Jemaat-jemaat Allah Al Maséhi

[180]

 

 

 

 

Kota Allah [180]

(Edisi 2.0 19961004-19991018-20071011)

 

Buku Wahyu memberitahu tentang masa Kota Allah akan didirikan.  Tulisan ini membincangkan mengenai Yerusalem baru, simbol-simbolnya serta kepentingannya.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 1996, 1997, 1999, 2007   Wade Cox)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org


 

 

Kota Allah [180]

 


Fasa terakhir bagi aktiviti dunia tertumpu pada Penghakiman Takhta Putih Yang Besar dalam Wahyu 20.  Ini berlaku pada penghujung milenium selepas perang pemberontakan yang terakhir.

 

Wahyu 20: 7-10   Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, 8 dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, iaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.  9 Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkhemahan tentera orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu.  Tetapi dari langit turunlah api meghanguskan mereka, 10 dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, iaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.

 

Peperangan terakhir ini melibatkan serangan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem.  Setan masih mampu, walaupun selepas satu ribu tahun, menguasai serta mendesak bangsa-bangsa untuk berarak melawan Kristus. Masalahnya ialah sifat menguduskan diri sendiri dikalangan orang-orang.  Setan dibebaskan untuk berurusan dengan rintangan utama  kepada keupayaan umat manusia untuk mengambil bahagian didalam Kerajaan Allah. Selepas ini, Setan akan dikeluarkan dan kuasa spiritualnya akan dikekang dan digunakan sebagai peringatan kepada pemberontakan.  Kemudian kebangkitan kedua bagi orang-orang mati akan berlaku.

 

Wahyu 20:11-15  Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk diatasnya.  Dari hadapanNya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.  12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu.  Lalu dibuka semua kitab.  Dan dibuka juga semua kitab lain, iaitu kitab kehidupan.  Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.  13 Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.  14 Lal maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.  Itulah kematian yang kedua; lautan api.  15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

 

Kita telah melihat proses kebangkitan dan penghakiman terhadap kejahatan dan umat manusia.  Fasa yang seterusnya ialah penyerahan dari Kristus kepada Allah.

 

1Korintus 15:20-28 Tetapi yang benar ialah, bahawa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.  21 Sebab sama seperti maut datang kerana satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kerana satu orang manusia.  22 Kerana seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.  23 Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milikNya pada waktu kedatanganNya. 24 Kemudian tiba kesudahannya, iaitu bilamana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.  25 Kerana Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya dibawa kakiNya.  26 Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut.  27 Sebab segala sesuata telah ditaklukkanNya dibawa kakiNya.  Tetapi kalau dikatakan, bahawa “segala sesuatu telah ditaklukkan”, maka teranglah, bahawa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu dibawa kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya.  28 Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan dibawa Kristus, maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan dirinya dibawa Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu dibawaNya, supaya Allah menjadi semua didalam semua.

 

Proses ketaklukan ini juga melibatkan  ketaklukan Yesus Kristus.  Justru, Kristus juga tidak menyamai atau abadi namun menjadi sebahagian daripada proses menjadikan Allah semua didalam semua.  Supaya ada satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang diatas semua dan oleh semua dan didalam semua (Ef 4:6).

 

Proses ini melibatkan penciptaan sorga baru dan dunia baru dimana yang lama tidak lagi diingati (Yes 65:17). Benih Israel akan tetap tinggal bersama Tuhan dengan sistem baru ini (Yes 66:22) sehingga semua daging menjadi buruk selepas kebangkitan pada penghujung milenium. Sion adalah kota setia (Zak 8:3).  Yerusalem baru akan turun dari Sorga (Wah 3:12).

 

Kita menunggu sorga yang baru dan dunia yang baru dimana terdapat kebenaran (2Pet 3:13). Kota Allah ini dinantikan oleh orang-orang setia sekurang-kurangnya dari Abraham (Ibr 11:10).  Inilah visi para tua-tua.  Kita akan ditempatkan di dalam kota itu (Ef 2:6, 18-22).  Mazmur 48 menunjukkan bahawa Kota Allah itu berada di atas gunung kekudusanNya.

 

Ibrani 8:5 menunjukkan bahawa khemah bait suci di dunia hanyalah model atau gambaran kepada khemah bait suci spiritual di sorga diatas gunung atau taman Allah.

