Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[203]

 

 

 

 

Permulaan Bulan dan Hari [203]

(Edisi 1.0 20000930-20030921)

 

Pemahaman mengenai masa permulaan Bulan dan Hari adalah penting untuk pemeliharaan Sabat mingguan dengan betul, serta Bulan-bulan baru dan Hari Suci tahunan Allah. Dua puluh empat jam dalam sehari bermula pada penghujung petang senjakala nautika (EENT) ketika gelap. Tulisan ini ditulis untuk melengkapi tulisan Kalendar Allah [156] dan seharusnya dibaca sejajar dengan tulisan tersebut.

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã 2000, 2003 James Dailley: Ed. Wade Cox)

(Tr. 2003)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

 

 

 

Permulaan Bulan dan Hari [203]Para anggota dan sekutu-sekutu Jemaat-jemaat Allah Al-masehi mengikuti kitaran astronomi alam untuk menetapkan lunar/solar dalam kitaran kalendar tahunan Hari Suci. Ini telah kekal ditetapkan sejak zaman Kaabah Kuno.

 

Mazmur 104:19-20  Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya.  20 Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka haripun malamlah; ketika itulah bergerak segala binatang hutan. (dipetik dari Maz 8:3; Maz 89:37)

 

Kalendar tahunan ditetapkan oleh penjajaran kedua-dua kitaran lunar bulanan dan kitaran solar tahunan. Kitaran lunar menentukan musim berdasarkan kitaran solar equinoctal. Bulan dan matahari adalah merupakan tanda-tanda penguasaan.

 

Kejadian 1:14-19Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, 15 dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. 16 Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. 17 Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, 18 dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.  19 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.

 

Tujuh hari dalam seminggu tidak cocok secara saksama kedalam bulan lunar, yakni 29.5 hari (4 minggu x 7 hari =28 hari) dan tidak cocok juga kedalam tahun solar, yakni 365 ¼ hari (52 minggu x 7 hari =364 hari) dan (12 bulan x 29.5 hari =354 hari). Kitaran-kitaran ini berterusan dan saling meliputi dan ciri-ciri kitaran astronomi ini menetapkan pengasingan Hari Suci.

 

SHD 4150 d[eAm or d[emo or hd'['Am (moed or moed )

 

Erti: Masa, tempat, atau pertemuan yang ditetapkan

 

Kita meniup nafiri sebagai panggilan untuk menghadiri acara-acara pada masa-masa yang telah ditentukan (Bil 10:7-10) dan kitaran astronomi alam tidak boleh lenyap (Yer 33:20), hanya diabaikan. Kita akan memelihara Hari-hari Suci ini dengan betul, walaupun tidak ada seorang pun berbuat demikian (Rat 1:4) supaya kemurkaan Allah akan tersingkir dari umatNya (Rat 2) dan supaya semuanya akan bertobat (Zef 3:12-20) dan tidak akan ditolak (Hos 9:1-9).

 

Formula dasar dalam apa yang diungkap kalendar “Yahudi” adalah kitaran solar 19 tahun, yang bersamaan dengan lunar 235 bulan, iaitu 19 tahun solar yang biasa yang mengandungi duabelas bulan, dengan tujuh daripada tahun-tahun ini mempunyai tambahan atau penambahan kepada bulan lunar.  Bulan tambahan ini memelihara tahun solar dengan betul, sejajar dengan musim semi atau vernal ekuinoks (siang dan malam yang sama panjang.  Orang-orang Greek memanggil ini sebagai Kitaran Metonic.  Ini bererti bahawa setiap 19 tahun, tarikh sivil Gregorian dan tarikh orang-orang Yahudi adalah bersamaan, sama ada tepat atau dibezakan sedikit dengan satu hari.

 

Philo, seorang sejarawan Yahudi dan sezaman dengan Yesus Kristus serta para rasul, menulis didalam bukunya, The Works of Philo, On the Life of Moses II, bab XLI, Bahagian 222 dan 224, “Musa telah meletakkan permulaan kepada vernal ekuinoks sebagai bulan pertama dalam tahun itu...”

 

Permulaan Tahun

 

Keluaran 12:1-6  Berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan Harun di tanah Mesir: 2 "Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu; itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. 3 Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 4 Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa; tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5 Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil domba atau kambing. 6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja.

 

Ulangan 16:1-6  "Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah TUHAN, Allahmu, membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. 2 Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih TUHAN untuk membuat nama-Nya diam di sana. 3 Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir.  4 Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. 5 Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 6 Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.

 

Bulan Paskah adalah bulan pertama, dipanggil sebagai Nisan atau Abib dan ianya diperintahkan oleh Allah secara khusus sebagai permulaan tahun dari Exodus 12:2 (lihat juga Bil 9:1-3; 33:3; Yos. 4:19; Yeh 45:18, 21).

 

“Pengamatan kepada musim gugur ekuinoks, yakni waktu keluaran tahun? (lihat Kel 23:16), dan musim semi atau vernal ekuinoks, dipanggil kekembalian tahun? (1 Rajah 20:26; 2 Tar 36:10 AV), adalah penting untuk mengendalikan kalendar dan seterusnya perayaan-perayaan. Justru,  tahun dimulakan dengan bulan baru yang paling dekat dengan vernal ekuinoks, apabila matahari di Aries (Jos., Ant. 3.201 [better to see Ant. (Antiquities of the Jews) III.x.5], dan Perayaan Paskah pada hari Nisan keempatbelas bersamaan dengan bulan penuh yang pertama (Kel 12:2-6)”.  (The Illustrated Bible Dictionary, J D Douglas & N Hillyer, editors, IVP, 1980; art. Kalendar, Vol 1, ms. 223).

 

Dari Bulan Baru pada masa  gelap penuh atau masa pergabungan, akan ada jumlah yang lebih besar, yakni tiga puluh-hari yang terkandung dalam bulan-bulan dalam satu tahun. Ini akan kembali kepada pengamatan pra-tradisi sehingga  sebanyak lapan bulan yang mengandungi tiga puluh hari. Perayaan Paskah harus selalu jatuh selepas vernal ekuinoks. Bulan Baru mungkin boleh mencapai tigabelas hari sebelum ekuinoks.

 

Perayaan Paskah, dirayakan pada waktu bulan baru dalam bulan Nisan (14 Nisan), harus jatuh selepas vernal ekuinoks [metaisemerian earinen] apabila matahari berada didalam tanda Aries. Penjelasan ini disifatkan oleh Anatolius, dalam pecahan kemustahakan yang diputuska berhubungan kepada sejarah kalendar orang-orang Yahudi yang diberikan dalam Eusebius Hist eccl. Vii 32. 16-19, menyifatkan ini sebagai pandangan yang disepakati oleh semua penguasa-penguasa Yahudi...Dengan ini juga setuju dengan kenyataan Philo dan Josephus. Oleh itu, sekiranya pada penutupan tahun itu, perayaan Paskah dilihat akan jatuh sebelum vernal ekuinoks, maka penambahan bulan sebelum Nisan harus dilakukan.

 

(Schurer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, First Divison, Volume II, Appendix III).

 

Peraturannya ialah, bahawa hari yang keempatbelas akan jatuh pada hari ekuinoks tetapi hari yang kelimabelas, yang mana hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi atau dikategorikan sebagai bulan penuh, harus jatuh selepas hari ekuinoks. Ini akan dan telah menghitung bulan-bulan dan tahun-tahun seterusnya. Orang-orang Samaria menggunaka peraturan ini selama 2500 tahun dan Anatolius mengatakan bahawa ini adalah pandangan yang disepakati oleh semua kuasa-kusa Yahudi. Ini adalah luar biasa (lihat the Encyclopedia Judaica dibawah Samaritans and John Bowman, Samaritan Documents Relating to Their History, Religion and Life, Pittsburgh Original texts and Translation Series).

Josephus mengatakan juga bahawa ianya pada ketika matahari berada di Aries dan ini membuatkan sistem ini menjadi lebih tepat. Ianya penting Schurer menyatakan bahawa orang Greek dan orang Babilon (orang Mesir bersama dengan tahun solar mereka tidak termasuk disini) mempunyai kalendar yang tetap sejak berabad-abad yang berdasarkan penghitungan yang tepat. Orang-orang Babilon mempunyai kalendar seperti demikian dibawah orang-orang Parsi dan Samaria dan Saduki, menetapkan kalendar itu lama dahulu menurut penggabungan.

 

Josephus, Antiquities of the Jews, III, 10 rujukan penuh dipetik:

 

Pada bulan Xanthicus, yang mana kita panggil Nisan, dan ianya permulaan tahun, pada hari keempatbelas dalam bulan itu, sementara matahari berada dalam tanda Aries (biri-biri jantan), pada bulan ini kita telah dibebaskan dari perhambaan dibawah orang-orang Mesir, dia juga menetapkan bahawa kita harus adakan korban setiap tahun, yakni korban dimana, sama seperti kita keluar dari Mesir, mereka perintahkan kita untuk persembahkan, ianya dipanggil Paskah.

 

Ini meletakkan hari pertama dalam bulan pertama pada suatu ketika sewaktu zaman Roma dari March 7th sehingga April 5th.

 

The New Catholic Encyclopedia mengulas:

 

Oleh kerana majoriti daripada orang-orang Kristian awal adalah Yahudi, ianya difahami bahawa dari permulaan, kalendar kristian telah dipengaruhi oleh fakta bahawa kematian dan kebangkitan Kristus telah berlaku pada ketika pesta ketua Yahudi, Yakni Pasch, atau Passover (Paskah), dirayakan pada hari yang ke-14 dalam bulan Nisan, yakni pada masa bulan penuh yang menyusuli musim semi ekuinoks.

 

Bulan pertama dalam tahun harus ada hari yang ke-15 perayaan Paskah, bulan penuh, jatuh selepas vernal ekuinoks. Sekiranya Perayaan Paskah menjadi hari Pertama Perayaan Roti tidak Beragi, yang jatuh pada hari itu atau sebelum ekuinoks, maka lebihan atau penambahan bulan akan ditambahkan dalam tahun tersebut.

 

Peraturan penting ini tidak akan didapati dimana-mana bahagian dalam kitab (lihat Kalendar Allah [156]).

 

Permulaan Bulan

 

Philo of Alexandria [tr. by F H Colson (Harvard University Press, Loeb Classical Library, Cambridge, MA, 1937); The Special Laws, II, XI,41] menulis: “[Perayaan] yang ketiga adalah bulan baru, yang mana mengikuti penggabungan bulan dan matahari”. Dan dalam II, XXVI, 140: “ini adalah Bulan Baru, atau permulaan kepada bulan lunar, yakni jangka masa diantara satu penggabungan dengan yang seterusnya, yang panjangnya dihitung dengan tepat didalam sekolah astronomi”.  Ianya harus dinyatakan bahawa terjemahan C D Jonge 1854  dalam edisi popular Terbitan Hendrikson (1993), tidak mempunyai informasi yang sama dengan terjemahan yang dibuat oleh Colson. Indikasinya ialah bahawa penggabungan tersebut adalah faktor yang menetapkan didalam memutuskan hari pertama dalam bulan.

 

Penggabungan solar lunar adalah berjajaran matahari, bulan dan planet bumi dengan tepat; bereti pertemuan  dua atau lebih anggota langit dalam longitud yang sama atau penaikan yang betul. Pada masa bulan baru, matahari, bulan dan bumi berada dalam jajaran yang lengkap.

 

Penggabungan solar lunar boleh berlaku bila-bila masa sewaktu putaran solar. Pada masa kejadian ini berlaku di Yerusalem menetapkan pengasingan hari Bulan Baru sebagai Sabbath dan sebagai hari yang memulakan bulan baru.

 

Hari pertama dalam bulan bermula dari penggabungan, atau penjajaran matahari dan bulan dan planet bumi. Mereka dilihat seperti tiga buah bola yang ditebuk di bahagian tenga-tengahnya dan bergantung pada tali benang yang tegang.  Pada masa bulan penuh, matahari dan bumi berada di tengah-tengah dan ketika ini bulan menjajar di bahagian luar.

 

Ketepatan yang mana kejadian ini boleh diramalkan membolehkan semua komuniti laut serta angkatan laut mengukur perjalanan datang dan pergi mereka. Faktanya ialah bahawa kita akan keluar dari pujukan zaman gelap Trinitarian yang telah menyingkirkan kebanyakan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia sejak masa purbakala (lihat tulisan Bulan Baru [125]; Bulan Baru Israel [132]).

 

Kebanyakan struktur yang dibina di bahagian Utara Barat New Mexico di Chako Canyon, menunjukkan keupayaan manusia sejak satu ribu tahun dahulu untuk membina bangunan besar yang berkedudukan  kompleks dalam beberapa hal hampir dua puluh batu berasingan dalam penjajaran solar dan lunar yang tepat.  Bersama-sama mereka adalah satu kalendar lunisolar dengan dinding-dinding mereka yang menjajar dengan tepat bersama dengan aliran matahari dan bulan.

 

Diatas dinding Canyon, para pembina juga menunjukkan lintasan cahaya yang disaring melalui struktur batu yang banyak. Lintasan cahaya ini menyinari keatas banyak batu dan mengukir atau menggores graf yang kelihatan di puncak ekuinoks dan solstis. Juga, beberapa fungsi kalendar dengan bayang-bayang adalah sebagai tanda-tanda pengenalan.

 

Encyclopaedia Britannica, Edisi ke-9, article Calendar, menjelaskan beberapa kontroversi ini:

 

[Musim Semi] ekuinoks telah ditetapkan pada Mac 21, walaupun matahari memasuki Aries secara umumnya pada hari ke-20 dalam bulan itu, kadangkala pada hari yang ke-19. Ianya berurutan yang memungkinkan bahawa bulan penuh mungkin tiba selepas ekuinoks yang betul, dan belum mendahului Mac 21. Oleh kerana ini, ianya bukan merupakan bulan paschal dalam kalendar, walaupun ianya seharusnya demikian tanpa diragui, sekiranya maksud kaunsil Nice [Nicea] diikuti dengan keras. Bulan-bulan baru ditandakan oleh epacts [penambahan hari diperlukan untuk menetapkan Paskah hari Ahad] yang juga berbeza dari bulan baru astronomi, dan walaupun dari antara bulan-bulan baru, secara umumnya oleh satu atau dua hari...epacts juga diletakkan untuk menandakan bulan-bulan penuh yang secara umumnya satu atau dua hari selepas bulan-bulan baru yang sebenar; tetapi ini dilakukan dengan sengaja, untuk mengelakkan penukaran persamaan setuju dengan Paskah Yahudi, yang mana sebagai penyusun kelendar yang seolah-olah mempertimbangkan kejahatan yang lebih besar daripada merayakan Paskah seminggu lewat (ms. 599).

