Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

No. 212F

 

 

 

 

Keturunan Abraham

Bahagian VI: Israel

(Edisi 2.0 20070323-20070323-20070418)

 

Bangsa Israel terbahagi kepada dua kerajaan: kerajaan Yehuda dan satu lagi kerajaan Israel sebenar.

 

Bahagian ini mengisahkan bangsa Israel yang lazim disebutkan sebagai Sepuluh Suku Hilang dan peranan mereka dalam nubuatan.

 

 

 

Christian Churches of God

 

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

E-mail: secretary@ccg.org

 

(Hakcipta ă 2007 Wade Cox dan anor.)

(tr. 2009)

 

Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan.  Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan.  Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.

 

Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org


 

Keturunan Abraham Bahagian VI: Israel

 

 


Pengenalan

Kisah kerajaan Israel sehingga kematian Salomo terkandung dalam karya Pemerintahan Raja-raja Bahagian III: Salomo dan Kunci Daud (No. 282C).

 

Karya ini mengisahkan nasib Israel selepas pembahagian itu. Tuhan mentakdirkan kesudahan pembahagian Kerajaan Salomo sebagai hukuman atas keberhalaannya.

 

Selepas kematian Salomo pada 932 BCE, anaknya Rehabeam diisytiharkan raja. Ramai dalam Israel menunjukkan rasa tidak senang hati mereka dengan menyokong lawannya, Yerobeam, orang Efraim.

 

Kerajaan Utara tidak lama kemudian menjadi pemuja berhala juga, dan ia selalu diserang dan kebanyakan penduduknya menjadi tawanan. Serangan Asyur terakhir dan pembuangan Isarel berlaku pada 722 BCE.

 

Segala peristiwa ini pada akhirnya boleh dilihat sebagai satu cara untuk mengekalkan kedua-dua Israel dan Yehuda.

 

Pemulihan sebuah Kerajaan bersatu dinubuatkan.

 

Pemerintahan kesemua 20 raja Kerajaan Utara akan dikaji secara kronologi.

 

Suatu cadangan Kronologi Raja-raja Israel juga dilampirkan.

 

Yerobeam

Pemerintah pertama Kerajaan Israel yang berpisah ialah Yerobeam bin Nebat, daripada suku Efraim. Kisah lengkap hidup dan pemerintahannya, seperti tercatat dalam 1 Raja-raja 12 dan 13, dibincangkan dalam karya Yerobeam dan Kalendar Hillel (No. 191).

 

Kita lihat bahawa Yerobeam telah terbabit dalam pemberontakan melawan Salomo iaitu, “dia memberontak terhadap raja” (1 Raja-raja 11:26 dan seterusnya; 2 Tawarikh 2:6). Dia kemudian melarikan diri ke Mesir untuk perlindungan, sama seperti ramai orang lain lakukan sebelum dan sejak itu, termasuk ibu bapa Mesias (lihat Hosea 11:1; Matius 2:15).

 

Dalam 1 Raja-raja 11:28 dikatakan bahawa Yerobeam seorang yang sangat rajin bekerja dan cekap yang telah ditugaskan untuk mengawasi semua pekerja wajib (pekerja paksa) daripada Keturunan Yusuf sewaktu program-program pembangunan ekstensif Salomo.

 

Selepas kepulangannya dari buangan berikutan kematian Salomo, Yerobeam dan jemaat Israel datang menghadap raja baru, Rehabeam, untuk meminta supaya dia ringankan pekerjaan yang sukar yang dikenakan oleh bapanya (2 Tawarikh 10:2 dan seterusnya). Para penasihat yang lebih tua dan berpengalaman mendekati Rehabeam dengan rayuan bagi pihak Israel.

 

1 Raja-raja 12:7 Mereka berkata: "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." (RSV)

 

Prinsip dasar pelayanan untuk rakyat sendiri ini dikukuhkan lagi oleh Kristus dalam satu teguran kepada murid-muridnya.

 

Markus 10:42b-44 “Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43 Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, 44 dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. (RSV)

 

Keperluan untuk kadangkala mengucapkan kata-kata baik atau lemah lembut, walaupun kepada Firaun yang penindas dan keras hati apa lagi kepada umat Israel, diperintahkan kepada Musa oleh Malaikat Yahovah, seperti yang Qur’an catatkan.

 

Surah 20:42 Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku; 43 Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya Dia telah melampaui batas; 44 Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Pickthal)

 

Sesuai dengan tujuan Tuhan, bagaimanapun, beban ke atas orang Israel tidak diringankan oleh Rehabeam, sehingga perpecahan antara Yehuda dan Israel tidak terelak lagi dan berlaku pantas, tegas dan kekal. Yehuda diberitahu bahawa pembahagian kerajaan ini telah diperintahkan oleh Tuhan; justeru, perang saudara yang nyaris berlaku dicegah … buat masa itu. Bagaimanapun, “dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam, seumur hidupnya” (1 Raja-raja 15:6).

 

Kerajaan bersatu Saul, Daud dan Salomo telah bertahan tepat 120 tahun, dari 1052 hingga 932 BCE, sementara Kerajaan Utara Israel bertahan 210 tahun lagi. Nabi Ahia telahpun memberitahu Yerobeam bahawa dia akan diberi kuasa kepimpinan atas sepuluh suku utara ini (ayat 35).

 

Kisah Kerajaan Utara berterusan dalam 2 Tawarikh 13, dalam mana Yerobeam dan Abia, raja baru Yehuda, bersedia untuk perang.

 

2 Tawarikh 13:1-22 Dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 2 Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. 3 Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang, yang jumlahnya empat ratus ribu orang pilihan, sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan delapan ratus ribu orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 4 Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata: "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel! 5 Tidakkah kamu tahu, bahwa TUHAN Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam?

 

Perjanjian garam itu tidak boleh diubah atau dibatalkan (Bilangan 18:19) dan Abia sedang mengingatkan Israel akan kenyataan ini. Perjanjian itu dijelaskan dengan lebih lanjut dalam karya Soal-soal Paskah dan Sebab-sebab untuk Iman Kita (No. 51) di bawah tajuk ‘Garam’.

 

6 Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. 7 Petualang-petualang, orang-orang dursila, berhimpun padanya; mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. 8 Tentu kamu menyangka, bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan TUHAN, yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi allah. 9 Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam TUHAN, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan tujuh ekor domba jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah.

 

Sebagai akibat langsung daripada kejatuhan Yerobeam ke dalam keberhalaan ramai bekas imam dan orang Lewi menjadi miskin dan meninggalkan Kerajaan Utara untuk pergi ke Yerusalem.

 

2 Tawarikh 11:13-16 Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. 14 Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam TUHAN, 15 dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. 16 Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN Allah Israel; dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. (RSV)

 

Mungkin lengkap dua pertiga daripada rakyat – satu kumpulan yang amat besar – berpihak dengan Yerobeam dalam pemberontakannya (lihat juga saiz tentera-tentera). Kekalahan orang Israel utara ini pada akhirnya termeterai, mula-mula dengan melaksanakan sendiri segala kewajipan imamat yang dikhususkan untuk mereka yang berketurunan Harun atau Lewi dan, kedua, daripada keberhalaan mereka dalam pemujaan anak-anak lembu emas. Hakikatnya, bagaimanapun, adalah orang Lewi tidak semua berpindah ke Yerusalem dan dua puluh empat divisi orang Lewi terpaksa disusun kembali daripada tiga divisi penuh yang tertinggal di Yehuda campur beberapa orang yang kembali; dan keadaannya juga terus begitu selepas penawanan Babel.

 

Kita teruskan dalam 2 Tawarikh 13:

 

10 Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkan-Nya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani TUHAN sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, 11 yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi TUHAN korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap TUHAN, Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkan-Nya. 12 Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imam-Nya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan TUHAN, Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung!"

 

Yehuda terus menegakkan kebaktian Bait yang betul dan diperkenan oleh Tuhan kerana berbuat demikian. Raja Asa juga telah membuang patung-patung matahari (Ibrani. Chamman) dari semua kota-kota Yehuda (2 Tawarikh 14:5).

 

13 Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. 14 Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada TUHAN, sedang para imam meniup nafiri, 15 dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. 16 Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. 17 Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh lima ratus ribu orang pilihan. 18 Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.

 

Walaupun tentera Yehuda diatasi bilangan dua-lawan-satu oleh orang Israel lain dalam pertempuran ini, mereka menyimpulkan dengan tepat bahawa mereka mempunyai Tuhan (dan kebenaran moral) pada pihak mereka; dan dengan itu menang. Mereka mengakibatkan kerugian 500,000 orang terbunuh pada Israel – lebih separuh daripada kekuatan pahlawannya. Justeru Yehuda dapat mencerobohi wilayah Efraim di utara dan mewujudkan suatu daerah penyangga (penampan).

 

19 Abia mengejar Yerobeam dan merebut dari padanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak kotanya. 20 Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. TUHAN memukul dia, sehingga ia mati. 21 Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil empat belas isteri dan memperanakkan dua puluh dua anak laki-laki dan enam belas anak perempuan. 22 Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya, tertulis dalam kitab sejarah nabi Ido. (RSV)

 

Raja Yerobeam akhirnya dipukul Tuhan dan mati. Walaupun namanya selamanya sinonim dengan “jahat”, perkataan Ibrani ra’ atau ra’ah (SHD 7451) yang digunakan boleh bermakna bencana atau malapetaka (akibat dosa) dan bukan saja kejahatan moral. Pemerintahan Yerobeam, serta raja-raja kemudiannya, secara umumnya terbukti mendatangkan malapetaka.

 

Nadab

Yerobeam disusuli atas takhta Israel oleh anaknya Nadab (bermakna murah hati) yang memerintah selama 2 tahun saja.

 

1 Raja-raja 15:25-31 Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. 26 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 27 Dan Baesa bin Ahia, dari kaum Isakhar, mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. 28 Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. 29 Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam; tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup dari pada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya Ahia, orang Silo itu, 30 oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada TUHAN, Allah Israel. 31 Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? (RSV)

 

Hampir tiada lagi yang diketahui tentang Nadab daripada Alkitab atau sumber sekular. Dia dibunuh oleh Baesa di satu tempat yang dipanggil Gibeton di sebelah dalam saja sempadan dengan Filistia.

 

Baesa

Dinasti kedua di Israel bermula dengan Baesa, bin Ahia daripada suku Isakhar dan daripada latar belakang sederhana, yang benar-benar hidup sesuai dengan namanya (bermakna jahat).

 

1 Raja-raja 15:32-34 Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka. 33 Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah dua puluh empat tahun lamanya. 34 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. (RSV)

 

Dia memerintah di ibu kota baru Tirza antara kira-kira 909-886 BCE susulan perpindahannya daripada Sikhem. Keberhalaan Baesa hanyalah sambungan kepada apa yang Yerobeam telah mulakan.

 

Dalam tahun ke 36 Raja Asa berada di atas takhta Yehuda, dan sementara kerajaan itu menikmati damai secara relatif, Baesa memulakan kempen perang melawannya (2 Tawarikh 16:1 dan seterusnya). Asa memanggil bantuan daripada raja Aram (Syria) Benhadad (Ibrani Darmesek) yang menyerang beberapa kota Israel untuk meringankan beban atas Yehuda (ayat 4). Bagaimanapun, Asa telah melupai perjanjian kepercayaannya pada Tuhan; akibatnya, dia diberitahu oleh nabi Hanani: “mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan!” (ayat 9).

 

Ketika masa pergolakan ini Raja Asa membina sebuah kubu di Mizpa pada jalan utama utara dari Yerusalem (1 Raja-raja 15:22; 2 Tawarikh 16:6). Ini dibina sebahagiannya daripada bahan-bahan yang Baesa telah gunakan untuk memperkuatkan Rama kota Benyamin pada jalan yang sama. Tembok-tembok Mizpa ditemui dengan ketebalan menakjubkan sebanyak 26 kaki (8 meter) dalam suatu penggalian tapak ini oleh orang Amerika pada 1930an – ia kini Tell en-Nasbe, tujuh batu (11 km) di utara Yerusalem. Pembangunan amat besar ini membayangkan kehebatan dan kegetiran perang-perang antara kerajaan-kerajaan saingan ini.

 

1 Raja-raja 16:1-7 Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya: 2 "Oleh karena engkau telah Kutinggikan dari debu dan Kuangkat menjadi raja atas umat-Ku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umat-Ku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan dosa mereka, 3 maka sesungguhnya Aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian Aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. 4 Siapa yang mati dari pada Baesa di kota, akan dimakan anjing dan yang mati dari padanya di padang akan dimakan burung yang di udara." 5 Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 6 Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 7 Juga dengan perantaraan nabi Yehu bin Hanani firman TUHAN telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. (RSV)

 

Walaupun Baesa merupakan instrumen untuk menggenapi nubuatan Ahia dengan membunuh Nadab (14:1 dst), ini masih lagi pembunuhan raja yang harus dihukum (lihat karya Genealogi Mesias (No. 119)). Ini kemudiannya dibalas balik pada keluarga Baesa sendiri oleh ‘hamba’nya Zimri apabila dia menjadi raja.

 

Walaupun dengan kejahatannya, Baesa menikmati pemerintahan ketiga terpanjang dalam sejarah Israel (24 tahun) dan mati secara semulajadi.

 

Ela

Ela bin Baesa menjadi raja keempat di atas takhta Israel. Pemerintahannya selama dua tahun dihentikan oleh panglimanya yang mengetuai pasukan kereta, Zimri, ketika dia mabuk. Bukan tidak wajar menganggap Arza bersuhabat dalam komplot untuk membunuh Ela.

 

1 Raja-raja 16:8-10 Dalam tahun kedua puluh enam zaman Asa, raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah dua tahun lamanya. 9 Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, 10 datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Tirza merupakan sebuah kota Kanaan purba yang istimewa keindahannya. Salomo telah menyamakan perempuan Sulamnya dengan Tirza dalam Kidung Agung 6:4 (lihat karya Kidung Agung (No. 145)). Ia kini dipanggil Tell el-Farah dan terletak kira-kira 9 batu (14 km) di utara Sabastiyeh moden (dahulunya Samaria).

 

Sementara Yehuda pada waktu ini sedang menikmati kestabilan relatif di bawah Raja Asa (yang memerintah sejumlah 41 tahun), Israel mengalami pembunuhan raja yang kedua. Malah, ketika pemerintahannya Asa menyaksikan tidak kurang daripada tujuh raja datang dan pergi pada takhta Israel.

 

Zimri

Zimri merupakan pegawai pasukan kereta yang berhasil dan memerintah separuh daripada pasukan kereta Israel. Namanya bererti muzikku. Sebaik saja dia menjadi raja, bagaimanapun, Zimri mengingkari namanya yang merdu dan mula menggenapi nubuatan Yehu tentang kerabat Baesa dengan kecekapan kejam.

 

1 Raja-raja 16:11-20 Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas takhtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-lakipun dari padanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya, dan teman-temannya. 12 Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada Baesa dengan perantaraan nabi Yehu, 13 oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. 14 Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 15a Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah tujuh hari lamanya di Tirza,

 

Apabila Israel mendengar bahawa Zimri telah membunuh raja dalam satu komplot, Omri, panglima tentera, dinobatkan sebagai raja dan mereka menjajahi kota itu.

 

Zimri membunuh diri dengan sengaja membakar istana raja ketika masih berada di dalamnya (ayat 18). Kemusnahan istana itu mungkin salah satu sebab untuk perpindahan ibu kota selepas itu ke Samaria (dinamakan semula Sebaste oleh orang Rom).

 

15b sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. 16 Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan: "Zimri telah mengadakan persepakatan, dan iapun telah membunuh raja," maka pada hari itu juga, di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. 17 Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton, dan mereka mengepung Tirza. 18 Segera sesudah Zimri melihat, bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati, 19 oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 20 Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? (RSV)

 

Gibeton (busut), kota Filistin dalam tanah pusaka suku Dan yang telah diberikan kepada kaum Lewi Kohat, sekali lagi muncul dalam kisah pertukaran raja. Ia kota sama dalam kepungan dalam mana Nadab dibunuh oleh Baesa.

 

Tibni dan Omri

Dalam ayat 16 kita lihat seorang lagi panglima tentera, Omri (timbunan), dijadikan raja oleh semua Israel. Bagaimanapun, Tibni (mungkin asalnya Tabni), bin Ginat, mengumpulkan cukup sokongan daripada separuh Israel untuk juga dinobatkan sebagai raja. Susulan itu ialah perang saudara tiga tahun dalam mana Tibni terbunuh dan Omri menaiki takhta seluruh Israel.

 

Jewish Encyclopedia menyatakan bahawa dia “menjadi bupati atas separuh kerajaan Israel selama empat tahun” (art. ‘Zimri’), sementara David Rohl, ahli Mesir dan ahli sejarah, berkata dalam The Lost Testament (Century, London, 2002) bahawa Tibni memerintah selama 2 tahun dan mati dalam pertempuran. Ward (The Interpreter’s Dictionary of the Bible art. ‘Tibni’, Vol.4, ms 641) berkata perang saudara ini selama tiga tahun. Alkitab menyatakan dengan ringkas bahawa dia “mati”.

 

1 Raja-raja 16:21-28 Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat, dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. 22 Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat dari pada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. 23 Dalam tahun ketiga puluh satu zaman Asa, raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah enam tahun lamanya. 24 Kemudian ia membeli gunung Samaria dari pada Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu.

 

Pencapaian paling terkemuka Omri ialah pembangunan sebuah ibu kota baru di Samaria, yang tempatnya di Someron dibayarnya dengan hanya dua talenta perak, jumlah sama yang diberikan oleh Naaman kepada Gehazi, pelayan upahan Elisa (2 Raja-raja 5:23).

 

Omri memerintah enam tahun di Tirza, sebelum berpindah ke Samaria pada kira-kira 880 BCE. Dalam The Bible as History, Werner Keller memberi perincian tempat kota baru itu.

 

Pilihan tempat ini menampakkan pakar yang dibimbing oleh pertimbangan strategik. Samaria terletak di atas sebuah bukit tunggal, kira-kira 300 kaki tinggi, yang cerunnya melandai naik dari lembah subur dan luas dan dikelilingi oleh separa bulatan gunung-gunung yang lebih tinggi. Adanya mata air di tempat itu menjadikannya ideal untuk pertahanan. (Bantam Books, Hodder & Stoughton, 1980; ms 243-4)

 

Perencana ketenteraan yang hebat atau tidak, Omri tidak diperkenan oleh Tuhan. Dia terkenal kerana telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada semua raja sebelumnya, melainkan mungkin Yerobeam.

 

25 Omri melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan ia melakukan kejahatan lebih dari pada segala orang yang mendahuluinya. 26 Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka.

 

Dialah Omri yang disebut dalam inskripsi pada Batu Moab terkenal (sekarang di Muzium Louvre, Paris) yang dipertalikan kepada Raja Mesha dari Moab yang mempunyai ibu kotanya di Kir-Haresheth, iaitu Kerak/Karak moden. Sebahagian daripada inskripsi pada batu itu berbunyi:

 

Omri [merupakan] raja Israel, dan dia menindas Moab untuk waktu yang lama, sebab Kamos marah dengan tanahnya. Anaknya mengikutinya dan dia juga berkata, ‘Aku akan menindas Moab.’ Dalam zamanku Ka[mos] berkata, ‘Aku akan melihat keinginanku terjadi padanya dan keturunannya. Israel pasti binasa selamanya! (baris 4-7)

 

Israel memangpun secara efektifnya ‘binasa’ daripada tanah mereka apabila mereka dibuang oleh penakluk Asyur mereka ke seberang Sungai Araxes. Kamos di sini ialah dewa yang dihubungkan dengan anak-anak lembu emas yang didirikan Yerobeam dan kepadanya anak-anak dikorbankan (lihat karya Anak Lembu Emas (No. 222)).

 

Orang Asyur telahpun menunjukkan niat mereka ketika pemerintahan Omri dengan menyerang dan menjarah kota-kota Fenisia iaitu Tirus, Sidon dan Byblos. Suatu inskripsi Raja Ashurnasir-pal II mengisytihar dengan megah:

 

Aku mara dari Orontes … Aku menakluk kota-kota .. Aku mendatangkan pembunuhan besar, Aku membinasakan, Aku menghancurkan, Aku membakar. Aku mengambil perajurit-perajurit mereka sebagai tawanan dan menyulakan mereka di hadapan kota-kota mereka. Aku menetapkan orang Asyur di tempat mereka … Aku mencuci senjata-senjataku di Laut Besar.

