Jemaat Jemaat Allah Al Maséhi

 

[211]

 

 

 

Kepentingan Istilah Anak Allah [211]

(Edisi 1.0 19970813-19970813)

 

Karya ini memberikan penerangan mengenai istilah atau gelaran Anak Allah sepertimana ianya digunakan di dalam Alkitab dan juga sepertimana ianya difahami oleh orang-orang Yahudi serta jemaat awal.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ã  1997 written by Dave Bedwell, ed. Wade Cox)

(Tr. 2002)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org


 

Kepentingan Istilah Anak Allah [211]

 


Gelaran Anak Allah diberikan, oleh mereka yang mengaku sebagai pengikutnya, kepada orang yang telah dilahirkan pada waktu pemerintahan Herod iaitu raja Israel pada abad pertama SM. Herod telah meninggal antara 1 dan 13 Nisan pada tahun 4 SM. Orang ini secara lahirnya adalah seorang Yahudi dan dilahirkan di Betlehem ke dalam suku Daud raja Israel. Ibunya dinamakan Miryam (rujuk Lukas 1:27-56, dipanggil Mariam SGD 3137) di dalam bentuk Hellennya. Saudara perempuannya, iaitu isteri Klopas, dinamakan Maria iaitu satu lagi versi nama ini. Dia telah berkahwin dengan Yusuf daripada keturunan Daud melalui Salomo dan Yekhonya (lihat Matius 1:7-17). Dia sendirinya adalah daripada keturunan Daud juga melalui Natan dan mempunyai pertalian darah dengan suku Lewi melalui Elisabet sanak saudaranya yang merupakan isteri kepada imam besar daripada divisi Abia (lihat karya Genealogi Mesias  [119]). Dia telah mengandung sebelum dia berkahwin dengan Yusuf dan kerana itu Yusuf telah hampir menceraikannya. Dengan campur tangan ajaib, dia tidak berbuat demikian dan akhirnya seorang anak telah dilahirkan oleh Maria dan dinamakannya Yahoshua (SHD 3091 Yehowshu'a, yang kini disebut Yosua (bahasa Inggeris = Joshua) dengan memendekkan bunyi ah tersebut (dan dengan penggunaan salah abjad J bagi perkataan Inggerisnya kepada bahasa Ibrani). Ianya bermakna Yahovah telah menyelamatkan. Ianya nama yang sama yang diberikan kepada Yahoshua atau Yosua bin Nun iaitu pemimpin Israel selepas kematian Musa. Namanya dituliskan oleh orang-orang Yunani sebagai 'Iesou (SGD 2424; rujuk Lukas 3:29; Ibrani 4:8). Versi sebegini disebabkan oleh had-had linguistik di dalam menyebut abjad Ibrani Y dan kecenderungan untuk memendekkan nama-nama daripada zaman-zaman Perjanjian Baru. [ed.]

 

Pada waktu Yahoshua telah datang, bangsa Yahudi telahpun tertunggu-tunggu kedatangan Mesias yang dinubuatkan. Namun begitu, banyak daripada gereja-gereja dunia ini telah salahfaham akan siapakah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi itu. Mari kita lihat bagaimanakah tanggapan orang-orang Yahudi tentang Mesias yang ditunggu mereka itu. Mereka tahu yang dia akan datang daripada keluarga Daud dan khususnya dari Betlehem Efrata. Dia juga akan dilahirkan oleh seorang perawan (perempuan muda) tetapi mereka telah salahfaham akan fakta ini. Juga namanya disalahfahami.

 

Mikha 5:2 Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

 

Lihat karya Mikha 5:2-3.

 

Yesaya 7:13-14 Lalu berkatalah nabi Yesaya: "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud! Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.

 

(Imanuel secara literal-nya bererti bersama kita adalah Allah. Aspek nubuatan ini telah diberikan kepada Yesaya supaya ianya difahamkan sebagai melampaui zaman-zaman Ahas seperti yang kita lihat daripada Yesaya 8:8, dan akan melibatkan penawanan tanah tempat Imanuel.)

 

Yesaya 9:6-7 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.

 

Yesaya 11:1-4 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan TUHAN; ya, kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik.

 

Yeremia 23:5-6 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--keadilan kita.