 

Perdebatan mengenai hari keempatbelas, Perjamuan Malam Allah dan Paskah, juga mempunyai efek yang mengubah astronomi Bulan Baru yang betul dan permulaan pada bulan untuk tujuan keagamaan. Kuasa-kuasa keagamaan mengetahui bila bulan baru pada masa penggabungan, seperti juga orang-orang Cina kuno dan semua angkatan laut.

 

Jemaat-jemaat Allah Al-masehi menerima kitaran astronomi alam sebagai menguasai kalendar. Tidak ada kekeliruan dan kalendar mungkin ditetapkan bertahun-tahun dihadapan. Perhatian harus diambil apabila penggabungan berada dekat dengan permulaan hari, iaitu pada waktu gelap, pada penghujung petang senjakala nautika di Yerusalem.

 

Tarikh-tarikh Bulan Baru bulanan ini dan Hari Suci akan terbit untuk kitaran tujuh-tahun, yakni septenante, yang mana disemadikan didalam tahun Roma 2005. ini adalah tahun yang ke-28 dalam Yobel ke-40, dari pembaptisan Mesiah dan yobel ke-120 dari Adam (lihat tulisan Maksud Penglihatan Yehezkiel [108].

 

Yudaisme moden dan Islam tidak memelihara hari Bulan Baru sebagai suci, dan kedua-duanya jatuh didalam pemeliharaan bentuk bulan sabit dan penyembahan yang salah. Oleh kerana pengorbanan Yesus, Kristus tidak diterima, mereka tidak dibenarkan untuk berbakti pada hari-hari yang telah ditetapkan bagi menghargai satu-satunya Allah yang Benar. Pemeliharaan yang betul terhadap hari-hari ini dan sistem perjanjian Yobel yang lengkap akan memberi umat manusia suatu kemerdekaan.

 

Sistem penangguhan dikembangkan dari Hillel II, mengekang orang-orang Yahudi dari memelihara Pendamaian dan Perayaan Paskah secara betul. Yudaisme seringkali terlambat satu bulan penuh dalam menetapkan permulaan tahun. Pada 1997, penganut Katolik memelihara Paskah satu minggu selepas Jemaat-jemaat Allah Al-masehi memelihara pemujukan Berkas, sementara Yudaisme pula lambat satu bulan penuh.

 

Lihat Vol. 25, No. 1, 1997 Alkitab Triwulan Yahudi untuk Saul Leeman, MENGAPA PESACH TERLALU LAMBAT TAHUN INI? (diterbitkan dengan kebenaran didalam tulisan Mengapa Perayaan Paskah Sangat Lambat Pada 1997? [239] (CCG, 1997).

 

Dalam tahun 1997, mereka terlambat satu bulan dengan permulaan tahun seperti juru kira mereka ketahui, dan mereka mengakui bahawa penetapan mereka itu adalah salah. Mereka rasa bahawa ianya memerlukan kedatangan Mesiah untuk membetulkan isu-isu kalendar tersebut. Sekiranya Yudea mengetahui bahawa mereka salah, tetapi menampungi kesalahan tersebut untuk memelihara tradisi, mereka akan sekali lagi menghadapi kesulitan kuburan bersama dengan Israel fizikal. Apabila Jemaat-jemaat Allah Al-Masehi mengetahui bahawa mereka tersalah mengenai bila mereka berbakti, mereka harus bertobat dan mengambil tindakan untuk membetulkannya (lihat tulisan Kalendar dan Bulan: Penangguhan atau Perayaan? [195]).

 

Dalam buku Maimonide, Sanctification of the New Moon", (Pengudusan Bulan Baru), (Buku Tiga, Risalat 8, muka surat 89, bab 6), yang mana telah ditulis pada kira-kira 1200 CE, menyatakan: ‘Molad diterangkan sebagai “ pada masa ketika matahari dan bulan berada didalam pergerakan yang serentak, menjadi bergabung dalam beberapa bahagian langit tertentu, yang mana berlaku dalam cara yang sama dimana-mana – dalam perbezaan kepada masa-masa yang berlainan pada ketika bulan sabit pertama menjadi boleh dilihat-dalam bahagian-bahagian yang berlainan’. Penyataan ini menerangkan penggabungan. Dalam masa yang sama, Yudaisme secara umumnya tidak memelihara Bulan Baru sebagai Hari Suci, dan memulakan bulan dengan pemeliharaan bulan sabit.

 

Kekuasaan Lewi dan Yudea telah disingkirakn apabila Kristus menetapkan Sanhedrin baru dan membentuk semula susunan Melkisedek (Luk 10:1-20). Ini menyingkirkan kekuasaan para imam Lewi di Yudea.

 

Lukas 10:1-20 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. 2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 4 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. 5 Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini. 6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. 8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, 9 dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah: 11 Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu; tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 12 Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya dari pada kota itu." 13 "Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida! karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. 14 Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari pada tanggunganmu. 15 Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! 16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." 17 Kemudian ketujuh puluh murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19 Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20 Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga."

 

Roh-roh adalah takluk kepada kita dan kita tidak merasa takut terhadap apa sahaja, tetapi ingin hidup untuk dan kasih Bapa kita.

 

Orang-orang Lewi tidak mempunyai kuasa hari ini kerana ianya telah dipindahkan ke Jemaat-jemaat Allah, sebagai Tubuh Kristus. Mereka menentang kita dan mereka hanya dirayu untuk kuasa oleh Jemaat-jemaat yang menyembah berhala, sebab pemberontakan mereka dan kalendar yang salah akan mencegah mereka dari memelihara har-hari yang betul bersama dengan Yudea.

 

Kisah 19:11-17 Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, 12 bahkan orang membawa saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. 13 Juga beberapa tukang jampi Yahudi, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya: "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." 14 Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15 Tetapi roh jahat itu menjawab: "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" 16 Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. 17 Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus.

 

Anak-anak lelaki Sceva, yang mana seorang Imam besar, tidak lagi dikenali oleh Setan sebab mereka kehilangan kuasa mereka.  Kuasa itu diberi kepada Keimamatan Melkisedek, yang mana sekarang termasuk Paulus, orang-orang Benjamin dan semua orang-orang jahil yang mualaf.

 

Jemaat-jemaat Allah harus menyembah Bapa sahaja pada hari yang betul dan dengan cara yang betul. Kita telah diberi kuasa untuk mengenal pasti dan mengasingkan tarikh sakramen yang kedua, yakni Perjamuan Malam Allah, yang mana akan membentuk bulan pertama dan permulaan tahun. Ada informasi sejarah yang boleh diuji untuk peraturan ini, tetapi ini tidak terdapat  dan dikenal pasti didalam tulisan Kitab

 

Permulaan Hari

 

Kita tidak mempunyai tulisan Kitab yang khusus dan jelas untuk menerangkan permulaan tahun bersama dengan interkalasinya  dan permulaan bulan pada masa penggabungan.

 

Kita mempunyai tulisan Kitab yang menerangkan permulaan hari. Oleh kerana ini, kita boleh memelihara Sabat tanpa apa-apa hal perniagaan, yang mana termasuk makan di restoran, dan memelihara puasa pada jangka masa yang betul.

 

Penyesuaian Masa:

Tatkala sebelum matahari terbenam, suatu gerombolan rendah yang berwarna biru tua akan muncul dari horizon bahagian timur. Inilah bayang-bayang bumi dan ianya merentang hampir kepada 180 darjah. Ianya dibatasi diatas oleh lengkungan sinaran senjakala yang berwarna merah jambu dan dibawah oleh horizon. Bayang-bayang bumi boleh dilihat dengan jelas apabila langit terang dan jarang penglihatan kita panjang. Semasa matahari terbit, batasan di antara bayang-bayang bumi dan lengkungan senjakala akan terbit di langit dan menjadi kurang jelas. Dengan hilangnya lengkungan senjakala, bayang-bayang berpadu dengan halus bersama dengan langit malam yang membiru tua.

 

Untuk membolehkan bayang-bayang itu boleh dilihat, ianya harus diliputi dengan sesuatu. Bayang-bayang bumi diliputi dengan atmosfera. Akhirnya lengkungan senjakala itu pudar menjadi biru. Warnanya yang kuat dan terangnya hampir dengan matahari terbenam yang mana mula asalnya penghamburan oleh atmosfera yang agak rendah dan tebal, telah diterangi oleh sinaran matahari langsung (menjadi merah). Tetapi seperti senjakala muncul, begitu juga dengan batasan yang lebih rendah pada atmosfera, telah diterangi oleh sinaran matahari langsung. Menjadi lebih tinggi dan lebih nipis, ianya menghamburkan kurang sinaran merah dan hujungnya sampai dimana sinaran udara kebiru-biruan yang kuat, sama dengan penggandaan yang dihamburkan oleh terang langit yang membuatkan bayang-banyang bumi menjadi biru, menjadi sumber kuasa terang yang sampai kepada mata kita.

 

http://webexhibits.org/causesofcolor/14E.html#es

 

Ciri-ciri pembenaman matahari ini menyebabkan orang-orang Yahudi menggunakan lilitan merah dan benang biru, yang mana dipegang sehingga pengurangan terang untuk menetapkan masa ketika gelap. Ini adalah permulaan Hari Suci, semasa warna-warna tersebut tidak lagi boleh dibezakan.  Ini bukanlah satu kaedah yang tidak masuk akal untuk menetapkan bila mereka tidak dibolehkan untuk melakukan sebarang urusan niaga lisan. Perkara ini dicemuh oleh beberapa pihak, tetapi sekiranya kita uji ini, kita akan mendapati bahawa warna-warna tersebut akan bergabung hampir sama semasa penghujung petang senjakala nautika.  Ini juga bergantung kepada keadaan atmosfera.

 

Definisi senjakala termasuk:

 

  1. Difusi cahaya yang halus terjadi apabila matahari berada dibawah horizon, khusunya berikutan matahari terbenam.
  2. Masa ketika cahaya ini berlaku
  3. Jangka masa sewaktu matahari berada di bawah horizon dalam jarak kaku yang ditetapkan (6, 12 dan 18 darjah untuk senjakala sivil. Senjakala nautika dan senjakala astronomi secra berikutan). C15: secara literal: setengah-cahaya (di antar siang dan malam), dari bahasa Inggeris lama twi – half + light or two lights;
  4. Apa sahaja cahaya yang redup (Collins English Dictionary).

 

Apabila matahari terbenam pada malam yang terang, kita dapati bahawa walaupun cahayanya berkurangan, kita boleh melihatnya secara umum sehingga 28 minit dengan baik. Ini adalah pada ketika senjakala sivil.

 

Waktu senja adalah senjakala ataupun bahagian yang lebih gelap pada senjakala (Collins English Dictionary)

 

Di tempat-tempat lain, ungkapan senjakala digunakan untuk mengenalpasti lebih banyak jangka masa yang ditetapkan: jangka masa sebelumnya menjadi gelap sepenuhnya pada waktu petang. (Cambridge International Dictionary).

 

Secara umumnya di Amerika Utara, ungkapan senjakala digunakan dalam pengertian sivil lebih daripada jangka masa nautikal. Di England, Australia dan New Zealand, ianya digunakan sebagai masa nautikal atau yang dirujuk oleh orang-orang Amerika utara sebagai waktu senja.

 

Seringkali perkataan-perkataan digunakan dalam satu bahagian pada persemakmuran Israel, orang-orang British memperolehi bangsa-bangsa, yang mana mungkin mempunyai penggunaan dan erti yang berbeza dari yang lain.

 

Di Amerika utara, pub adalah bar atau kedai minuman, tetapi ungkapan ini jarang digunakan. Di Australia dan New Zealand ianya bereti hotel. Ini adalah dari rumah awam British yang lama (lihat Collins English Dictionary).

Sekiranya orang tidak sedar dengan penggunaan terminologi yang berlainan, pasti ada kekeliruan. Hari ini Protes bererti menentang tetapi asal usulnya bererti untuk kebenaran. Pro bererti “untuk” dan teste bererti “kebenaran”.

 

Penurunan matahari adalah ungkapan dalam kategori ini. Bagi orang-orang Amerika utara, ianya selalu difahami sebagai berbicara mengenai masa matahari akan terbenam di horizon. Ianya tidak digunakan dengan cara itu semata-mata oleh para pembicara Ibrani.

 

Ulangan 16:4-6 Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, tujuh hari lamanya; dan dari daging hewan yang kausembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. 5 Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 6 Tetapi di tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir.

 

Keluaran 12:6-11 6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja (Ereb SHD 6153). 7 Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8 Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga; yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 9 Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air; hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. 10 Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi; apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. 11 Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu; buru-burulah kamu memakannya; itulah Paskah bagi TUHAN.

 

Penggunaan ereb dalam kedua-dua Kitab bererti 3 pm di sebelah petang, atau jam yang ke sembilan dalam Ibrani. Di tempat lain, ianya merujuk kepada jangka masa yang berlainan, ini telah difahami dari konteksnya.

 

Buku Josephus War of the Jews (Peperangan orang Yahudi) (buku 6, bab 9, ayat 3)

Jadi imam-imam besar ini, sewaktu datangnya perayaan yang dipanggil Paskah, apabila mereka menyembelih korban-korban, dari jam yang kesembilan sehingga jam kesebelas, [Di bahagian barat, ianya jam tiga sehingga jam lima petang] tetapi supaya kumpulan yang tidak kurang dari sepuluh orang bagi setiap satu korban, sebab ianya tidak wajar dalam hukum makan untuk mereka sendiri dan banyak di antara kita mengandungi dua puluh orang dalam satu kumpulan.