 

Orontes ialah sungai utama yang mengalir melalui Syria (Aram) dan panjangnya kira-kira 400 batu (640 km). Kedua-dua Israel dan Syria menderitai nasib yang sama dalam tangan orang Asyur yang bersungguh-sungguh ketika pemerintahan Hosea, walaupun serangan-serangan ini sebenarnya telah bermula seawal pemerintahan Menahem, seperti dilihat di bawah.

 

Korupsi moral yang kemudiannya berkembang dalam Israel termasuk ketaatan kepada apa yang dipanggil undang-undang Omri dan jalan-jalan jahat penggantinya, Raja Ahab, dan dikecam oleh nabi Mikha.

 

Mikha 6:16 Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa." (RSV)

 

1 Raja-raja 15 berakhir:

27 Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 28 Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Berbeza daripada beberapa pendahulunya dan meskipun dia seorang raja pemuja berhala yang tidak bertaubat, nampaknya Omri mati secara aman.

 

Ahab

Walaupun dia salah seorang raja Israel yang paling dahsyat, Ahab mempunyai salah satu tempoh pemerintahan paling panjang pada 22 tahun, dari sekitar 874 hingga 853 BCE. Dia satu-satunya yang mendapat aib melakukan kejahatan lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya (ayat 30,33) dan juga merupakan raja pertama yang berkonflik dengan orang Asyur pada zaman Salmaneser III. Mungkin kedua-dua peristiwa ini berkaitan. Lebih jahat mereka jadi, lebih cenderung mereka diserang.

 

1 Raja-raja 16:29-34 Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ketiga puluh delapan zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah dua puluh dua tahun lamanya atas Israel di Samaria. 30 Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata TUHAN lebih dari pada semua orang yang mendahuluinya. 31 Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 32 Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. 33 Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. 34 Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yerikho. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Yosua bin Nun. (RSV)

 

Ahab (yang namanya bererti saudara/sahabat bapanya) mengahwini Izebel (Yezebul) anak perempuan Etbaal (Ittobaal) raja Sidon. Isteri Ahab yang berbangsa Fenisia ini akhirnya membuatkannya melayani dewa-dewanya, iaitu Baal dan Astarte/Ishtar, sama seperti Salomo telah digoda oleh isteri-isteri asingnya. Baal di sini telah dikenal pasti sama ada sebagai Baal Shamem (tuan langit) atau Melqart, ‘raja Tirus’ (atau raja neraka).

 

Hiel (Tuhan hidup) dari Betel seolah-olah mempunyai hasrat mati literal (ayat 34), bukan untuk dirinya tetapi untuk dua anaknya apabila dia merancang untuk membina semula dasar kota dan memasang pintu gerbang Yerikho (lihat sumpahan dalam Yosua 6:26). David Rohl menyatakan bahawa sejak waktu ini “timbunan-runtuhan Yerikho didiami kembali secara tetap”. Dalam Perjanjian yang Hilang dia memberi sebab alternatif dan masuk akal bagi pengorbanan anak-anaknya oleh Hiel.

 

Sebagaimana adatnya selama berabad-abad di Levant purba, Hiel secara ritual mengorbankan anak sulung dan anak bongsunya, Abiram dan Segub, untuk meletakkan tubuh-tubuh mereka sebagai lapisan dasar di bawah kediaman baru pemimpin dan pintu gerbang kota. … Kota baru Hiel diwakili dalam rekod arkeologi oleh barang tembikar Zaman Besi yang ditemui di Yerikho, dan fasa-fasanya yang seterusnya berterusan hingga zaman Byzantium. Sekarang ini selepas garis waktu stratigraf Tanah Suci diselaraskan kembali [oleh Rohl] dengan garis waktu sejarah Kronologi Baru (dan dengan itu sejarah alkitabiah juga), pola sisa arkeologi di Tell es-Sultan (runtuhan-timbunan Yerikho) cocok sungguh dengan penceritaan alkitabiah (op. cit., ms 401).

 

Yerikho sepatutnya tidak dibangunkan kembali namun firman Tuhan telah diingkari, dengan hukumannya seperti yang dinubuatkan. Yerikho, atau Kota Bulan, merupakan pembangunan kembali semua amalan dan korban purba ini.

 

Penaklukan Israel

Raja Salmaneser III diutus melawan Israel, yang dipaksa membayar ufti tahunan untuk mengelak penaklukan serta merta. Salmaneser memerintah sekitar 858-824 BCE dan Riwayatnya mencatatkan bahawa dia berperang menghadapi Ahab dan Israel pada tahun-tahun ke 6, 11 dan 14 pemerintahannya. Dia memanggil Ahab dari Israel sebagai Akhabbu dari Sir’ala dalam rekod-rekod perang ini.

 

Nubuatan Elia

Signifikans Elia sebagai orang Gilead atau Gad dijelaskan dalam karya Mengukur Bait Suci (No. 137) dan ditunjukkan mempunyai relevans kepada Zaman Akhir. Sungai Kerit (SHD 3747) mempunyai erti memotong, diperolehi daripada karath (3772), seperti dalam memotong satu perjanjian.

 

1 Raja-raja 17:1-24 Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe-Gilead, kepada Ahab: "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." 2 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadanya: 3 "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4 Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." 5 Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman TUHAN; ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6 Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. 7 Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8 Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia: 9 "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."

 

Dalam teks ini kita perhatikan satu demonstrasi janji oleh Tuhan yang dia akan memberi makan kepada hamba-hambanya walaupun dalam waktu-waktu kebuluran, secara jasmaniah atau rohaniah (lihat juga Yesaya 49:10). Yesaya 33 mensahkan bahawa orang benar akan sentiasa dibekali roti dan air mereka; dan tiada lagi yang lebih benar daripada Elia pada waktu ini.

 

Yesaya 33:15-16 Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan, 16 dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin. (RSV)

 

Elia kemudian diutus ke Sarfat, iaitu Sarfat di Lukas 4:26, yang kini dikenali sebagai Surafend. Namanya bererti kilang penapis/penyulingan, daripada erti dasar melebur, menyuling atau menguji.

 

10 Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya: "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi: "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." 12 Perempuan itu menjawab: "Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." 13 Tetapi Elia berkata kepadanya: "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu. 14 Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itupun tidak akan berkurang sampai pada waktu TUHAN memberi hujan ke atas muka bumi." 15 Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia; maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16 Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Elia. 17 Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. 18 Kata perempuan itu kepada Elia: "Apakah maksudmu datang ke mari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" 19 Kata Elia kepadanya: "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. 20 Sesudah itu ia berseru kepada TUHAN, katanya: "Ya TUHAN, Allahku! Apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh anaknya?" 21 Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali, dan berseru kepada TUHAN, katanya: "Ya TUHAN, Allahku! Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." 22 TUHAN mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. 23 Elia mengambil anak itu; ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia: "Ini anakmu, ia sudah hidup!" 24 Kemudian kata perempuan itu kepada Elia: "Sekarang aku tahu, bahwa engkau abdi Allah dan firman TUHAN yang kauucapkan itu adalah benar." (RSV)

 

Kota itu menggenapi namanya dengan menjadi tempat pengujian untuk janda itu: dia ditunjukkan tanpa tersangkal lagi siapakah abdi Allah, iaitu jurubicaraNya daripada hanya seorang nabi yang meramalkan bermacam kejadian. Kejadian ini juga menunjukkan bahawa nabi-nabi teragung Tuhan sekalipun dituntut untuk tekun dalam doa, dan bahawa jawapan mungkin tidak diberikan serta merta. Walaupun Dia mendengar segala doa, Tuhan menjawab mengikut waktuNya sendiri.

 

Seperti yang diperhatikan lebih awal, Tuhan juga memastikan bahawa hamba-hambaNya diberi makan dan minum setiap masa, dalam keadaan ini oleh seorang perempuan, tetapi juga oleh burung-burung (ayat 5) dan malaikat (19:5-6).

 

1 Raja-raja 18:1-46 Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam tahun yang ketiga: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." 2 Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. 3 Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan TUHAN. 4 Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi TUHAN, Obaja mengambil seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka lima puluh lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka.

 

Bullinger memperhatikan bahawa ini merupakan kejadian tercatat pertama dalam mana kuasa sivil digunakan untuk menentang agama sejati (Companion Bible), walaupun kuasa sivil digunakan di Mesir terhadap umat perjanjian. Di sini ia digunakan untuk menindas nabi-nabi Tuhan di dalam Israel sendiri. Ini berterusan selama berabad-abad di mana saja Israel didirikan, sama ada bersama-sama dengan atau bercampur dengan bangsa-bangsa lain.

 

5 Ahab berkata kepada Obaja: "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai; barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekorpun dari hewan itu." 6 Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obaja pergi ke arah yang lain. 7 Sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya: "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" 8 Jawab Elia kepadanya: "Benar! Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada." 9 Tetapi jawab Obaja: "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? 10 Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan, yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata: Ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, bahwa engkau tidak ditemukan di sana.

 

Kita perhatikan di sini apa yang sanggup dilakukan oleh sistem agama palsu ini untuk mencari (dan, bila mungkin, membunuh) nabi-nabi Tuhan. Bagaimanapun, sistem itu hanya diizinkan kuasa tertentu untuk waktu tertentu sebab semua bangsa dan kerajaan pada akhirnya ada dalam tangan Tuhan. Dia juga mungkin memilih untuk menyerahkan kuasa ke atas bangsa-bangsa itu kepada para nabiNya, seperti Elia di sini dan Yeremia (Yeremia 1:10).

 

2 Tawarikh 20:6 dan berkata: "Ya TUHAN, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. (RSV)

 

Kita teruskan dalam 1 Raja-raja 18:

 

11 Dan sekarang engkau berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada. 12 Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi dari padamu, Roh TUHAN mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan TUHAN. 13 Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi TUHAN, bagaimana aku menyembunyikan seratus orang nabi-nabi TUHAN dalam gua, lima puluh lima puluh sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka? 14 Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada! Ia pasti akan membunuh aku." 15 Jawab Elia: "Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." 16 Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. 17 Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya: "Engkaukah itu, yang mencelakakan Israel?" 18 Jawab Elia kepadanya: "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah TUHAN dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 19 Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang empat ratus lima puluh orang itu dan nabi-nabi Asyera yang empat ratus itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel."

 

Teks lengkap (ayat 20-40) ujian kekuatan rohaniah Elia dengan 450 imam Baal diberikan dalam karya Hukum dan Perintah Tuhan Kedua (No. 254). Selepas pembunuhan kesemua imam-imam kafir ini oleh Elia dan bangsa itu di sungai Kison, nabi ini muncul sekali lagi di hadapan Raja Ahab.

 

1 Raja-raja 18:41-46 Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab: "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." 42 Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43 Setelah itu ia berkata kepada bujangnya: "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata: "Tidak ada apa-apa." Kata Elia: "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai tujuh kali. 44 Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu: "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia: "Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." 45 Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. 46 Tetapi kuasa TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. (RSV)

 

Karmel, bererti tanah-taman dan sebab itu sebuah kawasan Israel yang cukup subur, disebutkan dalam rekod-rekod Firaun Thutmosis III pada abad ke 15 BCE sebagai Kepala Suci, dan dengan itu telah sentiasa mempunyai signifikans rohaniah. Gunung Karmel kononnya tempat peramal, dari mana Maharaja Rom Vespasian meminta nasihat sebelum mengepung Yerusalem.

 

Elia dikatakan pernah tinggal di dalam sebuah gua tertentu (daripada Anak-anak Nabi; 1 Raja-raja 19:9), bertempat di pinggir Haifa moden. Malah hari ini gua itu menjadi tempat penziarahan suci dan doa untuk orang Yahudi, Kristian dan Muslim bersama. Ada juga suatu mata air kekal di pergunungan Karmel yang dikatakan mata air yang pernah digunakan Elia, dan di hujung tenggara pergunungan itu kononnya terletak tempat pengujian Baal, yang dipanggil dalam bahasa Arab, El-Muhraka, tempat pembakaran. Sungai Kison yang berdekatan naik di Gunung Tabor dan berakhir di Mediterranean.

 

1 Raja-raja 19:1-21 Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, 2 maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia: "Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." 3 Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya; dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.

 

Ratu Izebel sekarang amat sakit hati sekali kerana nabi-nabinya bukan saja ditunjukkan tidak berkuasa di hadapan satu-satunya imam Tuhan tetapi juga telah dihapuskan. Dia berazam membalas dendam ke atas Elia, yang benar-benar melarikan diri ke tempat terpencil. Lambang-lambang hujan dan kuasa yang dilaksanakan oleh Elia adalah penting kepada fungsi umat pilihan pada Zaman Akhir. Elia akan diutus sekali lagi kepada Israel dalam Zaman Akhir dan dia akan mengerjakan kuasa Roh Kudus sebagai Tujuh Roh Tuhan yang menguasai Tujuh Jemaat, memuncak dengan pembangunan Hukum-hukum Tuhan dan pemulihan neksus (siri) Hukum (lihat karya Tujuh Roh Tuhan (No. 64)). Jadi kenapakah Elia berlari ke Yehuda dari Israel selepas melakukan keajaiban sebegitu? Adakah dia takut sahaja atau hanya penat dengan pekerjaan Tuhan? Simbolnya adalah bahawa Dia akan menguruskan Israel dan agama-agama palsu dan selepas itu dengan Yehuda juga, yang berasingan daripada bangsa Israel tetapi akan digabung kembali kepadanya. Dalam kekuatan dan kuasa Tuhan dia akan menegur Israel dan bangsa-bangsa dunia selepas itu.

 

4 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya: "Cukuplah itu! Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek moyangku." 5 Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya: "Bangunlah, makanlah!" 6 Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 7 Tetapi malaikat TUHAN datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata: "Bangunlah, makanlah! Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." 8 Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.

 

Tepat seperti yang Musa telah lakukan dan Kristus akan lakukan pada masa depan, Elia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun (lihat Keluaran 34:28; Matius 4:1-2). Memang signifikan bahawa mereka bertiga sama-sama bertemu dalam adegan perubahan rupa yang disaksikan beberapa murid terpilih ketika demonstrasi Kerajaan Tuhan yang berkuasa (Markus 9:1-4). Lihat juga karya Malaikat YHVH (No. 24).

 

Markus 9:1-4 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." 2 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, 3 dan pakaian-Nya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. 4 Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. (RSV)

 

Kita teruskan dengan 1 Raja-raja 19:

 

9 Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian: "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" 10 Jawabnya: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku."

 

Komen Bullinger di sini ialah “ada mezbah awam (tempatan) untuk korban individu lazim oleh orang awam, serta di Yerusalem. Ini tidak mempunyai tanduk.” (ibid.) Suku-suku Israel memberi korban secara tempatan dan menjalankan kebaktian doa secara tempatan ketika divisi imam mereka bertugas di Khemah Suci dan kemudiannya di Bait Suci di bawah Salomo.

 

11 Lalu firman-Nya: "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan TUHAN!" Maka TUHAN lalu! Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. Tetapi tidak ada TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN dalam gempa itu. 12 Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa. 13 Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi ke luar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi: "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" 14 Jawabnya: "Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku."

 

Bunyi angin sepoi-sepoi basa (suara kecil senyap) itu datang daripada seorang makhluk malaikat (lihat Malaikat YHVH (No. 24)). Ulangan kata demi kata penjelasan Elia kepada Malaikat ini menunjukkan kepentingannya (ayat 10,14).

 

15 Firman TUHAN kepadanya: "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 16 Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kauurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat, dari Abel-Mehola, harus kauurapi menjadi nabi menggantikan engkau. 17 Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu; dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. 18 Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia."

 

Elia diberi tugas mengurapi dua raja, dari Aram dan Israel, dan seorang nabi, Elisa, yang akhirnya akan menggantinya.

 

Amalan sujud menyembah dan mencium patung-patung Baal diteruskan sehingga hari ini dalam beberapa agama termasuk jemaat-jemat yang mengaku Kristian.

 

Elisa diurapi

19 Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20 Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya: "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya: "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." 21 Lalu berbaliklah ia dari pada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api; ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. (RSV)

 

Elisa bin Safat mempunyai makna gabungan “Tuhan ialah keselamatan: Dia telah mengadili”. Elisa menunjukkan keengganan sama untuk pergi serta merta dengan Elia, seperti beberapa orang yang berkemungkinan menjadi murid Yesus (Lukas 9:57-62). Keberatan hati serupa yang diikuti dengan penurutan, seperti yang dituntut oleh Tuhan, ditemui dalam perumpamaan dua anak (Matius 21:28 dst).

 

Perang Israel dengan Syria

Syria yang juga dikenali sebagai Aram atau Kerajaan Aramaea Damsyik. 1 Raja-raja 20 memperincikan perang yang terjadi antara Benhadad raja Aram dan tiga puluh dua sekutunya pada satu pihak dan Israel pada pihak satu lagi.

 

1 Raja-raja 20:1-43 Benhadad, raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, tiga puluh dua orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. 2 Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, raja Israel, 3 dengan pesan: "Beginilah pesan Benhadad: Emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga isteri-isteri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." 4 Raja Israel menjawab, katanya: "Seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu!" 5 Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata: "Beginilah pesan Benhadad: Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: Emas dan perakmu, isteri-isteri dan anak-anakmu harus kauserahkan kepadaku, 6 tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa." 7 Lalu raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata: "Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta isteri-isteriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." 8 Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya: "Jangan dengarkan, jangan luluskan!" 9 Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad: "Katakanlah kepada tuanku raja: Segala yang pertama kali kausuruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Benhadad. 10 Benhadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan: "Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria!" 11 Tetapi raja Israel menjawab, katanya: "Katakanlah! Orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." 12 Segera sesudah Benhadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya: "Aturlah barisanmu," lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. 13 Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, raja Israel, serta berkata: "Beginilah firman TUHAN: Sudahkah kaulihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN." 14 Lalu bertanyalah Ahab: "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya: "Beginilah firman TUHAN: Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Tanyanya pula: "Siapakah yang akan memulai perang?" Jawabnya: "Engkau!" 15 Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada dua ratus tiga puluh dua orang banyaknya dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada tujuh ribu orang banyaknya. 16 Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Benhadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya. 17 Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Benhadad menyuruh orang menyelidiknya, dan mereka memberitahukan kepadanya, demikian: "Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria." 18 Lalu katanya: "Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup!" 19 Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. 20 Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Benhadad, raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda. 21 Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. 22 Lalu tampillah nabi itu kepada raja Israel dan berkata kepadanya: "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kauperbuat, sebab pada pergantian tahun raja Aram akan maju menyerang engkau."

 

Waktu pergantian tahun (Musim bunga) secara tradisi merupakan waktu untuk memulakan kempen ketenteraan. 2 Samuel 11:1 berbunyi: “Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang …” (RSV); walaupun bahasa literal Ibraninya ialah pada waktu kembalinya tahun, dan menunjukkan dengan tepat bila tahun bermula dalam Kalendar sebenar Tuhan, iaitu Mac/April di hemisfera utara. Keadaannya sama juga nanti dalam Zaman Akhir bilamana serangan-serangan Musim Bunga akan menentukan pelaksanaan beberapa operasi medan perang seperti untuk Taliban di Afghanistan pada 2007. Serangan-serangan utama akan diadakan dari Musim Bunga ke Musim Panas dan Raja Selatan akan menyerang Raja Utara dari Musim Bunga ke Musim Panas; dan ramai keturunan Sem akan mati dalam perang itu.

 

23 Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepadanya: "Allah mereka ialah allah gunung; itulah sebabnya mereka lebih kuat dari pada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka. 24 Bertindaklah begini: Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. 25 Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka." Raja mendengarkan usul mereka, dan bertindak demikian. 26 Dalam tahun yang berikutnya Benhadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. 27 Orang Israelpun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. 28 Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada raja Israel: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena orang Aram itu telah berkata: TUHAN ialah allah gunung dan bukan allah dataran, maka Aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu, bahwa Akulah TUHAN." 29 Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dari orang Aram itu. 30 Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa kedua puluh tujuh ribu orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Benhadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. 31 Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: "Ketahuilah, kami telah mendengar, bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel; barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." 32 Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka, kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata: "Hambamu Benhadad berkata: Kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya: "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku." 33 Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata: "Memang saudaramu Benhadad!" Sesudah itu berkatalah Ahab: "Pergilah, ambil dia!" Jadi keluarlah Benhadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. 34 Kata Benhadad kepadanya: "Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan; engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria." "Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi.

 

Perhatikan bahawa mereka berkhemah tujuh hari dan berperang pada hari ketujuh. Ini sama seperti keadaannya di Yerikho dan mempunyai simbolisme serupa (lihat karya Kejatuhan Yerikho (No. 42)).

 

Ahab sebenarnya berdosa dengan melepaskan Benhadad yang telah kalah dan ini kemudiannya mendatangkan kesusahan besar kepada seluruh Israel (1 Raja-raja 20:20-43).