 

Jadi tidak hairanlah bahawa, apabila Yahoshua bertanya kepada mereka anak siapakah Mesias itu (Matius 22:41-42), mereka akan menjawab bahawa dia adalah anak Daud. Tetapi perhatikan bagaimana Mesias meneruskan kata-katanya dengan menerangkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak faham sebelum itu:

 

Matius 22:43-45 Kata-Nya kepada mereka: "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-Mu. Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia anaknya pula?"

 

Perhatikan respon mereka:

 

Matius 22:46 Tidak ada seorangpun yang dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu tidak ada seorangpun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada-Nya.

 

Orang-orang Yahudi tidak tahupun bahawa Mesias akan mempunyai asal-usul ketuhanan. Namun, bagaimanakah ini terjadi memandangkan ayat-ayat Kitab Suci yang disebutkan di atas tadi (Yesaya 9:6-7; 11:1-4; Yeremia 23:5-6)? Jawapan mudahnya adalah, orang-orang Yahudi tidak memahami ayat-ayat tersebut.

 

Lihatlah kepada apa yang Soncino katakan tentang Yesaya 7:14 berkenaan dengan rangkap seorang perempuan muda/perawan:

 

perempuan muda. Perkataan Ibrani ha’almah bermaksud seorang perempuan muda atau remaja, yang cukup umurnya untuk berkahwin. Menegaskan bahawa perkataan itu seharusnya membawa maksud ‘perawan’ tidak semestinya tepat. Perkataan Ibrani bagi ‘perawan’ adalah bethulah, sungguhpun almah kadangkala membawa maksud ini. Sukar untuk dipastikan siapa dia perempuan muda yang dimaksudkan di sini. Penelitian secara kronologi mengecualikan ibu kepada Hizkia (Rashi, Ibn Ezra, Kimchi); dan hakikat bahawa kelahiran (atau nama) itu bertindak sebagai suatu tanda untuk meyakinkan Ahas akan kepastian penggenapan nubuatan itu mengecualikan tafsiran Kristologi tersebut (penekanan ditambah)…Isteri Yesaya (Rashi, Ibn Ezra), isteri Ahas (Kimchi) atau seorang perempuan daripada Keluarga Diraja (Arbarbanel) kemungkinan besar adalah perempuan muda yang dimaksudkan di dalam teks itu (Isaiah, Soncino Press, New York, mukasurat 35).

 

Begitu juga, petikan ayat Yesaya 9:5-6 yang berkenaan rangkap-rangkap:

 

seorang anak: “seorang yang hidup sezaman dimaksudkan di sini. Talmud dan kemudiannya pengulas-pengulas Yahudi memahami kiasan tersebut sebagai memaksudkan anak Ahas iaitu Hizkia.”

 

lambang pemerintahan ada di atas bahunya: “tidak seperti bapanya yang merupakan vasal atau hamba kepada raja Asyur.”

 

pele-joaz. Etc.: Ertikata perkataan-perkataan Ibrani tersebut adalah ‘Ajaibnya Nasihat Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.’ Anak tersebut akan menyandang nama-nama ini agar dapat memperingatkan kepada orang-orang akan pesanan yang tersirat di dalamnya (ibid., mukasurat 44).

 

LXX menyatakan terjemahan Yesaya 9:6 sebagai Malaikat Nasihat Besar. Ini difahami dalam ertikata fizikal sebagai seorang utusan manusia. LXX ditolak oleh mazhab rabbinikal yang telah mengambil alih tempat orang-orang Farisi selepas perpecahan mereka sejak pemusnahan Bait tersebut pada tahun 70 TM.

 

Oleh itu, jelas sekali bahawa orang-orang Yahudi faham betul bahawa Mesias adalah seseorang yang merupakan anak manusia yang dilahirkan oleh perempuan sebagai anak Daud, tetapi telah salahfaham akan pandangan alkitab bahawa dia juga adalah anak Allah dengan asal-usul ketuhanan.

 

Mesias dengan jelas mengenalpastikan dirinya sebagai itu kepada orang-orang zamannya, dan mereka memang betul memanggilnya sebagai anak Allah. Isunya menjadi keliru apabila kita memerhatikan penggunaan kontemporari rangkap tersebut. Pada era moden, orang ramai lazimnya merujuk kepada manusia sebagai anak-anak lelaki atau perempuan Allah,iaitu anak-anak Allah. Namun begitu, ramai orang-orang sezaman telah salahfaham akan tafsiran Yahudi mengenai maksud rangkap anak Allah pada abad pertama. Kita akan lihat bahawa ianya berlainan maksudnya daripada apa yang difahami hari ini.