 

Definisi Strong 6153 bukanlah satu titik yang khusus sebagai matahari terbenam. Seperti yang kita lihat sebelumnya, pembenaman matahari dirujuk pada pertengahan petang atau jam 3 pm dan bukannya sewaktu matahari berada di bawah horizon.

 

6153 ‘ereb {eh’-reb}

dari 06150; TWOT – 1689a; n m

AV – malam hari 72, petang 47, malam 4, bergaul 2, orang 2, senja 2, petang senja + 06256 2, Arabia 1, hari 1, malam hari + 0996 1, petang + 03117 1, petang + 06256 1, senja + 06256 1; 137

1) petang, malam, matahari terbenam

 

Amsal 7:9  9 pada waktu senja (SHD5399), pada petang hari (SHD3117+6153), {atau hari pada waktu petang} di malam yang gelap.

 

5399 nespheh {neh’-shef}

 

Erti: 1) senjakala 1a) petang senjakala 1b) waktu subuh

 

Asal-usul: dari 05398; TWOT – 1434a; n m

 

Penggunaan: AV - senjakala 6, malam 3, gelap 1, fajar pagi, fajar hari 1; 12

 

3117 ~ Ay yowm {yome}

 

Erti: ) hari, masa, tahun 1a) hari (sebagai pertentangan kepada malam) 1b) hari (masa 24) 1b1) yang ditetapkan oleh petang dan pagi dalam Keluaran 1 1b2) sebagai bahagian masa 1b2a) hari bekerja, satu perjalanan hari 1c) hari-hari, seumur hidup (pl.) 1d) masa, jangka masa (umum) 1e) tahun 1f) rujukan sementara 1f1) hari ini 1f2) kelmarin 1f3) esok

 

Asal-usul: dari dasar erti kata panas yang tidak digunakan  TWOT – 852: n m

 

Ayub 7:4  Bila aku pergi tidur, maka pikirku: Bilakah aku akan bangun? Tetapi malam <ereb 06153>merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dinihari.

 

Yeremia 6:4  "Persiapkanlah perang melawan dia; ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari!" "Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja <ereb 06153> hari sudah memanjang!"

 

Yehezkiel 12:7 Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku: aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan dan pada malam hari <ereb 06153>aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok, pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka [dan] aku menaruh [barang-barangku] ke atas bahu [ku].

 

 Dari  tulisan Kitab diatas, ianya jelas bahawa ereb (SHD 6153) merangkumi masa yang panjang dari petang kepada hari gelap dan ianya tidak melindas untuk menegaskan bahawa hari dimulakan pada waktu matahari terbenam. Walaupun ianya mungkin ditafsir seperti itu dalam beberapa ayat-ayat.

 

Dalam tulisan Kitab, perkataan Ibrani ereb sering digunakan. Petang, senjakala dan malam semuanya digunakan dalam terjemahan. Mereka membawa jangka masa berlainan yang berbeza dalam penggunaannya dan ereb tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahawa hari dimulakan sewaktu matahari berada di bawah horizon.

 

Ulangan 21:22-23 "Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang, 23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu."

 

Ulangan 21:23 tidak membenarkan tubuh yang mati tinggal tergantung semalaman, tetapi ianya harus dibawah turun ?I>pada hari yang sama?/I> yang mana sebelum gelap, supaya tanah itu tidak tercemar. Hari baru bermula pada masa gelap dan tubuh tersebut harus dibuka sebelum saat itu.

 

Perpindahan tubuh-tubuh ini dilakukan oleh Yoshua bersama dengan raja dari Ai dan juga bersama dengan lima raja.

 

Yosua 8:29 Dan raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang [malam senja ASW] <ereb 6153>; Ketika matahari terbenam [ketika terbenamnya matahari ASW] <SHD8121> Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan [melemparkan ASW] di depan pintu gerbang kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang.

 

Yosua 10:25-27  Lalu berkatalah Yosua kepada mereka: "Janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan TUHAN kepada semua musuhmu, yang kamu perangi."  26 Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu, dan menggantung mereka pada lima tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam <ereb 6153>. 27 Tetapi menjelang matahari terbenam, [terbenamnya matahari ASW] <SHD8121> atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu, dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar, yang masih ada sampai sekarang.

 

Dalam setiap kes, raja yang mati akan dipindahkan dari kayu itu pada waktu  matahari turun. Perkataan yang dikemukakan matahari terbenam SHD 8121 adalah shemesh bererti “kecemerlangan” dalam ayat 8:29 dan 10:27, dan diatur. Ini memakan masa beberapa lama dan membuat ia jelas bahawa ianya bukan matahari terbenam atau matahari yang turun kebawah yang dikuatiri oleh Yosua, tetapi malam yang mendatang. Ini menggenapi prinsip dalam Ulangan bahawa mereka harus dipindahkan dan dikuburkan pada hari yang sama. Oleh kerana itu, penurunan matahari masih lagi diuraikan sebagai hari yang sama sehingga ianya menjadi gelap. Mini merupakan pandangan yang kukuh pada masa Yudaisme kuno dan juga didalam Quran. Ianya hanya didalam Hadith dan Yudaisme baru-baru ini, kita mula patuh dengan sistem Roma kebelakangan ini.

 

Dalam Yosua 10:26, kita mengetahui bahawa Yosua mempunyai raja-raja yang mati bergantung di atas lima pohon kayu sehingga petang <ereb 6153>. Ayat 27 mengatakan bahawa pada ketika matahari turun kebawah [diterjemahkan sebagai matahari terbenam dalam beberapa ayat] Yosua perintahkan bahawa mereka harus dibawah turun dari pohon kayu itu dan diletakkan didalam gua.

 

Pada hari pertama dalam jangka masa dua puluh jam dalam putaran planet, tidak akan ada kewujudan apa-apa cahaya yang memberi refleksi kepada atmosfera dari matahari yang terbit. Bagaimana ini berlaku?

 

Ini sudah dijelaskan dari mulanya dan dari definisi tulisan Kitab mengenai hari, atau untuk satu putaran solar, dimana kita diajukan.

 

Kejadian 1:1-5 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. 4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. 5 Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.

 

<02822> (choshek) (365a)

 

Erti: kegelapan, ketidakjelasan

 

Asak usul: dari 2821

 

Penggunaan: gelap(5), kegelapan(73), ketidakjelasan(2).

<03915> (layil atau lel atau layelah) (538c)

 

Erti: malam

 

Asal-usul: of unc. der.

 

Penggunaan: tengah malam*(6), malam(200), malam-malam(14), pada waktu malam (1), semalaman*(2), malam ini(10).

 

Kegelapan pada permulaan hari baru yang pertama dipanggil malam. Malam  dan kemudiannya terang atau petang dan kemudiannya pagi adalah terdiri dari satu hari pertama yang lengkap. Langit tidak gelap pada waktu matahari tatkala jatuh dibawah horizon, diungkap oleh orang-orang Amerika utara sebagai matahari terbenam, dan tidak hampir satu jam selepas itu, dalam bulan pertama dan ketujuh, yang mana hampir dengan musim semi dan musim gugur ekuinoks. Langit akan gelap pada waktu permulaan hari yang baru.

 

Septembar 16, 2002 adalah Hari Pendamaian. Kita telah mula berpuasa pada petang sebelumnya, pada hari yang ke-15 Roma, ketika penghujung petang senjakala nautikal, ketika gelap.

 

Di bahagian tengah Kanada, menggunakan Standard Masa Timur hampir dengan longitude 43, matahari terbenam pada 18:25 atau 6:25 pm pada hari ke-15 dan 18:24 pada hari ke-16. senjakala sivil berakhir pada 18:54 pada hari ke-15 dan 18:52 pada hari ke-16. Senjakala nautikal berakhir pada 19:27 pada hari ke-15 dan pada 19:26 atau 7:26 pm pada September 16 dengan waktu siang yang lebih aktif.

 

Muslim harus mendengar; definisi Quran adalah sama seperti yang diberikan dalam Keluaran.

 

Sura [2.187] Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu (dengan belas kasihan) dan memberi maaf (atas beban ini) kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (menentang kejahatan). M.H Shakir dan diterbitkan oleh Tahrike Tarsile Quran, Inc

 

Demi untuk memahami deklamasi Nabi, semua Islam harus membaca dan belajar tulisan Kitab.

 

Ini diungkap sebagai Perjanjian Lama dan Baru, tetapi ini bererti kesaksian yang pertama dan kedua. Sekiranya Kitab ini tidak dipelajari, Muslim tidak akan dapat memahami perintah-perintah para Nabi.

 

Garis kelapan hingga keduabelas  diterjemahkan oleh kebanyakan yang lain seperti yang terdapat dalam al-islam.com:

 

 

 

 

[187] Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui perbuatan rahsia kamu yang kamu lakukan di antara kamu; tetapi Dia mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang benang putih  kelihatan kepadamu berbeza dari benang hitam Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tiba malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, (yang ditetapkan oleh Allah) maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

 

Untuk membuat perbezaan di antara Muslim terang dan gelap dalam abad yang keenam menggunakan keupayaan untuk membezakan benang putih dan hitam pada waktu pagi untuk memulakan puasa mereka.  Mereka berpuasa selama masa siang. Ini bererti mereka harus berpuasa dari gelap sehingga gelap dan bukan sehingga matahari terbenam sebagai para penulis Hadithic nyatakan. Perbezaan ini digunakan dalam cara yang sama bahawa orang-orang Yahudi menggunakan ketidakupayaan untuk membezakan benang merah dan biru ketika petang, untuk memulakan puasa mereka sewaktu masa gelap.

 

Kebanyakan Muslim hari ini mengakhiri puasa lima atau sepuluh minit sejurus matahari turun dibawah horizon. Pada masa senjakala sivil ini, kita dengan mudah membezakan benang merah dan biru. Oleh kerana itu, ini adalah tidak betul dan tidak menurut perintah Nabi. “Sehingga malam tiba”, ayat 187, tidak bererti sejurus selepas matahari terbenam. Klarifikasi kalendar dalam Islam akan menangani bulan-bulan dalam urutannya. Kalendar Islam moden tidak begitu tepat.

 

Membezakan warna ini adalah kaedah untuk mengukur pengakhiran masa petang senjakala nautika bersama dengan melihat tiga bintang bersaiz sederhana.

 

Di Amerika utara, ada perundangan yang merangkumi penggunaan senapang oleh para pemburu. Ianya dinyatakan bahawa aktiviti ini harus dihentikan pada ketika akhir senjakala sivil atau tiga puluh minit selepas matahari terbenam. Masih ada cahaya yang cukup dan masa untuk melihat para pemburu keluar dari pemburuan mereka dengan selamat, tetapi semua aktiviti menembak harus dihentikan.

 

Pada malam yang terang, di bahagian  Hemisfera  Utara, hampir dengan Penghujung Petang Senjakala Nautika (End of Evening Nautical Twilight (EENT)), tiga bintang bersaiz sederhana akan kelihatan. Sekiranya kita mahu cuba melihat ini, kita akan mendapati bahawa dengan visi 20/20 kita akan melihat bintang-bintang ini dalam masa beberapa minit dalam masa EENT yang diterbitkan bagi kawasan setempat kita. Dengan kehitaman yang lebih banyak, bintang yang terkecil akan mula kelihatan.

 

Melihat tiga bintang bersaiz sederhana digunakan sebagai pengukur untuk mengakhiri hari dan puasa oleh Yudaisme dan oleh Jemaat-jemaat Allah Al-Masehi semasa penyelidikan (lihat Apendiks II Definisi Talmud dan lihat Apendiks III, Makluman Iman, Persetujuan mengenai kelaziman Penyelidikan, Valencia, 1568, pada akhir tulisan ini dan juga tulisan Peranan Perintah Hukum yang keempat dalam Sejarah Pemeliharaan Sabat Jemaat-jemaat Allah Al-Masehi [170]).

 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.html

 

Jaringan diatas memberi kita data-data setempat mengenai Matahari Terbenam, Sivil dan Senjakala Nautika didalam lokasi-lokasi geografi kita yang tepat. Kita juga telah menggunakan definisi yang digunakan dalam pemerhatian Angkatan Laut, Jabatan Aplikasi Astronomi di U.S. (lihat Apendiks I).

 

Isnin 16 September 2002 Yom Kippur

Mengenai apakah semua ini?

 

Yom Kippur (Hari Pendamaian) jatuh pada hari kesepuluh Tishrei, dalam kalendar Yahudi, dan mengakhiri “Sepulu hari Pertobatan” yang bermula pada Rosh Hashana. Yom Kippur adalah hari puasa, yang berlanjutan selama kira-kira dua puluh lima jam, dari matahari terbenam sehingga bintang muncul pada malam seterusnya.

 

Pernyataan moden yang diterbitkan oleh Uni Sedunia Penuntut-penuntut Yahudi menunjukkan bahawa Yudea mengakhiri puasa tersebut ketika malam, apabila bintang-bintang muncul. Mereka memulakannya pada ketika matahari terbenam, sebelum pertukaran hari dan mengakhirinya selepas kira-kira dua puluh lima jam kemudian. Mereka mengakhiri puasa dan memulakan hari yang baru selepas Hari Pendamaian pada waktu gelap dan bukannya pada waktu matahari turun.

 

http://www.wujs.org.il/activist/yom_kippur/index.shtml

 

Kejadian 15:17-18 Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18 Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman: "Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat

 

Ini adalah contoh yang lain mengenai matahari yang turun. Disini, matahari akan turun diikat dengan gelap bagi pertukaran dalam hari. Ianya tidak diikat dengan permulaan cahaya yang berkurangan semasa matahari terbenam atau yang diungkap oleh orang-orang Amerika utara sebagai “senjakala”

 

Mari kita lihat Nehemia 13:19

 

Kalau sudah remang-remang (SHD6751) di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang (SHD6440) hari Sabat (SHD7676), kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan [beberapa] orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, [supaya] tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat.

 

Sangat jelas bahawa ayat ini mengenai Sabat (SHD7676). Pertama, kita ketahui bahawa sebelum Sabat, pintu gerbang akan ditutup. Disini kita melihat ayat ini menyatakan, sudah remang-remang. Ini lebih dari menyatakan secara langsung bahawa Sabat akan mengikuti jangka masa ini, yakni permulaan cahaya yang berkurangan, kemudian diikuti dengan senjakala dan kemudian menjelang malam. Tidak ada lagi kesimpulan yang boleh dijangkau, Justru bahawa Sabat akan bermula semasa gelap. Ini sejajar dengan prinsip yang diberikan oleh definisi dalam Keluaran 1:5.