 

Ceritanya diteruskan dalam ayat 35.

 

35 Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah TUHAN: "Pukullah aku!" Tetapi orang itu menolak memukulnya. 36 Lalu ia berkata kepadanya: "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, ketahuilah, apabila engkau pergi dari padaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi dari padanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia.

 

Josephus mengenal pasti seorang ini dengan Mikha dalam 1 Raja-raja 22:8. Akibat yang berat dan kadang kala serta merta terhasil daripada kegagalan mematuhi perintah dari Tuhan melalui hamba-hambaNya para nabi.

 

37 Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata: "Pukullah aku!" Orang itu memukul dan melukai dia. 38 Sesudah itu nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. 39 Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya: "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata: Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. 40 Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang." Kemudian raja Israel itu berkata kepadanya: "Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya." 41 Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. 42 Kata nabi itu kepadanya: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagi-Ku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya." 43 Lalu raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. (RSV)

 

Kebun Anggur Nabot

1 Raja-raja 21:1-29 Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. 2 Berkatalah Ahab kepada Nabot: "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari pada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang."

 

Inilah jenis situasi yang Samuel telah peringatkan Israel bilamana, dalam kecurangan mereka, mereka meminta seorang raja yang manusia seperti bangsa-bangsa di sekeliling (1 Samuel 8:11,14). Sesuai dengan Hukum (Imamat 25:23; Bilangan 36:7,8), Nabot memang cukup berhak untuk tidak memberikan pusakanya itu, walaupun kepada seorang raja.

 

3 Jawab Nabot kepada Ahab: "Kiranya TUHAN menghindarkan aku dari pada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu!" 4 Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya: "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. 5 Lalu datanglah Izebel, isterinya, dan berkata kepadanya: "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" 6 Lalu jawabnya kepadanya: "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizreel itu: Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya: Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." 7 Kata Izebel, isterinya, kepadanya: "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira! Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu." 8 Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. 9 Dalam surat itu ditulisnya demikian: "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 10 Suruh jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan: Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." 11 Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. 12 Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. 13 Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya: "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.

 

Hal memberi sumpah palsu (ayat 10-13) dibincangkan dalam karya Hukum dan Perintah Tuhan Ketiga (No. 255).

 

14 Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan: "Nabot sudah dilempari sampai mati." 15 Segera sesudah Izebel mendengar, bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab: "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi; ia sudah mati." 16 Segera sesudah Ahab mendengar, bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 17 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya: 18 "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 19 Katakanlah kepadanya, demikian: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah membunuh serta merampas juga! Katakan pula kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." 20 Kata Ahab kepada Elia: "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya: "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 21 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 22 Dan Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hati-Ku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. 23 Juga mengenai Izebel TUHAN telah berfirman: Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. 24 Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara."

 

Dengan itu darah Izebel akan menyertai darah Nabot dalam debu Yizreel dan bukan di ibu kotanya Samaria.

 

25 Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, isterinya. 26 Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel. 27 Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban. 28 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu: 29 "Sudahkah kaulihat, bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan-Ku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapan-Ku, maka Aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya; barulah dalam zaman anaknya Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." (RSV)

 

Walaupun begitu banyak sekali perbuatan jahat Ahab, sebaik saja dia berpuasa dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, pertaubatannya (meskipun singkat) diterima dan pembalasan yang ditujukan kepadanya diletakkan pada anaknya sebagai ganti. Pertaubatan Ahab boleh dibandingkan dengan pertaubatan Raja Manasye Yehuda (2 Tawarikh 33:12-13).

 

Dengan mengandaikan Ahab sebagai penganut Baal merupakan taip (bayangan) Iblis, kita boleh simpulkan daripada ini bahawa ‘raja’ Bumi sekarang inipun akan satu hari nanti bertaubat dan diterima oleh Tuhan. Bagaimanapun, Pelacur Besar sistem-sistem agama dunia ini, yang dibayangkan oleh isterinya Izebel, akan dilenyapkan dan dibinasakan. Dia membayangkan agama tuhan dunia ini yang nama julukannya ialah Raja Tirus. Kematiannya mewakili pelenyapan Tirus dan Sidon, lambang-lambang kuasa agama di atas Bumi ini.

 

Dalam bukunya, The History and Religion of Israel, Dr. G.W. Anderson menghubungkan kerosakan dalam keadilan sosial dengan perkenalan sistem Baal kepada Israel.

 

Oleh sebab kemasukan ibadat Baal membabitkan penyangkalan kekuasaan tertinggi Yahweh dalam Israel, jadi penghapusan Nabot dan anak-anaknya merupakan satu penghinaan terhadap status dan hak-hak rakyat biasa Israel dalam masyarakat perjanjian dan terhadap kesucian pelaksanaan keadilan. Banyak perkembangan telahpun bermula yang akan semakin nyata dalam kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda: tekanan, bukan saja daripada agama kesuburan Kanaan, tetapi juga daripada banyak kultus kerajaan-kerajaan asing; ancaman kepada norma-norma tradisi untuk keadilan yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dan sosial; dan korupsi para hakim dan saksi demi kepentingan golongan kaya dan berkuasa. Nabi-nabi kemudian mengecam kuat segala penyalahgunaan ini. (Oxford University Press, 1966; ms 94)

 

Anderson tidak mungkin dapat menggambarkan dengan lebih baik lagi situasi dalam bangsa-bangsa yang berasal daripada Israel hari ini, hampir 2900 tahun kemudian.

 

Dalam artikelnya ‘Ahab’, Jewish Encyclopedia memberi pandangan yang lebih baik tentang raja Israel ini.

 

Walaupun dia dipamerkan sebagai satu amaran kepada orang berdosa, Ahab juga digambarkan sebagai memiliki ciri-ciri perwatakan yang mulia (Sanh. 102b; Yer. Sanh. Xi. 29b). Literatur Talmud menggambarkannya sebagai pemuja berhala bersemangat yang tidak membiarkan mana-mana puncak bukit di Palestin tanpa berhala yang disembahnya, dan yang kepadanya dia atau isterinya, Izebel, membawa emas seberatnya sebagai persembahan harian. Dia begitu ingkar dalam kemurtadannya sehingga dia mengukir pada semua pintu kota Samaria kata-kata, “Ahab telah bersumpah meninggalkan Tuhan hidup Israel.” Bagaimanapun, dia memberi penghormatan besar kepada wakil-wakil pengetahuan, “kepada Taurat yang diberikan dalam dua puluh dua surat,” dan ini sebabnya dia diizinkan memerintah selama dua puluh dua tahun berturut-turut. Dia banyak menanggung para pelajar Hukum daripada perbendaharaan rajanya, dengan kesudahan separuh daripada dosanya diampuni.

 

Ini gagal menunjukkan penganiayaan nabi-nabi oleh isterinya. Ahab menyokong kedua-dua pihak untuk bersiap sedia terhadap segala kemungkinan, dari satu segi.

 

Israel dan Yehuda Berperang dengan Syria

Kita perhatikan bahawa ada kedamaian antara Israel dan Syria selama tiga tahun (lihat 20:34). Bagaimanapun, kecenderungan suka perang raja-raja Israel sekejap saja timbul dengan satu cubaan untuk merampas kembali Ramot-Gilead daripada orang Syria, dengan bantuan Yehuda. Ini sebuah Kota Perlindungan, mungkin dirampas dalam perang sebelumnya (16:34; 20:43) oleh Benhadad I daripada Omri bapa Ahab; namun, anaknya Benhadad II bersetuju untuk mengembalikannya kepada Israel. Pada waktu ini Yosafat “memperkuatkan dirinya terhadap Israel” (2 Tawarikh 17:1).

 

1 Raja-raja 22:1-39 Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. 2 Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, raja Yehuda, kepada raja Israel. 3 Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya: "Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram." 4 Lalu katanya kepada Yosafat: "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot-Gilead?" Jawab Yosafat kepada raja Israel: "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." 5 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: "Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN." 6 Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: "Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 7 Tetapi Yosafat bertanya: "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" 8 Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata demikian." 9 Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya: "Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!" 10 Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, 11 maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: "Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." 12 Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: "Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 13 Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik." 14 Tetapi Mikha menjawab: "Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan." 15 Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: "Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya: "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." 16 Tetapi raja berkata kepadanya: "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama TUHAN?" 17 Lalu jawabnya: "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat."

 

Perang yang akan datang menentang orang Syria juga digambarkan dalam 2 Tawarikh 18:2 dst. Kristus sendiri bercakap tentang jiwa-jiwa hilang serupa dalam Israel pada zamannya.

 

Matius 9:35-38 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38 Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." (RSV)

 

Kita teruskan dengan 1 Raja-raja 22:

18 Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: "Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" 19 Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di dekat-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. 20 Dan TUHAN berfirman: Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. 21 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa? 22 Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian! 23 Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." 24 Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata: "Mana boleh Roh TUHAN pindah dari padaku untuk berbicara kepadamu?" 25 Tetapi Mikha menjawab: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." 26 Berkatalah raja Israel: "Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, 27 dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." 28 Tetapi jawab Mikha: "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman dengan perantaraanku!" Lalu disambungnya: "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!"

 

Perkataan untuk dengar ialah shama’ (SHD 8085) yang bermakna bukan saja mendengar dengan telinga tetapi, lebih penting lagi, menurut atau taat. Ini istilah sama yang digunakan untuk ‘Shema Ysrael (Ulangan 6:4).

 

29 Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke Ramot-Gilead. 30 Raja Israel berkata kepada Yosafat: "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. 31 Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, tiga puluh dua orang banyaknya, demikian: "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja." 32 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: "Itu pasti raja Israel!" Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. 33 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat, bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya. 34 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." 35 Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. 36 Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu: "Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya! 37 Raja sudah mati!" Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. 38 Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman TUHAN yang telah diucapkan-Nya. 39 Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? (RSV)

 

Istana gading yang disebut dalam ayat 39 telah lama dianggap sebagai rekaan-rekaan penulis Kitab Raja-raja (iaitu Yeremia, menurut Talmud). Ketika dua penggalian arkeologi pada 1908-10 dan 1931-35, bagaimanapun, tempat bekas ibu kota Samaria menampakkan beberapa penemuan menghairankan.

 

Pada akropolis di sebelah barat bukit itu dasar dan tembok-tembok sebuah bangunan telah terdedah. Ini meliputi suatu halaman luas dan merupakan sebuah istana raja kerajaan utara Israel. …

 

Sementara reruntuhan diangkut pergi dengan kereta para penggali cepat sekali nampak serpihan-serpihan tidak terkira gading yang terkandung di dalamnya. Penemuan-penemuan gading dengan sendirinya tidak luar biasa dalam penggalian Palestin. Pada hampir setiap tempat bahan mahal ini ditemui, namun selalunya dalam potongan-potongan terasing, namun di Samaria permukaan tanah benar-benar diliputi dengannya. Pada setiap langkah, setiap ela persegi, mereka terjumpa kepingan dan serpihan kuning coklat, serta fragmen yang masih menunjukkan kehebatan pertukangan ukiran-ukiran anggun ini oleh pakar-pakar Fenisia. …

 

Nyata sekali raja in tidak membina seluruh istananya daripada gading. … Kini cukup jelas apa yang terjadi: Ahab menghiasi kamar-kamar istana ini dengan material indah ini dan memenuhinya dengan perabot gading (Keller, The Bible as History, op. cit., ms 245-6).

 

Sekali lagi, catatan Alkitab ternyata tahan terhadap pemeriksaan paling teliti bila dilihat bersama penemuan-penemuan arkeologi dan dengan keterangan catatan-catatan sejarah sekular. Werner Keller menyetujui sentimen ini  (sebab itulah tajuk bukunya begitu) dengan menambah:

 

Segala bukti dasar sejarah untuk kekeringan itu [1 Raja-raja 17:1] dan untuk Etbaal dari Sidon, bapa mertua Ahab disediakan oleh Menander dari Efesus, ahli sejarah Fenisia. … Menander mencatatkan kekeringan dahsyat yang melanda seluruh Palestin dan Syria ketika pemerintahan Ittobaal [Etbaal] dan berakhir selama satu tahun lengkap. (ibid., ms 246)

 

Seperti yang kita lihat dalam 1 Raja-raja 22:37, selepas Ahab terbunuh dalam pertempuran mayatnya dibawa ke Samaria dan dikuburkan dalam kota itu. Dengan itu dia mendapat kesudahan yang kurang memalukan daripada isteri ataupun anaknya.

 

Ahazia

Dinasti keempat dalam Israel berterusan dengan raja kesembilannya, Ahazia, anak Ahab yang terkenal keburukannya. Dia menaiki takhta pada tahun ke 17 Yosafat raja Yehuda, namun memerintah selama dua tahun saja.

 

1 Raja-raja 22:40-53 Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 41 Yosafat, anak Asa, menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. 42 Yosafat berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi. 43 Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 44 Dan Yosafat hidup dalam damai dengan raja Israel. 45 Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 46  Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. 47 Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. 48 Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber. 49 Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat: "Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau.

 

2 Tawarikh 20:35-37 mengembangkan lagi cerita ini dan menyoroti persekutuan-persekutuan yang tidak cocok.

 

37 Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah, dan tak dapat berlayar ke Tarsis. (RSV)

 

1 Raja-raja 22 meneruskan:

 

50 Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 51 Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ketujuh belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. 52 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. 53 Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. (RSV)

 

Kita boleh lihat pengaruh jahat yang Israel telah kenakan pada Yehuda daripada 2 Raja-raja 8:26-27, yang mana Ahazia “melakukan apa yang jahat di mata TUHAN sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu.”

 

2 Raja-raja 1:1-18 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel.

 

Daud sebelum itu telah menundukkan Moab (2 Samuel 8:2) dan, dengan perpecahan Kerajaan bersatu, kuasa atas mereka berpindah kepada Israel. Batu Moab mencatatkan pemberontakan Moab berikutan kematian Raja Ahab. Teks 2 Raja-raja 1 meneruskan:

 

2 Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan: "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini."

 

Satu kesilapan maut … seperti kita lihat dalam ayat 4. Baal-Zebub, tuhan lalat pagan, ditukar namanya oleh orang Yahudi kepada Beel-zebul (tuhan kotoran); ini menjadi Baal-zebul Yunani (tuhan berhala-berhala jijik) seperti dalam Matius 12:24, dan dikenal pasti dengan Iblis (ayat 26). Meminta nasihat atau melayani ‘tuhan yang bukan tuhan’ atau iblis setan dilarang keras (Keluaran 23:13; 2 Raja-raja 17:35, dsb.).

 

3 Tetapi berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu: "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? 4 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. 5 Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka: "Mengapa kamu kembali?" 6 Jawab mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 7 Lalu bertanyalah ia kepada mereka: "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" 8 Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!"

 

Nabi-nabi sejati Tuhan biasanya memakai pakaian kasar atau berbulu (lihat Zakharia 13:4) sebagai tanda kerendahan hati mereka mungkin atau sebagai sejenis kain kabung kekal dalam perkabungan untuk bangsa mereka dan penduduknya. Yohanes Pembaptis, yang disamakan dengan Elia, ialah seorang lagi nabi yang memakai pakaian kasar (Matius 3:4; 11:8).

 

9 Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya: "Hai abdi Allah, raja bertitah: Turunlah!" 10 Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: "Hai abdi Allah, beginilah titah raja: Segeralah turun!" 12 Tetapi Elia menjawab mereka: "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu!" Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. 13 Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya: "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. 14 Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu."

 

Peristiwa Elia memanggil api turun dari langit dianggap satu peristiwa bersejarah yang bermanfaat diulangi – sekurang-kurangnya bagi Yakobus dan Yohanes, murid, yang kebetulan berada di “Samaria” Elia pada waktu permohonan mereka kepada Yesus (Lukas 9:4).

 

15 Maka berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Elia: "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya!" Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. 16 Berkatalah Elia kepada raja: "Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." 17 Maka matilah raja sesuai dengan firman TUHAN yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. 18 Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? (RSV)

 

Pengambilan Elia dengan angin badai (2 Raja-raja 2:1-17) dihuraikan dalam karya Saksi-Saksi (No. 135). Dia diganti dalam jabatan nabi utama Israel oleh Elisa (Tuhan ialah keselamatan), yang telah dipanggil Tuhan kira-kira sepuluh tahun lebih awal (1 Raja-raja 19:16). Dia memanggil Elia sebaai bapaku, dan pengulangan istilah ini (2:12) memberi makna bayangan mentor (penasihat) atau bapa yang dihormati atau dikasihi. Istilah Bapa (Father) kini dilarang bagi Jemaat oleh Kristus; ini harus digunakan untuk Tuhan dan bukan sesiapa paderi.

 

Harus diperhatikan juga bahawa Elisa telah meminta dua bagian roh Elia sebelum Elia “diambil” oleh Tuhan. Bullinger mencadangkan bahawa hal ini digenapi dalam bilangan keajaiban tercatat yang dilakukan dua nabi ini: Elia melakukan lapan keajaiban, Elisa enam belas keajaiban.

 

2 Raja-raja 2:18-25 Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka: "Bukankah telah kukatakan kepadamu: Jangan pergi?" 19 Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa: "Cobalah lihat! Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." 20 Jawabnya: "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21 Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata: "Beginilah firman TUHAN: Telah Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." 22 Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. 23 Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya: "Naiklah botak, naiklah botak!" 24 Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak. 25 Dari sana pergilah ia ke gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. (RSV)

 

Perkataan Ibrani na’ar yang digunakan di sini juga dipakaikan kepada Ishak (28 tahun), Yusuf (39) dan Rehabeam (40), seperti dalam catatan Bullinger (Comp. Bible). Maknanya orang muda dan meliputi erti luas yang sama.

 

Yoram

Raja kesepuluh yang memerintah di Israel ialah Yehoram atau Yoram, anak Ahab melalui Izebel dan saudara kandung Ahazia raja sebelumnya yang tidak mempunyai waris lelaki (ayat 17). Kebetulannya, ada seorang raja bernama Yoram di atas takhta Yehuda pada waktu yang sama; dia membunuh semua saudara lelakinya yang mungkin menjadi saingannya (2 Tawarikh 21:4). Yoram yang ini juga mengahwini Atalya, anak perempuan Ahab dan Izebel, dan dengan demikian secara efektifnya memperkenalkan keberhalaan ke dalam Yehuda dari Israel (lihat 2 Tawarikh 21:5-6).

 

2 Tawarikh 21:13 melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik dari padamu, (RSV)

 

Israel terus dipamerkan sebagai satu contoh yang Yehuda harus tidak ikuti (juga 2 Tawarikh 17:4).

 

2 Raja-raja 3:1-27 3:1 Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun kedelapan belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya: ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. 3 Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula; ia tidak menjauhinya.

 

Kejahatan Yoram agak diringankan oleh hakikat dia menjauhi tugu berhala ibadat Baal di Samaria.

 

4 Mesa, raja Moab, adalah seorang peternak domba; sebagai upeti ia membayar kepada raja Israel seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan. 5 Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah raja Moab terhadap raja Israel. 6 Keluarlah raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. 7 Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, raja Yehuda, dengan pesan: "Raja Moab telah memberontak terhadap aku! Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab?" Jawabnya: "Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." 8 Lagi ia bertanya: "Melalui jalan manakah kita akan maju?" Jawabnya: "Melalui padang gurun Edom!" 9 Maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. 10 Lalu berkatalah raja Israel: "Wahai, TUHAN telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab!"

 

Dalam hal ini Tuhan mengaturnya agar orang Moab menang dalam pertempuran melawan suatu persekutuan yang tidak mungkin antara Israel, Yehuda dan Edom. Perjalanan sekutu-sekutu ini selama tujuh hari melalui padang gurun tidak mendapat hasil positif yang dicapai oleh Yosua dan orang Israel ketika mereka mengelilingi Yerikho dalam tujuh hari (lihat karya Kejatuhan Yerikho (No. 142)).

 

Nubuatan Elisa

11 Tetapi bertanyalah Yosafat: "Tidak adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk TUHAN?" Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya: "Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia." 12 Berkatalah Yosafat: "Memang padanya ada firman TUHAN." Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom kepada Elisa. 13 Tetapi berkatalah Elisa kepada raja Israel: "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab raja Israel kepadanya: "Jangan begitu, sebab TUHAN memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab!" 14 Berkatalah Elisa: "Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 15 Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN meliputi dia. 16 Kemudian berkatalah ia: "Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, 17 sebab beginilah firman TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. 18 Dan itupun adalah perkara ringan di mata TUHAN; juga orang Moab akan diserahkan-Nya ke dalam tanganmu. 19 Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan; kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik; kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." 20 Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. 21 Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. 22 Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. 23 Lalu berserulah mereka: "Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!" 24 Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. 25 Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang ditinggalkan, tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. 26 Ketika raja Moab melihat, bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah tujuh ratus orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan raja Edom, tetapi tidak berhasil. 27 Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. (RSV)

 

Amalan kejam membakar anak sulung sebagai korban bakaran kepada seorang tuhan ini (contohnya Kamos) nampaknya selalu terdapat di Timur Tengah, dan ini mungkin sebabnya kenapa Abraham tidak terganggu dengan permintaan Malaikat untuk mengorbankan anaknya Ishak (lihat karya Malaikat dan Korban Abraham (No. 71)). Orang Israel terpaksa diberitahu secara khusus untuk berhenti daripada kejijikan sebegitu (Imamat 18:21), sungguhpun ramai mengabaikan perintah ini. Raja-raja Israel khususnya kelihatan cenderung (2 Raja-raja 16:3; 2 Tawarikh 33:6).