 

Matius 16:14-17 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus: "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!" Kata Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.

 

Mungkin kita hairan kenapa pula ini suatu pernyataan yang menakjubkan kerana, sudah pasti, Mesias telahpun memberitahu mereka siapakah dirinya dan tentang bagaimana dia telah dilahirkan oleh seorang perawan dsb. Jadi kenapa pula “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!" suatu pernyataan yang ganjil?

 

Untuk memahami kenapa ianya suatu pernyataan yang ajaib daripada Petrus mengenai pemahamannya akan siapa dia Yahoshua ini, kita harus pergi kepada Perjanjian Lama untuk melihat bagaimana istilah tersebut digunakan. Ini adalah latar belakang pernyataan-pernyataan mereka. Mereka belum lagi mempunyai Perjanjian Baru bertulis dengan rujukan umumnya mengenai umat-umat pilihan sebagai anak-anak Allah. Jemaat Allah pada abad kedua puluh sudah biasa mentafsirkan rangkap ini, khususnya sepertimana ianya digunakan di dalam Perjanjian Baru, sebagai merujuk kepada umat-umat pilihan. Tetapi mari kita lihat padanya lagi dan perhatikan bagaimana ianya digunakan dalam konteks sejarah orang-orang Yahudi abad pertama.

 

Daniel 3:25 Katanya: "Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu; mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa (Anak Allah)!"

 

Ayub 1:6 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah juga Iblis.

 

Ayub 2:1 Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka datang juga Iblis untuk menghadap TUHAN.

 

Jadi, daripada ayat-ayat Alkitab di atas di dalam Ayub, kita lihat bahawa HaSatan atau musuh itu, Setan Iblis, diperhitungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah.

 

Ayub 38:7 pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai?

 

Mazmur 29:1 Kepada TUHAN, hai penghuni sorgawi [bene elim – yakni anak-anak Allah], kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!

 

Mazmur 89:6 Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan TUHAN, yang sama seperti TUHAN di antara penghuni sorgawi [bene elim – yakni anak-anak Allah]?

 

[Tuhan yang disebutkan di sini adalah Yahovah. Konsepnya nampaknya adalah bahawa Mesias merupakan Yahovah yang disebutkan di sini. Lihat rujukan ISBE di bawah ed.]

 

Jadi daripada Perjanjian Lama, dapat dilihat daripada rujukan-rujukan di atas bahawa pandangan bersejarah orang-orang abad pertama adalah bahawa rangkap anak Allah itu digunakan sebagai rujukan kepada Angkatan Surgawi.

 

Terdapat dua petikan ayat Kitab Suci yang merujuk tentang Anak Allah dan mungkin berkontroversi sedikit dari segi sama ada rujukan tersebut adalah bagi manusia ataupun angkatan surgawi. Yang pertama adalah Kejadian 6:2-4 –iaitu kisah Nefilim yang banyak diperhujahkan. Komentari Jamieson, Faucette and Brown membuat rujukan kepada ayat terakhir di dalam Kejadian 4 “Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN” dan mengatakan bahawa ianya seharusnya diterjemahkan sebagai “Waktu itu orang mulai memanggil diri mereka dengan nama TUHAN.” Dengan itu, tafsiran mereka adalah bahawa gelaran anak-anak Allah di dalam Kejadian 6:2-4 itu merujuk kepada anak-anak Kain yang telah mengambil untuk diri mereka nama Tuhan. Namun begitu, adakah orang-orang Yahudi masakini ataupun pada abad pertama memegang pandangan ini? Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama (lahir 29 TM, mati sekitar 100 TM) melaporkan:

 

Maka anak cucu Set ini telah terus mengangkat Allah sebagai Tuhan alam semesta, dan memegang pada nilai-nilai murni, untuk selama tujuh generasi; tetapi lama-kelamaannya mereka telah tersesat, dan telah meninggalkan amalan-amalan moyang mereka, dan tidak juga berlaku adil sesama manusia. Sebaliknya, daripada kesungguhan yang mereka tunjukkan sebelumnya untuk berbuat baik, kini mereka tumpukan pula kepada perbuatan kejahatan yang berganda, di mana mereka telah menjadikan Allah sebagai musuh mereka; kerana ramai malaikat* Tuhan telah menemani perempuan, dan melahirkan anak-anak yang ternyata jahat, dan membenci hal-hal yang baik, atas sebab keyakinan mereka pada kekuatan diri mereka sendiri, kerana tradisi menyatakan bahawa orang-orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa dengan mereka yang dipanggil orang-orang Yunani sebagai orang-orang Raksasa. (*Nota kaki: Pendapat ini, bahawa malaikat-malaikat murtad/jatuh adalah, dalam ertikata tertentu, bapa-bapa kepada orang-orang raksasa kuno, merupakan pandangan tetap zaman purba) (Josephus Antiquities of the Jews, Bk. 1, Ch. 3, Sect. 1– Whiston tr.).

