemulihan Sion (Yesaya 49:14-16; Yeremia 31:8-9,21; Hosea 1:10; 11:8-11) yang tidak akan Tuhan lupakan.

 

Dari poin ini Israel akan diberikan suatu nama abadi, yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, yang tidak akan lenyap (Yesaya 56:5; 62:2; 65:15). Mereka akan jadi seperti elohim (Zakharia 12:8). Pemeliharaan Sabat-sabat serta perjanjian Tuhan akan menjadi tumpuan utama serta menjadi syarat kepada status ini (Yesaya 56:4; Yakobus 1:25; 2:24; Wahyu 12:17; 14:12). Oleh itu, seorang guru yang mengajarkan penyingkiran hukum Tuhan daripada perjanjian kedua itu telah mencuri mahkota mereka yang mendengarnya (Wahyu 3:11).

 

Hosea 1:10 Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah yang hidup."

 

Yeremia 24:7 Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap hatinya.

 

Dengan itu, Israel ditahirkan daripada dosa dan diberikan hati dan fikiran yang baru yang akan menurut hukum-hukumNya dan taat setia kepada Dia serta perjanjianNya (Ulangan 30:6; Mazmur 147:2-3; Yeremia 24:7; 32:40; 50:20; Yehezkiel 36:24-28; Hosea 14:4).

 

Sebahagian daripada penyucian ini melibatkan penyingkiran sistem-sistem para iblis yang telah ditubuhkan di kalangan para bangsa (Yehezkiel 34:29; 36:13-15,21-23).

 

Pemulihan fizikal adalah tumpuan utama bagi sistem milenium baru itu di bawah Mesias (Mazmur 105:43-45; Yesaya 11:11; Yeremia 16:15; 30:3; 31:4; Yehezkiel 11:17; 34:27; 36:8-12,24-38; Amos 9:14-15). Ini disokong oleh kekayaan laut serta para bangsa (Yesaya 60:5).

 

Pemulihan Israel adalah sebagai suatu umat kudus serta suatu teladan kepada bangsa-bangsa lain. Mesias akan memerintah dunia dari Yerusalem (Yesaya 60:13-14; 62:12; Mikha 4:6-7; Zefania 3:19-20).

 

Kesetiaan terhadap perjanjian Tuhan adalah utama sekali kepada kebangkitan orang-orang kudus di dalam kebangkitan pertama itu (Wahyu 20:4-6). Mereka kemudiannya akan terus kekal bersama Tuhan dalam kesukacitaan yang besar (Yesaya 51:1; Yeremia 31:1-14; 1Tesalonika 4:15-17). Kebangkitan itu juga membawa kepada suatu pentadbiran yang berada di bawah Daud sebagai penggenapan perjanjian yang telah dibuat Tuhan berkenaan kerajaan itu (Yehezkiel 34:22-24).

 

Kerajaan tersebut dilanjutkan kepada umat-umat pilihan dan pada bumi (Wahyu 5:10). Pentadbiran ini adalah sebagai Bait, selain sebagai para raja dan imam (1Korintus 3:9, 16-17). Struktur ini dibina di atas Kristus selaku batu penjuru, dan para rasul serta nabi sebagai dasarnya (1Korintus 3:11; Efesus 2:20). Umat Filadelfia adalah tiang-tiangnya [sokoguru] (Wahyu 3:12). Umat-umat pilihan secara umumnya membentuk bangunan itu selaku batu-batu yang hidup (1 Petrus 2:4-8). Oleh itu, umat-umat pilihan merupakan anggota-anggota keluarga diraja itu dan dengan itu adalah juga elohim sepertimana Malaikat Yahovah yang mengetuai mereka (Zakharia 12:8) (rujuk juga Tiang-tiang Filadelfia [284]).

 

Hamba-hamba Tuhan dan Pengantin-pengantin Kristus

Dengan itu, keluarga Tuhan dipulihkan di syurga dan di bumi. Kesemua akan menjadi anak-anak rohani Tuhan. Demi mendirikan keluarga ini, haruslah ada elemen-elemen yang diperlukan bagi pembinaannya. Untuk mencapai matlamat ini, terdapat dua konsep yang penting kepada rencana itu.