 

Kita sering kali bercakap “selepas matahari turun, hari akan bermula” tetapi kita harus menukar ini kepada “semasa gelap” supaya kita tidak menyebabkan kekeliruan khususnya di Amerika utara.

 

Dalam masyarakat sekarang, ada nama yang khusus bagi tahap-tahap yang berhubungan dengan tahap-tahap senjakala.

 

Ianya dirujuk sebagai:

 

1.) Senjakala Sivil dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang apabila pusat matahari berada pada 6 darjah geometri dibawah horizon. Ini adalah had yang mana penerangan subuh yang mencukupi, dibawah keadaan cuaca yang baik, untuk membezakan objek-objek terestrial dengan jelas.

 

2.) Senjakala Nautika dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang, apabila pusat matahari berada pada 12 darjah geometri dibawah horizon. Dengan ketiadaan penerangan, operasi luaran yang terperinci adalah mustahil, dan horizon tidak boleh dibezakan.

 

3.) Senjakala Astronomi dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang apabila pusat matahari berada pada 18 darjah geometri dibawah horizon. Jarak waktu yang panjang selepas permulaan pagi subuh dan sebelum pengakhiran petang senjakala, penerangan langit sangat redup dan ianya tidak kelihatan secara fizikal.

 

Nehemiah 13:19 menjelaskan jangka masa sebelum Sabat apabila ianya mula gelap, yang mana kita panggil menjelang malam. Ianya tidak menjelang malam sehingga akhir senjakala sivil.

 

Sabat akan bermula pada waktu gelap, atau dalam istilah sekarang, Pada penghujung Petang Senjakala Nautika (End of Evening Nautical Twilight (EENT)).

 

Semua harus boleh melihat bahawa kita bercakap mengenai gelap, atau pengakhiran petang senjakala nautika, apabila kerja-kerja operasi secara umumnya dihentikan stiap hari. Dari Yosua kita dapat melihat bahawa penutupan pintu gerbang pada waktu gelap adalah prosedur yang kukuh.

 

Yosua 2:5 dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam (SHD 2822), maka keluarlah orang-orang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." 

 

6751 tsalal {tsaw-lal'}
mula menjalang malam
akar primitif [serupa dengan 06749 walaupun idea
yang berlegar-legar (bandingkan 06754)];
TWOT - 1921; v
AV – mula menjelang malam 1, membayangi 1; 2
1) akan atau menjadi atau bertambah gelap
1a) (Qal) menjadi atau bertambah gelap
1b) (Hiphil) untuk membayangi

 

Mari kita lihat dalam Imamat 23:32

 

Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan [hari] bulan itu, dari matahari terbenam (6153) sampai matahari terbenam (6153), kamu harus merayakan sabatmu."

 

Semasa bulan pertama dan ketujuh, yang mana hampir dengan ekuinoks, hari akan bermula pada waktu gelap dan diikuti oleh jangka masa kira-kira 12-jam waktu gelap dan kemudian kira-kira 12 jam waktu siang. Ini mewujudkan 24-jam dalam sehari, atau satu putaran solar. Ini bermula dari petang, atau pengakhiran senjakala nautika pada satu hari, sehingga petang, atau pengakhiran senjakala nautika pada hari yang seterusnya. Jangka masa cahaya penuh yang awal ini pada waktu matahari terbenam dan membentuk setengah-cahaya dan menjadi gelap, adalah hampir dengan satu jam lamanya semasa bulan yang pertama dan ketujuh.

 

Ada lebih dari satu ratus contoh-contoh ayat yang dikandungi dalam nombor Strong 6153.Dari ringkasan penggunaan 6153, kita melihat masa dalam hari adalah sangat berlainan dalam beberapa ayat dan ianya tidak terbatas kepada titik yang khusus seperti matahari terbenam di Amerika utara, apabila ianya selalu difahami sebagai jatuh tatkala dibawah horizon. Bandingkan ayat-ayat ini untuk melihat perbezaan dalam penggunaan ereb (SHD 6153). Penggunaan jam yang kesembilan oleh orang-orang Greek adalah sama dengan penggunaan orang-orang Ibrani.

 

Matius 27:45-50 Mulai dari jam yang keenam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam yang kesembilan. 46 Kira-kira jam yang kesembilan berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?  47 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Ia memanggil Elia." 48 Dan segeralah datang seorang dari mereka; ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. 49 Tetapi orang-orang lain berkata: "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia." 50 Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.

 

Jam kesembilan bagi Ibrani adalah bersamaan dengan 3:00 petang di bahagian barat, yang seharusnya difahami oleh semua.

 

Perkataan Ibrani yang diterjemahkan sebagai “I> matahari turun”I> tidak sama dengan matahari terbenam yang digunaka di barat atau Amerika Utara, yang memberi erti kepada kita sebagai matahari yang turun dibawah horizon. Senjakala kemudiannya muncul dalam jangka masa tertentu dan ini adalah refleksi sinaran matahri. Ini adalah refleksi pada atau dari hari sebelumnya, dan tidak wujud pada hari pertama dalam Kejadian 1. hari baru kita bermula dengan gelap dan bukan dengan refleksi cahaya dari hari yang sebelumnya.

 

Kebanyakan bukti sejarah akan menunjukkan bahawa orang Yahudi moden memelihara hari dari matahari terbenam sehingga hari terbenam. Kekecualiannya ialah Pendamaian atau puasa-puasa yang lain, yang mana akan berakhir pada hari berikutnya, yakni pada waktu gelap. Ini adalah dua puluh lima jam dalam sehari bergantung kepada latitud. Hadith Muslim secara umumnya memelihara hari mereka dari matahari terbenam, dan mereka juga memelihara bulan-bulan dari pengamatan bulan sabit dan bukan dari penggabungan. Ianya tidak demikian secara asalnya, bagaimanapun, seperti yang kita lihta diatas. Hari orang-orang Arab adalah dari pengakhiran senjakala sehingga pengakhiran senjakala dan bulan adalah dari penggabungan kepada penggabungan yang seterusnya.

 

Kedua-dua mereka salah dan memelihara hari yang salah, kerana perbaktian mereka tidak diterima oleh Bapa kita, oleh kerana penolakan mereka terhadap pengorbanan Kristus dan adopsi tradisi. Hadith Islam telah memperkenalkan satu interpretasi yang bertentangan dengan Quran, dan juga tulisan Kitab.

 

Kita semua harus berwaspada bahawa ada juga kumpulan yang mengajar bahawa hari dimulai pada waktu matahari terbit. Ini memberi efek secara dramatik kepada penyesuaian masa Perjamuan Malam Allah dan Hari Pendamaian dan ini adalah kesalahan besar.

 

Kisah 27:20-33 Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. 21 Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata: "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini! 22 Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorangpun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. 23 Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai milik-Nya, berdiri di sisiku, 24 dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! Engkau harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. 25 Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara! Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.  26 Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." 27 Malam yang keempat belas sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa, bahwa mereka telah dekat daratan. 28 Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ dua puluh depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depa. 29 Dan karena takut, bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang empat sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. 30 Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci, dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. 31 Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya: "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." 32 Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. 33 Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya: "Sudah empat belas hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa.

 

Kita akan memahami dari Kisah bahawa Rasul Paulus telah faham bahawa masa dua puluh empat jam dalam sehari itu bermula dari waktu malam (ayat 27) dan berlanjutan melalui waktu hari siang (ayat 33).

 

Imamat mengemukakan kepada kita definisi bagi jangka masa yang mana seharusnya memelihara hari Sabat.

 

Imamat 23:27-32 "Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN. 28 Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah hari Pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan TUHAN, Allahmu. 29 Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 30 Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. 31 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 32 Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu."

 

Ayat 32 bererti dari gelap pada hari kesembilan sehingga gelap pada hari kesepuluh dalam bulan yang ketujuh, kita harus berpuasa. Sekiranya tidak, kita akan dimusnahkan dan disingkirkan dari kebangkitan pertama dan mengalami kebangkian kedua.

 

Melalui persediaan kita, kita selalu memulakan puasa dengan awal, tanpa makan dan minum sehingga minit-minit yang terakhir. Kita tidak syorkan ini tetapi mengekalkan bahawa puasa harus dipelihara dari masa gelap pada hari kesembilan sehingga masa gelap pada hari kesepuluh dalam bulan ketujuh selepas penggabungan.

 

Hari-hari ini bermula pada waktu subuh, kumpulan bersetujuh bahawa  Imamat 23:27-32 bererti selepas matahari terbenam, yang mana dijelaskan dalam Kitab sebagai permulaan gelap (Kej 1:5). Mereka kemudiannya berpuasa dari matahari terbenam sehingga penerbitan matahari yang kedua, yang lamanya tiga puluh enam jam, tidak diperintahkan dan puasa yang diubah. Ini seperti menambah tulisan dalam Kitab dan perbuatan ini dikutuk (Ul 4:2; Ul 12:32).

 

Kumpulan ini juga bermaksud untuk memelihara bulan penuh sebagai permulaan bulan. Ini akan memberi efek untuk merosakkan iman orang lain. Ini akan memberi efek kepada keupayaan mereka untuk belajar dengan mengubah rentetan yang betul dalam Hari-hari Suci dan seterusnya Perayaan-perayaan.

 

Orang-orang di bahagian barat yang memulakan hari pada waktu tengah malam adalah dari era Napoleonic dan telah diperkenalkam dari jangka masa Gerejawi Katolik Roma (lihat muka surat 97-100 dalam buku John Brady, Compendious Analysis of the Calendar, edisi ketiga, 1815).

 

Kebanyakan orang tidak sedar betapa barunya separuh daripada perubahan-perubahan yang berterusan ini mengenai masa dan waktu kebaktian yang betul. Setiap percubaan telah dilakukan untuk membuat kita tidak berbakti kepada satu-satunya Allah yang Benar pada hari dan waktu yang Dia telah tetapkan.

 

Penetapan yang penuh pada kalendar telah dirangkumi dalam karya tulis, Kalendar Allah [156] dan tulisan ini dibuat untuk menjelaskan serta memberi tambahan kepada dua aspek ini dalam karya tulis tersebut.

 

Serangan terbaru terhadap kalendar seharusnya menunjukkan kepada semua Kristian yang memelihara-perjanjian betapa pentingnya Hari-hari Suci serta jangka masa ini. Kita tidak akan menangguhkan Hari Suci, Bulan Baru dan Sabat. Kita harus menguduskan masa-masa Suci ini dengan betul. Sekiranya kita telah melakukan kesilapan, berubahlah dan peliharalah hari itu dengan betul pada masa hadapan.

 

Semua anggota Kristian yang memelihara-perjanjian yang diperbaharui akan memelihara Sabat ini, Bulan Baru dan Hari-hari Suci yang dikuduskan dari waktu gelap sehingga waktu gelap pada hari berikutnya, yakni pada penghujung petang senjakala nautika di kawasan setempat kita.

 

Apendiks I

 

Terbit, Terbenam dan definisi Senjakala

 

Pengamatan Angkatan Laut U.S.

 

Jabatan Aplikasi Astronomi

 

Horizon: Di mana sahaja sesuatu itu berada diatas atau dekat dengan permukaan bumi, Bumi dirasai sebagai bersifat datar dan, oleh kerana itu sebagai satu bidang. Langit menyerupai satu-setengah bulatan atau pusatnya melengkung pada pemerhati. Sekiranya tidak ada penghalang kepada penglihatan, rupa-rupanya persimpangan pada langit dengan permukaan (bidang) bumi adalah horizon, yang mana muncul sebagai pusat yang melingkar pada pemerhati. Bagi penghitungan terbit/terbenam, mata pemerhati dianggap berada di permukaan Bumi, supaya horizon berada pada 90 darjah geometri dari arah vertikal setempat.

 

Terbit, Terbenam:  Semasa haluan hari, Bumi akan berputar sekali pada paksinya dan menyebabkan fenomena terbit dan terbenam.  Semua tubuh-tubuh cakerawala, termasuk bintang dan planet, seolah-olah tampak di langit di horizon sebelah Timur dalam mana-mana tempat yang khusus, kemudian melintangi langit dan sekali lagi hilang di horizon di sebelah Barat. Perkara yang paling jelas boleh diperhatikan dalam kejadian ini, dan perkara yang paling bermakna berkenaan dengan perhubungan biasa, adalah penerbitan dan pembenaman matahari dan bulan. Sebab Matahari dan Bulan tampak sebagai disk sirkuler dan bukan sebagai sumber cahaya, definisi mengenai terbitan atau terbenam haruslah mengkhusus, sebab bukan semua tubuh salah satu darinya boleh dilihat sewaktu terbit atau terbenam dengan serentak.

 

Matahari Terbit dan Matahari Terbenam:  Lazimnya merujuk kepada masa apabila pinggiran bahagian atas disk Matahari berada di horizon, yang dianggap tidak dirintangi yang berhubungan dengan lokasi menaraik. Keadaan atmosfera dianggap seimbang, dan lokasinya ialah di bahagian rata di permukaan Bumi.

 

Bulan Terbit dan Bulan Terbenam: Masa-masa dihitung dalam keadaan yang sama seperti matahari terbit dan matahari terbenam. Bagaimanapun,  bulan terbit dan bulan terbenam mungkin berlaku bila-bila masa sewaktu masa 24 jam dan, sebagai akibatnya, ianya selalu membuat bulan itu boleh dilihat semasa hari siang, dan mempunyai malam-malam yang tidak berbulan. Ianya juga tidak mustahil bahawa bulan terbit atau bulan terbenam tidak berlaku berhubungan dengan tempat khusus pada tarikh yang diberikan.