 

Daripada apa yang kita dapat daripada Josephus yang merupakan seorang Farisi abad pertama, orang-orang Yahudi percaya bahawa Kejadian 6:2-4 merupakan rujukan kepada Bala Iblis. Sama ada benar atau tidak Kejadian 6:2-4 merujuk kepada keturunan Set ataupun bala iblis, ianya tidak relevan. Orang-orang Yahudi abad pertama jelas sekali menyamakan istilah anak-anak Allah dengan bala angkatan malaikat. [Idea bahawa anak-anak Allah merujuk kepada keturunan Set datangnya daripada Augustine dari Hippo di dalam karya The City of God sekitare 400 TM. Ianya bukan suatu konsep Ibrani. ed.]

 

Teks kedua tadi terdapat di dalam Hosea 1:10 di mana istilah anak-anak Allah boleh merujuk kepada manusia.

 

Hosea 1:10 Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah yang hidup."

 

Ini sememangnya boleh merujuk kepada manusia, tetapi ianya suatu nubuatan mengenai bagaimana anak-anak Israel dikumpulkan bersama dan dianugerahkan Roh Kudus Allah pada Milenium itu nanti. Sebagai penerima-penerima Roh Kudus, mereka adalah anak-anak yang akan dilahirkan ke dalam Kerajaan Syurga pada waktu kebangkitan mereka. Oleh itu, ini adalah nubuatan berdua/dual. Anak-anak Israel akan tertarik kembali ke tanah pertiwi mereka untuk menjadi umat-umat Allah. Mereka akan dianugerahkan dengan Roh Kudus lantas membolehkan mereka dipanggil anak-anak Allah, seperti juga dengan kita, kerana ianya takdir mereka, sama seperti ianya takdir kita, untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah dia nubuatan itu yang membolehkan rasul-rasul Paulus dan Yohanes mengisytiharkan dengan bersemangatlah sekali bahawa kita kini adalah anak-anak Allah. Bukan kerana kita sudahpun mengalami kebangkitan itu sebagai anak-anak yang sebenarnya, tetapi kerana ianya janji Allah dan Firman Alkitab tidak boleh dibatalkan. Dengan itu, pada waktu kebangkitan nanti, aspek yang satu lagi ini akan digenapi. Anak-anak Israel akan, pada masa itu, menjadi anak-anak Allah, yakni anak-anak kebangkitan.

 

Lukas 20:35-36 tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan.

 

Istilah sama seperti malaikat-malaikat itu datangnya daripada perkataan Yunani isaggelos yang merupakan suatu perkataan paduan yang diterbitkan daripada isos bermakna sama, dalam kuantiti mahupun kualiti (penekanan ditambah) dan aggelos yang bermakna malaikat. Maksudnya adalah umat-umat Kristian pada waktu kebangkitan akan berpangkat anak-anak Allah – iaitu salah satu daripada kelas-kelas angkatan surgawi (lihat karya Malaikat YHVH [024], Apendiks 1).

 

Perhatikan pada apa yang diperkatakan. Setiap kali rangkap anak[-anak] Allah digunakan, ianya digunakan khas untuk Angkatan Surgawi sahaja. Kita kemudiannya ditambah ke dalam keluarga Allah melalui pengangkatan kita sebagai anak, sepertimana yang dikatakan oleh Paulus, melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Jemaat abad kedua puluh telah menghadkan pengertian Lukas 20:35-36 kepada tidak berjantina. Tapi itu bukanlah apa yang diperkatakan oleh Kitab Suci. Ianya tidak mengatakan bahawa pada waktu kebangkitan, orang-orang yang sebelumnya tidak kira lelaki atau perempuan akan menjadi tidak berjantina. Tetapi ia memang ada mengatakan bahawa kita akan menjadi seperti malaikat-malaikat, yakni anak-anak Allah. Implikasi jelas hal ini adalah berdasarkan pada kesinambungan setiap rujukan di dalam Perjanjian Lama mengenai anak-anak Allah yang memaksudkan angkatan Surgawi, yang bermakna bahawa kita akan menjadi sebahagian daripada angkatan Surgawi itu sebagai anak-anak Allah.