 

Khemah bait suci Israel telah diperluaskan didalam kaabah Solomo menurut perencanaan (1Taw 28:10 seterusnya).  Perluasan ini menunjukkan bahawa Allah memperkembangkan bait suci sorgawi serta menempatkan struktur perluasan ini untuk memasukkan manusia ciptaan dalam dunia.  Ini dilakukan dalam keadaan aman dan bukan dalam keadaan perang tetapi bersyarat kepada penurutan dan ketaatan (1Taw 28:10). Allah kemudiannya bersemayan disana untuk selamanya (Yeh 43:1-9).  Ini dilakukan menurut contoh dalam perjanjian (Yeh 43:10 to 44:31).  Yehezkiel 43:11 menunjukkan bentuk yang sesuai menurut Surahs yang menulis ordonansi mengenai nubuatan dan hukum (ini boleh difamahi dengan jelas lagi apabila kita melihat bahawa Koran ditulis dalam Surahs; yakni perintah-perintah).

 

Yehezkiel 43:11  Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah Bait Suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya dan seluruh bagannya; beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu dihadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya.

 

Dalam Yehezkiel 43:10, kita melihat bahawa deskripsi kaabah itu diterangkan kepada Israel dengan tujuan untuk memalukan mereka diatas ketidakbenaran mereka.  Mereka sendiri disuruh untuk mengukur contoh itu.  Contoh itu (Ibr. toknit; LXX diagraphes) adalah jarak yang dinilai dengan alat pengukur.

 

Kristus tidak memasuki tempat yang kudus yang dibuat dari tangan dan yang ditiru (Greek: antitypos atau perwakilan) dari yang sebenarnya, tetapi memasuki Sorga sendiri, dan sekarang menghadap dihadirat Allah untuk kita (Ibr 9:24).

 

Kota Allah juga merupakan Taman Allah dan Firdaus Allah

 

Kejadian 2:8 mengiaskan situasi ini.  Yehezkiel 28 dan Yesaya 14 adalah berhubung dengan fakta bahawa Setan ditempatkan seperti dan dengan kerubi yang berjaga (ayat ini mempunyai dua erti).  Dalam perkataan lain, seperti ada kedua-dua mereka, iaitu dikuatkan oleh penghormatan terhadap tabut perjanjian. Kerub yang berjaga itu membawa Setan keluar dari Gunung Allah seperti yang kita lihat dalam Yehezkiel 28:16 (dipetik dari Maz 45:6-7 bagi yang ditahirka).

 

Perbandingan pada perkataan yang lebih lama dalam ayat 16 dari LXX dan Origen dibandingkan dengan RSV, NRSV, NEB, TEV, Moffatt dan Amplified Bible menunjukkan ayat itu dinyatakan didalam Origen (De Principiis, Bk. 14):

 

Dengan kelimpahan pada dagangmu engkau dipenuhi dengan keganasan, dan engkau berbuat dosa; Maka Aku akan membuang engkau sebagai kotoran dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga akan membinasakan engkau di tengah-tengah batu-batu api.

 

Setan juga adalah Anak Allah di Gunung firdaus Allah (Ay 1:6; 2:1; 38:4-7); lihat juga tulisan Pemerintahan Allah [174]; (1:2, bahagian Anak-anak Allah).

 

Kota Sorgawi dan Gunung Allah boleh disamakan dengan Gunung jumaah.  Taman Eden atau Firdaus yang mana terletak di sorga (2Kor 12:2-4) akan diturunkan ke bumi dimana tempatnya telah disediakan.  Kawasan ini juga merupakan Eden duniawi.  Kita tahu bahawa Sion akan menjadi seperti Eden (Yes 51:3).

 

Eden sebagai Taman Allah

 

Kita tahu bahawa Allah membuat taman (Kej 2:8). Persamaan didalam Kejadian berhubungan dengan Gereja.  Kejatuhan Adam dan hawa menjadi pelajaran berhubungan dengan Gereja dan Kristus didalam pertentangan Setan (Kej 3:8-19).  Perempuan itu adalah Gereja yang merindui suaminya (Kej 3:15; Wah 12; Yeh 16).  Benihnya akan meremukkan kepala Setan dan Setan akan meremukkan tumitnya (Kej 3:15).  Pemberontakan dibawa Setan akan dihancurkan (diambil dari Rom 16:20).