 

Kemurkaan besar atas Israel mungkin membayangkan iblis setan yang dibolehkan menghukum Israel dan mengizinkan bangsa Moab mencapai kemerdekaan mereka. Ekspedisi bersama Israel untuk menundukkan Moab telah gagal, dan Raja Mesa telah mendapat kekuasaan. Dia merampas banyak kota milik Ruben dan Gad (contohnya Aroer, Dibon dan Keriot) sebagai sejenis pendahulu kepada apa yang kemudian berlaku di bawah orang Asyur, bilamana suku-suku di timur Yordan ini menjadi sebahagian rombongan awal yang ditawan.

 

2 Raja-raja 4:1-44 1 Salah seorang dari isteri-isteri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, sambil berseru: "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu, bahwa hambamu itu takut akan TUHAN. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2 Jawab Elisa kepadanya: "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu: "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." 3 Lalu berkatalah Elisa: "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. 4 Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah!" 5 Pergilah perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk; dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6 Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya: "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi," tetapi jawabnya kepada ibunya: "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7 Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata: "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu."

 

Elisa dan perempuan Sunem

Cerita berikut mempunyai beberapa persamaan dengan cerita Elia dan janda miskin Sarfat (1 Raja-raja 17:10 dan seterusnya).

 

8 Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. 9 Berkatalah perempuan itu kepada suaminya: "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. 10 Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." (RSV)

 

Perkataan yang digunakan untuk menggambarkan perempuan ini boleh bererti sama ada kaya dari segi wang atau seorang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Kamar yang diberikan kepada Elisa menjadi tempat perlindungan atau persinggahan yang selamat baginya, sejenis Khemah Suci, dengan mejanya (lihat roti sajian) dan kaki dian. Tempat tidur Elisa juga hampir seolah-olah menjadi benda suci sebab ia memainkan peranan dalam penyembuhan (2 Raja-raja 4:21; lihat juga tempat tidur Elia dalam 1 Raja-raja 17:19) dan di situ nabi ini berdoa; justeru, itu mungkin boleh disamakan dengan mezbah pedupaan.

 

Cerita Elisa dan perempuan Sunem ini selanjutnya (2 Raja-raja 4:11-37) dibincangkan dalam karya Kidung Agung (No. 145).

 

2 Raja-raja 4:38-44 38 Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya: "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." 39 Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran; ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik dari padanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. 40 Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata: "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya. 41 Tetapi berkatalah Elisa: "Ambillah tepung!" Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata: "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan!" Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. 42 Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." 43 Tetapi pelayannya itu berkata: "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang?" Jawabnya: "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman TUHAN: Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." 44 Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman TUHAN. (RSV)

 

Pemberian makan seratus orang di sini ialah salah satu daripada tiga keajaiban dalam Alkitab yang membabitkan pemberian makan kepada orang banyak (lihat Matius 14:20; 15:34,38). Kejadian ini berlaku ketika musim Paskah kerana hulu hasil tuaian jelai ada disebut (lihat Paskah (No. 98)). Kota di Efraim dari mana orang itu datang ialah Baal-Salisa, ertinya tuan tiga kali agung (BDB).

 

Teks lengkap 2 Raja-raja 5 berkenaan Naaman, orang Syria yang menderitai penyakit kusta, dibincangkan dalam karya Pekabaran Wahyu 14 (No. 270).

 

Tentera Tuhan

2 Raja-raja 6:1-33 Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa: "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. 2 Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa: "Pergilah!" 3 Lalu berkatalah seorang: "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya: "Baik aku akan ikut." 4 Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, merekapun menebang pohon-pohon. 5 Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia: "Wahai tuanku! Itu barang pinjaman!" 6 Tetapi berkatalah abdi Allah: "Ke mana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. 7 Lalu katanya: "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. 8 Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya: "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." 9 Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja Israel mengatakan: "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." 10 Sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. 11 Lalu mengamuklah hati raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka: "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada raja Israel?" 12 Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya: "Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." 13 Berkatalah raja: "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya: "Dia ada di Dotan." 14 Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. 15 Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: "Celaka tuanku! Apakah yang akan kita perbuat?" 16 Jawabnya: "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari pada yang menyertai mereka." 17 Lalu berdoalah Elisa: "Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.

 

Elisa sudah diperingatkan terlebih dahulu oleh Malaikat Tuhan tentang niat raja Aram (mungkin Benhadad dalam 1 Raja-raja 20:1), yang begitu bingung kerana segala rencananya dinyatakan awal-awal kepada Israel sehingga dia merancang untuk menangkap nabi itu. Bagaimanapun, hamba Elisa melihat bala tentera malaikat yang jauh melebihi tentera Aram yang mengepung kota Dotan. Angkatan sebegitu dibayangkan dalam Yesaya 66 (lihat juga Mazmur 34:7).

 

Kejadian di atas mempunyai persamaannya dengan satu kejadian menakjubkan ketika suatu pertempuran Perang Dunia Pertama di Perancis bilamana orang British dan sekutu mereka diancam bahaya kekalahan oleh orang Jerman. Kejadian ini membabitkan apa yang dipanggil sebagai White Cavalry (Pasukan Kuda Putih), seperti yang disaksikan oleh Kapten British, Cecil Hayward.

 

Kisah berikut tentang apa yang berlaku antara bulan-bulan April dan Ogos (Agustus), 1918, saya secara peribadi boleh sahkan sebagai benar; …saya bertanggungjawab melakukan perisikan (inteligensia) untuk bahagian ini dalam kawasan pertempuran, dan dengan itu membuat markas saya di pekan kecil ceria Bethune …

 

Pasukan tentera British selama ini berada dalam parit dan bertempur berminggu-minggu tanpa rehat atau bantuan kerana hakikatnya semua tentera simpanan telah habis digunakan.

 

… bedilan meriam musuh, yang kebanyakannya ditujukan terhadap pekan Bethune yang hancur, tiba-tiba berhenti dan mula meledak di atas sebuah bukit kecil di luar sempadannya. Kawasan terbuka ini sama sekali tiada pokok, rumah ataupun orang, namun tembakan musuh semakin rancak membedilnya, dan ditambah dengan tembakan bertubi-tubi kelompok mesin-gan yang menyapu kawasan itu belakang dan depan dengan hujan peluru. Kami berdiri melihatnya dengan hairan.

 

“Fritz sudah gila, tuan,” kata Sarjan (Sersan). “Untuk apa dia memukul tempat kosong itu?” “Saya tidak dapat fikirkan,” kata saya. “Pergi ke kanal dan lihat apa yang terjadi di sana.”

 

Saya mengikutnya tidak lama kemudian, ingin sekali saya melihatnya sendiri, sebab jelas tiada tentera dalam pandangan mata yang mungkin menjadi sasaran tembakan orang Jerman itu. Sementara saya berjalan melalui runtuhan bertabur rumah-rumah yang hancur, tembakan musuh tiba-tiba berhenti, dan suatu ketenangan aneh turun meliputi segalanya. …

 

Berbaris di atas bukit kecil di tepi desa La Bassee, dan sejauh mata memandang, ialah satu barisan padat tentera Jerman, yang tidak lama sebelum ini telah memulakan gerak maju ke arah kemenangan, dalam formasi besar-besaran. Barisan ini tiba-tiba terhenti, dan, sementara kami memerhatinya, kami melihatnya berpecah!

 

Di depan kami yang hairan, tentera terlatih dan nampaknya menang itu berpecah kepada kumpulan-kumpulan orang takut yang lari dari kami, membuang senjata, kantung, senapang, kot mereka dan apa saja yang mungkin menghalang pelarian mereka.

 

Tidak lama selepas itu Sarjan saya tiba dengan dua tawanan pegawai Jerman … Ringkasnya, pernyataan yang dibuat pegawai Jerman yang senior adalah seperti berikut:

 

Perintah telah diberikan untuk maju dalam formasi besar-besaran, dan pasukan tentera kami bergerak di belakang kami sambil bernyanyi menuju kemenangan; waktu itulah Friedrich leftenan (letnan) saya di sini bersuara:

 

“Herr Kapitan, cuba lihat kawasan terbuka itu di belakang Bethune. Ada satu pasukan tentera berkuda datang melalui asap yang terapung merentanginya. Mereka gila agaknya, orang Inggeris ini, untuk maju menentang kuasa sebesar kita dalam keadaan terbuka. Rasanya mereka ini pasti pasukan kavalri daripada salah satu Angkatan Kolonial mereka, kerana, lihat, mereka semua berpakaian seragam putih dan menunggang kuda-kuda putih.”

 

“Aneh,” kata saya. “Saya tidak pernah mendengar tentang pihak Inggeris mempunyai kavalri berseragam putih, sama ada Kolonial atau tidak. Mereka semua berjuang dengan berjalan kaki selama beberapa tahun sudah, dan bagaimanapun, mereka berpakaian khaki, bukan putih.”

 

“Kami melihat peluru meledak di kalangan kuda-kuda serta para penunggangnya, yang semuanya maju dengan berjalan-berderap, dalam formasi perbarisan, setiap orang dan kudanya tepat pada tempatnya. Tidak lama kemudian senapang mesin-gan kami menembak kencang, menyapu kavalri yang datang dengan hujan peluru; namun mereka terus datang dan tiada orang mahupun kuda yang gugur.

 

Mereka terus maju, jelas kelihatan dalam cahaya matahari yang menyinari; dan beberapa langkah di hadapan mereka ialah pemimpin mereka, seorang lelaki yang tegap, yang rambutnya, seperti emas benang, bersinar dalam aura di sekeliling kepalanya. Di pinggangnya ialah sebilah pedang hebat, namun tangannya diam-diam menggenggam tali kekang, sementara kuda putih besarnya membawa dia dengan megah ke hadapan. Walaupun dengan bedilan peluru meriam dan tembakan mesin-gan yang padat, Kavalri Putih ini terus maju, tanpa belas kasihan seperti nasib, umpama air pasang yang melanda pantai pasir. …

 

Waktu itu satu ketakutan besar turun pada saya, dan saya berpaling untuk lari; ya, saya, seorang Pegawai Pasukan Pengawal Prussia, lari, terkena panik, dan di sekeliling saya ialah ratusan lelaki ketakutan, merengek seperti anak kecil, membuang senjata dan kelengkapan mereka agar pergerakan mereka tidak terhalang … semua berlari. Satu-satunya keinginan mereka adalah untuk melarikan diri dari Pasukan Kuda Putih yang datang itu; dan terutamanya dari pemimpin mereka yang menggerunkan yang rambutnya bersinar seperti lingkaran emas.

 

Itu saja yang boleh saya beritahu kamu. Kami kalah. Tentera Jerman sudah dipatahkan. Mungkin ada pertempuran, tetapi kami telah kalah dalam perang. Kami dikalahkan – oleh Kavalri Putih … saya tidak faham … saya tidak faham.”

 

 Dalam waktu beberapa hari berikutnya saya memeriksa ramai tawanan, dan dari segi intisarinya, cerita mereka cocok dengan cerita yang diberi di sini. Semua ini meskipun hakikatnya sekurang-kurangnya dua orang daripada kami boleh bersumpah bahawa kami tidak melihat apa-apa kavalri bertindak, di sini atau di tempat lain, pada waktu itu. Kami juga tidak melihat seekorpun kuda putih sama ada dengan penunggang atau tidak. Namun ini tidak perlu kami lakukan, bukti kehadiran mereka harus datang daripada musuh.

 

Nampaknya Tuhan Semesta Alam memang telah mengutus satu tentera malaikat (walaupun bukan yang berapi) pada satu titik genting dalam pertempuran itu. Dalam kejadian ini, seluruh Tentera Jerman dapat melihat Kavalri Putih; askar-askar British tidak nampak apa-apa. Walaupun kejadian ini mungkin kedengaran seperti dongeng, hakikat bahawa ia dicatatkan oleh orang British daripada saksi-saksi Jerman dan pihak British yang terbabit tidak melihat apa-apa cenderung menunjukkan keasliannya.

 

Jelas sekali sudah cukup orang mati di kedua-dua pihak dan Angkatan Syurgawi telah campur tangan untuk memendekkan konflik itu.

 

Cerita Elisa dan angkatan Aram berterusan dalam 2 Raja-raja 6.

 

18 Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakan-Nyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. 19 Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka: "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. 20 Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: "Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 21 Lalu bertanyalah raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka: "Kubunuhkah mereka, bapak?" 22 Tetapi jawabnya: "Jangan! Biasakah kaubunuh yang kautawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." 23 Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel.

 

Di sini kita perhatikan tingkah laku yang betul dalam cara melayan tawanan perang apabila tidak diperintah secara khusus oleh Tuhan untuk menghapuskan mereka sepenuhnya. Ini biasanya tanda masyarakat beradab untuk bermurah hati dalam kemenangan, walaupun keputusan dalam kes ini akan membuahkan kesudahan yang malang. Kita lihat dalam ayat 21 raja Israel juga memanggil Elisa sebagai “bapak”nya, suatu gelaran kehormatan dan kasih sayang.

 

Kepungan dan kebuluran di Israel

24 Sesudah itu Benhadad, raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. 25 Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga delapan puluh syikal perak dan seperempat kab tahi merpati berharga lima syikal perak. 26 Suatu kali ketika raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja, sambil berseru: "Tolonglah, ya tuanku raja!" 27 Jawabnya: "Jika TUHAN tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" 28 Kemudian bertanyalah raja kepadanya: "Ada apa?" Jawab perempuan itu: "Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. 29 Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."

 

Kejadian mengerikan ini membayangkan keadaan dahsyat dalam mana penduduk kota Samaria menemui diri mereka. Kutukan Ulangan 28:50-57 – dijanjikan lama dahulu oleh Musa sebagai akibat pasti keingkaran kepada Tuhan – telah datang pada Samaria.

 

30 Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya; dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. 31 Lalu berkatalah raja: "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih dari pada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." 32 Adapun Elisa, duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu: "Tahukah kamu, bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" 33 Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya: "Sesungguhnya, malapetaka ini adalah dari pada TUHAN. Mengapakah aku berharap kepada TUHAN lagi?" (RSV)

 

Nampaknya pemenggalan kepala merupakan cara rutin untuk membunuh para nabi Tuhan dalam zaman-zaman ini: Elisa di sini diancam dengannya, manakala Yohanes Pembaptis mengalaminya, dan begitu juga ramai orang yang mati syahid demi kebenaran (Wahyu 20:4). Bagaimanapun, ganjaran mereka ialah keunggulan dalam Kebangkitan Pertama.

 

Pada kemuncak kepungan itu dan kebuluran yang menyusuli di kota ini, Elisa membuat nubuatan yang amat luar biasa sekali: kebuluran itu akan berakhir tidak lama lagi dan kelimpahan makanan akan menyusuli.

 

2 Raja-raja 7:1-20 Lalu berkatalah Elisa: "Dengarlah firman TUHAN. Beginilah firman TUHAN: Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal dan dua sukat jelai akan berharga sesyikal di pintu gerbang Samaria." 2 Tetapi perwira, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya: "Sekalipun TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah: "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya."

 

Satu perkara bersejarah kecil dibuat oleh Werner Keller berkenaan orang yang dikenali sebagai perwira (tuan: KJV) dalam ayat 2. Perkataan Ibraninya shaliysh (SHD 7991), daripada akar kata yang bererti tiga atau triad. Dia berkata:

 

Setiap kereta kuda ditunggangi tiga orang: pengemudi, pejuang, dan seorang lelaki yang berdiri di belakangnya. Dengan tangannya yang dihulurkan dia berpegang pada dua tali pengikat pendek yang diikat kepada sisi kanan dan kiri kereta kuda itu. Dengan ini dia melindungi perajurit dan pengemudi di belakang dan menghalang mereka daripada terbuang keluar ketika serangan-serangan hebat dalam pertempuran bilamana kereta kuda terbuka itu melintasi orang-orang cedera dan mati. Inilah “orang ketiga” … yang bergantung pada tali pengikat dalam kereta kuda Raja Yehoram. (op.cit., ms 247)

 

Orang ketiga ini agaknya membawa perisai di sebelah belakangnya untuk mengelak nasib yang dialami oleh Raja Yehoram (2 Raja-raja 9:24). Orang ini disebut sekali lagi dalam ayat 17, dalam mana dia menemui kesudahan malang.

 

3 Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? 4 Jika kita berkata: Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." 5 Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. 6 Sebab TUHAN telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Sesungguhnya raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." 7 Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja; mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.

 

Kali ini hanya bunyi angkatan tentera yang besar telah menyebabkan panik dalam angkatan Aram itu. Mereka nampaknya telah lupa tentang tentera malaikat yang diutus sebelumnya untuk mengganggu mereka, sebab mereka menghubungkan bunyi itu kepada orang Het atau orang Mesir.

 

8 Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9 Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain: "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." 10 Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya: "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." 11 Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. 12 Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya: "Baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir: Apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." 13 Lalu salah seorang pegawainya menjawab: "Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini; tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu! Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat." 14 Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata: "Pergilah melihatnya!" 15 Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. 16 Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan dua sukat jelai berharga sesyikal, sesuai dengan firman TUHAN. 17 Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18 Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja: "Dua sukat jelai akan berharga sesyikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal, besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria." 19 Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu: "Sekalipun TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?", tetapi Elisa berkata: "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya." 20 Demikianlah terjadi kepada orang itu: Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. (RSV)

 

Teks in nampaknya menunjukkan pengajaran yang membawa maut sebab tidak mempercayai kata-kata nabi-nabi sejati Tuhan dan menghina Tuhan dengan mengusulkan adanya batasan kepada kuasa Tuhan. Elisa mempersiapkan perempuan Sunem untuk kebuluran tujuh tahun yang mendatang dengan mengutusnya ke “Mesir”, sama seperti Patriak Yakub telah mengutus anak-anaknya ke sana untuk mendapat makanan ketika satu kebuluran serupa di Palestin. Dalam kasus ini dia pergi ke negeri orang Filistin. Sekali lagi, Mesir digambarkan sebagai tempat perlindungan.

 

2 Raja-raja 8:1-15 1 Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya: "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab TUHAN telah mendatangkan kelaparan, yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya." 2 Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. 3 Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. 4 Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya: "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." 5 Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi: "Ya tuanku raja! Inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." 6 Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan: "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." 7 Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Benhadad, raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja: "Sudah datang abdi Allah ke mari," 8 berkatalah ia kepada Hazael: "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?" 9 Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu: Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" 10 Jawab Elisa kepadanya: "Pergilah, katakanlah kepadanya: Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa ia pasti mati dibunuh." 11 Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. 12 Hazael berkata: "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa: "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kaulakukan kepada orang Israel: kotanya yang berkubu akan kaucampakkan ke dalam api, terunanya akan kaubunuh dengan pedang, bayinya akan kauremukkan dan perempuannya yang mengandung akan kaubelah." 13 Sesudah itu berkatalah Hazael: "Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa: "TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." 14 Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya: "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya: "Ia berkata kepadaku, bahwa pastilah engkau sembuh." 15 Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Justeru Benhadad dari Aram ditekap sampai mati oleh pegawainya Hazael, yang kemudiannya menaiki takhta. Kita perhatikan sebelum ini bahawa Yoram, raja Israel, juga dibunuh oleh seorang yang rapat dengannya, iaitu panglimanya, Yehu (lihat bawah). Yoram telah memerintah selama 12 tahun.

 

Yehu

Raja kesebelas Israel ialah Yehu, seorang panglima tentera dan penunggang cekap kereta kuda (2 Raja-raja 9:20) yang diurap sebagai raja oleh Elisa di Ramot-Gilead ketika dia dan pasukan tenteranya menunggu serangan Aram yang dijangkakan. Dia juga ditugaskan oleh nabi itu untuk menghapuskan seluruh kerabat Ahab.