 

Matius 5:9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

 

Di sini, pembawa damai bukanlah anak-anak Allah sekarang ini, tetapi itulah takdir muktamad mereka kerana mereka akan bergelar anak-anak Allah nanti. Dengan itu, perhatikan apa yang diperkatakan di antara ahli-ahli Taurat, Farisi dan Para Imam serta Mesias sewaktu pelayanannya.

 

Matius 26:63-65 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Besar itu kepada-Nya: "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak." Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.

 

Kenapakah ianya perbuatan menghujat Allah untuk mengatakan bahawa kamu adalah anak Allah? Perhatikan:

 

Yohanes 10:24-38 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka: "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah berfirman: Kamu adalah allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah--sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan--, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku, tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa."

 

Jelas sekali bahawa rangkap anak Allah mempunyai maksud yang lebih dalam lagi bagi mereka daripada hanya bererti salah seorang daripada anak Adam (Lukas 3:38). Ianya memberi pengertian bahawa dia telah turun dari langit sebagai salah seorang daripada angkatan surgawi. Ketika Yahoshua menuntut gelaran anak Allah ini, perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan menghujat bagi mereka. Mengikut pendapat mereka, ketika dia berkata seperti itu, dia telah menyamakan dirinya dengan YHVH iaitu elohim para bapa mereka yang mereka kenali sebagai:

 

‘Malaikat perjanjian; iaitu Allah diwakili seseorang, iaitu ‘Tuhan Perjanjian Israel’ (Barnes). Rashi dan Ehrlich menafsirkannya: malaikat yang dilantik untuk membalas pelanggaran sebarang perjanjian (The Twelve Prophets, Soncino Press, mukasurat 349).

 

Dengan itu kita lihat bahawa orang-orang Yahudi tersebut telah menafsirkan pernyataannya itu sebagai bermaksud bahawa dia adalah salah seorang daripada angkatan surgawi itu, dan itulah sebabnya mereka mahu menghumban batu padanya. Mereka menganggap dia mahu menyamakan dirinya dengan YHVH elohim Israel, di mana pada hakikatnya, memang benar dialah orangnya. Dengan itu, dalam fikiran orang-orang Yahudi tersebut, dia sebagai seorang manusia mahu menjadikan dirinya Tuhan sepertimana yang difahami oleh orang-orang Yahudi itu, iaitu, malaikat hadirat. Malaikat Besar ini merupakan elohim kedua Israel. Bagi mereka yang faham akan nubuatan kedatangannya, ini merupakan suatu penyimpangan dan perbuatan menghujat yang besar.

 

Yohanes 3:18 Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

 

Yohanes 19:7 Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya: "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah."

 

Terkandung di dalam gelaran anak Allah ini adalah sesuatu yang melebihi daripada jika dipandang sepintas lalu. Ia bermakna bahawa dia adalah salah seorang daripada Bala Angkatan Surgawi yang turun dari syurga untuk dijelmakan. Dan kemudiannya makhluk besar ini tidak berbuat apa-apa untuk membebaskan mereka daripada perbudakan/perhambaan mereka kepada orang-orang Rom, tetapi sebaliknya menyuruh mereka untuk bertaubat bagi melepaskan mereka daripada perbudakan yang lebih besar lagi daripada orang-orang Rom ini, iaitu kematian. Ini seumpama garam yang disapukan pada luka bagi pemimpin-pemimpin Yahudi, dan mereka telah membunuhnya kerana itu. Mereka berkeras tidak mau bertaubat sungguhpun seorang nabi yang lebih besar telah diutus kepada mereka berbanding bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya kenapa anak-anak Sodom dan Nineveh akan bangkit menghakimi generasi orang-orang Yahudi abad pertama (Matius 11:20-24; 12:41).

 

Namun begitu, sesiapapun yang telah mendengar firmannya dan melihat perbuatan-perbuatannya, mengetahui bahawa dialah anak Allah. Mereka telah mengambil nasihatnya untuk mengadilinya menurut pekerjaannya, yang ditolak oleh ahli-ahli Taurat, Farisi dan Saduki (Yohanes 10:38).

 

Yohanes 11:27 Jawab Marta: "Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia."