 

Ibu kita adalah Gereja yang mana merupakan Yerusalem baru yakni Ibu kepada kita semua Gal 4:26). Selain dari kota Allah, Tidak ada ibu selain dari Hawa yang mana ibu kepada semua golongan dasar dalam Gereja.

 

Taman itu menjadi Gereja, dari Kidung Agung 4:12-16; 5:1 (dipetik dari tulisan Lagu atas segala Lagu [145]).  Dalam taman ini terletak pohon kehidupan di tengah-tengah firdaus atau taman Allah (Wah 2:7). Umat piliha mempunyai hak terhadap pohon ini melalui Kristus dan hukum Allah (Wah 22:14).

 

Adam sebelum kejatuhan, mempunyai jalan masuk berjumpa dengan Tuhan seperti juga dengan Gereja selepas penebusan dalam pembaptisan.  Pohon-pohon itu adalah kesatuan spiritual (lihat tulisan Kejatuhan Mesir: Nubuatan tentang Tangan Firaun yang Patah [036]; dipetik dari Yeh 28).  Semua buah dari pohon-pohon adalah makanan namun dua darinya lebih menonjol.  Setan menyukai pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat (Yeh 28:12-13; 31:8-9). Pohon-pohon yang lain merasa cemburu dengan pohon ini.  Setan berada di dalam Taman.  Konsep menyembunyikan diri diantara pohon-pohon menandakan keinginan untuk menyalahkan perantara-perantara.  Perhubungan kita akhirnya bersama Allah.

 

Kediaman Allah

 

Gunung Sion, Kota Suci, Gunung Allah dan Gereja Allah adalah ungkapan yang sama dengan Kediaman AllahAllah adalah jurubina kota itu (Ibr 11:9).  Dia juga merupakan batu api penyunatan (Yos 5:2), gunung batu bagi Israel yang mana dasarnya diletakkan (Ul 32:15,18, 30-31; 1Sam 2:2; Yes 26:4; Yes 51:1-2) dan dari tempat dimana Mesiah telah menebang (Dan 2:34,415).  Kota ini dibina atas foundasi para rasul dan nabi, Kristus menjadi batu penjuru sebagai tempat kediaman Allah (Ef 2:19-22).

 

Mazmur 68:15-16 menunjukkan bahawa Allah memilih untuk tinggal diatas gunung Bashan. Ini kemudiannya menjadi pergantian kediaman bagi kaabah Allah di bumi.  Ini berhubungan dengan Mazmur 48 yang menunjukkan Kota Allah di Gunung KekudusanNya.

 

Allah kemudiannya akan datang ke bumi dan memindahkan pentadbiran alam semesta di sini.  Dunia ini kemudiannya akan dipenuhi dengan kemuliaanNya (yes 6:3).  Allah dan anak domba menjadi terang dalam sistem ini.

 

 Wahyu 21:1-2  lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laujt pun tidak ada lagi.  2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.

 

Disini, Kota Suci juga sebagai pengantin yang berdandan untuk suaminya.  Namun umat pilihan sudah melakukan perkahwinan makan malam bersama dengan Kristus.  Penyatuan akhir ini merujuk kepada penggabungan akhir bagi segala makluk cekerawala dibawa Yesus Kistus.

 

Wahyu 21:3-4   Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: “lihatlah, khemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatNya dan Ia akan menjadi Allah mereka.  4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.”

 

Perbezaan disini ialah, bahawa Allah sendiri akan bersama dengan umat manusia daripada Kristus sebagai utusan Allah dan Roh Suci sebagai pemberi dasar-dasar Allah.  Sistem baru ini berkekalan dan dianugerahkan oleh Allah kepada ciptaanNya.  Roh suci merupakan lesung penumbuk yang membina Kota Allah itu dan menjadikannya satu kota besar dan megah.

 

Wahyu 21:5-8   Ia yang duduk di atas takhta itu berkata; “Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu beru!” Dan firmaNya; “Tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah tepat dan benar.”  6 FirmanNya lagi kepadaku; “Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang Awal dan yang Akhir. Orang yang haus akan Ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.  7 Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakKu.  8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua.”