 

Yehu memulakan dinasti keempat, yang akan bertahan hampir 90 tahun. Walaupun para sarjana alkitabiah banyak berbeza pendapat tentang kronologi raja-raja, mereka hampir keseluruhannya setuju bahawa pemerintahannya meliputi waktu 842 hingga 814 BCE, justeru memberikan titik rujukan untuk pentarikhan sebelum dan selepas. Tarikh-tarikh untuk mulanya pemerintahan Yerobeam (932 BCE) dan penawanan Israel (722 BCE) juga agak pasti.

 

2 Raja-raja 9:1-37 1 Kemudian nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya: "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot-Gilead. 2 Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi; masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. 3 Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel! Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." 4 Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot-Gilead. 5 Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata: "Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima!" Yehu bertanya: "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya: "Untukmu, ya panglima!" 6 Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas umat TUHAN, yaitu orang Israel. 7 Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian Aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hamba-Ku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba TUHAN. 8 Dan segenap keluarga Ahab akan binasa; dan Aku akan melenyapkan dari pada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. 9 Dan Aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. 10 Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari.

 

Ini kali ketiga Tuhan merencana untuk semua lelaki kerabat raja dibunuh; yang lain membabitkan Yerobeam dan Baesa, yang ditakdirkan membunuh keturunan Yerobeam (lihat 1 Raja-raja 15:29; 16:11).

 

11 Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya: "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka: "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya!" 12 Tetapi mereka berkata: "Dusta! Cobalah beritahukan kepada kami!" Lalu katanya: "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku: Demikianlah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." 13 Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru: "Yehu raja!" 14 Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. --Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot-Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, raja Aram. 15 Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. --Yehu berkata: "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yizreel." 16 Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, raja Yehuda, datang menjenguk Yoram.

 

Ini bukan kali pertama seorang nabi Tuhan dipanggil gila; Mesias sendiri menderitai tuduhan itu (Yohanes 10:20). Yoram di sini ialah Raja Yoram, pemerintah kesepuluh di Israel sejak perpisahan dengan Yehuda. Ahazia merupakan anak Atalya dan dengan itu cucu kepada Ahab dan Izebel yang buruk nama mereka; dan “ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat” (2 Tawarikh 22:3). Sekali lagi, kejatuhan seorang raja yang jahat disebabkan oleh Tuhan (ayat 7). Ahazia juga merupakan cucu Yosafat raja Yehuda yang mulia yang, lain daripada raja-raja Israel, “mencari Tuhan dengan segenap hatinya” (ayat 9).

 

17 Ketika jaga yang sedang berdiri di atas menara di Yizreel, melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia: "Ada kulihat suatu pasukan." Berkatalah Yoram: "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan: apakah ini kabar damai?" 18 Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata: "Beginilah tanya raja: apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu: "Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!" Dan jaga itu memberitahukan: "Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang." 19 Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia: "Beginilah tanya raja: apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu: "Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!" 20 Dan jaga itu memberitahukan: "Sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang! Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila." 21 Sesudah itu berkatalah Yoram: "Pasanglah kereta!", lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya; mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizreel itu. 22 Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia: "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya: "Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak!"

 

Bertanya tentang damai tiga kali mungkin suatu keinginan bersungguh-sungguh untuk damai yang tidak mungkin datang pada ketika ini (lihat Yeremia 6:14; 8:11); sebab, “mereka tidak mengenal jalan damai” (Yesaya 59:8). Bagaimanapun, satu hari nanti damai akan benar-benar wujud menurut firman nabi-nabi sejati Tuhan.

 

Yeremia 28:9 Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh TUHAN." (RSV)

 

Oleh sebab Izebel melambangkan amalan penyembahan berhala, nampaknya damai sebenar tidak akan ada di dalam atau di antara bangsa-bangsa ini sehinggalah segala pengaruh Babel ini dibuang, dan tembok perpisahan antara Tuhan dan manusia secara umumnya yang dibangunkan berdasarkan keberhalaan ini dirobohkan. Sundal menggambarkan keberhalaan, dan sihir ialah spiritisme, dua perkataan yang digunakan bersama dalam Bilangan 24:1, 25:1 dan 31:16.

 

23 Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia: "Itu tipu, Ahazia!" 24 Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. 25 Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya: "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yizreel itu, sebab ketahuilah, bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka TUHAN telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini: 26 Sesungguhnya, Aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikianlah firman TUHAN. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman TUHAN." 27 Ketika Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka iapun melarikan diri ke arah Bet-Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata: "Panahlah dia juga!" Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. 28 Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud.

 

Dengan itu kita menyaksikan Yehu membunuh kedua-dua raja Yoram dari Israel dan Ahazia dari Yehuda berturut-turut. Raja Ahazia baru saja sembuh daripada luka yang didapati ketika melawan orang Aram (ayat 15), namun dibunuh dengan perintah ilahi untuk menuntut bela kematian Nabot dan anak-anaknya (ayat 25-26). Yehu ditugaskan oleh Elia untuk menghapuskan seluruh kerabat Ahab termasuk isterinya Izebel. Perhatikan bahawa mayat Yoram dilempar ke kebun Nabot; demikianlah dia menyertai darah ibunya Izebel di luar Yizreel, menurut nubuatan lebih awal (1 Raja-raja 21:23).

 

29 Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun kesebelas zaman Yoram bin Ahab. 30 Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. 31 Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel: "Bagaimana, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" 32 Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata: "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika dua tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, 33 ia berseru: "Jatuhkanlah dia!" Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda; mayatnyapun terinjak-injak. 34 Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata: "Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." 35 Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. 36 Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata: "Memang begitulah firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, Elia, orang Tisbe itu: Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel; 37 maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata: Inilah Izebel." (RSV)

 

Ini menandakan bahawa seluruh agama misteri Babel akan satu hari nanti tidak diingat lagi; ia akan dihapuskan sepenuhnya.

 

Berhubungan dengan Yizreel, nabi Hosea menyebut penawanan dan deportasi terakhir Israel yang berlaku kemudian ketika pemerintahan raja yang senama dengannya, Raja Hosea.

 

Hosea 1:4-7a Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. 5 Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." 6 Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. 7 Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah mereka. (RSV)

 

Seluruh kerabat Ahab bakal dihapuskan, dengan pemenggalan kepala 70 “anak” atau keturunannya, mungkin termasuk cucu dan cicit.

 

2 Raja-raja 10:1-36 Ahab mempunyai tujuh puluh orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat, dan mengirimnya ke Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, bunyinya: 2 "Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagipula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, 3 maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu." 4 Tetapi mereka sangat takut dan berkata: "Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan?" 5 Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya: "Kami ini hamba-hambamu dan segala yang kaukatakan kepada kami akan kami lakukan; kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja; lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu." 6 Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya: "Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yizreel." Adapun ketujuh puluh anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu, yang mendidik mereka. 7 Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ketujuh puluh orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yizreel. 8 Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya: "Telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu," berkatalah Yehu: "Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi." 9 Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak: "Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia; tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? 10 Ketahuilah sekarang, bahwa firman TUHAN yang telah diucapkan TUHAN tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi, TUHAN telah melakukan apa yang difirmankan-Nya dengan perantaraan Elia, hamba-Nya." 11 Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya; tidak ada padanya seorangpun yang ditinggalkan Yehu hidup.

 

Justeru itu, menurut nubuatan Elia (9:8), seluruh kerabat di Yizreel yang setia kepada Raja Ahab dibunuh. Ini bukan saja saudara-saudara kandungnya, tetapi juga mereka yang telah menasihati dan melayani sebagai imam-imam kepada Ahab. Yehu belum tamat lagi.

 

12 Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eked, perkampungan para gembala, 13 bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, raja Yehuda, lalu ia bertanya: "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka: "Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." 14 Berkatalah Yehu: "Tangkaplah mereka hidup-hidup!" Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eked, empat puluh dua orang, dan tidak ada seorangpun ditinggalkannya hidup dari pada mereka. 15 Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekhab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata: "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab: "Ya!" "Jika ya, berilah tanganmu!" Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. 16 Berkatalah Yehu: "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk TUHAN." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya.

 

Yonadab bin Rekhab, seorang Keni dan keturunan bapa mertua Musa iaitu Yitro (lihat karya Keturunan Abraham Bahagian IV: Keturunan Ketura (No. 212D)). Dia bakal menjadi pembantu setia kepada Yehu dalam penghapusan sistem Baal dalam Israel – dengan penerapan ulangan yang mungkin kepada Zaman Akhir.

 

17 Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria; ia memunahkannya, sesuai dengan firman yang diucapkan TUHAN kepada Elia. 18 Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka: "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. 19 Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya, seorangpun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup." Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. 20 Selanjutnya Yehu berkata: "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal!" Lalu mereka memaklumkannya. 21 Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorangpun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. 22 Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian: "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!" Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. 23 Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekhab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ: "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorangpun dari hamba-hamba TUHAN, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." 24 Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan delapan puluh orang di luar dan telah berkata: "Siapa yang membiarkan lolos seorangpun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanyalah ganti nyawa orang itu." 25 Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira: "Masuklah, bunuhlah mereka, seorangpun tidak boleh lolos!" Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang; kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. 26 Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. 27 Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban; begitulah sampai hari ini. 28 Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel.

 

Penghapusan sistem Baal dalam Israel ini, walaupun sementara (dan disaksikan sebelumnya dengan nabi Elia), disebut dalam karya Tujuh Hari Raya (No. 49). Dan, meskipun dengan semangat Yehu serta penggunaannya dengan cara yang begitu kuat, dia masih menyimpan anak-anak lembu emas Yerobeam – nampaknya sejenis keberhalaan yang berasingan daripada sistem Baal.

 

29 Hanya, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. 30 Berfirmanlah TUHAN kepada Yehu: "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hati-Ku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat." 31 Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum TUHAN, Allah Israel, dengan segenap hatinya; ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 32 Pada zaman itu mulailah TUHAN menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel 33 di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. 34 Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 35 Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, maka Yoahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 36 Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah dua puluh delapan tahun. (RSV)

 

Dengan kehendak Tuhan di sini beberapa bahagian Israel ditakluki, seperti seluruh bahagian timur Yordan oleh Hazael dari Aram/Syria. Dia menghukum keras Israel seperti yang dinubuat oleh Elisa (2 Raja-raja 8:12); bagaimanapun, orang Aram nampaknya tidak menawan orang Israel seperti yang terjadi kemudian dengan orang Asyur.

 

Yehu juga terpaksa membayar ufti kepada Raja Salmaneser III dari Asyur seperti tercatat pada Tugu Hitam (Black Obelisk) (kini di Muzium British, London), yang ditemui oleh A.H. Layard pada 1846 ketika penggalian arkeologi di Nimrud, selatan Baghdad. Tugu ini juga menyebut Raja Hazael dari Damsyik (2 Raja-raja 8:28; 9:14). Sesetengah pengulas mengusulkan bahawa Salmaneser ini adapun membantu Yehu menuntut takhta Israel.

 

Manasye dilenyapkan kerana dosa-dosa Yehu. Penting diperhatikan bahawa tiga ibu kota Kerajaan Utara selepas pembahagian, iaitu Sikhem, Tirza dan Samaria, semuanya terletak dalam wilayah suku Manasye. Dengan itu dari satu segi kita ada tiga “puing” (daripada Yerusalem) ibu kota suku-suku utara (Yehezkiel 21:26-27).

 

Meskipun keberhalaannya, dinasti Yehu bakal menjadi yang terpanjang dalam sejarah Israel.

 

Yoahas

Raja kedua belas Israel ialah Yoahas (Yehovah telah merampas) bin Yehu. Pemerintahannya bertahan 17 tahun.

 

2 Raja-raja 13:1-9 Dalam tahun kedua puluh tiga zaman Yoas bin Ahazia, raja Yehuda, Yoahas, anak Yehu, menjadi raja atas Israel di Samaria; ia memerintah tujuh belas tahun lamanya. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. 3 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap Israel, lalu diserahkan-Nyalah mereka ke dalam tangan Hazael, raja Aram, dan ke dalam tangan Benhadad, anak Hazael, selama zaman itu. 4 Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan TUHAN, dan TUHAN mendengarkan dia, sebab Ia telah melihat, bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh raja Aram.

 

Ia kitar keberhalaan/hukuman/pertaubatan yang khusus dan lazim berulang, tetapi sekali lagi Tuhan mementingkan pertaubatan dan menyediakan cara pelepasan, dalam kasus ini seorang penolong – sama ada seorang malaikat, atau Elisa, atau seorang panglima Yehovah (lihat ayat 25; 14:27; catatan Bullinger).

 

5 --TUHAN memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. 6 Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. -- 7 Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari lima puluh orang berkuda dan sepuluh kereta dan sepuluh ribu orang berjalan kaki, sebab raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. 8 Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 9 Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Yoas

Orang ketiga belas menaiki takhta Israel ialah Yoas (diberi oleh Tuhan: BDB), anak raja sebelumnya, Yoahas.

 

2 Raja-raja 13:10-25 Dalam tahun ketiga puluh tujuh zaman Yoas, raja Yehuda, Yoas anak Yoahas, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam belas tahun lamanya. 11 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. 12 Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 13 Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas takhta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping raja Israel. 14 Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya: "Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" 15 Berkatalah Elisa kepadanya: "Ambillah busur dan anak-anak panah!" Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. 16 Berkatalah ia kepada raja Israel: "Tariklah busurmu!" Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, 17 serta berkata: "Bukalah jendela yang di sebelah timur!" Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa: "Panahlah!" Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa: "Itulah anak panah kemenangan dari pada TUHAN, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." 18 Sesudah itu berkatalah ia: "Ambillah anak-anak panah itu!" Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel: "Pukulkanlah itu ke tanah!" Lalu dipukulkannya tiga kali, kemudian ia berhenti. 19 Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata: "Seharusnya engkau memukul lima atau enam kali! Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya tiga kali saja engkau akan memukul Aram."

 

Kita sekarang melihat satu keajaiban menakjubkan yang dilakukan Tuhan dengan menggunakan mayat Elisa.

 

20 Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. 21 Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri.

 

Perbuatan ini bertujuan menggambarkan Kebangkitan Orang Mati melalui campur tangan Mesias dalam Roh Kudus. Perbuatan-perbuatan kebangkitan yang dikaitkan dengan Elisa adalah untuk menunjukkan fakta bahawa Tuhan bekerja melalui dia dan bukan kuasa Elisa sendiri, sebab dia tetap mati untuk contoh terakhir ini.

 

22 Hazael, raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. 23 Tetapi TUHAN mengasihani serta menyayangi mereka, dan Ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, jadi Ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapan-Nya. 24 Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Benhadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 25 Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Benhadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Benhadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Tiga kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. (RSV)

 

Yoas benar-benar mendapat kembali wilayah yang hilang kepada Aram. Anak-anak panah itu mewakili pelepasan Tuhan, berlaku tiga kali saja. Dalam ayat 20 sekali lagi kita perhatikan bahawa bulan-bulan musim bunga merupakan waktu untuk perang (lihat 2 Samuel 11:1).

 

2 Raja-raja 14:1-22 Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, raja Israel, Amazia, anak Yoas raja Yehuda menjadi raja. 2 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem. 3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. 4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 5 Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. 6 Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana TUHAN telah memberi perintah: "Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri."

 

Perintah ini datang daripada Keluaran 17:14 dan Ulangan 24:16. Seperti yang diceritakan dalam 2 Tawarikh 25, Amazia memulakan rancangan untuk menangani orang Edom dan dengan bodohnya mendapatkan bantuan Israel.

 

2 Tawarikh 25:5-10 Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus. Ketika ia menghitung mereka yang berumur dua puluh tahun ke atas, didapatinya tiga ratus ribu teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. 6 Selain itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak. 7 Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata: "Ya raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena TUHAN tidak menyertai Israel, yakni semua bani Efraim ini. 8 Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan!" 9 Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu: "Bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu: "TUHAN dapat memberikan lebih dari pada itu kepadamu!" 10 Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. (RSV) 

 

Ini mengingatkan waktu ketika orang asing di Yerusalem ingin membantu pembangunan kembali Bait Suci di bawah Ezra dan Nehemia; namun, mereka diberitahu mereka tiada peranan dalamnya, samma seperti orang Efraim atau Israel di atas tiada peranan dalam tentera Tuhan kerana dosa-dosa mereka.

 

Kembali kepada 2 Raja-raja 14:

 

7 Ia mengalahkan Edom di Lembah Asin, sepuluh ribu orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu dinamainyalah kota itu Yokteel; begitulah sampai hari ini. 8 Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan: "Mari kita mengadu tenaga!" 9 Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: "Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. 10 Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" 11 Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas, raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda.

 

Bet-Semes (rumah matahari; kini Ain Shems) terletak di sempadan antara Yehuda dan Dan dan berada 15 batu (24 km) di barat Yerusalem (Yosua 15:10). Ia salah satu kota imam-imam (Yosua 21:9. Pada ketika ini, Israel diberi kemenangan ke atas Yehuda.

 

12 Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. 13 Yoas, raja Israel menangkap Amazia, raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem, dan membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim sampai ke Pintu Gerbang Sudut, empat ratus hasta panjangnya. 14 Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. 15 Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 16 Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 17 Amazia bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, raja Israel. 18 Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 19 Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah dia di sana. 20 Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. 21 Segenap bangsa Yehuda mengambil Azarya, yang masih berumur enam belas tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. 22 Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. (RSV)

 

Lakhis ialah kota yang bakal menjadi terkenal kerana karya Letters yang penting dari segi sejarah yang ditulis pada pecahan barangan tanah ketika kepungan Babel. Ini berlaku sewaktu kempen-kempen perang yang membawa kepada penawanan Yerusalem dan pembuangan Yehuda yang menyusuli. Lakhis terletak di perbatasan antara Yehuda dan Filistia, dan dikenali hari ini sebagai Tel el-Hesy.

 

Pemerintahan Yoas bertahan enam belas tahun. Dia nampaknya meninggal dengan damai dan dikuburkan di ibu kota, Samaria.

 

Yerobeam II

Dinasti keempat yang dimulakan Yehu diteruskan dengan kenaikan takhta Israel oleh raja kedua yang bernama Yerobeam, yang merupakan anak Yoas.

 

2 Raja-raja 14:23-29 Dalam tahun kelima belas zaman Amazia bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah empat puluh satu tahun lamanya.

 

Ada sedikit kekeliruan dan nampaknya kontradiksi dalam tempoh pemerintahan yang diberikan bagi Yerobeam dalam Alkitab, seperti yang ditunjukkan Jewish Encyclopedia.

 

Data kronologi perlu dibetulkan. Sinkronisme dalam II Raja-raja cocok dengan ayat 17 sebelumnya, tetapi tidak padan dengan xv. 1 yang menyusuli. Sekali lagi, tempoh pemerintahan (41 tahun) tidak dapat dipadankan dengan xv. 8. Dalam xv. 1 “tahun kedua puluh tujuh” harus diubah kepada “kelima belas,” manakala “empat puluh satu” dalam xiv. 23 mungkin patut “lima puluh satu.” Pertarikhan yang diterima sebelumnya (825-772 B.C.) kini ditinggalkan secara umumnya; kira-kira 785(3)-745(3) lebih mungkin. (artikel ‘Jeroboam’)

 

Tempoh mungkin pemerintahan Yerobeam atas Samaria atau Israel ialah kira-kira 782-753 BCE, walaupun masa 30-tahun ini masih berselisih dengan angka alkitabiah selama 41 tahun (ayat 29). Penjelasan paling masuk akal sekali ialah Yerobeam merupakan bupati bersama dengan bapanya selama kira-kira 11 tahun, bermula seawal 793 BCE, dan mungkin memerintah sebahagian daripada Kerajaan bapanya. Dia kemudiannya menaiki takhta memerintah seluruh Israel selepas kematian Yoas.

 

24 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 25 Ia mengembalikan daerah Israel, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman TUHAN, Allah Israel, yang telah diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer.

 

Di bawah Yerobeam, Israel sekali lagi dapat menyeberangi Yordan dan meluaskan wilayahnya ke utara sampai sempadan dengan Aram. Laut Araba (ertinya dataran) sama dengan Laut Garam (Laut Mati/Asin).

 

26 Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu: sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. 27 Tetapi TUHAN tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit; jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. 28 Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat-Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 29 Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakharia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Damsyik dan Hamat berdua pada asalnya ialah sebabagian daripada Kerajaan di bawah Salomo (1 Raja-raja 4:21); bagaimanapun, Damsyik kemudiannya dirampas Raja Rezin dari Aram (1 Raja-raja 11:23-25). Nabi Amos banyak bersuara ketika tempoh sejarah Israel ini.