 

Transit: Masa transit tubuh cakerawala merujuk kepada kesegeraan bahawa pusatnya melintangi garisan yang dibayangkan di langit – meridian pemerhati – berlari dari utara ke selatan. Untuk pemerhati dalam kedudukan latitud rendah ke pertengahan, transit adalah kira-kira dalam pertengahan jalan di antara terbitan dan terbenam, dan mewakili masa, pada ketika dimana tubuh berada paling tinggi di langit pada bila-bila hari yang diberikan. Pada ketika latitud tinggi, semua kenyataan ini mungkin betul – sebagai contoh, mungkin ada beberapa transit di antara terbitan dan terbenam. Transit pada matahari adalah solar tengah hari setempat (sundial). Perbezaan diantara masa transit Matahari dan Bulan adalah berhubungan rapat dengan tahap-tahap bulan. Transit Bulan Baru adalah kira-kira pada masa yang sama dengan Matahari; transit Kuartel Bulan Pertama kira-kira 6 jam selepas Matahari; transit Bulan Penuh kira-kira 12 jam selepas/sebelum Matahari; dan transit Kuartel Bulan Terakhir kira-kira 6 jam sebelum Matahari.

 

Senjakala: Sebelum matahari terbit dan sekali lagi sebelum matahari terbenam, ada selingan jarak waktu, senjakala, semasa dimana ada cahaya alam yang disediakan oleh atmosfera bahagian atas, yang mana menerima sinaran matahari langsung dan memantulkan sebahagiannya kepada permukaan bumi. Beberapa aktiviti luaran mungkin akan dilakukan tanpa penerangan buatan semasa selingan jarak waktu ini, dan ianya berguna untuk mendapat beberapa cara untuk menetapkan had melebihi yang mana beberapa aktiviti harus dibantu oleh penerangan buatan. Faktor utama yang menentukan jumlah cahaya alam semasa senjakala adalah keadaan atmosfera secara umum dan keadaan cuaca setempat secara khususnya. Keadaan atmosfera boleh ditentukan dengan baik pada masa sebenar dan tempat peristiwa-peristiwa. Bagaimanapun, ianya tidak mustahil untuk membentuk penganggaran yang bermanfaat, walaupun seharusnya, menghadkan jenis-jenis aktiviti yang besar dengan hanya mempertimbangkan kedudukan matahari dibawah horizon setempat. Definisi yang tepat dan masuk akal telah diperkembangkan.

 

Senjakala Sivil: dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang apabila pusat Matahari berada pada 6 darjah geometri dibawah horizon. Ini adalah had yang mana penerangan senjakala yang mencukupi, dibawah keadaan cuaca yang baik, untuk membezakan objek-objek terestrial dengan jelas; pada permulaan pagi subuh sivil, atau penghujung petang senja sivil, horizon boleh ditentukan dengan jelas dan bintang yang paling terang akan kelihatan dibawah atmosfera yang baik dalam ketiadaan sinaran bulan atau penerangan-penerangan lainnya. Pada waktu pagi sebelum bermulanya subuh sivil dan pada waktu petang di penghujung senja sivil, penerangan buatan selalunya diperlukan untuk membawa aktiviti-aktiviti luaran yang biasa. Kegelapan penuh, bagaimanapun, mengakhiri beberapa masa sebelum permulaan pagi subuh sivil dan bermula beberapa masa selepas penghujung petang senja sivil.

 

Senjakala Nautika: dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang, apabila pusat matahari berada pada 12 darjah geometri dibawah horizon. Pada waktu permulaan atau penghujung senjakala nautika, dibawah keadaan atmosfera yang baik dan dengan ketiadaan penerangan-penerangan yang lain, garis bentuk objek di tanah yang umum mungkin boleh dibezakan, tetapi operasi luaran yang terperinci adalah mustahil, dan horizon tidak dapat dibezakan.

 

Senjakala Astronomi: dijelaskan bermula pada waktu pagi, dan berakhir pada waktu petang apabila pusat matahari berada pada 18 darjah geometri dibawah horizon. Sebelum permulaan senjakala astronomi pada waktu pagi dan selepas penghujung senjakala astronomi pada waktu petang, Matahari tidak akan menyumbangkan sinaran kepada langit; untuk mempertimbangkan jarak masa selepas permulaan pagi subuh dan sebelum penghujung petang senjakala, penerangan langit sangat redup dan ianya sangat sukar dilihat.

 

Definisi yang terdahulu dipersetujui secara antarabangsa.

 

Satu tinjauan yang hebat, oleh Rabbi David Bassous, telah disalin sepenuhnya dibawa. Ianya adalah tinjauan berdasarkan pendapat-pendapat Talmud mengenai permulaan dan pengakhiran hari.  Perkara ini berkaitan dengan perbincangan kita.

 

Ingat semasa membaca pelajaran ini bahawa ianya membincangkan tentang dua jenis senjakala. Ini selalu tidak jelas dalam ungkapan dan dalam perbincangan.

 

Senjakala yang pertama, yang mana berkembang selepas matahari terbenam, disenaraikan sebagai merangkumi kira-kira 18 sehingga 24 minit. Ini telah bertepatan dengan senjakala sivil, yang mana selalu empat sehingga enam minit lebih panjang dan semasa dimana pekerjaan biasa boleh diteruskan. Senjakala yang kedua yang telah dibincangkan adalah bertepatan dengan petang senjakala nautika, yang mana berakhir ketika gelap. Mereka juga membincangkan mengenai senjakala di Yudea dan juga di bahagian utara Perancis, yang mana mempunyai jangka masa yang berlainan diluar bulan-bulan yang pertama dan ketujuh.

 

Masa yang diambil untuk berjalan ¾ batu juga digunakan tetapi walaupun jangka masa18 atau 24 minit, ianya masih terlalu pendek  bagi masa senjakala sivil.

 

Malam dan hari baru boleh dilihat secara umum sebagai berbeza dari senjakala sivil dalam tinjauan ini. Juga pernyataan bahawa tiga bintang yang bersaiz sederhana harus dilihat pada permulaan hari sesuai dengan gelap pada penghujung petang senjakala nautika.

 

Shekia: Senjakala, satu daripada dua senjakala, yang telah dibincang (Sivil atau Nautika kita)

 

Minhag: Minhag adalah adat yang berkembang untuk tujuan keagamaan yang berfaedah dan telah berterusan cukup lama untuk menjadi satu ikatan praktik keagamaan

 

Mitzvot: Adalah perintah-perintah yang berdasarkan secara utama senarai yang disusun oleh Ramba,, atau Maimonides, dalam taurat Mishna. Ada lagi sumber-sumber lain yang digunakan.

 

 

Apendiks II

 

Definisi Talmud

 

Senjakala, Matahari Terbenam dan Malam

Oleh Rabbi David Bassous

Congregation Etz Ahaim Highland Park NJ

 

Topik-topik perbincangan:

 

1. Pengenalan

2. Sumber-sumber

3. Kontradiksi dan resolusi

4. Jam-jam dalam hari

5. Masa diambil untuk Berjalan satu mil

6. Tosefet Shabbat

7. Pendapat Shulhan Arukh

8. Minhag Hari ini

 

1. Pengenalan

 

Seperti ianya betul dalam banyak perkara, Yudaisme mempunyai sistemnaya sendiri untuk mengukur masa. Alkitab dalam Kejadian 1 menyatakan “jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama”, ini telah diambil bahawa hari Yahudi bermula pada petang sebelumnya. Perbincangan kita menitikberatkan  permulaan hari Yahudi – waktu terbenam matahari dan senjakala yang sebelumnya. Senjakala adalah masa diantara matahari terbenam dan gelap. Ini seperti kedengaran terus terang bagaimanapun, ada pendapat yang berlainan mengenai definisi matahari terbenam dan gelap. Seperti dalam topik-topik yang lain yang ditangani oleh Talmud dan para komentarnya, ada juga beberapa perbincangan serta perdebatan mengenainya.

 

Ada beberapa pendapat mengenai definisi matahari terbenam:

 

(a) Apabila matahari mula turun ke bawah horizon

(b) Apabila bulatan matahari sudah sepenuhnya dibawah horizon

(c) Apabila langit menjadi gelap kecuali di bahagian kaki barat, yang mana merah.

 

Begitu juga ada banyak pendapat mengenai definisi gelap:

 

(a) Apabila bulatan matahari sudah sepenuhnya dibawah horizon.

(b) Apabila tiga bintang bersaiz sederhana muncul.

(c) Apabila tidak ada kemerahan yang tinggal dalam langit bahagian barat selepas matahari terbenam walaupun langit tidak sepenuhnya gelap.

(d) Apabila semua bintang boleh dilihat walaupun yang terkecil sekalipun.

 

Banyak mitzvot yang mana harus dipersembahkan pada waktu terbenam hari itu bergantung kepada ketelitian mereka pada masa hari itu. Berikut adalah beberapa contoh.

 

(a) Permulaan dan penghujung Shabbat dan Haggin (perayaan)

(b) Masa yang ditambahkan kepada Shabbat dan Haggim (perayaan)

(c) Jarak hari Yahudi dan justru jarak jam Yahudi, yanag mana jam-jam hari siang yang dibagikan dengan duabelas. Ada dua pendapat utama mengenai jarak hari Yahudi yang dikenali sebagai pendapat Magen Avraham dari subuh sehingga gelap, dan Gra (Gaon dari Vilna) matahari terbit sehingga matahari terbenam. Kedua-dua pendapat ini bergantung sepenuhnya kepada sama ada definisi matahari terbenam atau definisi hari senja.

(d) Semua masa halakhic dalam hari itu adalah konsekwensi daripada yang diatas, contoh, bagi masa yang terkini untuk menggenapi mitzvah yang mendeklamasikan pagi Shema (tiga jam dalam hari) masa terkini untuk mengatakan berkat-berkat Shema dan masa yang terbaik untuk melengkapi amidah yang oleh (empat jam dalm hari) semua bergantung secara tidak langsung pada masa shekia.

 

Shabbat Talmud 34b memberi tiga kebarangkalian sebagai status senjakala:

 

(a) Ianya hari

(b) Ianya malam

(c) Ianya gabungan hari dan malam

 

Kesimpulan Talmud ialah bahawa statusnya meragukan dan keadaan ini harus diperlakukan sebagai ‘safek”. Secara umumnya 'safek deoraitta lehumra' dan 'safek derabanan lekula' – Taurat hukum yang meragukan atau aplikasi diperlakukan dengan tegas dan hukum rabbinikal atau aplikasi yang meragukan akan diperlakukan dengan murah hati.

 

2. Sumber-sumber

 

I. Talmud Shabbat 34b-35a

 

Rabbi kita mengajar: Seperti senjakala, ianya meragukan sama ada itu adalah sebahagian dari hari atau sebahagian dari malam, atau keseluruhannya [dipunyai oleh] hari, atau keseluruhan malam. [oleh kerana itu] ianya memerlukan kekerasan pada kedua-dua hari. Dan apakah senjakala? Dari matahari terbenam selagi permukaan bahagian timur menimbulkan warna kemerahan: apabila bahagian bawah [horizon] menjadi gelap dan tidak lagi berwarna merah tetapi bukan di bahagian atasnya, itulah senjakala; [tetapi] apabila bahagian atas [horizon] menjadi gelap dan sama dengan yang dibawah, maka itu adalah malam: inilah pendapat rabbi Yahuda.

 

Rabbi Nehemiah mengatakan: Selama perjalanan seseorang sejauh setengah mil dari matahari terbenam.

Rabbi Yossi mengatakan: Senjakala adalah sama seperti kedipan mata, satu masuk dan satu lagi keluar, dan ianya mustahil untuk ditentukan...

 

Ini adalah pernyataan yang kontradiksi. Kamu mengatakan, ‘Apakah Senjakala? Dari matahari terbenam selagi permukaan bahagian timur menimbulkan warna kemerahan.’ Oleh keran itu, sekiranya bahagian bawah horizon menjadi gelap tetapi tidak di bahagian atasnya, maka itulah malam. Jadi ianya diajar, ‘Apabila bahagian bawah [horizon] menjadi gelap tetapi tidak di bahagian atasnya, maka itulah senjakala’?

 

Rabbah menjawab diatas nama Rabbi Yahuda dalam nama Shemuel: menyatukan [mereka] dan belajar: Apakah senjakala? Dari matahari terbenam selagi permukaan bahagian timur menimbulkan warna kemerahan. Dan sekiranya  bahagian bawah [horizon] menjadi gelap tetapi tidak di bahagian atasnya, itu juga adalah senjakala. Tetapi apabila bahagian atas horizon menjadi gelap dan sama dengan yang dibawah, maka itu adalah malam.

 

Rabbi Yoseph menjawab dalam nama Rabbi Yahuda dalam nama Shemuel:  inilah yang dia ajar: Dari matahari terbenam selagi permukaan bahagian timur menimbulkan warna kemerahan, ianya hari, sekiranya di bahagian bawah [horizon] menjadi gelap tetapi tidak di bahagian atas, maka itu adalah senjakala; apabila bahagian atasnya gelap dan sama dengan yang diatas, maka itu adalah malam.

 

Sekarang, mereka mengikuti pandangan mereka. Kerana ianya telah dinyatakan: berapa lamakah masa senjakala? Rabbah mengatakan didalam nama Rabbi Yahuda dalam nama Shemuel. (Selama masa berjalan) tiga...sepersuku dalam mil. Sementara rabbi Yoseph mengatakan didalam nama Rabbi Yahuda dalam nama Rab: Dua...sepertiga dalam mil. Apakah berbezaan diantara dua ini? Satu setengah dalam keenam... Abaye melihat Raba menatap kearah Barat. Dia mengatakan kepada dia, tetapi ianya telah  diajar, selagi permukaan bahagian timur menimbulkan warna kemerahan?’

 

‘Adakah kamu fikir bahawa permukaan di bahagian timur itu membawa erti literal?’ raba menjawab. ‘[Ianya bererti] permukaan yang menyalurkan sinaran merah di bahagian timur, boleh dibandingkan dengan jendela.’