 

Allah juga menganugerahkan kehidupan kekal pada waktu kebangkitan kedua.  Ingat, bahawa kebangkitan pertama sudah satu ribu tahun berlalu, kita sekarang bicarakan tentang kebangkitan kedua yang mana menganugerahkan kehidupan kekal juga kepada orang-orang yang telah bertobat.  Allah Bapa adalah Alfa dan Omega.  Kristus memberikan kedudukan itu sebagai protos dan eschatos atau pertama dan akhir dari Bapa (lihat Wah 1:8,17 bukan KJV). Ada perbezaan istilah-istilah ini. Pembatalan untuk kehidupan kekal sewaktu kebangkitan kedua tersenarai disini.  Mereka yang tidak bertobat akan binasa dan dibakar sebagai kotoran.

 

Wahyu 21:9-14 Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memagang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketuju malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepada ku, kataNya “marilah kesini, Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, pempelai Anak Domba.”   10 Lalu, didalam roh Ia membawa Aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.  11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal.   12 Dan temboknya lagi besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel.  13 Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan disebelah barat tiga pintu gerbang.  14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasny tertulis kedua belas nama kedua belas rasul Anak Domba itu.

 

Kota Suci ini merupakan bangunan spiritual.  Ianya terdiri dari anak-anak Allah. Kota Suci Allah yang baru berdasarkan struktur yang sama seperti yang diberikan Musa di Sinai. Ianya pada empat bahagian dalam tiga, iaitu duabelas semuanya.  Duabelas suku Israel menjadi dasar kepada bahagian-bahagian ini.  Semua orang-orang jahil pada setiap bangsa akan ditempatkan didalam keduabelas kumpulan ini. Duabelas rasul adalah hakim yang menghakimi keduabelas suku (Mat 19:28). Keduabelas rasul juga adalah keduabelas foundasi kota itu.  Mereka adalah duabelas gunung batu Israel yang  telah dirujuk dalam sejarah dan nubuatan (Yos 4:5). Jumlah 144,000 adalah dari 12,000 bagi setiap duabelas suku (Wah 7:5-8). Disini, gagasan kerajaan ini merupakan kebalikan kepada hieraki.  Ianya menyokong, dimana foundasinya ialah para rasul dan Kota itu  diletakkan diatas foundasi-foundasi itu.

 

Wahyu 21:15-16  Dan ia, yang berkat-kata dengan aku, mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. 16 Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan Ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: duabelas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama.

 

Umat pilihan dalam sistem Filadelfia akan dijadikan sokoguru di dalam bait suci Allah (Wah 3:12).  Mereka memainkan peranan  utama pada masa milenium dan justru menjadi pusat kepada Kota Allah.

 

Pengukuran Bait Suci terjadi dalam Wahyu 11:1. Perkataan naos atau Bait Suci sebenarnya ditujukan kepada umat-umat pilihan. Kota ini tidak mempunyai bait suci seperti yang kita lihat.  Kota ini adalah Khemah Suci keseluruhannya kerana hubungannya dengan kehadiran Allah didalam setiap individu yang mana terdiri daripada dinding-dinding dan strukturnya.  Ini adalah bangunan spiritual bagi hidupan kekal.

 

Panjang, tinggi dan lebar Kota ini ialah duabelas ribu stadia. Dimensinya juga berdasarkan konsep duabelas ribu dalam setiap suku tetapi disini telah diberi struktur dan menunjukkan bahawa Kota itu berbentuk kubus. Panjang stadion (perkataan jamak bagi stadia) dalam kiraan tradisi Greek ialah 600 kaki – lebih kurang 200 ela. (Smith’s Dictionary of Greek and Roman Antiquities).  Ada 400 hasta didalam satu stadion – Justru, ianya 215.5 ela (Interp. Dict. Of the Bible, Vol. 4 p. 838)

 

Duabelas ribu stadion = 2,586,000 ela; atau 1,469 batu; atau 2,364 kilometer. Justru, setiap dinding berukuran 2,158,896 batu persegi atau 5,586,624 kilometer persegi.  Dalam ukuran stadia, Kota Allah ini seluas 1,728,000,000,000 hasta stadia. Satu stadion sama dengan 400 hasta atau 64,000,000 kubit, dimana kubit adalah adalah ukuran malaikat dan juga manusia.  Justru, jumlah penuh ukurannya ialah mungkin 1,728,000,000,000 X 64,000,000.