 

Amos 1:1-5 Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi. 2 Berkatalah ia: "TUHAN mengaum dari Sion dan dari Yerusalem Ia memperdengarkan suara-Nya; keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel." 3 Beginilah firman TUHAN: "Karena tiga perbuatan jahat Damsyik, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusan-Ku: Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, 4 Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga puri Benhadad dimakan habis; 5 Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat-Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet-Eden; dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir," firman TUHAN. (RSV)

 

Amos (satu beban) berasal dari Yehuda, namun, kebanyakan pelayanannya adalah kepada Kerajaan Utara dalam tempoh kira-kira 765-755 BCE. Apa yang penting, dia bernubuat sewaktu pemerintahan Yerobeam kedua, yang mana Yerobeam pertama merupakan pemula keberhalaan serius dalam Israel. Dia juga sezaman dengan nabi-nabi Hosea, Yesaya, Yunus dan Mikha, yang kebanyakan nubuatan mereka mempunyai penerapan dual, dan kedua-duanya dalam tempoh agak singkat dalam zaman mereka sendiri dan dalam Zaman Akhir.

 

Cerita mengenai Israel bertukar sekejap kepada Yehuda, tetapi dengan pertalian kepada Kerajaan Utara.

 

2 Raja-raja 15:1-7 Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Yerobeam, raja Israel, Azarya, anak Amazia raja Yehuda menjadi raja. 2 Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem. 3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. 4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 5 Maka TUHAN menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. 6 Selebihnya dari riwayat Azarya, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 7 Kemudian Azarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Bullinger bercakap tentang Raja Yotan Yehuda:

 

Orang pertama dinamakan daripada empat raja yang dalam zamannya Yesaya bernubuat (Yesaya 1:1). Mikha juga mula bernubuat dan berkabung atas pembubaran Israel yang bakal menimpa (Comp. Bible).

 

Yerobeam II berada di atas takhta selama satu tempoh kira-kira lima puluh tahun bilamana kedua-dua Israel danYehuda menikmati kestabilan dan kemakmuran relatif. Namun ini mahal harganya, sebab bangsa itu segera melupai Tuhan mereka bila mereka menjadi gemuk, sama seperti yang Musa pernah ingatkan (Ulangan 31:20).

 

Zakharia

Raja kelima belas Israel ialah Zakharia (Yehovah mengingati) bin Yerobeam. Dia bertakhta hanya enam bulan dan dibunuh oleh Salum yang menggantinya.

 

2 Raja-raja 15:8-12 Dalam tahun ketiga puluh delapan zaman Azarya, raja Yehuda, Zakharia, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya. 9 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 10 Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam [atau di depan umat: KJV], kemudian menjadi raja menggantikan dia. 11 Selebihnya dari riwayat Zakharia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 12 Bukankah begini firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada Yehu: "Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas takhta Israel!" Dan terjadilah demikian. (RSV)

 

Zakharia ialah keturunan keempat dari Yehu (ayat 12), dan dinastinya berakhir di situ seperti yang dinubuatkan.

 

Salum

Salum (balasan) bin Yabesh, memulakan pemerintahan kedua terpendek daripada semua raja Israel, mungkin akibat mengakhiri dinasti Yehu dengan berkomplot menentang dan selepas itu membunuh pemegang takhtanya, Zakharia.

 

2 Raja-raja 15:13-15 Salum bin Yabesh menjadi raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan zaman Uzia, raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. 14 Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. 15 Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. (RSV)

 

Salum memerintah sebulan sebelum dibunuh oleh Menahem. Justeru dia menjadi pemberi dan penerima balasan yang mungkin asalnya dari ilahi, dan sememangnya cepat.

 

Menahem

Menahem (bererti penghibur!), raja ketujuh belas Israel yang memulakan dinasti ke 5, merupakan seorang yang bengis dan tanpa belas kasihan (ayat 16). Dia telah membunuh pendahulunya Salum dan merampas mahkota.

 

2 Raja-raja 15:16-22 Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung.

 

Kota Tifsah, yang dimusnahkan Menahem, berada di sempadan antara Efraim dan Manasye (Yosua 17:8).

 

17 Dalam tahun ketiga puluh sembilan zaman Azarya, raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria. 18 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 19 Pul, raja Asyur, datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi seribu talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. 20 Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada raja Asyur: lima puluh syikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu.

 

Ini merupakan serangan tercatat pertama ke atas Kerajaan Utara oleh orang Asyur di bawah Raja Tiglat-Pileser III, atau Pul, yang disebutkan sebagai “pisau cukur” Tuhan dalam Yesaya 7:20. Dalam kasus ini dia hanya meminta ufti Israel. Seperti dengan orang Aram sebelumnya, tiada tanah diduduki dan tiada orang yang ditawan. Itu akan berlaku kemudian.

 

Kisah alkitabiah cocok dengan satu rekod dalam Tawarikh Tiglat-Pileser, yang nyata tertulis: “Aku menerima ufti daripada Menahem dari Samaria.” Werner Keller mengusulkan kemungkinan terdapat 60,000 orang kaya raya dalam Israel pada waktu itu, jadi satu jumlah yang amat banyak telah dikumpulkan untuk menyogok orang Asyur. Bahayanya yang nyata ialah tidak mengetahui berapa lama mereka bersedia untuk meminta kekayaan Israel saja.

 

21 Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? 22 Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Jadi nampaknya Menahem satu-satunya raja masa pergolakan ini yang telah mati secara semulajadi. Dia memerintah selama 10 tahun dan hidup sezaman dengan nabi-nabi Hosea dan Amos.

 

Pekahya

Anak Menahem, Pekahya, ialah orang berikut yang menaiki takhta Israel. Sementara Azaria menikmati tahun Yobelnya sebagai raja Yehuda, pergantian cepat raja-raja atas takhta Israel berterusan. Nampaknya Yerobeam pertama banyak bertanggungjawab sebagai ‘yang asal dan terburuk’, namanya sering timbul sebagai orang yang telah memimpin Israel ke dalam dosa dan keberhalaan – dan daripadanya tidak pernah pulih.

 

2 Raja-raja 15:23-26 Dalam tahun kelima puluh zaman Azarya, raja Yehuda, Pekahya, anak Menahem, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah dua tahun lamanya. 24 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 25 Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalya, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja; beserta dia ada Argob dan Arye serta lima puluh orang dari bani Gilead; dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. 26 Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. (RSV)

 

Pekahya dibunuh oleh penggantinya Pekah, pemerintahannya bertahan 2 tahun saja.

 

Pekah

Raja Israel kesembilan belas dan kedua terakhir ialah Pekah bin Remalya. Dia merupakan perwira tentera dan mungkin ketua penjaga dan penasihat kepada Raja Pekahya. Nampaknya pembunuhan raja yang dilakukannya bersama 50 orang dari Gilead terhadap Pekahya juga membawa akibat buruk sekali, sekalipun beberapa tahun kemudian. Dengan bodohnya, dia telah membuat perjanjian dengan Raja Rezin dari Aram/Syria menentang Asyur.

 

2 Raja-raja 15:27-38 Dalam tahun kelima puluh dua zaman Azarya, raja Yehuda, Pekah bin Remalya menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah dua puluh tahun lamanya. 28 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. 29 Dalam zaman Pekah, raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, raja Asyur; direbutnyalah Iyon, Abel-Bet-Maakha, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan.

 

Ini sebenarnya serangan tercatat kedua ke atas Israel oleh orang Asyur di bawah Tiglat-Pileser III, namun dengan penekanan berlainan sama sekali daripada yang pertama, yang berlaku kira-kira lapan tahun lebih awal. Ini ditegaskan dalam Tawarikh Tiglat-Pileser, khususnya yang menggambarkan Kempen Perang Gaza/Damsyik dan Barat kira-kira 734-733 BCE, seperti berikut:

 

Bit Humri [Kerabat Omri, iaitu Israel]: semua kotanya telahku tambah kepada wilayah-wilayahku pada kempen-kempenku sebelumnya, dan aku telah membiarkan hanya kota Samaria. … Seluruh Naftali aku ambil untuk Asyur. Aku telah menempatkan para pegawaiku atas mereka sebagai pemimpin/bupati. Negeri Bit Humri, seluruh umatnya dan harta milik mereka aku bawa pergi ke Asyur.

 

Tanah Naftali ialah satu satu negeri terkaya di Palestin, dan Josephus memperkatakannya sebagai “cita-cita alam semulajadi” atau sejenis firdaus atas Bumi. Ia mempunyai ikatan sosial dan perdagangan rapat dengan Fenisia; contohnya, Hiram tukang tembaga dalam zaman Salomo ialah separuh Tirus, separuh Naftali (1 Raja-raja 7:13-14).

 

Orang Asyur telah bergerak sepanjang pantai sampai Fenisia, sebelum beralih ke tenggara dan bergerak terus ke arah Laut Kineret (Galilea). Mereka menyerbu separuh utara Asyer, dan wilayah-wilayah Naftali dan Dan. Tentera itu kemudian menyeberangi Yordan ke dalam Gilead, menyapu orang Gad dan Manasye timur, dan selepas itu orang Ruben di selatan. 1 Tawarikh 5:26 hanya menyebut singkat sesuatu yang tentunya kempen besar-besaran.

 

1 Tawarikh 5:26 maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara dan sungai negeri Gozan; demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. (RSV)

 

Deportasi pertama suku-suku di sebelah timur Yordan (iaitu mereka yang mula-mula menduduki kawasan pusaka mereka) ke dalam Halah dan Habor berlaku kira-kira 741 BCE. Justeru kita saksikan wilayah yang ditadbir oleh Pekah menjadi semakin kecil dengan cepat. Akhirnya, hanya ibu kota Samaria akan tertinggal untuk Hosea, raja terakhir Israel.

 

30 Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalya; dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun kedua puluh zaman Yotam bin Uzia. 31 Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 32 Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalya, raja Israel, Yotam, anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. 33 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. 34 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. 35 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah TUHAN. 36 Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 37 Mulai zaman itu TUHAN menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, menyerang Yehuda. 38 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. (RSV)

 

Kita lihat dalam 2 Tawarikh 28 bahawa Pekah digunakan untuk mengajar Yehuda kerana keberhalaannya.

 

2 Tawarikh 28:5b-20 Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. 6 Sebab dalam sehari Pekah bin Remalya menewaskan di Yehuda seratus dua puluh ribu orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 7 Dan Zikhri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. 8 Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya dua ratus ribu orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik dari pada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria. 9 Tetapi di sana ada seorang nabi TUHAN yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka: "Lihatlah, karena kehangatan murka-Nya kepada Yehuda, TUHAN, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. 10 Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap TUHAN, Allahmu?

 

Penuh semangat dengan kejayaan yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam perang, orang Israel hampir memperhambakan tawanan-tawanan Yehuda (masih saudara-saudara mereka), sehinggalah nabi Oded campur tangan untuk mengingatkan mereka tentang kelakuan mereka sendiri yang bukan tidak berdosa (lihat Yohanes 8:7).

 

11 Maka sekarang, dengarkanlah kataku ini: kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." 12 Lalu bangkitlah beberapa pemimpin bani Efraim, yakni: Azarya bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, 13 dan berkata kepada mereka: "Jangan bawa tawanan-tawanan itu ke mari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap TUHAN dan menambah dosa dan kesalahan kita! Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." 14 Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. 15 Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria.

 

Orang Israel hampir-hampir mendatangkan kemurkaan Tuhan; oleh sebab itu para pemimpin Efraim dengan bijaknya memberi tawanan-tawanan ini pakaian dan makanan dan luka-luka mereka dibalut, sebelum menghantar mereka ke Yerikho. Namun begitu, kesusahan Yehuda belum habis lagi.

 

16 Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. 17 Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. 18 Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Daerah Bukit dan di Tanah Negeb Yehuda. Merekapun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Sokho dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. 19 Demikianlah TUHAN merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada TUHAN. 20 Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. (RSV)

 

Sekali lagi orang Asyur digunakan sebagai alat hukuman Tuhan, kali ini digunakan terhadap bekas sekutu mereka, Yehuda.

 

Yesaya 7:1-9 Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, raja Yehuda, maka Rezin, raja Aram, dengan Pekah bin Remalya, raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 2 Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud: "Aram telah berkemah di wilayah Efraim," maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. 3 Berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: "Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada Padang Tukang Penatu, 4 dan katakanlah kepadanya: Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalya. 5 Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata: 6 Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya, 7 maka beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, 8 sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. (Dalam enam puluh lima tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi.) 9 Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya." (RSV)

 

Meskipun ada nubuatan Yesaya bahawa persekutuan Israel/Aram itu tidak akan berjaya terhadap Yehuda, Ahas masih tidak meletakkan kepercayaannya dalam Tuhan. Dia menunjukkan kelemahan dengan “berjamu dengan setan’, dalam bentuk raja Asyur (2 Raja-raja 16:1 dan seterusnya), sama seperti Hosea Raja Israel berpaling kepada Mesir untuk sokongan terhadap Asyur (lihat bawah).

 

2 Raja-raja 16:1-5 Dalam tahun ketujuh belas zaman Pekah bin Remalya, Ahas anak Yotam raja Yehuda menjadi raja. 2 Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya, 3 tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel. 4 Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 5 Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. (RSV)

 

Terdapat lebih banyak kekeliruan berkenaan tempoh pemerintahan sebenar Raja Pekah. Jewish Encyclopedia (art. ‘Pekah’) memberi satu penjelasan mungkin.

 

Panjang pemerintahan Pekah dinyatakan (II Raja-raja xv. 27) sebagai dua puluh tahun. Tempoh ini mustahil jika dihitung dari perampasan takhta Pekahya (736) hingga penggantian Hosea (733-31). Bagaimanapun, ada satu penjelasan yang agak masuk akal. Apabila Zakharia, anak Yerobeam II, dibunuh oleh Salum, ini menjadi permulaan kekacauan umum di Israel. Salum memerintah sekejap di Samaria; tetapi di timur Yordan Pekah dan para pengikut Gileadnya mengisytiharkan kemerdekaan, dengan Pekah sebagai raja. Ini adalah kira-kira 750 atau 751. Pada kenaikan takhta Pekahya, Pekah dan pengikutnya yang berani mungkin telah menawar untuk bekerja untuk raja di Samaria. Pekahya mungkin telah menerima tawaran ini tanpa berfikir panjang dan dengan itu memberi Pekah peluang yang sudah lama ditunggu-tunggunya untuk menjadi raja seluruh Israel. Penjelasan sebegitu dapat menerangkan angka bulat dua puluh tahun sebagai raja (750-731).

 

Menurut Kronologi Raja-raja Israel (Jadual 1, dilampirkan), perampasan takhta Pekahya oleh Pekah mungkin berlaku pada 740 dan bukan 736, dengan kenaikan takhta Hosea pada 731 BCE. Juga, dua puluh tahun sebagai raja itu mungkin 751-731 BCE; dengan itu ada persetujuan masuk akal dengan tarikh-tarikh yang disetujui.

 

Hosea

Tanpa diketahui Hosea ketika dia menaiki takhta, dia bakal menjadi raja kedua puluh dan terakhir daripada satu barisan raja Israel yang buruk nama mereka. Daripada Tawarikh kempen Gaza/Damsyik Tiglat-Pileser, kelihatannya Hosea hanya seorang pemimpin boneka dan Israel ialah daerah taklukan Asyur. Tawarikh ini menyatakan: “Mereka mengguling Pekah raja mereka dan Aku menjadikan Hosea raja atas mereka.”

 

Nama Hosea (bererti keselamatan atau penyelamat) merupakan sebahagian daripada nama yang diberikan kepada Yosua bin Nun, dan kepada Mesias: YeHoshua (SHD 3091: Yehovah ialah keselamatan) dan menunjukkan bahawa Tuhan ada bersama dia. Hal sama tidak boleh dikatakan tentang Raja Hosea, yang hampir merupakan satu antitaip Mesias sebab dengan efektifnya memimpin bangsanya ke dalam buangan. Kita juga perhatikan bahawa Raja Yekhonya Yehuda menjadi Konya yang biasa selepas awalan ilahi Ye- (Je-) dibuang sebagai tanda tidak disukai Tuhan (lihat karya Genealogi Mesias (No. 119)).

 

Nampaknya Hosea juga berbuat jahat di mata Tuhan tetapi bukan seperti Ahab dan raja lain yang menyembah berhala.

 

2 Raja-raja 17:1-6 Dalam tahun kedua belas zaman Ahas, raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. 3 Salmaneser, raja Asyur maju melawan dia; Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti.

 

Malangnya bagi Hosea, Salmaneser V (memerintah 726-722 BCE) mendapati bahawa dia sedang meminta bantuan daripada seorang Firaun, yang namanya So, Sewe atau Sib’e (bahasa Asyur) dengan niat mengelak ufti tahunan berat yang dituntut oleh Asyur. Mesir, bagaimanapun, kedapatan sebagai bambu yang patah terkulai bagi Israel (lihat Yesaya 36:6). Ini menjadi kesilapan terakhir Hosea. Dia dikatakan dibutakan (lihat art. ‘Hoshea’, Jew. Encyc.) dan dipenjarakan atas permintaan Salmaneser.

 

4 Tetapi kedapatanlah oleh raja Asyur, bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun; sebab itu raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. 5 Kemudian majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya. 6 Dalam tahun kesembilan zaman Hosea maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. (RSV)

 

Seperti tercatat dalam 1 Tawarkh 5:26, Tiglat-Pileser, atau Pul, juga telah memindahkan penduduk utara dan timur Israel ke kota-kota Asyur, khususnya, Halah dan Hazor. Bagaimanapun, kali ini orang Asyur, mungkin dalam semangat ‘pecah-belah dan perintah’, juga menghantar sebahagian daripada kontinjen terakhir tersebut lebih jauh ke timur ke kota-kota Madai/Media. Tentunya tidak masuk akal untuk meninggalkan mereka di kalangan saudara-saudara mereka yang dibuang sebelumnya di kota-kota Asyur untuk merencanakan pemberontakan; dan mereka memangpun bangsa yang suka memberontak.

 

Salmaneser tanpa disangka-sangka meninggal ketika tahun pertama kepungan Samaria. Penggantinya, Sargon II (raja Asyur dalam ayat 6), menawan kota itu dan, bersama-sama dengan ramai daripada sisa suku-suku Israel di barat Yordan, penduduknya dijadikan tawanan dan dibuang negara. Sargon mendakwa dalam Tawarikhnya: “Aku mengepung dan menakluk Samaria … Aku menawan 27,290 orang yang tinggal di situ.”

 

Josephus menyatakan bahawa Salmaneser sendiri telah mengatur segala deportasi tersebut (Antiq. Jews, Bk. 9, 13) dengan menganggap bahawa “raja Asyur” itu merupakan orang yang sama dalam ayat-ayat 3, 5 dan 6 di atas; bagaimanapun, jika ini benar, mereka hanya mungkin orang Israel yang dibuang dari kawasan sekeliling Samaria dan bukan dari ibu kota itu sendiri, yang jatuh kepada Sargon.

 

Sargon II ialah “tartan” (turtaanu: panglima tertinggi) tentera Salmaneser dan diduga merampas takhta Asyur sekitar waktu kepungan Samaria.

 

Ini merupakan serangan ketiga dan terakhir yang ditujukan terutamanya kepada Kerajaan Utara. Bagaimanapun, masih ada sedikit penduduk asal tertinggal di tanah itu selepas deportasi-deportasi Sargon, seperti yang ternyata daripada kehadiran mereka di Paskah Besar keempat yang dipanggil oleh Raja Hizkia (yang memerintah sekitar 726-697) di Yerusalem (lihat Tujuh Paskah Besar Alkitab (No. 107)).

 

Dalam 2 Tawarikh 30, kita lihat bahawa Hizkia memanggil seluruh Israel, dari Dan sampai Bersyeba (ayat 5); bagaimanapun, hanya orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon menyahut secara positif (ayat 11). Hizkia menyusuli hal ini dengan pemusnahan besar-besaran sistem Baal di seluruh Israel (2 Tawarikh 31).

 

Demikianlah berakhirnya pemerintahan 20 raja dan 5 dinasti di Kerajaan Utara Israel.

 

Sebab-sebab untuk Tawanan dan Buangan

Dua Raja-raja memberi senarai luas sebab-sebab untuk tawanan dan buangan Israel. Umat itu diingatkan bahawa leluhur mereka telah dibawa keluar daripada perhambaan di Mesir tetapi cepat kembali kepada ibadat dewa-dewa pagan; pada dasarnya, mereka terbukti tidak berterima kasih atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan mereka. Mereka lebih suka memiliki tuhan-tuhan yang dapat mereka lihat dengan mata mereka dan sentuh dengan tangan mereka – anak-anak lembu emas, tiang-tiang Asyera dan Baal-baal mereka – daripada berjalan dengan iman di depan Allah Mahatinggi sebagaimana Bapa Abraham telah lakukan dan untuk apa dia diberi penghormatan dan diberkati.