 

Rabbi Nehemiah mengatakan: Selama perjalanan seseorang sejauh setengah mil dari matahari terbenam. ‘ Rabbi Hanina mengatakan: Seseorang yang ingin tahu zaman Rabbi Nehemia seharusnya membiarkan matahari itu di atas Carmel, turun, jauh didalam laut, dan naik kembali, dan inilah zaman Rabbi Nehemia...Rabbi Yahuda mengatakan dalam nama Shemuel: pada ketika senjakala, seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Yahuda, imam yang kotor mungkin mempersembahkan tevillah. Menurut siapa? Haruskah kita katakan, menurut Rabbi Yahuda [dirinya sendiri]? Tetapi ianya meragukan! Tetapi sekiranya ia bermaksud senjakala, seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Yahuda, menurut Rabbi Yossi; [mengapa nyatakan] para imam mempersembahkan tevillah – ianya jelas! I mungkin fikirkan itu adalah senjakala, seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Yossi, adalah kesinambungan kepada pendapat Rabbi Yahuda; [oleh kerana] itu kita telah diberitahu bahawa senjakala Rabbi Yahuda berakhir dan senjakala Rabbi Yossi pula bermula.

 

Rabba  ben Bar Hanah mengatakan dalam nama Rabbi Yohanan: halakhah adalah sama seperti Rabbi Yahuda dalam hubungan Sabat, dan halakhah adalah sama seperti Rabbi Yossi dalam hubungan sabat. Sekarang, disebabkan halakhah sama seperti Rabbi Yahuda dalam hubungan Sabat, ianya baik: ini adalah dalam pimpinan kekerasan. Tetapi dalm hubungan dengan Terumah, apakah ia? Haruskah kita katakan untuk tevillah? Ianya meragukan! (disebabkan dia menggariskan bahawa halakhah adalah sama seperti Rabbi Yahuda dalam hubungan Sabat, dia mesti hormat dengan sudut pandangan Rabbi Yahuda sebagai betul). Daripada ianya didalam hubungan dengan pemakanan Terumah, vizz, para imam mungkin tidak makan Terumah sehingga senjakala, seperti yang dijelaskan oleh Rabbi Yossi, tamat.

 

Rabbi Yahuda mengatakan dalam nama Shemuel: Apabila [hanya] satu bintang yang [kelihatan], ianya hari; apabila dua yang [muncul], ianya senjakala; tiga, ianya malam. Perkara ini diajar sebaliknya: Apabila satu bintang [kelihatan], ianya hari; apabila dua yang [muncul], ianya senjakala; tiga, ianya malam. Rabbi Yossi ben Avin mengatakan: Bukan bintang-bintang besar, yang mana kelihatan ketika siang hari, mahupun yang terkecil, yang mana hanya kelihatan pada waktu malam, tetapi bintang yang bersaiz sederhana.

 

Rabbi Yossi anak lelaki Rabbi Zebida mengatakan: Sekiranya seseorang melakukan kerja pada dua senjakala, dia mengadakan persembhan-dosa, apa sahaja pandangan yang kamu ambil.

 

Raba mengatakan kepada pembantunya: Kamu, yang tidak begitu jelas mengenai standard Rabbinikal, menyalahkan lampu apabila matahari berada di atas pohon palem. (yakni sementara ianya masih siang). Bagaimana pula ketika hari mendung? – dalam kota, perhatikan unggas di padang, perhatikan burung gagak.

 

Kesimpulan pada Talmud adalah bahawa hukum mengikuti kekerasan yang lebih dalam kedua-dua Rabbi Yahuda dan Rabbi Yossi, yakni pada petang Shabbat seseorang harus mengikuti pendapat Rabbi Yahuda yang awal dan pada Motzaeu Shabbat mengikuti pendapat Rabbi Yossi.

 

II. Talmud dalam Pesahim 94a, membincangkan mengenai ketebalan horizon. Ianya dianggap pada zaman itu bahawa matahari berputar mengelilingi  bumi dan bila ianya menghilang dibawah horizon, ia sebenarnya memasuki lubang dalam horizon. Matahari sebenarnya berjalan melalui lubang ini, disekeliling bumi dan kemudian balik melalui lubang pada sisi sebelahnya pada waktu subuh hari berikutnya.

 

Raba mengatakan: Dunia ini adalah enam ribu parsoat, dan ketebalan langit [rakia] adalah satu ribu parsoat, yang pertama [daripada pernyataan ini] adalah tradisi, sementara yang satu lagi adalah [berdasarkan] tujuan. [Justru] dia setujuh dengan keputusan Rabbah ben Bar Hanah dalam nama Yohanan: Apakah purata perjalanan seseorang dalam satu hari? Sepuluh parsoat? Dari dinihari (allot atau ammud hashahar) sehingga matahari terbit (netz hahamah) lima mil, dan dari matahari terbenam (shekiah) sehingga bintang muncul (atau bermula malam, ztet hakokhavim) lima mil: Justru, ketebalan langit adalah satu per-enam daripada perjalanan satu hari.

 

Pembantahan telah timbul disini: Rabbi yahuda mengatakan: ketebalan langit ialah satu per-sepuluh daripada perjalanan satu hari. Buktinya ialah ini: Apakah [purata] perjalanan seseorang dalam satu hari? Sepuluh parsoat, dan dari dinihari sehingga kenaikan matahari, empat mil [dan] dari matahari terbenam sehingga bintang-bintang muncul, empat mil, : oleh kerana ini, ketebalan langit adalah satu per-sepuluh daripada [perjalanan] alam satu hari. Ini adalah sangkalan kepada Raba, dan sangkalan kepada Ulla...

 

3. Kontradiksi dan Resolusi

 

A. Rabbenu Tam menjawab kontradiksi yang jelas di antara Talmud Pesahim dan Talmud Shabbat dengan menjelaskan bahawa ada dua shekioth (matahari terbenam) yang berbeza dalam satu hari. Shekia yang pertama bermula sejurus bulatan matahari menghilang dibawah horizon dan berakhir apabila matahari berada sepenuhnya dibawah horizon dan kebanyakan daripada langit menjadi gelap. Jangka masa yang diambil untuk ini ialah tiga dan suku mil. Shekia yang kedua bermula apabila langit gelap, kecuali di bahagian kaki bahagian barat yang kelihatan sinaran kemerahan yang disebabkan matahari berada dibawah horizon. Shekia kedua ini berakhir apabila seluruh langit menjadi gelap (tzet hakokhavim). Jangka masa di antara shekia kedua dan gelap adalah senjakala atau 'bein hashemashot' dan bersamaan dengan masa yang diambil untuk berjalan tiga suku dalam satu mil. Gemara dalam Pesahim, yang mana menyatakan bahawa menurut Rabbi Yahuda, di antara shekia dan tzet hakokhavim ada empat mil, iaitu yang pergi dari shekia pertama sehingga tzet hakokhavim. Shekia disebut dalam Risalah Shabbat yang menyatakan didalam nama Rabbi Yahuda bahawa di antara shekia dan tzet hakokhavim ada jangka masa tiga suku dalam satu mil yang merujuk kepada shekia kedua sehingga tzet hakokhavim.

 

B. Gaon dari Vilna (Gra) memberi satu lagi jawapan terhadap kontradiksi ini. Dia menjelaskan bahawa kedua-dua Gemarot membincangkan shekia yang sama (yang mana apabila bulatan matahari hilang sepenuhnya dibawah horizon) dimana risalah itu berbeza adalah masa tzet hakokhavim, yakni ada dua tzet hakokhavim yang berbeza yang diajukan. Pendapat Rabbi Yahuda dalam risalah Pesahim, yang mana memberi ukuran empat mil di antara shekia dan tzet hakokhavim menggambarkan tzet hakokhavim apabila semua bintang muncul malahan yang kecil sekalipun boleh dilihat. Risalah Shabbat, bagaimanapun, yang mana memberi ukuran tiga suku daripada satu mil di antara shekia dan tzet hakokhavim, menggambarkan tzet hakokhavim apabila tiga bintang bersaiz sederhana dilihat. Menurut Gra hanya ada satu shekia yang bermula apabila bahagian barat langit menjadi merah dan berakhir apabila langit mencapai kegelapan yang sama. Jangka masa ini adalah 'bein hashemashot.'

 

4. Tiga pendapat utama Shekia.

 

A. Senjakala Geonim bermula sejurus selepas bulatan matahari terbenam di belakang horizon jangka masa ini berlanjutan selama masa  berjalan sejauh tiga suku mil ( diantara 131/2 atau 18 minit). Jangka masa yang tidak dapat dipastikan ini diikuti oleh malam.

 

B. Rabenu Tam menyatakan bahawa ada dua matahari terbenam yang ditangani oleh Talmud. Matahari terbenam yang pertama bermula, seperti pendapat geonim, apabila bulatan matahari terbenam di belakang horizon. Bagaimanapun, jangka masa ini tidak menandakan permulaan senjakala,  daripada semua masa yang mana cerah di luar, walaupun kekurangan sinaran matahari yang langsung, ianya adalah hari dan pada hari-hari Jumaat seseorang mungkin masih melakukan melakhah (kerja yang dilarang semasa Sabat). Hari siang ini berterusan selama masa berjalan sejauh tiga suku mil, yang mana diikuti oleh matahari terbenam yang kedua. Ini adalah apabila kebanyakan daripada kawasan langit mnejadi gelap kecuali di kaki bahagian barat. Ini adalah permulaan senjakala, yang mana  berlanjutan selama masa berjalan sejauh tiga suku mil. Jangka masa senjakala ini diikuti oleh kegelapan.

 

C. Re’em, Rabbi Eliezer percaya bahawa shekia bermula tiga suku mil sebelum bulatan matahari sepenuhnya menghilang di bawah horizon (shekia  bagi Geonim) dan menurut dia tzet hakokhavim bermula apabila bulatan matahari hilang sepenuhnya di bawah horizon (shekia bagi Geonim).

 

5. Masa diambil untuk berjalan satu mil

 

Masa yang diambil untuk berjalan satu mil adalah pokok perdebatan di anatara Rishonim. Ada dua pendapat dasar 18 minit atau 24 minit, pendapat-pendapat berlainan ini seperti dibawah.

 

Responsa Terumat Hdeshen menyatakan bahawa masa yang diambil untuk berjalan satu mil adalah selama 18 minit ini diungkap oleh Bet Yoseph Yoreh Deah 69 dab Shulhan Arukh Orah hayyim 459 dan Rema Orah Hayyim 261. Pandangan ini dikongsikan oleh Rambam dalam komentarnya mengenai Mishnah pada permulaan Risalah Berakhot. Ini juga merupakan pendapat Rav Saadiah Gaon dalam siddurnya dan merupakan pendapat yang secara meluas diikuti oleh kuasa-kuasa perundangan. Menurut pandangan ini, masa diambil untuk berjalan ¾ mil adalah 131/2 minit.

 

B. Rambam dalam komentarnya mengenai Mishnah dalam bab 3 Pesahim menyatakan bahawa masa yang diambil untuk berjalan satu mil adalah dua puluh empat minit. Pendapat ini diikuti oleh komentator Mishnah yang terkenal iaitu Rabbi Ovadia Bartenura dan poskim lain. Menurut pendapat ini, masa diambil untuk berjalan ¾ mil adalah 18 minit.

 

Apabila menangani hukum Taurat khususnya hukum yang mengandungi hukuman yang keras seperti Shabbat dan Yom Kippur, ianya lebih baik untuk mengikuti pendapat yang lebih tepat ini. Apabila talmud membincangkan  jangka masa ini untuk shekia ianya membicarakan mengenai bulan-bulan Nisan dan Tishri apabila jam-jam hari siang dan malam kurang lebih sama, jadi shekia berlanjutan dalam masa yang diambil untuk berjalan ¾ mil, bagaimanapun, dalam bulan yang lain pada tahun itu jangka masa lapanbelas minit  itu diukur oleh ‘shaot zemaniot’ masa-masa halakhah yang berubah-ubah bergantung kepada kepanjangan  hari siang. Selepas lapanbelas minit ini melewati matahari terbenam, malam akan menyusul menurut Rabbi Yahuda dan seseorang harus menambah satu minit lagi untuk menilai pendapat Rabbi Yossi yang lebih tepat. Selapas 19 minit ini ( ada beberapa yang menyebulatkan angka itu kepada dua puluh) ianya semestinya ‘tzet hakokhavim’ menurut pendapat Geonim. Ada beberapa yang menambah sepuluh atau lebih minit untuk hari bekerja kepada Sherber sebagai “Tosefet Shabbat” dalam jumlah penambahan tiga puluh minit selepas shekia bagi Geonim untuk mendapat masa yang tepat untuk gelap.

 

6. Tosefet Shabbat

 

Dalam Risalah Rosh Hashanah 9a Talmud menyatakan bahawa ada mitzvah yang ditambah dari hari bekerja kepada Yom Kippur pada waktu permulaannya dan penghujungnya. Talmud dalam Risalah Yoma 81b menyatakan bahawa mitzvah ini juga meliputi Shabbat. Rif fan Rosh belajar dari sini bahawa seseorang harus menambah dari hari bekerja kepada Shabbat pada waktu permulaanya dan penghujungnya. Rambam Hilkhot Shabbat Bab 5:3 menyatakan bahawa seorang individu harus menyalahkan dian-dian Shabbat sebelum matahari terbenam. Maggid Mishnah (komentar Rambam) menyatakan bahawa Rambam berpendapat bahawa penambahan dari hari bekerja kepada Yom Kippur hanya digunapakai untuk hukum yang boleh menyebabkan derita terhadap Kippur tetapi tidak pada hukum yang lain, oleh itu penambahan ini tidak dipakaiguna kepada Shabbat. Bet Yoseph, Orah hayyim 261 menyatakan bahawa menurut Rambam tidak ada mitzvah yang ditambahkan kepada Shabbat walaupun sejak perintah Rabbinikal.

 

Bagaimanapun, halakhah mengikuti majoriti daripada para desisornya. Jadi Rabbi Yoseph Karo dalam Shulhan Arukh, Orah Hayyim 261 menyatakan bahawa ada satu mitzvah yang ditambah dari hari bekerja kepada Shabbat, Yom Tov dan Yom Kippur pada waktu permulaan dan penghujungnya. Pendapat  yang umum di antara para desisor halakhic ialah bahawa tidak ada masa yang ditentukan untuk penambahan ini dan ianya mencukupi untuk menambah walaupun dengan kuantiti masa yang kecil untuk menggenapi mitzvah ini.