 

Kota Allah berdasarkan pambagian spiritual terhadap kepala imam-imam dalam 144,000.

 

Kota Allah berbentuk kubus yang sempurna sama seperti Suci atas segala yang Suci yang berada di dalam Kaabah Solomon juga berbentuk kubus yang sempurna dengan dua puluh hasta luanya.  Mezbah dalam Yehezkiel 43:16-17 mempunyai duabelas hasta panjang dan duabelas hasta lebar.  Justru, dimensinya menjadi persambungan kepada konsep Suci atas segala yang Suci dan juga mezbah. Justru, disini Allah memberi replica terhadap diriNya.  Struktur Kota ini berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh umat-umat pilihan yang mana membentuk struktur serta dimensinya.

 

Wahyu 21:17 Lalu ia mengukur temboknya; seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat.

 

Ada sekumpulan satu ribu malaikat didalam pentadbiran pusat.  Satu daripada seribu itu akan menebus umat manusia (Ay 33:23). Malaikat Penebus ini adalah eloim bagi Israel (Kej 48:15-16).

 

Dindingnya ialah 144 hasta dan ukuran malaikat disini sama ertinya dengan ukuran manusia. Justru disini, manusia juga menjadi seperti malaikat atau saudar-saudara yang menyamai bidang malaikat sebagai anak-anak Kristus (Luk 20:36).  Sekiranya kita membayangkan bahawa ini berhubungan dengan 144,000, maka ada 1,000 bahagian dalam 144 yang membentuk dinding dan struktur luar Kota Allah ini.  Kita boleh melihat bahawa ada dua kaunsil dalam 72 (hepdamakonta [duo] dalam Luk 10:1, 17) pada 144. Bagaimanapun, ada 1,000 kumpulan malaikat.  Sebanyak 2,000 kali bagi jumlah 72 menjadi 144,000. Justru itu, akan ada 2,000 sistem yang terbahagi dua (atau 288,000 manusia dan malakat) didalam pentadbiran baru yang menyeluruh dalam Ulangan 4:19, yang mentadbir dunia.

 

Wahyu 21:18   Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari emas tulin, bagaikan kaca murni.

 

Sistem keseluruhannya akan sama seperti emas yang dibersihkan dengan api.  Tidak ada dosa dan semuanya dilihat sebagai sesuatu yang jelas dan sempurna.

 

Wahyu 21:19-21  Dan dasar-dasar kota itu dihiasa dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, 20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dasar yang kelapan batu beryl, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu  lazuardi dan yang keduabelas batu kecumbung.  21 Dan keduabelas pintu gerbang itu adalah duabelas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.

 

Foundasi Kota itu adalah keduabelas rasul-rasul.  Setiap  foundasi ini diletakkan batu berharga sebagai simbol keupayaan mereka untuk memantulkan cahaya.  Semua batu berharga akan diukur mengikut indeks pembiasannya. Cahaya itu adalah Allah dan Anak Domba.  Setiap satu dalam keduabelas itu mempunyai intrinsik yang bernilai.

 

Pintu-pintu gerbang ke Kota itu diperbuat daripada satu mutiara.  Satu Mutiara ini adalah mutiara yang sangat berharga yakni yang dipanggil oleh Tuhan (Mat 13:46).  Mutiara terbentuk daripada bibit yang terperangkap didalam tiram. Bibit-bibit ini mungkin terdiri dari pasir atau kerikil.  Tiram akan membentuk  mutiara itu dengan membentuk lapisan demi lapisan di sekeliling bibit itu.  Bibit ini adalah bibit bijian yang dipanggil sebagai Roh Allah.  Itulah sebabnya mengapa setiap pintu gerbang diperbuat daripada satu mutiara. Setiap satu harus membuat mutiaranya sendiri dan masuk ke dalam Kota Allah melalui pintu gerbang yang sempit (Mat 7:14).  Justru, mutiara itu adalah panggilan Tuhan yang bererti kemasukan ke dalam Kota itu.  Setiap mutiara diperbuat daripada mutiara yang pertama tadi dan dibina oleh Roh Suci sebagai produk dari tiram atau seseorang individu.  Tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi kemasukan atau produk ini kepada orang lain.  Itulah sebabnya mengapa perawan-perawan yang pintar itu tidak boleh memberi minyak untuk pelita-pelita yang dipunyai oleh perawan-perawan yang bodoh ketika minyak mereka tidak mencukupi.