 

Kita lihat di sini bahawa dia mengenalinya sebagai anak Allah, iaitu makhluk malaikat, yang telah datang ke dalam dunia. Fokusnya adalah pada anak yang telah datang ke dalam dunia. Ini disokong oleh:

 

Galatia 4:4 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.

 

Maksud bentuk ayatnya di sini adalah bahawa Yahoshua adalah anak Allah sebelum penjelmaannya itu, dan Allah telah mengutusnya untuk dilahirkan oleh seorang perempuan. Apabila seseorang itu baru lahir anaknya, dia tidak akan berkata “Saya telah mengutus anak saya.” Namun, begitulah caranya ramai orang mentafsirkan teks ini. Jelas sekali, Yahoshua adalah anak Allah sebelum kelahirannya sebagai manusia dan telah diutuskan oleh Allah untuk menjadi satu-satunya tuhan/allah yang dilahirkan (Yohanes 1:18; rujuk teks Marshall’s Interlinear and Syriac).

 

Sebagai rangkuman, perhatikan apa yang tercatat di dalam The International Standard Bible Encyclopedia, edisi 1988 di bawah artikel “Sons of God (OT), Volume IV, mukasurat 584 mengenai ertikata anak-anak Allah:

 

ANAK-ANAK ALLAH (OT) [Ibrani bene (ha) elohim, bene elim] Makhluk-makhluk ketuhanan. Sama seperti “anak-anak manusia” bererti manusia dalam bahasa Ibrani, begitu juga “anak-anak Allah” bererti makhluk-makhluk ketuhanan, ataupun tuhan atau allah. Dalam agama dan mitos Kanaan, istilah “anak-anak Allah” atau “anak-anak para dewa” merujuk kepada allah-allah secara amnya. Mereka merupakan tuhan-tuhan dari kumpulan tuhan yang berkumpul untuk membuat keputusan-keputusan tentang pemerintahan dunia ini. Teks-teks mitologi Ugaritik, contohnya, memanggil majlis ketuhanan ini sebagai perkumpulan anak-anak allah” (atau “’El,” iaitu ketua tuhan/tuhan utama). Ketahanan idea ini di dalam adat tradisi Kanaan digambarkan oleh suatu rujukan kepada “kesemua anak-anak tuhan-tuhan” di dalam suatu mantera Phoenician abad ketujuh SM yang dijumpai di Arslan Tash di Syria utara.

 

Penggunaan yang sama berlaku, sekurang-kurangnya sisanya, di dalam petikan-petikan tertentu di dalam Alkitab Ibrani. Ulangan 32:8 menyatakan bahawa “        Ketika Sang Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Allah” (begitulah dalam versi Alkitab RSV, NEB; versi MT salah menyatakannya sebagai “anak-anak Israel [bene yishra’el], tetapi versi-versi selainnya [contohnya LXX, Symm., Latin Kuno] dan segulungan kitab daripada Qumran menyokong pengertiaan “anak-anak Allah [bene elim]).

 

“Anak-anak allah” muncul di dalam petikan-petikan bersajak yang lain, yang kesemuanya mempunyai ciri dahulukala. Ayub 38:7, contohnya, menyamakan mereka degnan “bintang-bintang fajar” dan menyatakan bahawa mereka menyahutkan kesukaan mereka terhadap penciptaan Yahweh akan dunia ini. Mazmur 29:1 menyeru kepada “anak-anak Allah” (Ibrani bene elim; RSV “mahkhluk-makhluk surgawi”) untuk memuji Yahweh. Mazmur 82:1 menggambarkan Yahweh sebagai bangkit dari tengah para tuhan – iaitu, “di dalam sidang ilahi” (secara literal, “majlis ‘El”) – untuk menghakimi tuhan-tuhan yang lain. Ayat-ayat 6 dan seterusnya menyatakan, “Kamu adalah allah, dan anak-anak Yang Mahatinggi kamu sekalian. -- Namun seperti manusia kamu akan mati.” Mazmur 89:6 (versi MT 7) adalah suatu penekanan akan sifat Yahweh yang tiada perbandingannya: “Sebab siapakah di awan-awan [bene elim] yang sejajar dengan TUHAN…” (rujuk Keluaran 15:11). Sekali lagi, maksud asal petikan-petikan ini kemungkinan sekali adalah untuk mempamerkan Yahweh sebagai salah satu (sungguhpun dia yang terbesar dan satu-satunya yang adil) daripada sidang/majlis ilahi itu. Tetapi petikan-petikan ini dikekalkan kerana mereka boleh difahami memandangkan adanya idea alkitab umum mengenai kewujudan suatu sidang makhluk-makhluk ilahi yang lebih rendah [subordinat] (“utusan-utusan” atau “malaikat-malaikat”) yang diketuai oleh Yahweh (berkenaan Mazmur 82, lihat khasnya karya G. E. Wright, OT Against its Environment [SBT, 1/2; 1950], mukasurat 30-41).