 

Pertama adalah pelayanan; Israel telah dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ini adalah demi persediaan bagi pengangkatan sebagai anak agar kita menjadi para ibubapa kepada cabang kita di dalam keluarga itu. Oleh itu konsep perjanjian itu sebagai pengantin-pengantin perempuan Kristus adalah penting bagi umat-umat pilihan. Dengan itu, umat-umat pilihan adalah anak-anak Tuhan dan juga pengantin-pengantin Kristus tanpa mengambil kira apa jantina anggota tubuh itu.

 

Allah adalah Bapa Surgawi dan Tuhan Semesta Alam, namun keluarga manusia diletakkan di bawah kebapaan Kristus, dan dengan itu dia adalah seorang bapa kekal (Yesaya 9:6). Terdapat banyak kebapaan di syurga dan di bumi yang berada di bawah seluruh keluarga Tuhan (patria, Efesus 3:14-15 sila lihat Marshall’s Interlinear). Umat-umat pilihan adalah pengantin-pengantin Kristus untuk mengadakan hubungan kekeluargaan di atas bumi di bawah Mesias.

 

Israel telah ditetapkan sebagai hamba Tuhan di dalam proses ini yang merupakan tuan dan raja mereka (Imamat 25:42,55; Mazmur. 44:4; 145:1; Yesaya 41:8; 42:1,21; 45:4). Umat Tuhan harus mencari pelataran-pelataran Tuhan (merinduinya) kerana di padanya terletak keadilan dan berkat-berkat (Mazmur 84:2-4).

 

Perjanjian Baru adalah kemuncak atau pembangunan hubungan pelayanan ini di mana dunia diperhambakan dan dijual di dalam dosa. Oleh itu, penebusan dunia ini adalah tujuannya (Roma 6:17; 7:14; Galatia 4:3-8). Dengan status sebagai anak, kita bukan lagi hamba-hamba (Roma 4:7). Kita telah dibeli dengan suatu harga untuk dibebaskan (1Korintus 6:20; 7:23; 2Petrus 2:1; Wahyu 5:9; 14:3). Harga itu adalah Mesias dan kita telah ditebus atau dibeli dengan darahnya (Kisah 20:28; 1Petrus 1:18-19). Jadi penebusan itu adalah daripada perhambaan, dan status anak itu dilanjutkan kepada kita di dalam keluarga Tuhan. Dengan itu kita adalah milik Tuhan dan tertakhluk kepada hukumNya (Titus 2:14; 1Petrus 2:9).

 

Titus 2:14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik.

 

Kejahatan yang disebutkan di sini sebenarnya adalah segala perbuatan melanggar hukum. Dosa adalah pelanggaran hukum (1Yohanes 3:4). Kita kenal Tuhan jika kita pelihara perintah-perintahNya (1 Yohanes 2:3-5; 3:21-24).

 

Pelayanan Tuhan di dalam keluargaNya adalah di dalam batas-batas sistem hukum dan penyembahanNya di mana saja dipilihNya. Ianya bermula dengan Musa di Sinai (Keluaran 3:12) dan berlanjutan ke Sion. Sistem perayaan itu adalah penting bagi rencana dan sistem ini (Keluaran 5:1). Perintah-perintah terkumpul di dalam yang bersepuluh itu dan dikembangkan melalui ketetapan-ketetapan (ordinan) (Keluaran 20:1-17; Ulangan 5:6-21). Tuhan telah memanggil Israel untuk menghidupkan firmanNya dan hukumNya serta memuliakan namaNya (1 Raja-raja 8:41-43; Yesaya 42:6; 43:7,10,12,21; 44:8; 51:16; 59:21).

 

Mesias adalah kunci utama kepada peranan para nabi bagi Israel.