 

Pintu gerbang ke Kota itu sebenarnya dibina diatas hukum dan kesaksian (Yes 8:20).  Ianya dibina dengan lapisan demi lapisan, aturan demi aturan dan garisan demi garisan (Yes 28:10).  Ini membentuk pengetahuan tentang rahsia-rahsia Allah (Mat 13:11-17, 18-23).

 

Wahyu 21:22-26  Dan aku tidak melihat Bait Suci itu di dalamnya; sebab Allah, Tuhan yang Maha kuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga anak domba itu.  23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya.  24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadaNya; 25 Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi disana; 26 Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawah kepadaNya.

 

Sekarang, pembicaraan kita sudah tiba di tempat dimana kaabah tidak diperlukan lagi kerana Allah serta Kristus akan tinggal di dalam keseluruhan struktur.  Masa milenium adalah alat untuk menguji bagi struktur baru ini.  Semua penghuni alam akan mengalami pengubahan dan seluruh struktur kejahilan akan menjadi berhubungan dengan Kota itu, dan sebenarnya mereka akan menjadi sebahagian darinya melalui umat-umat pilihan dan pentadbirannya. Sesiapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah (Rom 8:14).  Rencana Allah ini telah dibentangkan sebelum pembentukan dunia.

 

Wahyu 22:1-5  Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu.  2 Ditengah-tengah jalan kota itu, iaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah duabelas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.  3 Maka tidak akan ada lagi lakhnat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambaNya akan beribadah kepadanya,  4 Dan mereka akan melihat wajahNya, dan namaNya akan tertulis di dahi mereka.  5 Dan malam akan tidak ada lagi, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.

 

Pohon kehidupan akan dipulihkan dan buahnya akan diberikan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa dibawah duabelas bahagian yang mana berdasarkan duabelas suku Israel.  Justru, setiap bangsa akan diserapkan di dalam suku.

 

Kehidupan kekal akan dianugerahkan kepada bangsa-bangsa dan mereka telah disembuhkan.  Justru, struktur pemerintahan sorga masih diletakkan di tempat dimana Allah menetapkan tujuh puluh anak-anakNya pada mulanya (Ul 32:8).  Pembahagian kepada alam semesta berlaku seperti dengan duabelas suku itu, iaitu di dalam seperempat, dimana kita telah lihat sebagai model yang asli, tetapi kali ini sebagai sistem yang tidak bercacat.  Pembahagian ini berdasarkan tiga dan tiga puluh, tujuh puluh dan 120 dan seterusnya sehingga 12,000 di dalam setiap suku.  Umat-umat pilihan akan diberi kuasa pemerintahan diatas planet dalam masa milenium (Luk 19:17-19), hidup seperti malaikat-malaikat (Mat 22:30).  Mereka adalah anak-anak Allah (Mat 5:3-11). Kedudukan ini akan diperolehi oleh semua bangsa (Mat 8:11), menjadi kesenangan Allah Bapa (Luk 12:32). Bahagian-bahagian ini akan bertindak sebagai raja-raja dan imam-imam kepada ciptaan pada tahap yang seterusnya dalam pembangunan alam semesta. 1,000 bahagian yang dirujuk diatas itu, berdasarkan struktur 144,000 dimana mereka sendiri mempunya infrastruktur. 1,000 bahagian yang dianggotai oleh malaikat ini akan bergabung dengan 1,000 bahagian yang dianggotai oleh umat manusia.  Ini akan menjadi 2,000 anggota yang membentuk kaunsil dua hala dalam 144 yang telah disebut diatas, yakni umat manusia dan malaikat.