 

7. Pendapat Shulhan Arukh

 

Shulhan Arukh menujukan isu ini ke dua tempat:

 

A. Dalam hukum –hukum Shabbat, Orah Hayyim 261 dia menyatakan:

“Beberapa berpendapat bahawa seseorang bertanggung jawab untuk menambah dari satu hari bekerja kepada hari suci. Masa-masa yang dibolehkan untuk penambahan ini ialah dari permulaan matahari terbenam (Shulhan Arukh merujuk kepada shekia Rabenu Tam yang pertama sebagai 'tehilat hashekia' atau waktu permulaan shekia. Hanya ada satu shekia sekalipun ianya panjang, yang mana majoriti daripada langit adalah gelap) sehingga apabila senjakala bermula. Jangka masa ini adalah (masa yang diambil untuk berjalan) tiga suku mil, seseorang mungkin menambah seluruh jangka masa ini kepada Shabbat (tosefet Shabbat) atau sebahagian daripada masa ini. Jangka masa senjakala berlanjutan sehingga tiga suku mil, masa yang diambil untuk berjalan 1,500 amot sebelum gelap.”

 

Ini sangat jelas sebagai pendapat Rabenu Tam. Rema yang mana biasanya mengulas sekiranya dia berselisih faham adalah senyap dalam isu ini, oleh itu dia harus setujuh.

 

B. Dalam hukum sunat Milah Yoreh Deah 266, 8-9 Shulhan Arukh menyatakan: seorang anak lelaki dilahirkan semasa senjakala, yang mana meragukan sama ada hari atau malam yang kita kira (lapan hari kepada masa sunatnya) dari malam itu. Dia telah disunat pada hari kesembilan, yang mana diragui sebagai hari kelapan. Sekiranya dia dilahirkan pada senjakala Shabbat petang, maka penyunatannya tidak dilakukan pada Shabbat berikutnya (tetapi hari Ahad). Oleh kerana kita tidak melakukan sunat pada hari Shabbat dalam hal yang meragukan. Dalam hal yang sama, kita tidak melakukan sunat pada Yom Tov, walaupun pada hari kedua Yom Tov (di luar Israel) dalam hal yang meragukan. BR> Shulhan Arukh juga merujuk perkara ini kepada matahari terbenam dan senjakala Rabenu Tam.

 

8. Minhad hari  ini

 

Minhag di antara Sephardim hari ini tidak sama dengan Shulhan Arukh tetapi sama dengan Geohim dalam semua bahagian sama ada dalam hukum Shabbat atau hukum Sunat Milah.

 

Oleh itu, adat yang lazim hari ini untuk menamatkan Shabbat adalah setengah jam selepas matahari terbenam (masa yang berubah-ubah). Masa setengah jam ini termasuk 18 minit 'bein hashemashot' bagi Geonim, mil telah dikira sebagai 24 minit campur 2 minit untuk 'bein hashemashot' rabbi Yossi bersama dengan sepuluh minit ditambahkan untuk “Tosefet Shabbat”, untuk ditambahkan kepada Shabbat dari hari bekerja.

 

Tidak akan ada Sephardim yang toleran dan disandarkan keatas pendapat Rabenu Tam untuk memulakan Shabbat dan Yom Tov kemudiannya, bagaimanapun ada beberapa  yang masih mengikuti pendapat Rabenu Tam untuk menangguh dan mengakhiri Shabbat dan Yom. Inilah pendapat yang diadili oleh Rabbi Ovadia Yoseph, dimana, sementara mengakui bahawa minhag mengikuti Geonim menyatakan bahawa oleh kerana struktur Shabbat, ianya sesuai untuk tidak melakukan Taurat yang melarang untuk melakukan kerja (melakhah) sehingga masa Rabenu Tam terlewat pada konklusi Shabbat. Ini adalah kecaman kerana minhag umum sama dengan geonim.

 

Dalam hal sunat minhag sama sekali seperti geonim bahkan dalam kemurahan hati untuk melakukan penyunatan pada waktui Shabbat. Sebagai contoh, sekiranya seorang budak lahir pada hari jumaat malam selepas matahari terbenam (matahari terbenam yang pertama menurut Rabenu Tam) semasa senjakala menurut Geonim adat Sephardic adalah untuk menangguhkan penyunatan anak itu kepada hari Ahad berikutnya. Sekiranya anak itu lahir selepas gelap menurut geonim semasa jangka masa, yang mana Rabenu Tam masih menganggap hari dimana minhag melakukan sunat pada hari selepas Shabbat.

 

Di antara Ashkenazim, ada diantara mereka yang mengikuti pendapat Rabenu Tam dan Shulhan Arukh secara konsisten dalam kedua-dua kemurahan hari dan kecaman. Sementara ada diantara mereka yang mengikuti Geonim, ada juga yang masih saksama dalam kedua-duanya, mengikuti Geonim pada waktu permulaan Shabbat dan Yom Tov, dan mengikuti Rabenu Tam pada waktu konklusi Shabbat dan Yom Tov.

 

Rabbi Shalom Messas mengemukakan Sephardic Rabbi Yerusalem menimbulkan keprihatinan berikut mengenai mereka yang berkeras untuk menyimpulkan Shabbat menurut pendapat Rabenu Tam.

 

(a) Dalam kenyataan kita melihat dengan mata kita sendiri (dalam Israel) bahawa matahari terbenam secara masuk akal diikuti oleh kegelapan seperti pendapat Geonim

 

(b) Rabenu Tam hanya memberikan penjelasannya digunapakai di bahagian Utara Perancis itulah sebabnya mengapa Hatam Sofer yang tinggal di bahagian utara mengikuti Rabenu Tam.

 

(c) Dengan mengikuti pendapat Rabenu Tam hanya pada penghujung Shabbat sementara mengikuti pengikut pendapat Geonim pada waktu permulaan Shabbat, seseorang itu melakukan penghinaan kepada pemimpin-pemimpin Rabbinikal yang besar disepanjang abad. Termasuk Rabbi Joseph Karo yang mana mengikuti kemurahan pendapat Rabenu Tam dalam kedua-duanya pada waktu permulaan Shabbat dan sekiranya anak lelaki lahir sewaktu Shabbat selepas matahari terbenam menurut Rabenu Tam, ianya masih hari siang pada Shabbat dan bayi itu akan disunat pada hari selepas Shabbat. Bayi itu harus disunat pada hari Ahad keesokannya.

 

Rabbi Yitzhak Yosef dalam Yalkut Yoseph menjawa soalan diatas sebagai berikut.

(a) Shulhan Arukh sendiri tinggal di Israel, bagaimanapun,  selepas pengamati situasi yang sebenarnya mengenai matahari terbenam dan dinihari masih mengikuti pendapat Rabenu Tam dia semestinya berpendapat bahawa pendapat Rabenu Tam digunapakai secara saksama terhadap keadaan fizikal Israel. Jangka masa Rabenu Tam untuk dinihari mungkin masih tepat bahawa ini adalah masa dimana seseorang itu boleh memelihara tiga bintang yang bersaiz sederhana itu. Tetapi kita tidak cenderung untuk mengetahui apakah bintang yang bersaiz sederhana ini. Sekiranya seseorang keluar dari kota dan pergi ke suatu tempat lapang, seseorang itu boleh melihat memelihara fakta bahawa seseorang boleh melihat bintang bersaiz sederhana ini pada sekitar masa apabila Rabenu Tam menyatakan itu adalah gelap.

 

(b) Rabenu Tam tidak mencipta masa ini dia hanya menjawab kontradiksi diantara pendapat Rabbi Yahuda dalam Shabbat Talmud dan Pesahim. Rabbi Yahuda, dimana seorang Tanna (penguasa hal-hal Mishnah) tinggal di Israel dan berbincang mengenai dinihari di Israel dan bukan di Perancis. Jelas sekali ada pengutus berita yang pergi kedepan dan kebelakang di antara orang Israel dan Perancis dan Rabenu Tam mengetahui kenyataan yang sebenar mengenai dinihari di Israel. Lagi pun, Rabbi Yoseph Karo, selaku Peri Hadash dan ramai lagi Sephardic yang tinggal di Timur Tengah mengikuti pendapat Rabenu Tam dan menerima resolusinya mengenai kontradiksi Talmud sebagai hukum.

 

(c) Ada kira-kira tiga puluh Rishonim yang sependapat dengan Rabenu Tam bagaimana boleh kita mengabaikan pendapat mereka sebab mereka mengerahkannya kepada hukum-hukum Shabbat suci. Shulhan Arukh juga mengikuti Rabenu Tam. Tidak ada la’az apabila kecaman seperti dibawah tiba.

 

Mahari Navon dan Hida memberi kesaksian bahawa sebab kami Sephardim tidak mengikuti pengaruh Shulhan Arukh dalam halakhah khusus ini adalah kerana minhag lazim pada masa itu di Yerusalem dan Hevron adalah sama seperti Geonim. Ianya menarik bahawa Shulhan Arukh tidak sekali-kali menyebut bahawa ada  minhad yang lazim. Sebenarnya Bet Yoseph tidak pun menyebut pendapat Geonim! Dia hanya memetik Ran dan Rabenu Tam. Orang yang pertama memetik pendapat Geonim itu ialah Maharan Elshakar dalam responsa 96. Ianya tidak mustahil bahawa Maran sama ada tidak mengetahui mengenai minhag ini atau tidak pernah ada sumber bertulis untuk mengalas dirinya sendir. Minhag Spanish hampir sama dengan Rabenu Tam sebab ketua kepada golongan Spanish Yahudi, Rambam dan Rashba mengikuti pendapat Rabenu Tam.

 

Rabbi Benson Abba Shaul dalam responsa Or Letzion Volume 1, Yoreh Deah 10 menyatakan bahawa kita boleh melihat dengan jelas bahawa dari masa matahari terbenam sehingga gelap adalah kira-kira 25 sehingga dua puluh minit dan bukan 121/3 minit seperti yang disebut leh Talmud. Oleh itu, kita harus memutuskan sama ada masa kita untuk shekia betul dan masa kita untuk gelap salah atau masa kita untuk gelap betul dan masa kita unuk shekia salah. Hari ini ada ruangan untuk meragukan seperti apa yang disebut oleh shekia dalam Talmud. Adakah itu masanya apabila bulatan matahari menghilang dibawah horizon atau mungkin sementara kamu boleh melihat sinaran matahari yang kemerahan di langit walaupun bulatannya berada di bawah horizon, ianya masih hari? Oleh itu, walaupun bayi lelaki lahir selepas atau di antara tigabelas dan setengah dan dua puluh-tujuh minit selepas matahari terbenam pada Shabbat petang, tidak boleh disunat pada Shabbat berikutnya kerana keraguan. Bagaimanapun, dia akui bahawa minhag adalah dua puluh minit melewati shekia dan dinihari di Israel. Demikian juga dengan Rabbi Benson Abba Shaul membenarkan orang untuk berdoa Minhah sehingga dua puluh empat minit melewati shekia.

 

Rabbi Turkatzinsky, penulis kalendar yang digunakan dengan meluas, menyatakan bahawa gelap adalah kira-kira 27 sehingga 35 minit selepas shekia.

 

Rabbi Ovadia Yoseph tidak bersetujuh dengan pendapat diatas dan menyatakan bahawa pendapat Geonim dan minhag agak jelas berdasarkan Talmud bahawa tigabelas dan setengah minit selepas bulatan matahari terselindung dibawah horizon adalah dianggap gelap (zteit hakokhavim). Ini adalah masa yang sama disebut dalam Talmud Shabbat bahawa bahagian bawah dan atas langit adalah sama gelap, yang mana juga masa yang disebut oleh Talmud Shabbat bahawa tiga bintang bersaiz sederhana boleh dilihat.

 

Kita bukan pakar hari ini dalam menentukan penyesuaian waktu tepat dalam kriteria ini.

 

 

************************************

 

Pada tahun 1568, Jemaat-jemaat Allah Al-Masehi mengakhiri Puasa pada Hari Pendamaian selepas bintang muncul, bererti apabila tiga bintang bersaiz sederhana boleh dilihat. Ini adalah waktu gelap, pada penghujung petang senjakala nautika dan bukan pada matahari terbenam. Tiada bintang kecuali Venus, yakni bintang siang, dan satu lagi bintang besar boleh dilihat pada masa menjelang matahari terbenam.

 

Kita dikenalpasti oleh Jabatan Penyiasatan sebagai orang yang “menanam dan memelihara Hukum Musa (diperbaharui sebagai pemelihara-perjanjian) atau mazhab-mazhab Muhammad (sebagai pengikut dalam Satu Allah)”. Masih ada sisa dari kaum Paulicia, yang mana dahulunya adalah Jemaat-jemaat Allah, yang berlindung di antara orang-orang Muslim dan seterusnya menjadi Islam di Bosnia.

 

 

Apendiks III

 

Perintah Iman

 

CONCORDIAS: Hechas, y firmadas entre la jurisdicion real, y el santo Oficio de la Inquisicion.

 

DEKLARASI, Tindakan dan Perintah Juridiksi diraja, dan Jabatan Kudus Penyiasatan

 

Valencia, 1568 (Koleksi Penulis)

 

“Kami, Doktor Andres de Palacio, Penyiasat terhadap bidaah dan kejahilan kerasulan di kota dan kerajaan Valencia, etc.