Yesaya 49:1-13 Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! TUHAN telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. 2 Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panah-Nya. 3 Ia berfirman kepadaku: "Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku." 4 Tetapi aku berkata: "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna; namun, hakku terjamin pada TUHAN dan upahku pada Allahku." 5 Maka sekarang firman TUHAN, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan kepada-Nya--maka aku dipermuliakan di mata TUHAN, dan Allahku menjadi kekuatanku--, firman-Nya: 6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi." 7 Beginilah firman TUHAN, Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa: "Raja-raja akan melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena TUHAN yang setia oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang memilih engkau." 8 Beginilah firman TUHAN: "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau; Aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, 9 untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung: Keluarlah! kepada orang-orang yang ada di dalam gelap: Tampillah! Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundulpun tersedia rumput bagi mereka. 10 Mereka tidak menjadi lapar atau haus; angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab Penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. 11 Aku akan membuat segala gunung-Ku menjadi jalan dan segala jalan raya-Ku akan Kuratakan. 12 Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim." 13 Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung! Sebab TUHAN menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas.

 

Persembahan korban adalah utama kepada struktur Tuhan sepertimana ditetapkan sejak dari Keluaran itu (Keluaran 5:3). Ini telah diambil dari Mesias di dalam umat-umat pilihan (lihat karya Tuaian-tuaian Tuhan, Korban-korban Bulan Baru dan 144,000 [120]).

 

Israel telah menolak Tuhan melalui perbuatan-perbuatan jahat dan Dia telah membiarkan mereka terdedah kepada sistem-sistem palsu (1 Samuel 8:8; 12:10; Hakim 2:14; 3:8; 4:2; 10:7) dan penindasan serta perhambaan/perbudakan. Tuhan tidak mau mendengar tangisan-tangisan mereka (Ulangan 28:68; Yesaya 52:3; Yeremia 5:19; Hosea 11:7; Mikha 3:4). Pelepasan daripada hukuman ini adalah tertakhluk kepada pertaubatan. Hanya dengan adanya pertaubatan barulah seorang penyelamat disediakan (Hakim 4:3-4). Tuhan kemudiannya akan mengumpulkan mereka kembali daripada sesiapa yang telah mengambil mereka sebagai hamba (Yesaya 41:8-10; 52:3; Yeremia 46:27-28). Pada masa itu Tuhan akan sekali lagi menjadi raja mereka (Yesaya 43:15; 44:6).

 

Oleh itu, tujuan pelayanan di dalam Israel sebagai tentera Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan membawakan terang kepada bangsa-bangsa serta injil keselamatan ke seluruh dunia (Yesaya 49:3,6).

 

Kebun Anggur Tuhan

Kebun anggur Tuhan adalah seluruh keluarga Israel (Yesaya 5:7). Tuhan telah membuat kebun ini dengan menyediakan serta memperlengkapkan negeri itu dan menumbuhkan ke dalam akar umbi Israel. Dia mengharapkan ia menghasilkan buah (Mazmur 1:1-3; 80:8-11).

 

Metafor ini dikembangkan di dalam injil di mana Mesias digambarkan sebagai pokok anggur yang benar.

 

Yohanes 15:1-4 "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. 2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. 4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.

 

Dengan itu bangsa Israel adalah kebun anggur itu. Bangsa ini adalah sebenarnya Kerajaan Tuhan (Matius 21:33-43). Pohon-pohonnya haruslah datang daripada Mesias dan dengan itu adalah benar. Tuhan membentuk setiap tumbuhan itu. Oleh itu umat-umat pilihan haruslah menjadi sebahagian daripada bangsa Israel untuk memasuki suatu hubungan dengan Mesias. Dengan itu, umat-umat pilihan menjadi anggota-anggota Israel apabila mereka menganggotai Jemaat melalui pembaptisan. Jadi, umat-umat pilihan adalah ladang Tuhan (1Korintus 3:9). Mereka haruslah menghasilkan buah (Yesaya 5:1-4; Markus 12:1-9; Yohanes 15:1-6; Galatia 5:21). Cabang-cabang bangsa itu lantas dipotong dan cabang-cabang baru disambungkan (Roma 11:17-24). Bangsa-bangsa lain adalah cabang-cabang baru itu, dan mereka yang asalnya daripada bangsa ini yang tidak berbuah akan dipotong. Dengan itu, pertaubatan dan pembaptisan ke dalam tubuh Kristus adalah mandatori bagi status sebagai seorang anggota Israel di dalam kebangkitan pertama itu (lihat juga Lukas 3:9 berkenaan metafor pohon itu).