 

Suku-suku utara Israel telah mengikut raja pertama mereka Yerobeam dengan sama ghairahnya ke dalam ibadat berhala sebagaimana leluhur mereka di bawah Musa pernah lakukan. Ini keadaan yang tidak dapat ditahankan lagi yang hanya mungkin diperbaiki dengan perhambaan sekali lagi. 2 Raja-raja 17:7 dan seterusnya ialah ringkasan segala yang berlaku kepada Israel.

 

2 Raja-raja 17:7-23 Hal itu terjadi, karena orang Israel telah berdosa kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah allah lain, 8 dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 9 Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap TUHAN, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di manapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu; 10 mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun; 11 di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut TUHAN tertawan dari depan mereka; mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN; 12 mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: "Janganlah kamu berbuat seperti itu!" 13 TUHAN telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: "Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi."

 

Terdapat sembilan nabi semuanya di Kerajaan Utara Israel: Ahia, Yehu (bin Hanani), Elia, Elisa, Mikha, Yunus, Oded, Amos, dan Hosea, dan kebanyakannya sezaman; oleh sebab itu, Israel tidak boleh berkata ia tidak diperingatkan oleh Tuhan tentang segala bencana yang bakal menimpa sebagai hasil langsung dosa-dosanya.

 

14 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah mereka. 15 Mereka menolak ketetapan-Nya dan perjanjian-Nya, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan-Nya yang telah diperingatkan-Nya kepada mereka; mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun TUHAN telah memerintahkan kepada mereka: janganlah berbuat seperti mereka itu. 16 Mereka telah meninggalkan segala perintah TUHAN, Allah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan; juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. 17 Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata TUHAN, sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Nya. 18 Sebab itu TUHAN sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari hadapan-Nya; tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. –

 

Ketika berbicara kepada Yehuda, Yeremia mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi kepada Efraim (Yeremia 7:15) sebagai wakil semua suku utara. Yesaya telah menubuatkan sesuatu yang serupa dalam Yesaya 7:8.

 

19 Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah TUHAN, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel, 20 jadi TUHAN menolak segenap keturunan Israel: Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuang-Nya dari hadapan-Nya. -- 21 Ketika Ia mengoyakkan Israel dari pada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang dari pada mengikuti TUHAN dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. 22 Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam; mereka tidak menjauhinya, 23 sampai TUHAN menjauhkan orang Israel dari hadapan-Nya seperti yang telah difirmankan-Nya dengan perantaraan semua hamba-Nya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. (RSV)

 

Hukuman untuk amalan keberhalaan mereka yang tak putus-putus ialah dibuang dari tanah Israel. Nabi Amos menubuatkan penyerakan bangsa Israel sesudah itu ke seluruh dunia – termasuk mereka yang angkuh dan puas diri, atau mereka yang menganggap diri mereka kebal.

 

Amos 9:9-10 "Sebab sesungguhnya, Aku memberi perintah, dan Aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecilpun tidak akan jatuh ke tanah. 10 Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umat-Ku yang mengatakan: Malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami." (RSV)

 

Penempatan kembali dan masa depan Israel

2 Raja-raja 17:24-41 Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel; maka orang-orang itupun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya.

 

Catatan Bullinger kepada ayat 24 memperincikan kawasan-kawasan dari mana penduduk baru Israel dibawa:

 

Kuta. Sepuluh batu di timur laut Babel. Pada tahun pertama Sargon perang berlaku antara Kuta dan Babel, dan rakyat Kuta dipindahkan ke Aram dan Palestin.

Awa = sama ada Iwa ayat 18:34, atau Ahawa daripada Ezra 8:15.

Hamat. Di Aram.

Sefarwaim (Dual). Dua Sippar di Babilonia. Sippar sa Samas (dewa matahari) dan Sippar sa Anuituv.

 

Orang Asyur memperlihatkan kecerdikan khusus mereka. Dengan membawa bangsa-bangsa berlainan ke dalam Israel, mereka sedar ia akan mengambil masa banyak generasi (kalau mungkinpun) untuk mereka bergabung dan memberi sebarang tentangan serius; justeru pemberontakan boleh diperkecilkan untuk waktu yang lama. Ini satu cara berkesan untuk mengekalkan negeri taklukan mereka iaitu Samaria dalam perhambaan.

 

Tawanan dan deportasi Israel diikuti hampir 50 tahun kemudiannya oleh saudaranya Yehuda. Sewaktu kempen Esarhadon raja Asyur menentang Yehuda pada kira-kira 676 BCE, dia mengeluarkan ramai orang Israel yang tertinggal dari Samaria dan menggantikan mereka dengan lebih ramai orang asing.

 

Satu rombongan berbagai bangsa yang serupa dihantar kemudian ke dalam Israel oleh Asnapar (Osnappar) atau Ashurbani-pal, anak Esarhadon. Mereka ialah orang Apharsathchites (para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai), Apharsites (orang Persia), Archevites (orang Erekh), Babel, Dehavites, Dinaites, Elamites (orang Elam), Susanchites (orang Susan) dan Tarpelites (Ezra 4:9-10, KJV).

 

Perkataan Apharsathchites ialah perkataan pinjaman Persia yang menandakan pegawai pengadilan dan berkaitan dengan frasaka dalam bahasa Persia Lama, dan menunjukkan seorang pemeriksa. Bentuk kuneiformnya ialah iprasakku. Penggunaannya dalam Ezra 4:9 berkaitan dengan bentuk Persia Lama frestak yang bererti utusan. Dengan itu mereka ialah para pentadbir dan pesuruh mula-mula.

 

Orang Apharsites dikenalpasti sebagai satu bahagian orang Persia (RSV) atau orang asing yang tidak ketentuan (lihat Interp. Dict., Vol. 1, ms 156).

 

Orang Archevites ialah Khetibh Aramaik, Uruk Akadia atau Erekh. Justeru mereka juga bangsa Semitik.

 

Orang Babel jelas merupakan warga Babel sebelum ia dipisahkan daripada Empayar Asyur.

 

Orang Dehavites ialah sebahagian daripada kumpulan yang menandatangani surat kepada Artahsasta untuk menghentikan pembangunan kembali Yerusalem. Mereka dikenali oleh Herodotus (I, 1, 25) sebagai orang Daoi, iaitu suatu suku Persia yang tinggal di pinggir pantai Laut Kaspia (Strabo XI. 7). Kamus Alkitab Penterjemah menduga bahawa perkataannya ialah dihu dan patut dibaca sebagai orang Susa dan bahawa salahtunjuk itu telah mencipta satu suku baru. Bagaimanapun, keluasan penyerakan orang Israel yang melampaui Sungai Araxes sampai Partia dan Skitia dan hingga Media dan Persia utara tidak mengecualikan makna pertama.

 

Orang Dinaites selalu disebut dalam lontar (papirus) Aramaik dan mereka merupakan hakim-hakim. Mereka ini juga menulis kepada Artahsasta (Ezra 4:9). Ini gelaran rasmi dan ditulis seperti itu dalam LXX (Lucianic Recensions). Herodotus dan Josephus menggambarkan mereka dengan ringkas (lihat Schnell, Interp. Dict., ibid., Vol. 1, ms 844).

 

Orang Elam ialah orang Persia Semitik di timur orang Madai.

 

Susanchites ialah orang pribumi Susa di Persia.

 

Orang Tarpelites ialah terjemahan satu perkataan Aramaik yang diterjemahkan dalam LXX sebagai tarphallaioi dan dalam Vulgate Terphalaei. Ia sama ada nama profesional atau nama suku dan berbagai erti telah diusulkan.

 

Tibarenes, atau keturunan Tubal, telah diusulkan sama-sama dengan warga Tetrapolis, yang termasuk Antiokhia, Seleukia, Apamea, dan Laodikia (mengikuti Strabo XVI, ms 749-50); atau daripada perkataan Persia tarapara bererti di seberang Sungai dan bermaksud orang Aram di barat sungai Efrat. Penempatan kembali Israel di utara mungkin memberi kebolehpercayaan kepada hal tawanan-tawanan utara dikirim ke selatan, sebab sudah menjadi amalan kebiasaan Asyur mengirim tawanan ke hujung-hujung bertentangan empayar. Tubal dapat menjelaskan YDNA R keturunan Yafet di kawasan itu.

 

Jika mereka datang dari Anatolia selatan di mana tempatnya kini Turki mereka mungkin orang Arab, sebab penduduk asal Edessa menjadi sebahagian daripada Empayar Partia dan salah satu tempat percetakan wang logamnya. Penduduk di situ ialah keturunan Ketura yang dipanggil orang Arab.

 

YDNA R1b datang terus daripada persekutuan Het.

 

Orang Kuta ialah Kuta atau Kutu dari kota yang sama namanya di timur laut Babel di Tell Ibrahim. Ia terkenal dengan kultus Nergal, dewa neraka, dan orang Kuta membawa kultus ini bersama mereka ke Palestin (lihat Jacobsen Interp. Dict., Vol. 1, ms 752). Nergal mungkin boleh disamakan dengan Mormo, dewa kultus orang mati. Ini boleh menjelaskan aspek-aspek penjelmaan kembali agama Druze dan pandangan sesetengah rabai di Yerusalem hari ini.

 

Orang Madai ialah keturunan Madai bin Yafet dan tanah air mereka terletak di tanah pergunungan di utara Babel dan di barat laut Persia. Haplogrup mtDNA I lazim di situ di kalangan orang Kurd dan di Itali di mana keturunan Aeneas pergi selepas kejatuhan Troy bersama sekumpulan Celt Rifat dari Troy dan mengasaskan Rom. Haplogrup itu juga ada tetapi jarang di Britain dan dalam sesetengah orang Mesir dan orang lain di Timur Tengah.

 

Operasi untuk menggantikan ramai daripada sisa orang Israel di Samaria (bukan saja ibu kota) mungkin telah menggenapi nubuatan Yesaya 7:8 berkenaan 65 tahun Efraim, iaitu dari 741 hingga 676 BCE. Mereka ini ialah orang yang kemudiannya dikenali dalam Perjanjian Baru sebagai orang Samaria (Samaritans), walaupun sesetengahnya pasti orang Israel sebenar seperti yang kita tahu sekarang daripada ujian YDNA yang dilakukan ke atas keluarga-keluarga Samaria, dan mempunyai hubungan rapat dengan sesetengah orang Yahudi. Pada zaman Empayar Byzantium bilangan besar orang Samaria yang menduduki Samaria telah dibunuh secara sistematik oleh raja-raja Byzantium dengan terus-menerus oleh sebab pemberontakan berterusan. Kini kira-kira 700 orang lagi yang tinggal yang masih mengikuti Kalendar Yerobeam dan sentiasa meletakkan Tahun Baru selepas 25 Mac. Amalan ini merupakan petunjuk besar kepada lokasi orang Israel sebelum pertengahan abab kelapan belas bilamana kalendar Gregorian diterima pakai.

 

Yehuda sendiri tidak pernah diganti penduduk dengan orang asing; sebaliknya ia terbiar kosong kebanyakannya sehingga orang Yahudi dan suku lain pulang daripada tahanan 70 tahun kemudian. Ezra berbicara tentang satu waktu berikutan kepulangan daripada tahanan terakhir ini.

 

Ezra 4:1-2 Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi TUHAN, Allah Israel, 2 maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka: "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kamipun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu; lagipula kami selalu mempersembahkan korban kepada-Nya sejak zaman Esar-Hadon, raja Asyur, yang memindahkan kami ke mari." (RSV)

 

Di sini ialah bukti langsung bahawa orang ini tidak menganggap diri mereka orang Israel sejati. Mereka tahu sejarah mereka sendiri (sama seperti perempuan Samaria kepada siapa Kristus berbicara: Yohanes 4:7 dan seterusnya), bahawa leluhur mereka telah dipindahkan ke tanah itu oleh Esar-Hadon, yang telah melaksanakan serangan Asyur utama kelima ke atas Palestin (pendahulunya Sanherib juga telah menyerang). Orang-orang asing ini ingin membantu pembangunan kembali Bait Suci di bawah Ezra dan Nehemia, tetapi hati mereka tidak betul, seperti yang dapat dilihat Ezra (lihat karya Pembacaan Hukum dengan Ezra dan Nehemia (No. 250)).

 

Teruskan dengan 2 Raja-raja 17:

 

25 Pada mulanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut kepada TUHAN, sebab itu TUHAN melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. 26 Lalu berkatalah orang kepada raja Asyur: "Bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, sebab itu dilepaskan-Nyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu." 27 Lalu raja Asyur memberi perintah: "Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu!" 28 Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada TUHAN.

 

Suatu keadaan menakjubkan sekali, yang mana raja Asyur mengatur untuk seorang imam pulang dari tahanan untuk mengajar orang asing yang menduduki Samaria tentang Tuhan Israel. Bullinger berkata bahawa imam di sini ialah: ‘Seorang imam Israel penyembah berhala dari Samaria’ (catatan kepada ayat 27); bagaimanapun, ini mungkin tidak betul, sebab perkataan yang digunakan untuk TUHAN sepanjang ini ialah Yehovah dan bukan Baal. Istilah tuhan dalam ayat-ayat 26 dan 27 ialah Elohim, dengan itu ‘Allah negeri itu (Israel)’ ialah Yehovah Elohim, atau Malaikat Penasihat Besar.

 

Perbuatan ini oleh orang Asyur mungkin dilakukan untuk sebab-sebab pragmatis saja, sebab nampaknya mereka lebih berminat mengekalkan kerukunan sosial dan pentadbiran efisien (mereka terkenal kerana ini) negara-negara taklukan mereka daripada menghapuskan agama lain atau melarang amalan-amalan mereka.

 

Ini merupakan kasus tercatat pertama yang mana seseorang dari Israel (mungkin seorang Lewi) mengajar orang asing, dan sama tempatnya (dikenali waktu itu sebagai Galilea bangsa-bangsa lain) dengan tempat ke mana Kristus pergi sebelum penyalibannya berikutan penyangkalannya oleh Yehuda.

 

Yesaya 9:1 Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu TUHAN merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah (Galilea) bangsa-bangsa lain. (RSV)

 

Kita saksikan dalam pemerintahan Pekah bahawa Naftali ialah suku pertama Israel dibawa pergi sebagai tawanan, justeru direndahkan, dan berlaku ketika hayat Yesaya. Yesaya 9:1-7 bercakap tentang  penubuhan Kerajaan Tuhan di bawah Mesias dan, mutlak dalam penggenapan kedua nubuatan dual itu, ialah sesuatu yang baik untuk Galilea, terutamanya Zebulon dan Naftali, dalam Kemudian Hari ini.

 

Patut diperhatikan bahawa orang Naftali (termasuk Asyer dan Manasye) telah membantu Gideon melawan orang Midian (Hakim 7:23) – sekali lagi dengan kemungkinan konotasi akhir zaman.

 

Nabi Obaja berbicara tentang satu waktu bilamana mereka yang dibuang akan kembali ke Tanah Perjanjian dari Halah (lihat 1 Tawarikh 5:26).

 

Obaja 1:20 Orang-orang Israel (di Halah) yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan  (Fenisia) sampai ke Zarfat; dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan, yang ada di Sefarad, akan memiliki kota-kota di Tanah Negeb. (RSV)

 

Tempat pembuangan ini dipanggil Sefarad (ertinya tepat terpisah) mungkin boleh dikenal pasti sebagai Sardis, ibu kota Lidia di Asia Kecil. Suatu inskripsi Aramaik telah ditemui di Sardis sendiri dengan inskripsi dua bahasa nama tersebut dan ia sama dengan teks yang digunakan dalam Obaja. Ertinya ialah Yehuda akan kembali dan mendiami daerah di selatan Negeb dan Israel akan pulang dan mendiami Fenisia antara Tirus dan dalam lingkungan enam batu dari Sidon.

 

Halah merupakan tempat yang tidak diketahui dalam Empayar atau kerajaan Asyur ke mana sesetengah daripada Kerajaan Israel telah dipindahkan oleh Salmaneser pada tahun kesembilan Raja Hosea (2 Raja-raja 17:6; 18:11). 1 Tawarikh 5:26 mengisahkan pembuangan orang Israel oleh Pul atau Tiglat-Pileser ke Halah. RSV dalam Obaja 1:20 bertulis orang-orang buangan di Halah untuk apa yang dipanggil orang-orang buangan kumpulan ini (lihat juga Gordon Interp. Dict., ibid., art. ‘Halah’, Vol. 2, ms 512).

 

Raja Yosia yang baik dari Yehuda mengadakan Paskah Besar kelima seperti tercatat dalam 2 Tawarikh 35 (lihat Tujuh Paskah Besar Alkitab (No. 107)). Yosia juga membawa kempen pembuangan berhala daripada tanahnya sendiri ke dalam Samaria (2 Tawarikh 34:33), yang didiami kebanyakannya oleh bangsa lain. Istilah seluruh Israel dalam ayat 3 membayangkan bahawa terdapat sisa-sisa suku-suku asal yang masih ada.

 

Aktiviti jenis misionaris Yosia juga mungkin mempunyai pertalian kepada Zaman Akhir ini, dengan jalan mana Yehuda mungkin diminta untuk membawa pesan keselamatan kepada bangsa lain, seperti yang diharapkan pada mulanya. Lihat karya Pemulihan Yosia (No. 245).

 

Teruskan dengan 2 Raja-raja 17, dengan rujukan sekali lagi kepada Samaria:

 

29 Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, yang dibuat oleh orang-orang Samaria; setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami: 30 orang-orang Babel membuat patung Sukot-Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, 31 dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelekh dan Anamelekh, para allah di Sefarwaim.

 

Dalam catatannya kepada ayat 30, Bullinger (Comp. Bible, ms 515) berkata tentang lima bangsa ini:

 

Setiap satu membawa tuhannya sendiri. Justeru (menurut bahasa Perjanjian Lama) Samaria berzina (keberhalaan) dengan lima suami (banding Yesaya 54:5 dengan Yesaya 23:17. Yeremia 22:20. Hosea 2:10-12). Diulang secara individu dalam Yohanes 4:18. Tidak hairanlah perempuan itu menyembah apa yang dia tidak kenal (Yohanes 4:22).

 

Sukot-Benot bererti Pondok-pondok Perempuan dan mungkin rujukan kepada Sarpanitu iaitu pasangan Marduk, tuhan kota Babel. Nergal sudah kami jelaskan lebih awal.

 

Asima, juga Asimah (Amos 8:14), mungkin satu perubahan seorang dewi Kanaan yang dipuja di Aram di Sungai Orontes di Hamat (kini Nahr el Asi). Ini ialah sempadan utara purba Israel.

 

Orang Awa dikatakan ialah orang Awi atau orang Kanaan asli yang hidup di kampung-kampung dekat Gaza dan disangka dihapuskan oleh orang Filistin atau Kaftorim (Ulangan 2:23, Yosua 13:3; 2 Raja-raja 17:31). Mereka menetap kembali di Samaria. Nama Tartuk tidak dikenali tetapi nampaknya merupakan perubahan kepada Atargatis ibu dewi yang disembah di Aram oleh orang Aramaea, dan dengan itu orang Awi mungkin keturunan Aram yang menetap di pinggir pantai. Istilah lebih moden untuknya ialah Dercato dan ikan dipercayai keramat baginya dan merupakan asal simbol ikan yang dicirikan kepada Kekristianan dan asal kepada pemakanan ikan sebagai simbol agama.

 

Nibhas, sebaliknya, dikenali ilah yang disembah oleh penduduk baru Aram di Israel dari Iwa. Gray percaya bahawa nama ini ialah pemutarbalikan Ibrani yang sengaja akan nama mizbeah atau mezbah ilah itu dan yang sendirinya disembah (lihat Interp. Dict., Vol. 3, ms 546).

 

Orang Sefarwaim kita lihat ini menyembah versi Melekh, Adra Melekh dan Ana Melekh.

 

Orang Sefarwaim dipercayai merupakan orang Sabraim dari Aram oleh A.L. Oppenheim (lihat Interp. Dict., Vol. 1, ms 50). Ia dianggap sama ada ilah tempatan yang tidak dinamakan atau satu versi dewa Atar, Bintang Venus/Zuhal. Ini juga nama anak Sanherib yang, bersama Sarezer, membunuh bapanya di dalam kuil Nisrokh (2 Raja-raja 19:37; lihat Yesaya 37:39). Bagaimanapun, tiada tafsiran Asyur yang diketahui untuk nama itu.