 

“Kepada semua orang Kristian yang setia, lelaki dan wanita, para pendeta dan para imam dalam setiap kondisi, kuality dan darjat; yang memberi perhatian tentang ini akan menghasilkan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang benar; yang mana sedar bahawa, tentu perintah yang lain dan hukuman penyiasat Reverend, pendahulu kami, mereka telah diberi amaran untuk tampil di hadapan mereka, dalam masa yang diberikan, dan mengumumkan dan meletakkan perkara yang mereka lihat, kenal, dan dengar diberitahu oleh satu orang atau lebih orang, sama ada masih hidup atau mati, yang pernah mengatakan atau buat apa sahaja yang bertentangan dengan Iman katolik Suci; menanam dan memelihara Hukum Musa atau mazhab Muhammad, atau tatacara dan upacara yang bersamaan; atau melakukan bermacam-macam jenayah bidaah, memelihara hari Jumaat petang dan Sabtu; bertukar kepada linen peribadi yang bersih pada hari Sabtu dan memakai pakaian yang lebih baik dari hari-hari lain; bersedia pada waktu Jumaat makanan untuk hari Sabtu di dalam periuk diatas api kecil; yang tidak bekerja pada Jumaat petang dan Sabtu seperti hari-hari lain; yang menyalahkan lampu dalam pelita yang bersih dengan sumbu yang baru, pada Jumaat petang; meletakkan linen yang bersih diatas katil dan serbet bersih diatas meja; merayakan perayaan roti tidak beragi, makan roti tidak beragi dan seladeri dan herba yang pahit; memelihara puasa demi pengampunan (Hari Pendamaian) apabila mereka tidak makan sepenuhnya sehingga petang selepas bintang muncul, apabila mereka memaafkan sesama sendiri dan menamatkan puasa mereka, dan dalam cara yang sama memelihara puasa Ratu Esther, tissabav dan rosessena; yang melafazkan doa menurut hukum Musa, berdiri di depan tembok, bergoyang kesana-kemari, dan mengambil beberapa langkah kebelakang; yang memberi wang untuk tujuan minyak bagi kaabah-kaabah Yahudi atau tempat berbakti rahsia yang lain; yang menyembelih binatang ternak menurut hukum Yudea, dan menahan dari memakan biri-biri atau apa sahaja binatang trefa; yang tidak mahu memakan daging babi, kelinci, arnab, siput atau ikan yang tidak bersisik; yang memandikan tubuh orang mati dan menguburkan mereka pada tanah yang belum terusik menurut adat Yahudi; yang mana di rumah, pada ketika berduka, tidak memakan daging tetapi ikan dan telur keras yang di didihkan, duduk pada meja yang rendah; yang memisahkan butir adunan apabila membakar dan membuangnya kedalam api; yang menjadi, atau kenal dengan orang lain yang telah disunat; yang memohon kepada setan, dan memberi mereka penghargaan yang melebihi Allah; yang mengatakan bahawa hukum Musa adalah baik dan boleh membawa keselamatan kepada mereka; yang melakukan banyak tatacara dan upacara seumpamanya; yang mengatakan bahawa Tuhan kita Yesus Kristus bukan Mesiah yang betul yang dijanjikan didalam Alkitab, bukan Allah yang benar ataupun anak Allah; yang menyangkal bahawa dia mati untuk menyelamatkan umat manusia; menyangkal kebangkitan dan kenaikannya ke sorga; dan mengatakan bahawa Wanita kita Perawan Maria bukan ibu kepada Allah atau perawan sebelum kelahiran dan selepas, yang mengatakan dan mengesahkan banyak lagi kesalahan bidaah; yang menyatakan bahawa apa yang mereka akui di hadapan penyiasat bukan kebenaran; yang menyingkirkan jubah kekesalan dan tinggal di penjara dan memelihara penebusan dosa yang diadakan  kepada mereka; yang mana mengatakan perkara-perkara skandal terhadap Iman Katolik suci kita dan terhadap pegawai-pegawai penyiasat; atau yang mempengaruhi siapa sahaja orang kafir yang mungkin dibawah kearah fahaman Katolik untuk menahan dari pengubahan; yang menyatakan bahawa Sakramen Suci pada mezbah bukan tubuh yang benar dan darah Yesus Kristus, penyelamat kita, dan bahawa Allah tidak Maha ada; atau sesiapa sahaja imam yang percaya dengan pendapat terkutuk ini, yang menegaskan dan merayakan mass, tidak melafazkan perkataan suci pada pentahbisan; mengatakan dan mempercayai bahawa hukum Mahomet dan tatacaranya dan upacara adalah baik dan boleh menyelamatkan mereka; yang menegaskan bahawa kehidupan adalah kelahiran dan kematian, dan bahawa tidak ada firdaus dan tidak ada neraka; dan menyatakan bahawa melakukan riba itu bukan dosa; sekiranya ada lelaki yang mana isterinya masih hidup, berkahwin lagi, atau sesiapa wanita yang kahwin lagi dalam seumur hidup dengan suami pertamanya; sekiranya ada orang tahu sesiapa yang memelihara adat Yahudi, dan menamakan anak-anak mereka pada malam ketujuh selepas kelahiran mereka dan bersama dengan perak dan emas diatas meja, memelihara upacara Yahudi dengan gembira, dan sekiranya sesiapa tahu bahawa apabila seseorang mati, mereka meletakkan  segelas air dan dian yang dinyalakan  dan beberapi napkin dimana almarhum itu mati, dan untuk beberapa hari, jangan masuk disana; sekiranya ada yang tahu upaya orang Yahudi atau berubah, secara  rahsia mengkhabarkan  hukum Musa dan mengubah orang lain kepada kepercayaan ini, mengajar upacara yang mempunyai sumber yang sama, memberi informasi tarikh-tarikh perayaan dan puasa-puasa, mengajar doa Yahudi; sekiranya ada orang yang tahu sesiapa yang cuba untuk menjadi Yahudi, atau sebagai Kristian yang berjalan mengikuti jajaran adat Yahudi, sekiranya ada yang tahu sesiapa yang berubah atau tidak, yang memerintah bahawa bajunya haris dibuat dari kanvas bukan dari linen, seperti orang Yahudi yang baik lakukan; sekiranya ada yang tahu sesiapa, yang apabila anak-anaknya mencium tangan mereka, meletakkan tangan mereka keatas kepala anak mereka tanpa memberi Tanda (tanda salib); atau dia, yang selepas makan petang atau makan malam, memberkati wain dan memberikannya kepada semua, yang mana berkat ini dipanggil veraha; sekiranya ada orang tahu dalam rumah siapa sekalipun, mereka berkumpul untuk tujuan upacara kerohanian, atau membaca Alkitab dengan bahasa asli atau melakukan upacara-upacara Yudea yang lain, dan sekiranya ada orang tahu bahawa apabila seseorang itu mula mengadakan perjalanan, beberapa perkataan dari hukum Musa dilafazkan kepada dia, dan tangan diletakkan diatas kepalanya tanpa melakukan tanda (tanda salib). Dan sekiranya ada orang tahu sesiapa yang menyatakan kepercayaan  Mosaic, atau menunggu kedatangan Mesiah, mengatakan bahawa penebus kita dan penyelamat Yesus Kristus tidak akan kembali dan bahawa sekarang Elijah akan datang dan membawa mereka ke tanah perjanjian; dan sekiranya ada orang tahu sesiapa yang berpura-pura berkhayal dan pergi ke sorga dan bahawa seorang malaikat telah memimpin dia ke padang yang hijau dan memberitahu dia bahawa itu adalah tanah perjanjian yang telah diselamatkan demi untuk semua umat benar, yakni umat yang Elijah telah bebaskan dari penawan; dan sekiranya ada orang yang tahu bahawa sesiapa yang menjadi anak atau cucu dari umat kutukan, dan dibatalkan, harus memastikan penggunaan pejabat awam, atau memakai silk dan pakaian yang baik, atau memperhiaskan  kostum mereka dengan emas, perak, mutiara atau batu-batu berharga atau karang, atau menggunakan benda-benda lain yang dilarang dan dibatalkan dari mendapatkannya; dan sekiranya ada yang tahu sesiapa yang mempunyai atau memiliki barang-barang penyitaan, perabot, wang, emas, perak, atau barang perhiasan yang lain yang dimiliki oleh mereka yang disalahkan keran bidaah, yang mana seharusnya dibawa dihadapan penerima barang yang diambil bagi jenayah terhadap bidaah tersebut. Semua  perkara ini, telah dilihat, dengar atau ketahui, kamu, sebagai Kristian yang beriman seperti yang disebut diatas, mempunyai, dengan hati yang cekal, menolak untuk menyatakan dan menunjukkan kepada beban secara sungguh-sungguh dan prejudis kepada jiwa kamu; berfikir bahawa kamu dibebaskan oleh sapi-sapi jantan dan mengikut hawa nafsu yang diberikan oleh bapa suci kita, dan dengan janji-janji dan sumbangan yang kamu telah lakukan, untuk mana kamu telah mendatangkan hukuman pengucilan dan hukuman mati yang lain dibawa hukum yang menurut perundangan, dan justru, kamu mungkin didahulukan sama seperti mereka yang sengsara kerana pengucilan dan seperti kaki tangan bidaah, dalam cara yang banyak; tetapi, ingin bertindak dalam hal kebajikan, dan demi untuk supaya jiwa kamu tidak hilang, sebab Tuhan tidak mahu kematian orang berdosa tetapi reformasinya serta kehidupan; dengan hadiah ini, kita akan pindah dan menggantungkan celaan yang diumumkan oleh bekas penyiasat terhadap kamu, sangat panjang sementara kamu mengamati dan menurut peraturan perintah ini, yang mana kami memerlukan, eskot dan perintahkan kamu, dalam kebaikan penurutan yang suci, dan dibawah hukuman pengucilan, dalam masa sembilan hari dari masa perintah ini dibacakan kepadamu, atau yang kamu telah ketahui dalam apa sahaja tatakrama, untuk menyatakan semua yang kamu tahu, telah lihat, dengar, atau dengar diberitahu dalam apa jua tatakrama, bagi perkara dan upacara-upacara yang disebut diatas, dan tampil dihadapan kami secara peribadi untuk menyatakan dan membuktikan apa yang kamu telah lihat, dengar, atau dengar diberitahu secara rahsia, tanpa berbicara sebelumnya dengan  sesiapa sekalipun, atau menjadi saksi dusta terhadap sesiapa sekalipun. Jika tidak, jangka masa akan berlalu, peringatan yang menurut perundangan akan diulang menurut hukum, langkah akan diambil dan pengumuman hukuman pengucilan terhadap kamu, dalam dan dengan dokumen dan melalui pengucilan itu, kamu perintahkan supaya kamu akan dilaporkan secara publik , dan sekiranya, selepas jangka masa sembilan hari, kamu harus tidak berganjak dalam pemberontakan kamu dan pengucilan, kamu akan disingkirkan, dilaknati, dikutuk, dipencilkan dan dipisahkan seperti dipertalikan dengan setan, dari penyatuan dengan dan pengambilan kira dalam Ibu suci –Gereja, dan sakramen-sakramen yang serupanya. Dan kami perintahkan para Vikaris, penatua, paderi dan sakristan dan beberapa lagi orang-orang agama untuk menghormati dan melayani semua yang disebut diatas sebagai penyingkiran dan kutukan kerana mendatangkan kemurkahan dan kemarahan kepada Allah Maha Besar, dan kepada Perawan Maria yang agung, ibuNya, dan kepada kerahmatan para rasul dan Saint Peter dan Saint Paul, dan semua yang kudus di mahkamah langit; dan atas pemberontakan dan ketidakturutan seperti ini, seseorang yang melindungi kebenaran mengenai perkara-perkara yang disebut diatas, akan tiba semua kutuk dan wabak yang telah menimpa dan diturunkan keatas Raja Firaun dan warganya kerana tidak menuruti hukum yang suci; dan hukuman yang sama, yakni penyingkiran mencakup mereka sama seperti ianya telah mencakup Sodom dan Gomorah yang semuanya musnah dalam api; dan seperti Athan dan Abiron yang telah ditelan kedalam bumi kerana pelanggaran yang besar dan dosa, yang mereka lakukan dalam ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Tuhan Allah; dan semoga mereka dikutuk dalam makanan dan minuman, dalam sedar dan dalam tidur, datang dan pergi. Terkutuklah mereka dalam hidup dan dalam mati, dan semoga mereka mengeraskan lagi dosa mereka, dan setan menjadi tangan kanan mereka selalu; semoga pekerjaan mereka dalam keadaan berdosa, dan hari-hari mereka kurang dan penuh kejahatan; semoga setiap substan-substan mereka dikecapi oleh orang lain, dan anak-anak mereka menjadi yatim, dan isteri-isteri mereka menjadi janda. Semoga anak-anak mereka merasa dalam keadaan yang sangat memerlukan dan semoga tidak ada orang yang membantu mereka; semoga mereka keluar dari rumah mereka dan barang-barang mereka diambil oleh lintah darat; dan semoga mereka tidak mendapati seorangpun yang mempunyai belas kasihan kepada mereka; semoga anak-anak mereka rosak dan disingkirkan, dan nama mereka juga; dan kejahilan mereka hadir didalam memori ilahi mereka. Semoga musuh mereka memusnahkan mereka dan merampok semua yang mereka miliki dalam dunia ini; dan semoga mereka berjalan dari pintu ke pintu tanpa keringanan. Semoga doa mereka menjadi sumpah serana; dan terkutuklah wain dan roti, daging dan ikan, buah-buahan dan makanan lain yang mereka makan; begitu juga dengan rumah-rumah yang mereka diami dan pakaian yang mereka pakai, binatang-binatang yang mereka tunggangi dan katil-katil  tempat mereka tidur, dan meja serta napkin yang mereka gunakan untuk makan. Terkutuklan mereka kepada Setan dan Lucifer dan kepada semua setan-setan di neraka, dan mereka adalah tuhan ilah mereka, dan menemani mereka ketika malam dan siang. Amen. Dan sekiranya ada orang yang mengakibatkan penyingkiran dan sumpah serana yang disebut tadi, harus mempertahankan diri mereka bagi tempoh satu tahun, mereka harus dianggap sebagai orang-orang bidaah dalam diri mereka sendiri, dan akan dianiaya melalui proses yang sama seperti menentang orang-orang bidaah atau suspek dalam jenayah bidaah.

 

 

Diberi pada ________Mac dalam tahun Tuhan Allah kita, satu ribu lima ratus dan duabelas.

 

 

Nullus omoveat sub pena excommunicationis.

 

(Item: Tidak ada faedah dalam pengakuan yang dibuat kepada penerima pengakuan untuk memperoleh pengampunan dari hukuman penyingkiran yang mana ditetapkan untuk orang-orang bidaah, dari masa jenayah itu dilakukan)

 

(Item: Semua yang tahu setiap segala perkara yang disebut dalam perintah ini, atau dari golongan bidaah lain, dan tidak tampil ke hadapan untuk mengadukan serta menyatakan perkara ini, dengan ini disingkirkan dan tidak akan diampuni oleh  penerima pengakuan mereka.)

 

El doctor De Mandato sue Palacio, inquisidor. Reverende paternitatis, Petrus Sorell, notarius.

 

q