Oleh itu, keanggotaan di dalam keluarga Tuhan sebagai elohim adalah berpusat pada dan melalui Israel di bawah Mesias.

 

Bangsa fizikal itu tidak menampakkan hasil kerana ia tidak dapat menurut Tuhan tanpa Roh Kudus dan keinginan bersungguh-sungguh untuk taat setia. Israel, khususnya Yehuda, tidak berbuah (Matius 21:43). Ini bukanlah salah Tuhan kerana Dia sememangnya memelihara bahagianNya di dalam perjanjian itu. Namun, tuaian tersebut tidak bernilai (Yeremia 12:13). Ia terpaksa dipotong dan dibakar (Yesaya 9:18; 33:12; Yesaya 45:4; Yehezkiel 19:10-14; Hosea 9:10; Yeremia 11:16-17; Maleakhi 4:1; Lukas 3:8-9). Dia kemudiannya memilih untuk membersihkannya (Mazmur 80:12; Yesaya 5:4-7; 7:23-24; 32:13; 34:13).

Yesaya 5:4-7 Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur-Ku itu, yang belum Kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 5 Maka sekarang, Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak Kulakukan kepada kebun anggur-Ku itu: Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak; 6 Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput; Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. 7 Sebab kebun anggur TUHAN semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemaran-Nya; dinanti-Nya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebenaran tetapi hanya ada keonaran.

 

Pemulihan itu juga berpusat pada kebun anggur fizikal di dalam sistem MILENIUM itu (Yesaya 37:31-32). Petikan-petikan susulan ini selepas tuaian Tuhan (Yesaya 17:4-6) terdiri daripada pelbagai jenis. Dengan itulah Tuhan telah berjanji untuk memulihkan Israel kebun anggurNya dan mereka ini akan memenuhi bumi dengan hasil buah (Yesaya 27:1-6; Yeremia 24:6; Hosea 14:6-8).

 

Israel sebagai Domba-domba Perjanjian Tuhan

Selain menjadi kebun anggur Tuhan, Israel adalah juga kambing domba Tuhan. Israel telah menolak gembala mereka (Mazmur 95:7-10). Mesias adalah kepala gembala (Zakharia 11:4; Ibrani 13:20). Tuhan adalah pemilik kedua-dua kebun anggur dan kumpulan domba itu. Dia-lah yang merantingi pohon-pohon anggur itu dan Dia-lah yang memilih kambing domba itu. Israel sebagai suatu kumpulan domba telah menolak gembala yang baik itu apabila mereka membunuh Mesias. Para gembala Israel telah murtad dan kerana itu Tuhan telah menyingkirkan mereka dalam masa satu bulan nubuatan (Zakharia 11:7-9; lihat karya Mengukur Bait Suci [137]).

 

Gembalaan domba Tuhan telah dibaham oleh haiwan-haiwan buas disebabkan gembala-gembala murtad ini (Hosea 13:7-9). Ini pada mulanya berlaku di bawah pimpinan keimamatan Lewi tetapi kemudiannya telah berterusan di dalam Jemaat.

 

Kristus melantik yang lain untuk menjaga kambing domba itu (Yohanes 21:15; Kisah 20:28-29; 1Petrus 5:2-4). Iblis juga meletakkan orang-orangnya di dalam kumpulan itu, yang menyelerakkan dan membunuh kambing domba itu. Mereka mengoyakkan kambing domba hingga ke tapak kakinya (Yehezkiel 34:1-14; Yohanes 10:8-10; Kisah 20:29; lihat karya Mengukur Bait Suci [137]).