 

Istilah Melekh nampaknya menyampaikan nama Molokh, yang mungkin berkaitan dengan melek atau raja dalam bahasa Ibrani. Nama Ana Melekh mungkin ialah Anu ialah raja. Molokh kemungkinan besar hanyalah kata Moab untuk Tuhan atau Raja. Alkitab jelas mengatakan mereka membakar anak-anak sebagai korban kepada ilah-ilah itu, namun tiada ciri-ciri aspek kultus ini di Mesopotamia. Bagaimanapun, amalan ini dilakukan di seluruh Fenisia dan di Carthage di Afrika Utara. Justeru orang Aram yang dipengaruhi oleh kultus Molokh pastinya telah menentukan versi khusus ilah ini untuk mereka sendiri.

 

Kita dapat lihat bahawa pelbagai orang Samaria ini bukanlah Israel sejati namun ramai merupakan orang Semit dengan sedikit Yafet dan Ham di kalangan mereka.

 

2 Raja-raja 17 meneruskan:

 

32 Di samping itu mereka berbakti kepada TUHAN dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan, maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. 33 Mereka berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. 34 Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada TUHAN dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan TUHAN kepada anak-anak Yakub yang telah dinamai-Nya Israel. 35 TUHAN telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka: "Janganlah berbakti kepada allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. 36 Tetapi TUHAN yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepada-Nyalah kamu harus berbakti, kepada-Nyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. 37 Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peratur hukum dan perintah yang telah ditulis-Nya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. 38 Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, 39 melainkan kepada TUHAN, Allahmu, kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu." 40 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. 41 Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka; baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka, sampai hari ini. (RSV)

 

Justeru adanya campuran nyata amalan agama di kalangan penduduk Samaria pada waktu itu, dan inilah keadaannya di kalangan keturunan Israel hari ini. Ramai orang pura-pura mengikut Alkitab namun mereka tidak memelihara seluruh Hukum Tuhan sebagaimana diberikan dalamnya. Mereka yang mengaku umat Kristian yang mempercayai Alkitab dengan serentak beribadah pada Hari Matahari, memberi penghormatan kepada dewi Astarte/Easter, dan merayakan perayaan musim sejuk pagan yang dipanggil Krismas – semuanya dalam nama Tuhan dan disangka untuk kemuliaanNya. (lihat 2 Timotius 3:4-5).

 

Bagaimanapun, Allah Maha Esa memberitahu mereka dengan tegas sekali bahawa: “RancanganKu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanKu” (Yesaya 55:8) dan sebab itu, orang-orang ini menyembah apa yang mereka tidak kenal dan, dengan itu, sia-sia sebahagian besarnya.

 

Akhir Kata

Dalam seluruh sejarah Israel sebelum ini kita dapat lihat satu rencana ilahi yang dilaksanakan oleh Tuhan dalam kemahatahuanNya. Dia merencana untuk suku-suku utara dibawa pergi sebagai tawanan di Asyur, akhirnya untuk kebaikan mereka dan pemeliharaan pasti; kemudian, dengan berbagai jalan, mereka didorong ke dalam banyak negeri jauh ke utara dan akhirnya barat laut dari Palestin.

 

Perjanjian Baru memberitahu kita bahawa Sepuluh Suku itu tersebar di perantauan (Yakobus 1:1) dan Yakobus menujukan suratnya itu kepada mereka. Rasul kepada penyunatan ialah Petrus. Hippolytus memberitahu kita bahawa misi itu ialah jauh ke utara. Petrus pergi ke Antiokhia dan menubuhkan Jemaat di situ, kemudian pergi dari situ ke utara.

 

Daripada teks Asal Usul Jemaat Kristian di Britain (No. 266) kita lihat bahawa:

 

“Petrus disenaraikan oleh Hippolytus sebagai pemberita injil di Pontus, Galatia, Kapadokia dan Betania, dan Itali dan Asia. Dia kemudiannya dipercayai telah disalibkan terbalik pada zaman Nero (ANF, Vol. V, ms 254-255). Bagaimanapun, ada juga sebilangan rasul lain yang disalib terbalik, seperti Filipus dan Bartolomeus. Andreas juga disalib di atas pokok zaitun.

 

Luasnya pelayanan Petrus menjadikannya mustahil bahawa dia merupakan biskop Rom. Betania terletak di daearah Tbilisi di Caucasus. Ini daerah dari mana orang Anglo-Saxon datang sebagai sebahagian daripada gerombolan Partia dan ke mana orang Israel telah dibuang. Bahagian utama misi Petrus adalah kepada Suku-suku Hilang Israel yang tersebar di perantauan dan di situ bergabung dengan orang Skit dan Partia, dan bukan kepada Rom. Paulus merupakan rasul kepada bangsa lain bukan Petrus; dia rasul kepada penyunatan.

 

Petrus pada mulanya ialah biskop atau patriak Antiokhia, dan melantik Evodius sebagai biskop di situ sebagai gantinya, lama sebelum dia meninggal. Evodisu mati kira-kira 68 dan digantikan oleh Ignatius dari Antiokhia sebagai biskop. Eusebius, (Historia Ecclesiastica, II.iii.22) mencatatkan bahawa Ignatius menggantikan Evodius. Theodoret (Dial. Immutab., I, iv, 33a) menyatakan bahawa Petrus sendiri telah melantik Ignatius kepada keuskupan Antiokhia. Itu bererti Petrus pastinya berada di situ pada 68 CE pada waktu kematian Evodius, dan dia sama ada kembali ke Rom atau tidak pernah dibunuh di Rom. Alternatifnya, Ignatius mungkin telah pergi ke Rom setelah kematian Evodius, atau dia dilantik melalui instrumen Petrus dan mungkin ditahbiskan oleh Yohanes. Justeru Petrus dikait rapat dengan Antiokhia, dan bukan dengan Rom, dan dalam perlantikan biskop-biskopnya.

 

Ignatius menyebut dirinya Theophoret atau pembawa Tuhan, dan diketahui merupakan murid Petrus dan Yohanes. Sesungguhnya, dia pastinya begitu, sebab Yohanes tinggal di dan mengawal Jemaat dari Efesus dan Ignatius tentunya mempunyai hubungan rapat dengan dia.

 

Ignatius mati syahid antara 98 dan 117 CE.

 

Sekiranya tradisi harus diterima bahawa Petrus telah mentahbiskan Clement sebagai biskop Rom sesudah kematian Linus, maka Petrus tidak mati syahid di Rom di mana lazimnya dipercayai dia mati. Pandangan sebegitu harus ditolak melainkan Linus mati syahid tidak lama sebelum Petrus, dan Petrus kemudian melantik Clement, atau telah memberi perintah sebegitu” (ibid.).

 

Bagaimanapun, pewaktuan pelantikan-pelantikan di Antiokhia menunjukkan bahawa Petrus masih mengawasi semua operasi di situ kepada suku-suku yang terserak. Besarnya kawasan pentadbiran Petrus adalah ke utara dan Itali hanya sebahagian kecil daripadanya dan amat kecil kepentingannya berbanding kawasan-kawasan lain. Rom sendiri tidakpun disebut sebagai bahagian pelayanan. Hanya ada rujukan umum kepada Itali. Linus disebut khusus oleh Hippolytus sebagai biskop Rom ketika Petrus hidup. Segala perinciannya ada di dalam Lampiran karya No. 266 (ibid.).

 

Kita boleh katakan dengan pasti bahawa Sepuluh Suku itu berada di Caucasus yang dahulunya dalam Partia dan Skitia pada waktu misi-misi Petrus antara 30 dan 68 CE.

 

Pada keluasan terbesarnya Partia menduduki daerah yang amat luas. Partia dan negara-negara sekeliling yang membentuk Empayarnya mempunyai sebilangan besar orang Israel dan ramai melakukan ziarah ke Yerusalem, seperti yang kita tahu daripada Kisah 2:9-11. Partia pada satu ketika menduduki kawasan-kawasan yang kini di Iran, Iraq, Turki, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Syria (Aram), Lebanon, Jordan, Palestin dan Israel.

 

Partia terletak antara Rom dan Timur. Subkerajaan-subkerajaan orang Partia ialah Characene, Elymais dan Persis.

 

Selepas mengalahkan orang Rom, namun dilemahkan oleh mereka, orang Persia yang dahulunya sebahagian empayarnya menyerang dan mengalahkan orang Partia dan menyebabkan sebahagian daripada gerombolan utamanya untuk berpindah barat laut ke Eropah di bawah Hakim yang merupakan pemimpinnya U’din atau Odin atau Woden. Mereka membawa bersama Almanak atau kalendar berdasarkan Bulan-bulan Baru. Almanach bererti perhitungan dalam bahasa Arab. Sesetengah gerombolan yang kemudiannya menjadi orang Kurd kekal di sana. Pemimpin mereka yang termasyhur ialah Salah’ u’din atau Saladin.

 

Tanpa ragu-ragu pada waktu misi Petrus dan pada waktu penulisan teks kepada orang Ibrani, kawasan-kawasan ini yang disenaraikan oleh Hippolytus semuanya merupakan bahagian Empayar Partia. Ada yang mengatakan Kitab Ibrani ditulis oleh Paulus dan empat teks meletakkannya selepas 2 Tesalonika, namun pertarikhan dan maksudnya ada dalam jurisdiksi Petrus.

 

Dengan itu kawasan ini mengandungi kumpulan-kumpulan yang pergi dari tempat yang kini ialah Armenia dan Georgia dan kawasan di sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia ke Eropah. Tradisi bahawa Petrus mengajar kepada orang British berpunca daripada misinya kepada orang Israel di kalangan orang Anglo-Saxon, Jutes dan suku-suku lain Gerombolan ketika di Partia dan bukan di Britain sendiri. Kombinasi orang-orang ini tentunya R1b dan Haplogrup I Semit. Kita temui kombinasi ini di seluruh Eropah Barat dalam orang Celt, Angle, Saxon dari Britain dan Saxony, Jutes, Denmark, Norse, Frisia, dan sampai Perancis dan Sepanyol. Eropah Barat dan Denmark sebahagian besarnya satu kombinasi Haplogrup R1b dan I. Sesetengahnya orang Anglo-Saxon dan Celt yang sedia diketahui, ada orang Gomer dan ada orang Magog. Sesetengahnya orang Goth, Alan dan Heruli. Kumpulan-kumpulan I ialah orang Semit dan divisi-divisi mereka tentunya akan mengenal pasti suku-suku itu (lihat karya Asal Genetik Bangsa-bangsa (No. 265)).

 

Orang Gomer dan Semit Hg I ini cocok dengan gambaran orang Israel yang tersebar di seluruh Partia, dan apa yang dahulunya Skitia.

 

“Seperti aspek lain budaya material Partia, terdapat perbezaan nyata antara wilayah-wilayah dari segi amalan penguburan. Sedikit saja penguburan Partia dilaporkan dari Iran. Ini mungkin disebabkan oleh cara penguburan itu, kerana penguburan ringkas jenis pembakaran mayat hanya sedikit tinggalannya untuk arkeologi. Lebih jauh ke barat gambarannya lebih rumit. Tempat Shahr-I Qumis (timur laut Tehran) memberi bukti untuk bangunan-bangunan penguburan pelbagai kamar. Tulang-tulang manusia dan binatang ditemui bersama, menyebabkan para penggali berspekulasi tentang pertalian budaya dengan orang Skitia, yang menempatkan tulang-tulang kuda dengan penguburan manusia. Seperti tempat lain empayar Partia, amat sedikit diketahui tentang pertalian antara sisa material dan agama (Hansman and Stronach 1970: 49).”

http://www.parthia.com/nineveh/06.htm

 

Orang Partia bukan kumpulan satu suku dan merupakan pengembara. Mereka memakai celana panjang dan dikaitkan dengan kepandaian menunggang kuda. Ramai orang Skitia memakai rok/skirt pendek, dan lebih jauh ke timur mereka berada di kawasan swatantra Uigur yang kini ialah China. Kaum lelakinya juga mengambil isteri daripada kumpulan bangsa atau penetap lain.

 

Bukti YDNA kini menunjukkan bahawa orang Scot, Irish dan orang Celt lain, serta orang Anglo-Saxon dan Norman, mempunyai YDNA R1b terutamanya, dengan satu bahagian Semitik I. Catatan sejarah menunjukkan mereka semua berasal dari kawasan steppes Rusia dan sesetengahnya dari Asyur, seperti Hermanduri, atau orang Ur, yang menjadi orang Thuringia Jerman moden.

 

Orang Rom merekrut orang Samaria selepas mengalahkan mereka dan meletakkan ramai orang ini di Britain dalam tentera, dan mereka ini pastinya pernah menjadi sebahagian daripada gerombolan Partia yang tidak berpindah ke Eropah bersama orang Anglo-Saxon. Orang Massagetae, atau Goth Besar, dan orang Vandal berpindah masuk sebagai sebahagian daripada Gerombolan itu dan semuanya merupakan pemelihara Sabat Unitarian. Orang Goth berpecah kepada Ostrogoth (Goth Timur) yang menetap di Itali dan Austria bersama dengan orang Lombard dan orang Visi-Goth (Goth Barat) yang menduduki Sepanyol. Orang-orang ini semuanya haplogrup R1b atau I terutamanya. Justeru mereka ialah campuran keturunan Yafet dan Sem. Dengan itu nubuatan digenapi bahawa Yafet akan diperluaskan dan akan tinggal dalam khemah-khemah Sem. Dengan kata lain, Yafet akan menjadi bangsa yang lebih besar namun janji-janji hak kelahiran Sem akan dianugerahkan kepadanya juga sebab perkahwinan campur mereka.

 

Orang Anglo-Saxon dan orang Lombard yang berpecah daripada mereka semuanya memakai celana panjang dengan jumbai-jumbai pada punca-puncanya.

 

Tidak ragu-ragu lagi bahawa R1b itu datang daripada satu leluhur, dan akhirnya R1a milik orang Slav juga datang daripada leluhur yang sama, mungkin lebih tinggi lagi; atau mungkin sesetengah mereka menjadi R1a dan sesetengah lagi berkembang menjadi R1b oleh sebab pengasingan daripada leluhur-leluhur yang sama.

 

Percampuran orang-orang kini telah menyebabkan semuanya membawa baka keturunan Israel sama ada Israel YDNA atau Celt YDNA daripada persekutuan Het dan kemudiannya persekutuan Partia.

 

Orang Khazar

Perpindahan orang Partia yang meliputi orang Anglo-Saxon, Lombard, Jutes, Goth dan Vandal menyaksikan orang Khazar mengambil alih tempat yang pernah diduduki oleh orang pengembara itu dan orang Israel serta orang Yahudi yang terus kekal bersama mereka.

 

Orang Khazar terdiri daripada orang Slav dan Gomer Ashkenazi, namun R1a milik orang Slav menonjol di kalangan mereka dan mengusulkan bahawa divisi-divisi R1 kepada R1a dan R1b berlaku selepas pembahagian itu, atau berlaku mutasi entah bagaimana. Keunggulan R1a di Norway dan Sweden menunjukkan bahawa ini mungkin telah berlaku pada milenium pertama Era Kini (CE). Ketiadaan R1b di Afrika Utara ke mana orang Vandal pergi menunjukkan mereka sama ada terhapus sama sekali atau merupakan asas RxR1 dan menetap di Cameroon. Justeru divisi-divisi itu mungkin berlaku amat lewat sekali.

 

Sebaliknya pula, kumpulan-kumpulan Semit mungkin telah menetap menjadi empat kumpulan stabil asas lebih awal; dan orang Asyur dan Ibrani Arpakhsad mengandungi banyak jenis Hg. I.

 

Penyembuhan Pelanggaran

Kerajaan Israel, yang berakhir dengan Hosea, tidak bersatu kembali dengan Yehuda, secara berkesannya, sehinggalah kira-kira 2500 tahun kemudian dalam Zaman Akhir. Persatuan ini dimulakan dari Eropah Barat dan akhirnya benua-benua Amerika dan Australasia dan Afrika Selatan. Di Eropahlah kebanyakan Sepuluh Suku Israel yang “hilang” muncul di bawah Haplogrup I. Ramai orang Israel berada di “Pulau-pulau Laut” atau UK dan Ireland, dan lebih ramai Yahudi sekarang hidup bersebelahan dengan orang Celto/Israel Hg I dan R1B di AS dan Komanwel British daripada mana-mana tempat lain atas Bumi. Keturunan YDNA raja-raja dari 1066 ialah Norman R1b, dengan keturunan Ibrani Daud diwarisi terutamanya melalui kaum perempuan, dan dipindahkan melalui perkahwinan atau migrasi (lihat karya-karya Keturunan Abraham Bahagian V: Yehuda (No. 212E) dan juga Dari Daud dan Para Pemimpin Buangan hingga Kerabat Windsor (No. 67)).

 

Kesatuan Mahkota-mahkota antara kerabat raja England dan Scotland diadakan pada 1603. Bagaimanapun, meskipun berkongsi seorang raja, hanya selepas Akta Kesatuan Parlimen-parlimen tepat 300 tahun kemudian barulah kedua-dua negeri itu menyelesaikan segala pertikaian mereka cukup lama untuk mencipta sebuah entiti baru yang dipanggil Great Britain. Dengan kemasukan Ireland pada Januari 1801, negara itu dikenali sebagai United Kingdom untuk pertama kalinya. (Kebanyakan Ireland telah merdeka sejak itu.)

 

Tuhan sememangnya telah melindungi pulau-pulau ini walaupun dengan keberhalaan endemik dan serangan-serangan pantas yang dibuat Trinitarianisme. Ini bermula secara dasarnya dengan misi Augustine ke England, yang dibuat tidak lama selepas kematian santo Sabbatarian Ireland, Columba, pada 597 CE. Ini hanya tujuh tahun selepas kebangkitan apa yang dikenali sebagai Empayar Rom Kudus, dan mungkin menunjukkan bahawa Kepulauan British dianggap benteng penting yang harus dicerobohi sepenuhnya dengan misteri-misteri Babel untuk menghapuskan ibadah Allah Maha Esa oleh para pengikut Columba dan orang lain.

 

Di mana saja mereka ditemui dalam dunia hari ini, sama ada di utara (Yeremia 3:12) atau tersebar di serata dunia, keturunan Israel, sama ada melalui keturunan YDNA langsung atau melalui kahwin campur dengan orang Anglo-Saxon atau Jutes dan Lombard Partia atau orang Het dan Celt lain dan sememangnya semua bangsa, diminta untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan yang dikenali bapa-bapa mereka.

 

Yeremia 3:11-13a Dan TUHAN berfirman kepadaku: "Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar dari pada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. 12 Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah: Kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku tidak akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, demikianlah firman TUHAN, tidak akan murka untuk selama-lamanya. 13 Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, Allahmu … (RSV)

 

Panggilan ini kini diserukan kepada semua bangsa untuk semua orang bertaubat dan menjadi Israel Tuhan, yang akan akhirnya memenuhi seluruh Bumi.

 

q


 

 

 

        Jadual 1: Kronologi Raja-raja Israel

 

Dinasti: no.

Raja

Waktu Pemerintahan (BCE)

Tempoh

 

Kesudahan

I: 1

Yerobeam

932 - 910/09

22 tahun

Meninggal

I: 2

Nadab

910/09 - 909/08

2 tahun

Dibunuh

II: 3

Baesa

909/08 - 886/85

24 tahun

Meninggal

II: 4

Ela

886/85 - 885/84

2 tahun

Dibunuh

5

Zimri

885/84

7 hari

Bunuh Diri

6*

Tibni

885/84 - 883/82

2 tahun

Meninggal

III: 7*

Omri

885/84 - 874/73

12 tahun

Meninggal

III: 8

Ahab

874/73 - 853

22 tahun

Terbunuh dalam perang

III: 9

Ahazia

853 - 852

2 tahun

Meninggal

III: 10

Yoram

852 - 841

12 tahun

Dibunuh

IV: 11

Yehu

841 - 814/13

28 tahun

Meninggal

IV: 12

Yoahas

814/13 - 798

17 tahun

Meninggal

IV: 13

Yoas

798 - 782/81

16 tahun

Meninggal

IV: 14

Yerobeam II

[793] 782/81 - 753

41 tahun

Meninggal

IV: 15

Zakharia

753 - 752

6 bulan

Dibunuh

16

Salum

752

1 bulan

Dibunuh

V: 17

Menahem

752 - 742/41

10 tahun

Meninggal

V: 18

Pekahya

742/41 - 740/39

2 tahun

Dibunuh

V: 19

Pekah

[751] 740/39 - 732/31

20 tahun

Dibunuh

20

Hosea

732/31 - 722

9 tahun

Meninggal

 

Catatan:  1) Ketidakcocokan dalam pemerintahan-pemerintahan Yerobeam II dan Pekah dikaji dalam teks ini;  2) * menandakan pemerintahan yang terjadi bersama-sama