 

Nama Allah akan diletakkan diatas dahi hamba-hamba Allah.  Justru, kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini akan diletakkan dibawah pentadbiran Kristus.  Makluk-makluk di dalamnya akan menghakimi alam semesta.  Mereka adalah eloim (Zak12:8).  Mereka memerintah kedua-duanya iaitu, bumi (Maz 8:1-9; Dan 2:44-45), dan juga alam semesta yang baru (Dan 7:27, 12:3; Ul 4:19).

 

Wahyu 22:6-9 Lalu ia berkata kepada ku: “Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatNya untuk menunjukkan kepada hamba-hambaNya apa yang harus segera terjadi.”  7 “Sesungguhnya Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini!”  8 Dan aku, Yohanes,, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, untuk menyembahnya.  9 Tetapi ia berkata kepadaku: “Jangan berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah!”

 

Penyembahan adalah untuk Allah atau Eloah sendiri (Ul 32:17).  Tugas bagi umat-umat pilihan adalah untuk menurut Alkitab sebagai satu perintah Allah.  Umat-umat pilihan akan diberi pengertian terhadap nubuatan yang menjadi perintah Allah di dalam haknya sendiri. Justru itu, nubuatan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh umat-umat pilihan sementara ianya jatuh ke dalam kuasa mereka. Justru, pemulihan adalah satu perintah kepada umat pilihan (lihat Yes 66:19-24).  Kita telah meletakkan tangan kita pada pembajak dan kita harus tidak melihat ke belakang.

 

Wahyu 22:10-14  Lalu ia berkata kepada ku: “ Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat.  11 Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barangsiapa ynag cemar, biarlah ia terus cemar; dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barangsiapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya!” 12 “Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upahKu untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 13 Aku adalah Alfa dan Omega yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.”  14 Berbahagilah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kedalam kota itu.

 

Hukum-hukum itu ialah, justru yang benar kepada pohon kehidupan tetapi melalui rahmat di dalam Kristus, yakni kesaksian Yesus Kristus. Justru, pembaptisan dari kesaksian Mesiah adalah prasyarat kepada keselamatan dan pelaksanaan hukum itu dengan lebih baik. Konsep pelanggaran terhadap hukum telah berulang-ulang dan menjadikan manusia jatuh. Konsep orang-orang ini yang berada di luar Kota Allah, tidak bererti mereka masih wujud sewaktu Kota ini tiba.  Ini bererti bahawa mereka gagal untuk memasuki Kota Allah pada tempoh konstruksinya yang bermula dari para nabi dan bapa sehingga 30 CE, dan Gereja dari 30 CE sehingga kedatangan yang kedua., dan dari kedatangan kedua sehingga kebangkitan serta penghakiman akhir. Mereka yang tidak dapat bertobat akan tertinggal di luar.

 

Wahyu 22:15-21 Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. 16 “Aku, Yesus, telah mengutus malaikatKu untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu  bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, iaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.”  17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata: “Marilah!” Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mahu, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma!  18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: “Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini.  19 Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagianya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini.”  20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: “Ia, aku datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan Yesus!”  21 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian! Amin.

 

Pemahaman kepada buku Wahyu akan terungkap pada zaman akhir. Keupayaan untuk bertindak balas terhadap kebenaran adalah factor yang menentukan  Pemahaman kepada maksud rencana keselamatan akan dijelaskan dengan perkataan yang mudah.  Pada zaman akhir, pernyataan ini akan diberi namun mereka tidak akan bertobat.  Tahap yang terakhir ini adalah masa yang mengerikan.  Allah telah memberi wibawa kepada Setan untuk melihat kesudahan akhir pada sistemnya. Dunia akan dimusnahkan dan akan terus musnah, namun mereka tetap tidak bertobat. Kemudian masa akan dipendekkan dimana dunia ini boleh diselamatkan.

 

Kristus telah diberi kekuasaan Allah.  Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Allah telah menyempurnakan segalanya di dalam dia, semua perkara. Semua perkara ini akan dianugerahkan kepada umat manusia diatas ketaatan mereka kepada Allah dan pemeliharaan hukum-hukum Allah. Kristus telah menyelenggarakan hukum-hukum Allah supaya kita akan memperolehi kehidupan yang kekal. Kita adalah Kota Allah, yang dibina diatas foundasi para rasul di dalam Yesus Kristus.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q