 

Pada akhirnya, kambing domba itu diadili dari segi bagaimana mereka memperlakukan sesama sendiri (Yehezkiel 34:15-24) dan mereka membaham sesama sendiri (Yehezkiel 34:17-21; Zakharia 11:9). Mesias ditempatkan di atas mereka untuk melindungi mereka daripada sesama sendiri.

 

Namun begitu, Tuhan memulihkan mereka dan memberikan kepada mereka pengetahuan peribadi tentang diriNya (Yehezkiel 34:30-31; Yohanes 10:3-6; 17:3; 1Yohanes 5:20). Ini dilaksanakan di dalam analogi memberi makanan dan mengembala (Mazmur 23:2; Yehezkiel 34:14). Tuhan adalah guru kepada umat-umat pilihan melalui Roh Kudus yang merupakan air tenang yang disediakan bagi mereka (Mazmur 23:2; 46:4; Yesaya 49:9-10; Wahyu 7:17; 21:6; 22:1,17). Kristus melakukan tanggungjawabnya dalam lingkungan batas rangkaan yang ditetapkan Tuhan. Melalui Roh Kudus, kambing domba itu dipulihkan kepada hidup rohani melalui pengorbanan Domba itu (Mazmur 23:2; Yohanes 10:11). Daripada teladan Mesias, umat-umat pilihan mengejar kebenaran (Mazmur 23:3; 19:7-8). Mereka disembuhkan dan hidup di dalam rumah Tuhan untuk selamanya (Mazmur 23:6; Yesaya 40:10-11; 66:5-24; Yeremia 50:17-20; Yehezkiel 34:11-16; Mikha 2:12-13; Zakharia 10:9-10).

 

Daud akan menjadi raja di atas mereka (Yeremia 23:4-5; Yehezkiel 34:22-24; 37:24-25). Mikha 2:12-13 menunjukkan bahawa Daud adalah raja dan mendahului mereka dengan Yahovah di hadapan mereka. Dia ini yang mengepalai keluarga Daud adalah Malaikat Yahovah atau Yahovah, Elohim kepada Israel (Mazmur 45:6-7; Zakharia 12:8; Ibrani 1:8-9).

 

Bacalah Yehezkiel 34 secara keseluruhannya untuk menetapkan urutannya bagi Israel.

 

Dengan itu terdapat pelbagai tanggungjawab yang diletakkan ke atas umat-umat pilihan. Bangsa Israel adalah penting kepada rencana keselamatan, dan keselamatan di luar bangsa itu, yang kini dalam bentuk rohani serta daging, adalah mustahil. Mereka yang tidak berubah akan menjadi sebahagian daripada kebangkitan kedua itu tidak kira betapa benar atau baik mereka fikirkan diri mereka. Bangsa itu dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan dan, selama zaman-zaman para bangsa, bangsa-bangsa lain atau umat para bangsa itu mungkin dipanggil keluar dan ditempatkan di dalam Israel. Tempoh itu sudah hampir tamat. Para bangsa telah diberikan tujuh kali campur lapan puluh tahun untuk mengukuhkan posisi mereka dan menangani Israel. Kini sudah hampir masanya untuk mereka dihakimi pada kedatangan Mesias yang sudah dekat. Perjanjian Tuhan telah ditetapkan oleh dan melalui Mesias. Dia telah memberikan perjanjian pertama itu sebagai Malaikat Yahovah di Sinai dan telah membawa Israel keluar dari Mesir. Dia telah menetapkan perjanjian kedua itu daripada kebangkitannya dari mati ketika dia menjadi anak Tuhan dalam kekuasaan melalui kebangkitannya dari mati (Roma 1:4). Dengan itu dia menjadi yang pertama bagi Israel yang baru dan yang sulung di antara banyak saudara. Perjanjian kedua itu tidak mengubah satu iota mahupun satu titik daripada hukum Taurat. Hukum-hukum Tuhan dan perjanjianNya akan tetap teguh sehingga lenyap langit dan bumi. Dari masa itu hubungan perjanjian kita dengan Tuhan adalah sebagai elohim di dalam keluargaNya.


 

 

q