 

Prolog kepada buku Ayub mencerminkan pandangan alkitab yang lazim ini berkenaan makhluk-makhluk ilahi yang lebih rendah. Ayub 1:6 dan 2:1 merujuk kepada “suatu hari apabila anak-anak Allah menghadap TUHAN.” Dalam kes ini anak-anak Allah itu adalah makhluk-makhluk malaikat yang mengerjakan kehendak Yahweh di atas bumi dan melaporkan kepadanya di dalam sidang surgawinya. Pengecualian “musuh itu” (haSatan, versi RSV "Satan") di dalam konteks ini mendahului perkembangan-perkembangan kemudiannya di dalam tradisi Judeo-Kristian di mana SATAN atau Lucifer dan malaikat-malaikat sesamanya dianggap sebagai mempunyai cukup autonomi untuk memberontak terhadap Allah.

 

Ini ada implikasinya dan kepentingannya yang jelas kepada apa yang Mesias telah capai dengan menjadi soerang manusia. Perhatikan perbezaannya dengan Setan yang cuba untuk menyamai Allah dengan menggunakan kekerasan:

Yesaya 14:12-14 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa! Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi!

 

Dan inilah apa yang Mesias lakukan:

 

Filipi 2:6-9 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,

 

Dengan itu kita mendapat suatu perbandingan antara dua anak-anak Allah seperti yang dicatatkan di dalam Ayub. Seorang daripadanya, HaSatan, musuh itu, telah cuba untuk meninggikan dirinya melebih saudara-saudaranya para malaikat dan telah cuba untuk merampas suatu pangkat termulia dengan kekerasan; yang satu lagi, Yahoshua iaitu Mesias, telah merendahkan dirinya dan menjadi seorang hamba dan persembahan korban, dan kemudiannya Allah telah memuliakannya kerana apa yang telah dilaksanakannya melalui penundukan dan penurutannya.

 

Seperti yang kita sudah lihat, gelaran anak Allah itu merujuk kepada Bala angkatan surgawi, khasnya sepertimana yang dilihat oleh orang-orang Yahudi abad pertama. Ianya membabitkan kita kerana kita telah diangkat sebagai anak (kerana kita bukannya dicipta seperti angkatan surgawi itu dan kerana itu kita perlu dimasukkan, sama seperti bagaimana bangsa-bangsa lain dimasukkan ke dalam bangsa Israel). Ketika Yahoshua menyatakan bahawa dia adalah anak Allah, orang-orang Yahudi masa itu mendengar dan memahaminya sebagai berkata-kata “Aku adalah YHVH elohim, anak kepada YHVH alam semesta, yang telah dijelmakan kepada bentuk manusia.” Satu-satunya tempat di mana orang-orang Yahudi itu pernah mendengar istilah anak-anak Allah adalah merujuk kepada bala angkatan surgawi, jadi, mereka telah mentafsirkan kata-katanya sedemikian. Itulah sebabnya kenapa mereka begitu marah sekali. Bagaimana lagi istilah anak Allah itu boleh menjadi begitu menyinggung perasaan sekali? Mungkin dengan senang saja mereka boleh melihat ke dalam Kitab Suci dan mendapati bahawa mereka dipanggil elohim dan kepada merekalah firman Allah itu telah datang, tetapi rangkap anak Allah itu mempunyai kaitan langsung dengan angkatan surgawi. Itulah sebabnya hal ini begitu menyinggung perasaan orang-orang Yahudi. Kerana Yahoshua bukan saja mengatakan bahawa dia adalah Mesias, anak Daud, tetapi dengan menggunakan kata-kata anak Allah dia terang-terang mengatakan bahawa “Aku salah seorang daripada Angkatan Surgawi yang dijelmakan menjadi manusia.” Dia adalah elohim yang dikenali sebagai Malaikat Yahovah yang mengepalai keluarga Israel (Zakharia 12:8).

 

q